• Zamknięcie roku 2019 w Banku Spółdzielczym

Książka prowadzi Czytelnika od szczegółowego omówienia elementów rocznego sprawozdania finansowego banku spółdzielczego (bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym, wprowadzenia do sprawozdania finansowego, dodatkowych informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności) poprzez omówienie aspektów podatkowych, współczynnika wypłacalności, odpowiedzialności za sprawozdanie finansowe, aż do problemów technicznych, związanych ze sporządzeniem i wysyłką sprawozdań finansowych (podpis elektroniczny). Dużym walorem publikacji są przykłady ilustrujące praktyczne rozwiązania problemów, z jakimi stykają się osoby odpowiedzialne za sprawozdawczość w bankach. Publikacja „Zamknięcie roku 2019 w Banku Spółdzielczym" adresowana jest przede wszystkim do kadry zarządzającej i pracowników działów finansowo-księgowych banków spółdzielczych oraz innych osób zawodowo związanych z tym sektorem, będzie p

Podtytuł Zamknięcie roku 2019 w Banku Spółdzielczym
Autor Piotr Huzior, Ireneusz Kurczyna (red.)
Rok wydania 2019
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 454
120.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-323-8
Książka prowadzi Czytelnika od szczegółowego omówienia elementów rocznego sprawozdania finansowego banku spółdzielczego (bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym, wprowadzenia do sprawozdania finansowego, dodatkowych informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności) poprzez omówienie aspektów podatkowych, współczynnika wypłacalności, odpowiedzialności za sprawozdanie finansowe, aż do problemów technicznych, związanych ze sporządzeniem i wysyłką sprawozdań finansowych (podpis elektroniczny).

Dużym walorem publikacji są przykłady ilustrujące praktyczne rozwiązania problemów, z jakimi stykają się osoby odpowiedzialne za sprawozdawczość w bankach.

Publikacja „Zamknięcie roku 2019 w Banku Spółdzielczym" adresowana jest przede wszystkim do kadry zarządzającej i pracowników działów finansowo-księgowych banków spółdzielczych oraz innych osób zawodowo związanych z tym sektorem, będzie przydatna również dla wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości bankowej.

Wprowadzenie 13

Rozdział 1
Bilans - Ireneusz Kurczyna 15

Rozdział 2
Aktywa - Ireneusz Kurczyna, Anna Kraczkowska, Ewelina Dudkiewicz 23
2.1. Kasa, operacje z bankiem centralnym - Anna Kraczkowska 26
2.1.1. W rachunku bieżącym 27
2.1.2. Rezerwa obowiązkowa 29
2.1.3. Inne środki 33
2.2. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w banku centralnym - Anna Kraczkowska 34
2.3. Należności od sektora finansowego 34
2.3.1. W rachunku bieżącym 36
2.3.2. Terminowe 39
2.4. Należności od sektora niefinansowego - Anna Kraczkowska 45
2.4.1. Zasady tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków 45
2.4.2. W rachunku bieżącym 60
2.4.3. Terminowe 63
2.5. Należności od sektora budżetowego - Anna Kraczkowska 72
2.5.1. W rachunku bieżącym 75
2.5.2. Terminowe 76
2.6. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu - Ewelina Dudkiewicz 78
2.7. Dłużne papiery wartościowe 78
2.8. Udziały lub akcje w jednostkach zależnych/współzależnych/stowarzyszonych/pozostałych jednostkach - Ewelina Dudkiewicz 96
2.9. Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe - Ewelina Dudkiewicz 100
2.10. Wartości niematerialne i prawne - Anna Kraczkowska 105
2.11. Rzeczowe aktywa trwałe - Anna Kraczkowska 107
2.12. Inne aktywa - Anna Kraczkowska 119
2.12.1. Przejęte aktywa - do zbycia 119
2.12.2. Pozostałe 123
2.13. Rozliczenia międzyokresowe - Anna Kraczkowska 126
2.13.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 126
2.13.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 128
2.14. Należne wpłaty na kapitał własny - Anna Kraczkowska 129
2.15. Akcje własne - Anna Kraczkowska 130

Rozdział 3
Pasywa - Ireneusz Kurczyna, Iwona Madej-Hacaś, Dorota Sowińska-Kobelak 131
3.1. Zobowiązania wobec banku centralnego - Iwona Madej-Hacaś 133
3.2. Zobowiązania wobec sektora finansowego - Iwona Madej-Hacaś 133
3.2.1. W rachunku bieżącym 135
3.2.2. Terminowe 137
3.3. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego - Iwona Madej-Hacaś 139
3.3.1. Rachunki oszczędnościowe 141
3.3.2. Pozostałe 143
3.4. Zobowiązania wobec sektora budżetowego - Iwona Madej-Hacaś 146
3.4.1. Bieżące 147
3.4.2. Terminowe: 148
3.5. Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu - Iwona Madej-Hacaś 150
3.6. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - Iwona Madej-Hacaś 151
3.7. Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych - Iwona Madej-Hacaś 152
3.8. Fundusze specjalne i inne zobowiązania - Iwona-Madej-Hacaś 152
3.9. Koszty i przychody rozliczane w czasie - Iwona Madej-Hacaś 155
3.9.1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów 156
3.9.2. Ujemna wartość firmy 157
3.9.3. Pozostałe przychody przyszłych okresów 157
3.10. Rezerwy - Iwona Madej-Hacaś 157
3.10.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 160
3.10.2. Pozostałe rezerwy 161
3.11. Zobowiązania podporządkowane - Iwona Madej-Hacaś 162
3.12. Fundusz podstawowy - Dorota Sowińska-Kobelak 164
3.13. Fundusz zasobowy - Dorota Sowińska-Kobelak 168
3.14. Fundusz z aktualizacji wyceny - Dorota Sowińska-Kobelak 170
3.15. Fundusze fakultatywne - pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe - Dorota Sowińska-Kobelak 173
3.15.1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego 173
3.15.2. Pozostałe fundusze rezerwowe 175
3.16. Zysk (strata) z lat ubiegłych - Dorota Sowińska-Kobelak 176
3.17. Zysk (strata) netto - Dorota Sowińska-Kobelak 177
3.18. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) - Dorota Sowińska-Kobelak 179

Rozdział 4
Współczynnik wypłacalności - Dorota Sowińska-Kobelak 181

Rozdział 5
Pozycje pozabilansowe - Dorota Sowińska-Kobelak 183
5.1. Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane 184
5.1.1. Zobowiązania udzielone 185
5.1.2. Zobowiązania otrzymane 188
5.2. Zobowiązania z tytułu operacji walutowych 190
5.3. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna-sprzedaży 192
5.4. Pozostałe 193

Rozdział 6
Rachunek zysków i strat - Grzegorz Zamora, Anna Kraczkowska 195
6.1. Przychody z tytułu odsetek - Grzegorz Zamora 198
6.1.1. Od sektora finansowego 201
6.1.2. Od sektora niefinansowego 205
6.1.3. Od sektora budżetowego 206
6.1.4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu 207
6.2. Koszty odsetek - Grzegorz Zamora 211
6.2.1. Od sektora finansowego 213
6.2.2. Od sektora niefinansowego 215
6.2.3. Od sektora budżetowego 216
6.3. Wynik z tytułu odsetek (I-II) - Grzegorz Zamora 216
6.4. Przychody z tytułu prowizji - Grzegorz Zamora 217
6.5. Koszty prowizji - Grzegorz Zamora 220
6.6. Wynik z tytułu prowizji (IV-V) - Grzegorz Zamora 222
6.7. Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu - Grzegorz Zamora 222
6.8. Wynik operacji finansowych - Grzegorz Zamora 223
6.9. Wynik z pozycji wymiany - Grzegorz Zamora 229
6.10. Wynik z działalności bankowej - Grzegorz Zamora 231
6.11. Pozostałe przychody operacyjne - Grzegorz Zamora 231
6.12. Pozostałe koszty operacyjne - Grzegorz Zamora 235
6.13. Koszty działania banku - Grzegorz Zamora 237
6.13.1. Wynagrodzenia 237
6.13.2. Ubezpieczenia i inne świadczenia 239
6.13.3. Inne 242
6.14. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - Anna Kraczkowska 245
6.15. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości - Anna Kraczkowska 246
6.16. Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości - Anna Kraczkowska 248
6.17. Wynik operacji nadzwyczajnych - Grzegorz Zamora 250
6.17.1. Zyski nadzwyczajne 250
6.17.2. Straty nadzwyczajne 251
6.18. Zysk (strata) brutto - Grzegorz Zamora 251
6.18.1. Podatek dochodowy 251
6.19. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) - Grzegorz Zamora 252

Rozdział 7
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego - Ireneusz Kurczyna 253

Rozdział 8
Informacja dodatkowa - Ewelina Dudkiewicz 263

Rozdział 9
Zestawienie zmian w kapitale własnym - Ireneusz Kurczyna 311

Rozdział 10
Rachunek przepływów pieniężnych - Ireneusz Kurczyna 317
10.1. Definicje 318
10.2. Przepływy pieniężne i ich prezentacja (IV) 319
10.3. Metody prezentacji przepływów pieniężnych 320
10.4. Przepływy pieniężne netto 322
10.5. Rachunek przepływów pieniężnych banku spółdzielczego 323
10.6. Praktyczne wskazówki dla ustalenia poszczególnych pozycji przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej metodą pośrednią dla banku spółdzielczego 324

Rozdział 11
Sprawozdanie z działalności - Barbara Kosieradzka 339
11.1. Unormowania prawne 339
11.2. Cel sprawozdania z działalności 339
11.3. Zakres sprawozdania z działalności 341
11.4. Przykładowe sprawozdanie - zarys 343

Rozdział 12
Odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe - Dorota Sowińska-Kobelak 355

Rozdział 13
Podpis elektroniczny - Mariusz Pryjomski 359
13.1. Podstawy prawne podpisu elektronicznego 360
13.2. Kwalifikowany podpis elektroniczny 361
13.3. Skutki prawne kwalifikowanego podpisu elektronicznego 361
13.4. Profil zaufany ePUAP 362
13.5. Nowelizacja ustawy o rachunkowości 363
13.6. Praktyczne zastosowanie znowelizowanych przepisów w banku spółdzielczym 366

Rozdział 14
Aspekt podatkowy - Jan Szostak 369
14.1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych banku spółdzielczego 369
14.2. Podatek odroczony 397
14.3. Obowiązki banku spółdzielczego jako podatnika PDOP i płatnika PDOF 405

Rozdział 15
Zmiany w przepisach prawa w 2019 roku - aspekty prawne dla księgowych - Tadeusz Białek 413
Najważniejsze zmiany prawno-podatkowe w 2019 r. 15.1. Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Split Payment II) 414
15.2. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (ustawa wprowadzająca m.in. tzw. Białą Listę VAT, czyli wykaz podatników VAT czynnych) 418
15.3. Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw - ustawa wprowadzająca m.in. indywidualny rachunek podatkowy podatnika i płatnika (tzw. Projekt „Witraż") 422
15.3.1. Zastąpienie deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 i VAT-7K przez przesyłanie nowej deklaracji w formie pliku JPK 422
15.3.2. Indywidualny rachunek podatkowy podatnika i płatnika 423
15.3.3. Zmiany w zakresie przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych 424
15.4. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Euro-FATCA, zwana również CRS) 425
15.5. Objaśnienia podatkowe MDR (informacja o schematach podatkowych) 432

Zmiany prawno-podatkowe w projektach ustaw wniesionych w 2019 r. do Sejmu ale nie uchwalonych (projekty zostaną ponownie wniesione w kolejnej kadencji parlamentu)

15.6. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw m.in. poprzez automatyczną wymianę informacji (projekt mający na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, wdrożenie tzw. Dyrektywy ATAD) 435
15.7. Projekt ustawy - przepisy wprowadzające ustawę - Ordynacja podatkowa i ustawę o Rzeczniku Praw Podatnika 437
15.8. Projekt ustawy - Ordynacja podatkowa 438
15.9. Projekt ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika 440

Słowniczek pojęć 445
Bibliografia 447
Spis tabel 451

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku