• Współczesna bankowość centralna

Podtytuł Współczesna bankowość centralna
Autor Władysław Leopold Jaworski, Anna Szelągowska (red.)
Rok wydania 2012
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 356
65.00 48.75
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
45.5
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-374-0
„Współczesna bankowość centralna" to szóste, unikatowe opracowanie z serii PLATINIUM, które ukazało się nakładem wydawnictwa CeDeWu. Wyjątkowość tego dzieła wynika z bardzo obszernego i interesującego zaprezentowania poglądów Autorów - wybitnych przedstawicieli teorii i praktyki krajowej oraz międzynarodowej bankowości. Różnorodność opinii oraz prezentowanych propozycji zmian w bankowości centralnej jest głównym atutem niniejszej publikacji, stanowiącym o jej niezwykle wartościowym znaczeniu dla praktyki bankowej. Zaprezentowane w osiemna­stu rozdziałach treści stanowią cenny wkład w trwającą od lat dyskusję nad rolą banku centralnego we współczesnej gospodarce, jego celami, narzędziami oddziaływania czy też złożonymi mechanizmami działania w warunkach kryzysu. Podjęta przez Autorów tematyka dotyka m.in.: zagad­nień niezależności banku centralnego, instrumentów kreowania polityki pieniężnej, polityki stóp procentowych, polityki kursu walutowego, polity­ki zarządzania rezerwami walutowymi, instytucjonalizmu banków centralnych, ich odpowiedzialności za stabilność systemu finansowego, oddzia­ływania banków centralnych na sferę realną w czasie kryzysu czy też nadzoru instytucji rynku finansowego. Postulowane przez Autorów rozwiąza­nia prezentują różne punkty widzenia, które w zamierzeniu Autorów mają wzmocnić system bankowości centralnej we współczesnym świecie. Oddana w ręce Czytelników książka stanowi aktualne źródło informacji o banku centralnym, przydatne zarówno bankowcom i specjalistom zaj­mującym się rynkiem finansowym, jak i pracownikom naukowym oraz studentom uczelni ekonomicznych.
Wprowadzenie 9
1. Niezależność banku centralnego po kryzysie - Ryszard Kokoszczyński 19

1.1. Punkt startowy - doktryna niezależności banku centralnego przed kryzysem 20

1.2. Kryzys 2007-201? 23
2. Krytyka celów i instrumentów kreowania polityki pieniężnej

współczesnych banków centralnych - Wiesława Przybylska-Kapuścińska 35

2.1. Cele współczesnego banku centralnego 37

2.2. Natura kryzysu a reakcje banków centralnych i ich ocena 43

2.3. Nowe kierunki w polityce pieniężnej czy powrót do rozwiązań przedkryzysowych? 46
3. Instytucjonalne aspekty bankowości centralnej - Jan Krzysztof Solarz 51

3.1. Atrybutowe rozumienie bankowości centralnej 53

3.2. Czynnościowe rozumienie bankowości centralnej 54

3.3. Rzeczowe rozumienie bankowości centralnej 57
4. Instytucjonalizm banku centralnego we współczesnej gospodarce - Irena Pyka 63

4.1. Instytucjonalizm w bankowości centralnej 64

4.2. Przyczyny zmian instytucjonalnych współczesnego banku centralnego 67

4.3. Analiza cech instytucjonalnych współczesnych banków centralnych 71

4.4. Instytucjonalizacja nadzoru makroostrożnościowego - dylematy i aktualne założenia 78
5. Przemiany funkcji pożyczkodawcy ostatniej instancji w czasie kryzysu - Zbigniew Polański 85

5.1. Istota funkcji pożyczkodawcy ostatniej instancji 86

5.2. Funkcja pożyczkodawcy ostatniej instancji przed 2007 r. 92

5.3. Banki centralne jako pożyczkodawcy ostatniej instancji w czasie kryzysu 95

5.3.1. Wzrost rozmiarów bilansów banków centralnych 95

5.3.2. Przypadek Systemu Rezerwy Federalnej 98

5.3.3. Przypadek Europejskiego Banku Centralnego 102

5.3.4. Banki centralne jako międzynarodowy pożyczkodawca ostatniej instancji 106
6. Odpowiedzialność banków centralnych za stabilność finansową - Mieczysław Puławski

6.1. Odpowiedzialność banków centralnych za stabilność monetarną 114

6.2. Stabilność finansowa jako przedmiot dysputy naukowej 118

6.3. Odpowiedzialność banków centralnych za stabilność finansową w aspekcie regulacyjnym 122

6.4. Stabilność finansowa jako współczesne wyzwanie dla banków centralnych 125
7. Odpowiedzialność banków centralnych za stabilność systemu finansowego - Anna Matysek-Jędrych 131

7.1 Sposoby rozumienia pojęcia odpowiedzialność (accountability) 132

7.2. Stabilność systemu finansowego jako cel banku centralnego 135

7.3. Odpowiedzialność de jure a odpowiedzialność de facto banków centralnych za stabilność finansową 138

7.4. Mechanizmy odpowiedzialności podmiotowej banków centralnych za stabilność systemu finansowego 142
8. Banki centralne a globalny kryzys bankowo-finansowy (z uwzględnieniem perspektywy Austrian School of Economics) - Stanisław Flejterski, Piotr Czynsz 149

8.1. Geneza kryzysu 151

8.2. Istota i źródła kryzysów z perspektywy Austriackiej Szkoły Ekonomii 154

8.3. Reakcja banków centralnych na kryzys 157

8.4. Działalność operacyjna EBC w obliczu kryzysu 159

8.5. Strategie wyjścia 159

8.6. Postulaty Szkoły Austriackiej w zakresie bankowości centralnej 161
9. Złudzenia pełnej stabilności cen - Jan Bednarczyk 165

9.1. Postulat pełnej stabilności cen i jego teoretyczne uzasadnienie 166

9.2. Stabilność cen w polityce banków centralnych 170

9.3. Skutki priorytetu niskiej inflacji i nowe spojrzenie na politykę stabilizowania cen 175
10. Wpływ banków centralnych na sferę realną we współczesnej gospodarce - Magdalena Szyszko 181

10.1. Ewolucja teorii ekonomii a neutralność pieniądza 182

10.2. Wpływ banku centralnego na sferę realną przez pryzmat empirii 187

10.3. Praktyka banków centralnych a wpływ polityki pieniężnej na sferę realną 190
11. Rola banków centralnych w nadzorowaniu sektora bankowego w Unii Europejskiej - Michał Skopowski 197

11.1. Przekazanie kompetencji nadzorczych Europejskiej Radzie ds. Ryzyka Systemowego jako uzupełnienie zadania ESBC w postaci zapewnie­nia stabilności finansowej 199

11.2. Przekazanie kompetencji nadzorczych bankom centralnym a potencjalne efekty synergii związane z dysponowaniem większą liczbą danych dotyczących nadzorowanych podmiotów 201

11.3. Jakościowe aspekty funkcjonowania EBC a wzrost jego roli w procesie nadzoru nad instytucjami finansowymi 204
12. Architektura nadzoru bankowego - przykład Francji - Ryszard Wierzba 209

12.1. Krajowa architektura nadzoru bankowego 210

12.1.1. Podmiotowa struktura nadzoru bankowego we Francji 210

12.2.2. Minister Gospodarki i Finansów 211

12.2.3. Urząd Kontroli Ostrożnościowej 212

12.2.4. Urząd Rynków Finansowych 217

12.2.5. Rada Regulacji Finansowych i Ryzyka Systemowego 218

12.3. Wspólnotowa architektura nadzoru bankowego 219

12.3.1. Podmiotowa struktura systemu nadzoru finansowego w Unii Europejskiej 119

12.3.2. Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego 221

12.3.3. Europejskie Urzędy Nadzoru 223
13. Bankowość centralna w Rosji - Helena Żukowska 231

13.1. Początki rosyjskiej bankowości centralnej 231

13.2. Stan aktualny bankowości centralnej w Federacji Rosyjskiej 239
14. Rola banku centralnego w sanacji sektora bankowego - Piotr Masiukiewicz 253

14.1. Podział funkcji instytucji centralnych w kryzysie 254

14.2. Działania banków centralnych w świetle doświadczeń z kryzysów 258

14.2.1. Doświadczenia polskie 258

14.2.2. Działania interwencyjne banków centralnych w kryzysie subprime 259

14.3. Możliwe strategie interwencji kryzysowej 262

14.4. Współczesne możliwości i bariery udziału banku centralnego w sanacji banków. Przykład Polski 263

14.4.1. Regulacje unijne o pomocy publicznej 263

14.4.2. Dostarczanie płynności - działania nadzwyczajne w pierwszym etapie kryzysu 264

14.4.3. Informacja publiczna banku centralnego w sytuacji kryzysu 265

14.4.4. Edukacja finansowa 265

14.4.5. Koordynacja instytucjonalna 266

14.5. Kierunki zmian regulacji 267
15. Ocena polityki zarządzania rezerwami walutowymi - Jacek Karwowski 271

15.1. Definicja rezerw walutowych 271

15.2. Poziom i struktura rezerw walutowych na świecie 274

15.3. Motywy utrzymywania rezerw walutowych 277

15.4. Zasady zarządzania rezerwami walutowymi 278

15.5. Praktyka zarządzania rezerwami walutowymi 280

15.6. Stopa zwrotu rezerw walutowych 293

15.7. Koszty utrzymywania rezerw walutowych 294
16. Interwencje walutowe banków centralnych i zarządzanie rezerwami walutowymi - Sławomir Franek 299

16.1. Istota i motywy interwencji walutowych 299

16.2. Rodzaje interwencji walutowych 302

16.3. Taktyka przeprowadzania interwencji walutowych przez banki centralne 305

16.4. Interwencje walutowe Narodowego Banku Polskiego w okresie 2010-2011 308

16.5. Rezerwy walutowe w działalności banku centralnego 310

16.6. Proces zarządzania rezerwami walutowymi 312

16.7. Zarządzanie rezerwami walutowymi w Narodowym Banku Polskim 314
17. Struktura stóp procentowych banku centralnego a kwestia równowagi monetarnej na rynku pieniężnym - Marek Zwolankowski 319

17.1. Szczególna rola rynku pieniężnego w prowadzeniu polityki pieniężnej 320

17.2. Natura stopy procentowej i kierunki jej badania 325

17.3. Równowaga na rynku pieniężnym. Teoria i współczesna praktyka 331
18. Wyzwania współczesnej bankowości centralnej - Władysław Leopold Jaworski, Anna Szelągowska 339

18.1. Wybrane problemy bankowości centralnej na świecie 339

18.2. Aktualne problemy bankowości centralnej w Polsce 346
Zakończenie 355
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku