• Zarządzanie motywacją pracowników (wyd. V zmienione)

W kolejnej - a zarazem poprawionej i uzupełnionej - edycji książki „Zarządzanie motywacją pracowników" przedstawione zostały najważniejsze zagadnienia związane z procesem motywowania pracowników, tworzeniem skutecznych systemów motywacyjnych, technik i narzędzi oddziaływania na motywację pracowników. Obecnie w centrum uwagi samego procesu jest człowiek, jego osobowość, a jednocześnie dynamiczne otoczenie, w jakim funkcjonuje, co powoduje, iż narzędzia motywacyjne również ulegają zmianie. Do końca lat 90. XX w. mieliśmy do czynienia głównie z pracownikiem nastawionym na korzyści finansowe i bezpieczeństwo zatrudnienia. Obecnie wykreował się typ pracownika, który jest bardziej świadomy swojego potencjału, preferowanych wartości, własnych aspiracji, mający na uwadze równoważenie własnego „koła życia", na które to elementy zwraca uwagę w procesie pracy. Dominującym motywem u obecnych pracowników jest znalezienie i wykonywanie pracy, którą się bardzo lubi lub która jest wręcz wykonywana z pasją. Zaprezentowane w publikacji narzędzia analizy motywacji stanowią próbę odpowiedzi na kilka podstawowych pytań: • Z jakim pracownikiem mamy dziś do czynienia? • Co motywuje pracowników do działania? • Jakie narzędzia są dzisiaj najbardziej skuteczne w procesie motywowania pracowników? • Jak zarządzać motywacją pracowników? Motywacja pracowników ma istotne przełożenie na sprawność i efektywność organizacji. Ważnym wyzwaniem w organizacji jest nadążanie za wzrostem wymagań i oczekiwań pracowników z jednoczesnym zachowaniem efektywności ekonomicznej organizacji. Oprócz aspektów behawioralnych znaczącą kwestią jest przełożenie motywacji na wskaźniki ekonomiczne, takie jak: wydajność, produktywność, fluktuacja, poprawa jakości obsługi klienta itp. Książka jest przeznaczona dla kadry menedżerskiej, specjalistów HR, studentów nauk ekonomicznych i wszystkich chcących zrozumieć istotę motywacji.

Podtytuł Zarządzanie motywacją pracowników (wyd. V zmienione)
Autor Waldemar Kozłowski
Rok wydania 2023
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 224
64.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-801-1
W kolejnej - a zarazem poprawionej i uzupełnionej - edycji książki „Zarządzanie motywacją pracowników" przedstawione zostały najważniejsze zagadnienia związane z procesem motywowania pracowników, tworzeniem skutecznych systemów motywacyjnych, technik i narzędzi oddziaływania na motywację pracowników. Obecnie w centrum uwagi samego procesu jest człowiek, jego osobowość, a jednocześnie dynamiczne otoczenie, w jakim funkcjonuje, co powoduje, iż narzędzia motywacyjne również ulegają zmianie.
Do końca lat 90. XX w. mieliśmy do czynienia głównie z pracownikiem nastawionym na korzyści finansowe i bezpieczeństwo zatrudnienia. Obecnie wykreował się typ pracownika, który jest bardziej świadomy swojego potencjału, preferowanych wartości, własnych aspiracji, mający na uwadze równoważenie własnego „koła życia", na które to elementy zwraca uwagę w procesie pracy. Dominującym motywem u obecnych pracowników jest znalezienie i wykonywanie pracy, którą się bardzo lubi lub która jest wręcz wykonywana z pasją.
Zaprezentowane w publikacji narzędzia analizy motywacji stanowią próbę odpowiedzi na kilka podstawowych pytań:
• Z jakim pracownikiem mamy dziś do czynienia?
• Co motywuje pracowników do działania?
• Jakie narzędzia są dzisiaj najbardziej skuteczne w procesie motywowania pracowników?
• Jak zarządzać motywacją pracowników?

Motywacja pracowników ma istotne przełożenie na sprawność i efektywność organizacji. Ważnym wyzwaniem w organizacji jest nadążanie za wzrostem wymagań i oczekiwań pracowników z jednoczesnym zachowaniem efektywności ekonomicznej organizacji.
Oprócz aspektów behawioralnych znaczącą kwestią jest przełożenie motywacji na wskaźniki ekonomiczne, takie jak: wydajność, produktywność, fluktuacja, poprawa jakości obsługi klienta itp.
Książka jest przeznaczona dla kadry menedżerskiej, specjalistów HR, studentów nauk ekonomicznych i wszystkich chcących zrozumieć istotę motywacji.
Wprowadzenie 9

Rozdział 1
Istota motywacji pracowniczej 15
1.1. Pojęcie motywacji 15
1.2. Pracownicy jako podmiot procesu motywacyjnego 21
1.2.1. Typ pracownika w organizacji 22
1.2.2. Osobowość pracownika 26
1.2.3. Inteligencja emocjonalna pracownika 31
1.2.4. Gotowość pracownika do działania 34
1.3. Proces motywacyjny 36
1.4. System motywacyjny 42
1.5. Teorie motywacji w zarządzaniu organizacją 50
1.5.1. Teorie potrzeb 52
1.5.2. Teorie procesu 73

Rozdział 2
System wartości organizacji jako istotny element procesu motywowania 87
2.1. Istota systemu wartości w organizacji 87
2.2. Praca zawodowa a wartości pracownika 91
2.3. Zarządzanie systemem wartości 94
2.4. Kreowanie wartości na przykładzie firmy VALDKOZ 96

Rozdział 3
Istotne uwarunkowania procesu motywacyjnego 101
3.1. Przywództwo w procesie motywowania 101
3.2. Klimat organizacyjny 107
3.3. Struktura zadań wykonywanych przez pracowników 111

Rozdział 4
Coaching jako metoda doskonalenia motywacji pracownika 119
4.1. Pojęcie i istota coachingu 119
4.2. Coaching w procesie motywacji 124
4.3. Model GROW w coachingu 127

Rozdział 5
Stres jako czynnik ograniczający motywację pracownika 133
5.1. Istota i pojęcie stresu 133
5.2. Zachowania obronne pracownika w sytuacjach stresowych 139
5.3. Zarządzanie stresem pracownika 142

Rozdział 6
Praktyczne aspekty zarządzania procesem motywowania 149
6.1. Analiza potencjału pracowniczego 149
6.1.1. Analiza cech osobowych pracowników 149
6.1.2. Analiza poziomu kompetencji pracowniczych 152
6.2. Analiza systemu wartości preferowanych przez pracowników w organizacji 154
6.3. Analiza poziomu satysfakcji z kluczowych obszarów życia pracownika 160
6.4. Analiza poziomu zadowolenia pracowników 163
6.5. Analiza klimatu organizacyjnego 169
6.6. Analiza nastawień kadry kierowniczej 174
6.7. Analiza wybranych procesów zarządzania zasobami ludzkimi 182

Rozdział 7
Ocena efektywności procesu motywacyjnego w organizacji 195
7.1. Motywacja pracownicza jako element strategii rozwoju organizacji 196
7.2. Ocena efektywności procesu motywowania pracowników 198
7.3. Mierniki efektywności procesu motywacyjnego 200
7.4. Wartość procesu motywacyjnego 204
7.5. Motywacja pracowników jako element systemu doskonalenia jakości 205

Zakończenie 211
Bibliografia 215
Spis rysunków 221
Spis tabel 223
Waldemar Kozłowski - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Kierownik studiów podyplomowych „Coaching menedżerski", menedżer, przedsiębiorca, szachista. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne na różnych szczeblach kierowniczych. Specjalizuje się w takich dziedzinach, jak: zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie przedsiębiorstwem, teoria organizacji, finanse przedsiębiorstw, inwestycje rzeczowe, gospodarka komunalna.
Recenzja: prof. dr hab. Krzysztof Opolski
Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działanie, Profesjonalna Szkoła Biznesu, Kraków 1996.
Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, OE, Kraków 2000.
Argyris C., Integrating the individual and the Organization, New York 1964.
Asiejew W., Psichiczeskoje sostojanije cziełowieka i rabotosposobnost, Socjalisticzeskij Trud nr 1, 1971.
Bańka W., Zarządzanie personelem - teoria i praktyka, PWE, Warszawa 2001.
Bednarczyk W., Motywacja działania w przedsiębiorstwie przemysłowym, Książka i Wiedza, Warszawa 1979.
Blood M.R., Hulin C., The Human Organization Its Managment, Mc Graw Hill, New York 1968.
Blauner R., Alienation and Freedom. The Factory Worker and His Industry, Chicago 1964.
Boeri D., Nowa organizacja pracy fizycznej, Książka i Wiedza, Warszawa 1983.
Borkowska S., System motywowania w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1985.
Borkowska S., Motywacja i motywowanie, [w:] H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapi-tału ludzkiego organizacji, PWN, Warszawa 2011.
Bradberry T., Greaves J., Emotional Intelligence, TalentSmart, Nowy Jork 2003.
Bratnicki M., Kryś R., Stachowicz J., Kultura organizacyjna przedsiębiorstw, Ossolineum, Wrocław 1988.
Bruce A., 24 Metody motywowania pracowników, Studio Emka, Warszawa 2005.
Cofer Ch.N., Appley M.H., Motywacja - teoria i badania, PWN, Warszawa 1972.
Cox E., Coaching Understood: A Pragmatic Inquiry into the Coaching Process, SAGE Publications Ltd., USA 2013.
Crosby P.B., Quality without Tears, Mc Graw-Hill 1995.
Crozier M., Przedsiębiorstwo na podsłuchu. Jak uczyć się zarządzania postindustrialnego, PWE, Warszawa 1993.
Czarniawska B., Motywacyjne problemy zarządzania, PWN, Warszawa 1980.
Czajka S., Przedsiębiorstwo wychowujące, Książka i Wiedza, Warszawa 1978.
Czajka S., Człowiek i jego potrzeby w procesie pracy, Warszawa 1984.
Davis K., Organizational behavior, New York 1974.
Deci L.E., Intrisic motivation, Plenum Press, New York 1975.
Dilts R., Od przewodnika do inspiratora, czyli Coaching przez duże „C", Wydawnictwo: PINLP Warszawa 2006.
Dobrzyński M., Organizacyjne zachowanie człowieka, PWE, Warszawa 1973.
Dubel-Borycka M., Zanim rozpoczną się szkolenia (2). Cykl artykułów na temat analizy potrzeb szkoleniowych, 2007.
Drucker P.F., Praktyka zarządzania, MT Biznes, Warszawa 2003.
Drucker P.F., Myśli przewodnie, MT Biznes, Warszawa 2008.
Encykliki Jana Pawła II, ZNAK, Warszawa 2006.
Eysenck H.J., A model for personality, Springer , Berlin 1981.
Flood R.L., Beyond TQM, Uniwersity of Hulk, UK 1993.
Frank M., Motywowanie do pracy przez pracę, Ekonomika i Organizacja, 1975 nr 5.
Friedmann G., Praca w okruchach, PWE, Warszawa 1967.
Freud Z., Objaśnianie marzeń sennych ,KR, Warszawa 1996.
Gadomska K., Platonoff A.L., Sysko-Romańczuk S., System motywacyjny przedsiębiorstwa w kontekście jego kultury organizacyj-nej - wyniki badań, Przegląd organizacji, nr 12/ 2002.
Gasiul H., Psychologia osobowości, Diffin, Warszawa 2006.
Gliszczyńska X., Psychologiczne badania motywacji w środowisku pracy, Książka i Wiedza, Warszawa 1971.
Gliszczyńska X., Motywacja do pracy, Książka i Wiedza, Warszawa 1981.
Gliszczyńska X., System wartości w środowisku pracy, Książka i Wiedza, Warszawa 1982.
Goleman D., Inteligencja emocjonalna, Media Rodzina, Warszawa 2007.
Grelik M., Wawrzyniak B., Metodyka usprawnień organizacyjnych, PWE, Warszawa 1982.
Gruszczyńska-Malec G., Klucz do motywacji pracowników, EiOP, nr 10 1998.
Griffin R., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2002.
Hackman J.R., Work design, [w:] Improving Life at Work, pod red. Hackmana J.R. i Suttle'a L., Santa Monica 1977.
Hanspeter C., Aktywizacja pracowników w firmach szwajcarskich, Zarządzanie na Świecie nr 6/1997.
Hebb D.O., The psychology of interpersonal relations, Wiley, Nowy Jork 1959.
Hendl C., Inteligencja emocjonalna, VIDEOGRAF II, Katowice.2000.
Herzberg F., Mausner B., Snyderman B., The motivation to work, Wiley, Nowy Jork 1959.
Herzberg F., Work and the nature of man, Nowy Jork 1968.
Hesselbein F., Goldsmith R., Beckhard R., Organizacja przyszłości, Buisinessman Book, Warszawa 1998.
Hilgard E.R., Wprowadzenie do psychologii, PWN, Warszawa 1972.
Hoffman E., Ocena psychologiczna pracowników, GWP, Gdańsk 2002.
Hofstede G., Hofstede G.J., Minkov M., Cultures and Organizations Software of the Mind Third, McGraw-Hill 2010.
House R., A path - gool theory leader efectiveness, Administrative Science Ouarterly 1971, vol. 16.
Hulin C.L., Smith P.C., Kendall L.M., The measurement of satisfaction in work and retirement, Chicago 1969.
James L.R., Jones A.P., Organizational climate: a review of theory and research, Psychological Biulletin 1974.
Jamrożek B., Sobczak J., Komunikacja interpersonalna, EMPI, Poznań 2000.
Janowska Z., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2002.
Jasiński Z., Motywowanie w przedsiębiorstwie,praca zbiorowa, PLACET, Warszawa 1998.
Kivlighan D.M., Angelone E.O., Interpersonal problems. Variables influencing participans perception of group climate, Journal Psychology, London 1992.
Kolb D., Organizational psychology. An experimental approach, New Jersey 1972.
Kopacz G., Legalny doping Otylii, http://polska.newsweek.pl/legalny-doping 2019.
Kaplan R., Norton D., Strategiczna karta wyników, PWN, Warszawa 2002.
Koralewicz-Zębik J., System wartości a struktura społeczna, Książka i Wiedza, Wrocław 1974.
Kozłowski W., Efekt specjalizacji stanowisk pracy w przedsiębiorstwie o orientacji technologicznej, [w:] Skutki restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw w Polsce w dekadzie lat dziewięćdziesiątych, Jastrzębia Góra 1999.
Kozłowski W., Struktura zadań jako element procesu motywowania pracowników, praca doktorska, UG Gdańsk 2002.
Kozłowski W., Zarządzanie psychofizjologicznym środowiskiem pracy jako element TQM, 2001.
Kozłowski W., Motywacja pracowników jako element perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa, Łomża 2008.
Koźmiński T., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1995.
Koźmiński A.K., Zarządzanie. Teoria i Praktyka, pod red., PWN Warszawa 1995.
Kożusznik B., Psychologia zespołu pracowniczego, UŚ, Katowice 1998.
Kożusznik B., Zachowanie człowieka w organizacji, PWE, Warszawa 2002.
Kübler-Ross E., Koło życia, Świat Książki, Warszawa 2000.
Kuc B.R., Zarządzanie doskonałe, PTM, Warszawa 2003.
Lauterburg Ch., Vor dem ende der Hierarchie. Modelle fur eine bessere Arbeitswelt, Dusseldorf 1978.
Lawler E.E., Pay and organizational effectiveness. A psychological view, New York 1971.
Lawler E.E., Motivation in Work Organizations, Monterey 1973.
Lawrence P.R., Lorsch J.W., Organization and environment, Boston 1967.
Lipińska-Grobelny A., Klimat organizacyjny i jego konsekwencje dla funkcjonowania pracowników, WUŁ, Łódź 2007.
Locke E., Toward a Theory of Task Motivation and Incentives, Organizational Behavior and Human Performance, 1968.
Maier N.R.F., Frustiation. The study of behawior without a goal, McGraw-Hill, Nowy Jork 1949.
Marciniak L., Rogala-Marciniak S., Coaching. Zbiór narzędzi wspierania rozwoju, Wolters Kluwer Polska, 2013.
Maslow A.H., Teoria hierarchi potrzeb, [w:] Problemy motywacji i osobowości w psychologii amerykańskiej, pod. red. J. Reykow-skiego, PWN, Warszawa 1964.
Maslow A.H., W stronę psychologii istnienia, PWN, Warszawa 1986.
Maslow A.H., Motywacja i osobowość, PAX, Warszawa 1990.
Maslow A., Motywacja i osobowość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
Matczak A., Do czego może nam być potrzebne pojęcie inteligencji emocjonalnej? [w:] M. Śmieja, J. Orzechowski (red.), Inteli-gencja emocjonalna. Fakty, mity, kontrowersje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Mc Ginis A., Sztuka motywacji, PWN, Warszawa 1993.
McGregor D.M., The Human Side of Enterprise, Nowy Jork 1960.
McClelland D., D.H. Burham, Power is the great motivator, Harward Bussines Reviev 1961.
Mearns K., Flin R., Gordon R., Fleming M., Measuring Safety climate on Offshore Installations, Work and Stress nr 3, 1998.
Mietzel G., Wprowadzenie do psychologii, GWP, Gdańsk 2008.
Mikuła B., Nasierowski J., Szkic do kultury organizacyjnej w Polsce, Humanizacja Pracy nr 5, 1995.
Moryś J., Jeżewska M., Problematyka stresu. Historyczne, społeczne i medyczne aspekty problematyki stresu, [w:] Psychologia w medycynie, Borys B., Majkowicz M. (red.), AM, Gdańsk 2006.
Murray E.J., Motywacja i uczucia, PWN, Warszawa, 1968.
Nogalski B., Kultura organizacyjna, TNOiK, Bydgoszcz 1998.
Nowicka M., Prezentacja multimedialna. Dobre praktyki w coachingu dla Coacha, Klienta i w Biznesie, Opracowanie ICF, Łódź 2013.
Oakland J., Total Quality Management, Butterworth-Heinemann, Oxford 1992.
Obłój K., Mikroszkółka zarządzania, PWE, Warszawa 1994.
Ogińska-Bulik N., Juczyński Z., Osobowość. Stres a zdrowie, Difin, Warszawa 2008.
Pajestka J., Nośnikiem zmian są ludzie, Życie Gospodarcze, 1975, nr 46.
Paluchowski W.J., Klimat organizacyjny i jego pomiar, Prace psychologiczne XLVII, Wrocław 1998.
Penc J., Decyzje w zarządzaniu, WPSB, Kraków 1995.
Penc J., Kierowanie zachowań w organizacji, Warszawa 2001.
Penc J., Motywowanie w zarządzaniu, WPSB, Kraków 1996.
Penc J., Zarządzanie dla przyszłości, WPSB, Kraków 1998.
Penc J., Kreatywne kierowanie, PLACET, Warszawa 2000.
Pietrasiński Z., Znakomici szefowie i podwładni. O zmiennych czynnikach powodzenia, First Business College, Warszawa 1994.
Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2002.
Porter L.W., Lawler E.E., Managerial Attitudes and Performance, Homewood 1968.
Reykowski J., Motywy ludzkiego działania, Zeszyt Nauk Instytut Psychologii, UW 1972 nr 2.
Reykowski J., Motywacja, postawy prospołeczne a osobowość, PWN, Warszawa 1979.
Richard L., Coaching i mentoring. Jak rozwijać największe talenty i osiągać lepsze wyniki, MT Biznes, Warszawa 2006.
Robbins S.P., Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 1998.
Rusek E., Psychologiczne mechanizmy regulujące działanie człowieka, Warszawa 1987.
Rutka R., Organizacja przedsiębiorstw, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1995.
Sarapata A., Dyrektor jako kierownik zespołu, IW CRZZ, Warszawa 1975.
Sarapata A., O zadowoleniu i niezadowoleniu z pracy, IW CRZZ, Warszawa 1977.
Schein E., Organizational Culture and Leadership, 5th Edition, New York Willey 1992.
Scott W.E., Cummings L.L., Zachowanie człowieka w organizacji, PWN, Warszawa 1983.
Sikorski Cz., Sztuka kierowania. Szkice o kulturze organizacyjnej, IWZZ, Warszawa 1986.
Sikorski Cz., Ludzie nowej organizacji, UŁ, Łódź 1998.
Skinner B.F., Skinder of Behawiorism, Oxford University Press, 1987.
Skrzypek E., Jakość i efektywność, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2000.
Słownik psychologii, PWN, Warszawa 1989.
Staehle W.H., Managment, Munchen 1989.
Starr J., Coaching, PWE, Warszawa 2005.
Steers R.M., Porter L.W., Motiwation and Work Behavior, New York 1983.
Steinmann H., Schreyogg G., Zarządzanie - Podstawy kierowania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1992.
Stewart D.M., Praktyka kierowania, PWE, Warszawa 1997.
Stoner J., Wankel Ch., Kierowanie, PWE,Warszawa 1992.
Strelau J., Teoria stresu psychologicznego i radzenia sobie. Psychologia, Academic Coursebook. An individual in the society and elements of applied psychology, GWP, Gdańsk 2005.
Szulc W., Coaching, Wydawnictwo Złote Myśli, Warszawa 2008.
Śmieja J. Orzechowski (red.), Inteligencja emocjonalna. Fakty, mity, kontrowersje, PWN, Warszawa 2008.
Terelak J.F., Człowiek i stres, Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2008.
Tokarski S., Psychologia organizacji, WUG, Gdańsk 1995.
Tokarski S., Samoocena efektywności kierowania - Jaki jesteś kierowniku? UG, Gdańsk 1996.
Tokarski S., Validation and Widening of F.E. Fiedler's Contingency Model of Leadership, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1997.
Tokarski S., Kierowanie ludźmi, Miscelanea, Koszalin 1998.
Tokarski S., Model interakcyjny efektywności kierowania, OPO, Bydgoszcz 2001.
Tokarski S., Kierownik w organizacji, DIFFIN, Warszawa 2006.
Turney J.R., Activity outcome expectancies and intrisic activity values as predictors of several motiwation indexes for technical-professionals, Organizational Bahavior and Performance nr 11, 1974.
Tyburska J., Symptomy (de)motywacji, Personel, nr 11/ 99.
Vroom V.H., Work and Motiwation, Wiley, Nowy Jork 1964.
Walker C.J., Guest R.H., The Man on the Assembly Line, Harward Universitety Press, Cambrige, Mass. 1952.
Wawrzyniak B., Szkoła zarządzania, PWE, Warszawa 1987.
West M.A., Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji, PWN, Warszawa 2000.
Wieczorek S., Podstawy Ergonomii, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 1998.
Watson J., Behawioryzm oraz psychologia, jak ją widzi behawioryzm, PWN, Warszawa 1990.
Wilson C., Coaching biznesowy, MT Biznes, Warszawa 2007.
Wujec B., Etymology and semantics of coaching, Coaching Review nr 1, Warszawa 2014.
Young P.T., Motiwation and emotion. A survey of the determinants of human and animal activity, Wiley, Nowy Jork 1961.
Zbiegiem-Maciąg L., Kultura organizacji. Identyfikacja kultury znanych firm, PWN, Warszawa 1999.
Zworykin A.A., Motywacja do pracy pracowników instytutów naukowo-badawczych jako czynnik zarządzania, Prakseologia, nr 51-52 1974.

Artykuły
Rynek Szkoleń - Raport, Popyt 2001, Instytut Zarządzania, Warszawa 2002.
Szkolenia Training 2001, www.jobs.pl/library.nsf/informacje
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku