• Zyskowność działalności gospodarczej

Zyskowność działalności gospodarczej jest najczęściej stosowanym kryterium oceny rentowności, zarówno przez menedżerów przedsiębiorstwa, jak i interesariuszy zewnętrznych. Monografia w całości poświęcona jest problematyce zysków osiąganych z działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorstwa. Zaprezentowano w niej zagadnienia ustalania wyniku finansowego, oceny rentowności różnych zakresów działalności oraz uwarunkowań osiągania zysków i szacowania ich mierników. Źródło wiedzy dla tych wszystkich zajmujących się finansami, rachunkowością i zarządzaniem, którzy poszukują skutecznych instrumentów oraz narzędzi diagnozowania i oceny rentowności, a także wykorzystania informacji o zyskach przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych co do określonej jednostki gospodarczej.

Podtytuł Zyskowność działalności gospodarczej
Autor Edward Nowak, Marta Nowak
Rok wydania 2022
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 136
55.00 39.60
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
35.75
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-595-9

Monografia w całości poświęcona jest problematyce zysków osiąganych z działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorstwa.

Po jej przestudiowaniu Czytelnik zdobędzie wiedzę:
• jaką rolę odgrywa zysk jako najważniejsza miara finansowych rezultatów działalności jednostek gospodarczych,
• jak ustala się wynik finansowy dla różnych zakresów działalności przedsiębiorstw zgodnie z regulacjami rachunkowości,
• jak ocenia się zyskowność określonych segmentów działalności gospodarczej przy wykorzystaniu wskaźników rentowności,
• jak można uwzględniać ryzyko towarzyszące funkcjonowaniu przedsiębiorstw przy szacowaniu osiąganych zysków,
• w jaki sposób należy oceniać wiarygodność informacji o wynikach finansowych dostarczanych przez rachunkowość,
• jakie są oczekiwania interesariuszy jednostek gospodarczych co do informacji o osiąganych przez nie zyskach.

Monografia jest adresowana do tych wszystkich zajmujących się finansami, rachunkowością i zarządzaniem, którzy poszukują skutecznych instrumentów oraz narzędzi diagnozowania i oceny rentowności, a także wykorzystania informacji o zyskach przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych co do określonej jednostki gospodarczej.

Wstęp 7

Rozdział 1
Rachunek wyników w systemie rachunkowości 11
1.1. Rachunkowość jako system informacyjny przedsiębiorstwa 11
1.2. Pomiar wyników jako zadanie rachunkowości 13
1.3. Wpływ zasad rachunkowości na pomiar wyniku finansowego 16
1.4. Rachunek wyników a rachunkowość finansowa i zarządcza 19

Rozdział 2
Wynik finansowy jako miara rezultatów działalności jednostki gospodarczej 23
2.1. Pojęcie wyniku finansowego 23
2.2. Składniki wyniku finansowego 25
2.3. Podstawowa struktura wyniku finansowego 28
2.4. Specyficzne kategorie wyniku finansowego 30
2.5. Wynik całościowy 33

Rozdział 3
Rachunek wyników według rodzajów działalności 37
3.1. Wynik z podstawowej działalności operacyjnej 37
3.2. Wynik z pozostałej działalności operacyjnej 41
3.3. Wyniki z operacji finansowych 44
3.4. Rachunek zysków i strat jako sprawozdanie z wyników 50

Rozdział 4
Ocena dokonań przedsiębiorstwa z uwzględnieniem zysku 53
4.1. Maksymalizacja zysku jako cel działalności przedsiębiorstwa 53
4.2. Wynik finansowy a kapitał własny 55
4.3. Zysk rezydualny w ocenie dokonań finansowych 58
4.4. Wynik finansowy a przepływy pieniężne 61

Rozdział 5
Wskaźniki zyskowności w ocenie rentowności 67
5.1. Zasady konstrukcji wskaźników zyskowności 67
5.2. Kluczowe wskaźniki zyskowności 69
5.3. Pogłębiona analiza zyskowności 72
5.4. Wskaźniki oparte na zysku zatrzymanym 76
5.5. Wpływ obciążeń podatkowych na zyskowność 78

Rozdział 6
Ryzyko osiągania zysków 81
6.1. Istota i źródła ryzyka zysków 81
6.2. Rodzaje ryzyka zysków 85
6.3. Szacowanie ryzyka zysków 89
6.4. Postawy wobec ryzyka 93

Rozdział 7
Wiarygodność informacji o wyniku finansowym 95
7.1. Jakość informacji o wyniku finansowym 95
7.2. Koncepcja wiernego obrazu wyniku finansowego 98
7.3. Ocena realności wyniku finansowego 100
7.4. Kształtowanie wyniku finansowego 104

Rozdział 8
Interesariusze przedsiębiorstwa a jego zyskowność 107
8.1. Pojęcie i kategorie interesariuszy 107
8.2. Teorie interesariuszy 110
8.3. Interesariusze w kontekście finansów i rachunkowości przedsiębiorstw 112
8.4. Zarządzanie interesariuszami a zarządzanie zyskami 117

Zakończenie 125
Bibliografia 129
Spis tabel 135
Spis rysunków 136

Recenzja: Dr Alfred Szydełko, prof. Politechniki Rzeszowskiej

AIA, 1953, American Institute of Accountants. Revue and Resume, "Accounting Terminology Bulletin" nr 1, New York.
AS/NZS, 2005, Risk Management Guidelines, Standards Australia/Standards New Zealand, Sydney.
Boettke P.J., Candela R.A., 2021, The common sense of economics and divergent approaches in economic thought: A view from Risk, Uncertainty, and Profit, "Journal of Institutional Economics", 17(6), doi: 10.1017/S1744137421000229.
Bondy K., Charles A., 2020, Mitigating Stakeholder Marginalisation with the Relational Self, "Journal of Business Ethics", 165(1), doi: 10.1007/s10551-018-4085-x.
Brooke G.T.F., 2010, Uncertainty, profit and entrepreneurial action: Frank Knight's contribution reconsidered, "Journal of the History of Economic Thought", 32(2),. doi: 10.1017/S1053837210000179.
Buk H., 2012, Dyskusyjność wartości informacyjnej zestawienia zmian w kapitale własnym, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" t. 66 (122).
Chluska J., 2019, Kapitał własny jako kategoria sprawozdawcza, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
Cwynar A., 2010, Analiza porównawcza wybranych mierników zysku rezydualnego, Konsorcjum Akademickie, Kraków-Rzeszów-Zamość.
Czubakowska K., Gabrusewicz W., Nowak E., 2013, Przychody. Koszty. Wynik finansowy przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
Deegan C., Blomquist C., 2006, Stakeholder influence on corporate reporting: An exploration of the interaction between WWF-Australia and the Australian minerals industry, "Accounting, Organizations and Society", 31(4-5). doi: 10.1016/j.aos.2005.04.001.
Ding Y., Jeanjean T., 2014, Accounting for stakeholders or shareholders? The case of R&D reporting, Hal, (hal-01002936), "Comptabilit'e sans Fronti'eres. The French Connection", .
Dobija M. (red.), 2005, Teoria rachunkowości w zarysie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
Dobija M. (red.), 2010, Teoria pomiaru kapitału i zysku, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
Dobija M., 1999, Rachunkowość zarządcza i controlling, PWN, Warszawa.
Donaldson T., Preston L.E., 1995, The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence, and Implications, "Academy of Management Review", doi:10.5465/amr.1995.9503271992.
Dratwińska-Kania B., 2018, Transparentność rachunku wyniku z operacji funduszu inwestycyjnego - ujęcie teoretyczne i propozycja pomiaru, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
Dreliszek E., Kania D., 2003, Rachunek zysków i strat, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
Emmett R.B., 2021, The writing and reception of Risk, Uncertainty and Profit, "Journal of Economics", 45(5), doi: 10.1093/cje/beab005.
Evanston J.L., 1966, American Accounting Association, A Statement of Basic Accounting Measurement, "The Accounting Review", January.
FASB, 1980, SFAC No 3, Elements of Financial Statements of Business Enterprises, Financial Accounting Standards Board, New York.
FASB, 1986, SFAC No 3, Elements of Financial Statements of Business Enterprises, Financial Accounting Standards Board, New York.
Freeman R.E. Harrison J.S., Wicks A.C., Parmar B.L., DeColle S, 2010, Stakeholder theory: The state of the art, Cambridge University Press.
Gabrusewicz W., Gabrusewicz P., 2015, Roczne sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
Gierusz J., 2005, Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości, ODDK, Gdańsk.
Grabiński K., 2012, Sprawozdanie z zysku całkowitego a bieżący zysk operacyjny - użyteczność decyzyjna w świetle badań naukowych, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 66 (122).
Hawawini G., Viallet C., 2007, Finanse menedżerskie, PWE, Warszawa.
Healy P.M., Wahley J.M., 1999, A Review of Earnings Management Literature and Its Implications for Standard Setting, "Accounting Horizons", no. 13.
Helfert E.A., 2004, Techniki analizy finansowej, PWE, Warszawa.
Hendriksen E.A, van Breda M.F., 2002, Teoria rachunkowości, PWN, Warszawa.
Hicks J.R., 1931, The Theory of Uncertainty and Profit, "Economica", No. 32.
IASB, 2007, International Financial Reporting Standards, International Accounting Standards Board, London.
IASB, 2011, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
IASB, 2016, Standardy MSSF. IFRS Standard. IFRS Foundation, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
Ignatowski R., 2017, Rzetelny i jasny obraz w sprawozdaniach finansowych - badanie sondażowe w eksperymencie badawczym, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 92 (148), s. 47-70.
Ijiri Y., 1965, Axioms of Structures of conventional Accounting Measurement, "The Accounting Review", January.
Jog V., Suszyński C., 1995, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, CIM, Warszawa.
Jones T.M., 1995, Instrumental Stakeholder Theory: a Synthesis of Ethics and Economics, "Academy of Management Review", 20(2), doi: 10.5465/amr.1995.9507312924.
Jorion P., 2003, Financial Risk Management Handbook, John Wiley and Sons, New York.
Kelly M., Alam M., 2008, Management Accounting and the Stakeholder Value Model, "Journal of Applied Management Accounting Research", 6(1).
Kinserdal A., 1995, Financial Accounting. An International Perspective, Pitman Publishing, London.
Kiziukiwicz T. (red.), 2003, Zarządcze aspekty rachunkowości, PWE, Warszawa.
Knight F.H., 1921, Risk, Uncertainty, and Profit, Die 100 wichtigsten Werke der Ökonomie, doi: 10.34156/9783791046006-108.
Kondratowicz-Garbarska I., 2013, Rachunek zysków i strat. Istota, cele i praktyka zastosowania, PWE, Warszawa.
Kwok W.C.C., Sharp D., 2005, Power and international accounting standard setting: Evidence from segment reporting and intangible assets projects, "Accounting, Auditing and Accountability Journal", 18(1), doi: 10.1108/09513570510584665.
Langlois R.N., Cosgel M.M., 1993, Frank Knight on Risk, Uncertainty, and the Firm: a New Interpretation, "Economic Inquiry", 31(3), doi: 10.1111/j.1465-7295.1993.tb01305.x.
Lisiński M. (red.), 2011, Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji. Założenia teoretyczno-metodyczne i praktyczne, PWE, Warszawa.
Long D.M., Rao S., 1995, The wealth effects of unethical business behavior, "Journal of Economics and Finance", doi: 10.1007/BF02920510.
Maćkowiak E., 2009, Ekonomiczna wartość dodana, PWE, Warszawa.
Manikowski A., Tarpata Z., 2001, Ocena projektów gospodarczych. Modele i metody, Difin, Warszawa.
Matkowski P., 2006, Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer Polska, Kraków.
Mattessich R., 1965, Accounting and Analytical Methods, IRWIN, Homewood.
Michalak J., 2008, Pomiar dokonań od wyniku finansowego do Balanced Scorecard, Difin, Warszawa.
Michalczyk L., 2013, Rola inżynierii rachunkowości w kształtowaniu wyników finansowych przedsiębiorstwa, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
Miles S., 2017, Stakeholder Theory Classification: A Theoretical and Empirical Evaluation of Definitions, "Journal of Business Ethics", 142(3), doi: 10.1007/s10551-015-2741-y.
Mitchell R.K., Agle B.R., Wood D.J., 1997, Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts, "Academy of Management Review", 22(4).
Moerman L., Van Der Laan S., 2005, Social reporting in the tobacco industry: All smoke and mirrors?, "Accounting, Auditing and Accountability Journal", 18(3), doi: 10.1108/0951357 0510600747.
Mohammadi M.A.D., Khan M.N.A., Ghasemi R., Mohamad N.A., 2015, Management Accounting System and Shareholder Versus Stakeholder-Orientated Managerial Decision-Making, "Middle-East Journal of Scientific Research", 23(9), doi: 10.5829/idosi.mejsr.2015.23.09.14577.
Moll J., Hoque Z., 2011, Budgeting for legitimacy: The case of an Australian university, "Accounting, Organizations and Society", 36(2), doi: 10.1016/j.aos.2011.02.006.
Nowak E. (red.), 2005, Rachunek wyników, Difin, Warszawa.
Nowak E. (red.), 2010, Rachunkowość w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
Nowak E., 2013a, Equity as a fundamental economic category in light of accounting standards, "Management", vol. 17, no. 1.
Nowak E., 2013b, Results account as a source of economic information, "Management", vol. 17 no. 1.
Nowak E., 2016, Rachunkowość. Kurs podstawowy, PWE, Warszawa.
Nowak E., Rola norm rachunkowości w kreowaniu prawdziwego i rzetelnego obrazu jednostki gospodarczej, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 77 (133).
Nowak M., 2019, Koncepcja rachunkowości dla interesariuszy. Perspektywa studentów rachunkowości, [w:]: Dyczkowska J. (red.), Tendencje rozwoju i wyzwania w obszarze współczesnej rachunkowości i sprawozdawczości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
Parent M. M., Deephouse D. L., 2007, A case study of stakeholder identification and prioritization by managers, "Journal of Business Ethics", 75(1), doi: 10.1007/s10551-007-9533-y.
Piechocka-Kałużna A., 2019, Jakość jako determinanta wiarygodności współczesnej, CeDeWu, Warszawa.
Piosik A., 2016, Kształtowanie wyniku finansowego przez podmioty sprawozdawcze w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
Rappaport A., 1999, Wartość dla akcjonariuszy, WIG-Pres, Warszawa.
Remlein M., 2015, Finansyzacja i jej skutki w sprawozdaniu finansowym polskich spółek giełdowych branży paliwowej, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 82 (138).
Sarig O.H., 1998, The effect of leverage on bargaining with a corporation, "Financial Review", doi: 10.1111/j.1540-6288.1998.tb01603.x.
Siegel J.G., Shim J.K., Hartman S.W., 1995, Przewodnik po finansach. 201 narzędzi podejmowania decyzji, PWN, Warszawa.
Sierpińska M., Jachna T., 2006, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa.
Smith H.J., 2003, The shareholders vs. stakeholders debate, "MIT Sloan Management Review", 44(4).
Staszkiewicz P., 2014, Sprawozdawczość ostrożnościowa i finansowa firm inwestycyjnych, Wolters Kluwer, Warszawa.
Szczepański J., Szyszko L. (red.), 2007, Finanse przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
Szczęsny W., 2003, Finanse firmy. Jak zarządzać kapitałem, C.H. Beck, Warszawa.
Titman S., 1984, The effect of capital structure on a firm's liquidation decision, "Journal of Financial Economics", 13(1), doi: 10.1016/0304-405X(84)90035-7.
Turyna J., 2006, Standardy sprawozdawczości finansowej, Difin, Warszawa.
Turyna J., 2008, Rachunkowość finansowa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Urbanowska-Sojkin E., 2013, Ryzyko w wyborach strategicznych przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
Urbanowska-Sojkin, 2013, Studies in History, "Economics, and Public Law" Vol. XIV, no. 2.
Walińska E. (red.), 2007, Meritum Rachunkowości, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
Walińska E., 2014, Reklasyfikacja innych wyników całościowych jako szczególny przypadek alokacji przychodów i kosztów, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 77 (133).
Waśniewski T., Skoczylas W., (red.), 2004, Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa
Wędzki D., 2019, Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego, Wydawnictwo Nieoczywiste, Warszawa.
Willett H.A., 1901, The Economic Theory of Risk Insurance, Philadelphia.
Wilmshurst T., 2013, Stakeholder Theory: Modelling Stakeholder Theories As a Research Tradition, "SME Australian Evidence", 67.
Zarzecki D., 2013, Współczesne wyzwania wyceny przedsiębiorstw, Wydawca: Zarzecki, Lasota i Wspólnicy, Szczecin.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku