• Administracja Publiczna - poprzez proces do struktury. Koncepcja instytucji katastru

Każdy kto miał do czynienia z inwestycją budowlaną stykał się z administracją. Po przebytych doświadczeniach chyba nikt nie wątpi, że działanie administracji publicznej należy zmienić. Procesy inwestycyjne są kluczowe dla wzrostu gospodarczego kraju. Książka pokazuje jak można usprawnić administracyjną obsługę procesów inwestycyjnych. „Książka dotyczy problematyki funkcjonowania administracji geodezyjnej i kartograficznej w Polsce. Przedstawia wyniki badań nad usprawnieniami rozwiązań strukturalnych administracji katastralnej i jej lokowaniem w strukturach aparatu administracyjnego naszego państwa (...). Książka jest interesująca i godna uwagi gdyż (...) zawiera (...) oryginalną koncepcję wydzielonego fragmentu aparatu administracji publicznej zajmującego się rejestracją gruntów i granic prawa własności, zwiększającego jednocześnie poczucie bezpieczeństwa inwestorów co do lokalizacji inwestycji oraz chroniącej prawo własności do gruntów, (...) posiada (...) duże walory aplikacyjne, opa

Podtytuł Administracja Publiczna - poprzez proces do struktury. Koncepcja instytucji katastru
Autor Bogdan Nogalski, Adam Klimek
Rok wydania 2014
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 187
60.00 43.20
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
39
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-672-7

Każdy kto miał do czynienia z inwestycją budowlaną stykał się z administracją. Po przebytych doświadczeniach chyba nikt nie wątpi, że działanie administracji publicznej należy zmienić.
Procesy inwestycyjne są kluczowe dla wzrostu gospodarczego kraju. Książka pokazuje jak można usprawnić administracyjną obsługę procesów inwestycyjnych.

„Książka dotyczy problematyki funkcjonowania administracji geodezyjnej i kartograficznej w Polsce. Przedstawia wyniki badań nad usprawnieniami rozwiązań strukturalnych administracji katastralnej i jej lokowaniem w strukturach aparatu administracyjnego naszego państwa (...).

Książka jest interesująca i godna uwagi gdyż (...) zawiera (...) oryginalną koncepcję wydzielonego fragmentu aparatu administracji publicznej zajmującego się rejestracją gruntów i granic prawa własności, zwiększającego jednocześnie poczucie bezpieczeństwa inwestorów co do lokalizacji inwestycji oraz chroniącej prawo własności do gruntów, (...) posiada (...) duże walory aplikacyjne, oparte na podejściu procesowym o czym świadczą m.in. uzyskane wyniki badań empirycznych nad zdolnością wykonywania zadań przez administrację geodezyjną i kartograficzną, precyzyjne wskazanie występujących nieprawidłowości, kierunków działań usprawniających, a także ocena efektów restrukturyzacji, (...) zwraca uwagę (...) nowatorskie spojrzenie na relację proces‐organizacja i w konsekwencji na opracowaną koncepcję procesu w okresie przejściowym, eliminującą wady obecnego systemu rejestracji gruntów i przekształcającego istniejącą ewidencję gruntów w kataster (...).

Dzieło to doskonale spełnia postulat wyposażenia Czytelnika w pogłębioną wiedzę na temat procesów zachodzących w państwie, w których administracja jest jednym z uczestników (...)".
Z recenzji prof. dra hab. inż. Mariana Hopeja
z Politechniki Wrocławskiej

Wprowadzenie 7

Rozdział 1
Problemy i instrumentarium 11
1.1. Obszary problemowe państwa 11
1.1.1. Finanse publiczne 11
1.1.2. Sprawność administracji 13
1.2. Stawiamy pytania 15
1.3. Jak szukać odpowiedzi 16
1.3.1. Metoda tworzenia koncepcji organizacji 17
1.3.2. Narzędzia badawcze 18
1.3.3. Badany obiekt 18

Rozdział 2
Aparat administracji publicznej jako organizacja 21
2.1. Kształtowanie struktur organizacji 23
2.1.1. Podstawowe pojęcia teorii organizacji 23
2.1.2. Wybrane instrumenty podejścia procesowego 52
2.2. Formy organizacyjne administracji publicznej 63
2.2.1. Podstawowe pojęcia 63
2.2.2. Rejestry publiczne jako jedno z zadań administracji 73
2.2.3. Instytucja katastru 76
2.3. Administracja i własność jako czynniki wzrostu gospodarczego 84
2.3.1. Modele wzrostu gospodarczego 84
2.3.2. Instytucje jako czynnik wzrostu 86
2.3.3. Własność jako czynnik rozwoju 86
2.4. Podsumowanie 88

Rozdział 3
Przesłanki utworzenia administracji katastralnej 91
3.1. Wpływ sprawności procesów inwestycyjnych na wzrost PKB 91
3.1.1. Modelowanie PKB 91
3.1.2. Identyfikacja czynników wpływających na wzrost PKB 96
3.2. Administracja publiczna w procesie inwestycyjnym 100
3.3. Identyfikacja megaprocesów z udziałem administracji geodezyjnej i kartograficznej 102
3.3.1. Udział administracji geodezyjnej i kartograficznej w procesie inwestycyjnym 102
3.3.2. Przebieg procesu ustalania i rejestracji praw własności do gruntów oraz granic tych praw 105
3.3.3. Inwentaryzacja terenu i rejestracja obiektów budowlanych 108
3.3.4. Wnioski 109
3.4. Organizacja administracji geodezyjnej i kartograficznej 111
3.4.1. Ulokowanie administracji geodezyjnej i kartograficznej w strukturach administracji publicznej 111
3.4.2. Usytuowanie administracji geodezyjnej i kartograficznej w strukturach urzędów samorządu 114
3.4.3. Zadania powiatowej administracji geodezyjnej i kartograficznej 115
3.4.4. Zróżnicowanie funkcjonowania jednostek administracji geodezyjnej i kartograficznej 116
3.5. Ocena jakości danych systemu ewidencjonowania gruntów 120
3.6. Ocena regulacji prawnych w zakresie prowadzenia rejestrów i map 122
3.7. Ocena zdolności wykonywania zadań przez administrację geodezyjną i kartograficzną 124
3.7.1. Wyznaczenie wskaźnika do pomiaru zdolności wykonywania zadań 124
3.7.2. Analiza strumienia zgłoszeń prac geodezyjnych województwa pomorskiego 125
3.7.3. Konkluzja 131
3.8. Instytucja katastru w wybranych krajach Unii Europejskiej 132
3.8.1. Instytucje odpowiedzialne za kataster w krajach UE 133
3.8.2. Ogólna charakterystyka organizacji odpowiedzialnych za kataster w wybranych krajach UE 134
3.8.3. Konkluzja 138
3.9. Podsumowanie 139

Rozdział 4
Administracja katastralna jako następstwo przebudowy procesów 141
4.1. Koncepcja podstawowego megaprocesu w systemie utrzymania ładu prawnego gruntów 142
4.1.1. Przebieg procesu ustalania i rejestracji praw oraz granic własności 145
4.1.2. Podsystem okresu przejściowego 146
4.2. Koncepcja systemu wsparcia inwestora 147
4.3. Koncepcja administracji katastralnej 150
4.3.1. Misja 150
4.3.2. Cel 151
4.3.3. Zadania 151
4.3.4. Schemat i parametry megastruktury administracji katastralnej 151
4.3.5. Finansowanie 155
4.4. Istotne elementy transformacji 156
4.4.1. Zasoby kadrowe i wyposażenie 156
4.2.2. Dokumentacja i zbiory informacji PZGK 156
4.4.3. Opór przed zmianą
4.5. Ocena efektów restrukturyzacji 157
4.5.1. Ocena ekonomiczności utworzenia administracji katastralnej 157
4.6. Konkluzja 164

Podsumowanie 167
Bibliografia 171
Opracowania zwarte 171
Akty prawne (chronologicznie 175

Załączniki 177
Załącznik 1. Analiza funkcjonowania powiatowej administracji geodezyjnej i kartograficznej województwa pomorskiego 177
Załącznik 2. Identyfikacja strumieni spraw w starostwie powiatowym w Wejherowie 178
Załącznik 3. Analiza strumienia spraw 183
Załącznik 4. Akty prawne odnoszące się do gruntów 184

Spis rysunków 185
Spis tabel 187

Opracowania zwarte
Ackoff R.L., O systemie pojęć systemowych, Prakseologia 1973, nr 2.
Adair C.B, Murray B.A, Radykalna reorganizacja firmy, PWN, Warszawa, 2002
Argyris Ch., Zrozumienie zachowania ludzkiego w organizacji [w:] Nowoczesna teoria organizacji, PWN, Warszawa 1965
Balcerowicz L, Wstęp, [w:] Cooter R., Ulen T., Ekonomiczna analiza prawa, C.H. Beck, Warszawa, 2009
Barnard Ch, The Function of the Executive, Harvard Uniwersity Press, Cambridge Mass 1938
Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa, 2013
Bielski M., Organizacje: istota, struktury, procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1996, 1998
Boć J, Stosunki ustrojowo-prawne miedzy podmiotami administrującymi, [w:] Prawo administracyjne, red J. Boć, Kolonia Limited 2004
Boć J., "Prawo administracyjne", Kolonia Limited 2007
Bolesta-Kukułka K., Świat organizacji, [w:] Zarządzanie. Teoria i praktyka, A.K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997
Boni M. (red), Raport Poska 2030, s. 308, www.polska2030.pl 2009
Brilman J, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002
Burns T., Stalker G.M., The management of Innovation, Tavistock Publications, London 1961
Caban W., Decentralizacja w korporacjach amerykańskich, PWN, Warszawa 1972
Centralne Stowarzyszenie Państwowych Inżynierów Mierniczych, Kataster gruntowy w świetle cyfr i rzeczywistości, nakład Centralnego Stowarzyszenia Państwowych Inżynierów Mierniczych we Lwowie, Lwów1933
Cooter R., Ulen T., Ekonomiczna analiza prawa, C.H. Beck, Warszawa 2009
Czapiński J, Panek T.(red.), „Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków", [http://www.diagnoza.com/]
Czekaj J., „Benchmarking - metoda racjonalizacji organizacji", w: „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", 1995
Czermiński A, Czerska M. Nogalski B. Rutka R. Apanowicz J., Zarządzanie organizacjami, TNOiK, Toruń 2002
Czerska J, Doskonalenie strumienia wartości, Wydawnictwo Difin sp. z o.o., Warszawa 2009.
Czerska J., Pozwól płynąć swojemu produktowi, Placet, 2011
Czerska J., Podstawowe narzędzia lean manufacturing, LeanQ Team, 2013
Czyż-Gwiazda E., Sieci społeczne w Public Governance [w:] Lisiecka K., Papaj T. [red], Kierunki doskonalenia usług świadczonych przez administrację publiczną, Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego i Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2009
Dług Publiczny http://www.mf.gov.pl/_files_/dlug_publiczny/zadluzenie/szeregi/zadluzenie_sfp.xls, (14.04.2012)
Donnelly J.H., Gibson J.L., Ivancevich J.M., Fundamentals of Management, BPI & RWN, Boston 1990
Dovenport T. Process Innovation. Reengineering Work through Information Technology. Boston 1993
Drucker P.F., Praktyka zarządzania, Czytelnik Nowoczesność AE w Krakowie 1994
Duniewska Z., Jaworska-Dębska B., Michalska-Badziak R. Olejniczak-Szałowska E. Stahl M., "Prawo administracyjne pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie", Difin, Warszawa 2004
Durlik I. Restrukturyzacja procesów gospodarczych: Reengineering, teoria i praktyka. Warszawa 1998
Dziennik Gazeta Prawna, nr 91 (3229) z 11-13.05.2012 r.
EIPA, Wspólna metoda oceny (CAF), Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, 2008, http://dsc.kprm.gov.pl/sites/default/files/k3.pdf
Encyklopedia zarządzania,
[http://mfiles.pl/pl/index.php/Cykl_Juglara], 2011, [http://mfiles.pl/pl/index.php/Skuteczno%C5%9B%C4%87], 2012, [http://mfiles.pl/pl/index.php/Ekonomiczno%C5%9B%C4%87], 2012a
Enemark S., Williamson I., Land Administration systems: the significant role of the cadastre in support of sustainable spatial management, w: Proceedings, 3rd Cadastral Congress November 23-25, 2011, Warsaw, Poland.
European Commission, Final Twinning Report, 30.09.2006. Twinning Contract number: PL-2003-IB-JH-01
Eurostat, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_gdp_c&lang=en, 2012
Felcenloben D, "Istniejący i oczekiwany model katastru nieruchomości", Konferencja w Pogorzelicy "Prawo w Geodezji", http://www.geodezja-szczecin.org.pl/stara_strona/Konferencje/Konf2010/index2010.html 2010
Gas J., Jędrzejczak-Gas J., Makroekonomiczne uwarunkowania źródeł podaży pieniądza w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, Instytut Zarządzania Uniwersytet Zielonogórski, http://www.instytut.info/images/stories/ksiazki_polecane/15_przemiany_i_perspektywy_przedsiebiorstw_1/r22.pdf, 23.06.2010
Gaździcki J.- Systemy Katastralne, PPWK, Warszawa 1995
Gościński J., Cykl życia organizacji, PWE, Warszawa 1989
Grajewski P., Organizacja procesowa, PWE, Warszawa 2007
Griffin R.W, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2004
Gulczyński M., Nauka o polityce, Wyd. Druktur, Warszawa 2007
Hall R. W., Organizations, Structure and Process, Prentice Hall, London 1974
Hammer M., Reinżynieria i jej następstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999
Hammer M, Champy J, Reengineering w przedsiębiorstwie, Neumann Management Institute, Warszawa 1996
Hamrol A., Mantura Wł., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań, 1998
Hauser J. (red), Administracja publiczna, 2008, Wydawnictwo Naukowe PWN).
Hopfer A., Wilkowski W., „Kataster nieruchomości w Polsce - Jest czy go nie ma?", e-Publikacja "Kataster nieruchomości..." (nr katalogowy: 23309) z zeszytu "PRZEGLĄD GEODEZYJNY" 1/2007.
Hycner T., Hanus P., Wykonawstwo geodezyjne, Wydawnictwo Gall, Katowice, 2007
Ignatowicz J., Prawo rzeczowe, Wydawnictwo Prawnicze PWNJ, Warszawa 1998.
IMS MALON, [http://www.iso.org.pl/efqm]
Inflacja [http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1634_PLK_HTML.htm]
Izdebski H. , Kulesza M., Administracja publiczna zagadnienia ogólne, wyd. Liber, Warszawa, 2004
Kaczmarek B., Sikorski B., Podstawy zarządzania, Absolwent, Łódź 1996.
Kast F, Rosenzweig J.E., System and Contingency Approach, Organisation and Management, A McGraw Hill, New York 1979
Kieżun W., Sprawne zarządzanie organizacją, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1997
Kieżun W., Struktury i kierunki zarządzania państwem, w: Kieżun W. i Kubin J. (red.), Dobre państwo, Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa 2004.
Kieżun W., O sprawną administrację publiczną, Ius et Lex, 2005 Zeszyty Nr (III) 1/2005, Warszawa.
Kieżun W., Patologia transformacji, Poltext, Warszawa, 2012
Klimek A., Koncepcja instytucji katastru jako organizacji odpowiedzialnej za utrzymanie ładu prawnego gruntów, Praca doktorska, Uniwersytet Gdański, 2013
Komisja Przyjazne Państwo, Internetowa strona komisji
Konsensus Waszyngtoński, Encyklopedia Zarządzania, http://mfiles.pl/pl/index.php/Konsensus_Waszyngto%C5%84ski , 21.01.2013.
Koonz H., The Management Theory Jungle, Journal of the Academy of Management vol 4, No 3, 1961,
Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław 1958, 1965
Kowalczewski W., Nazarki J. (red.), Instrumenty zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa, 2006
Koźmiński A., Typy struktur biurokratycznych a racjonalność organizacji [w:] Organizacja. Socjologia struktur, procesów i ról, red. W Morawski, PWE, Warszawa 1979
Koźmiński A., Przedsiębiorcy i menedżerowie w procesie modernizacji zarządzania, w: Morawski W (red.), Modernizacja Polski. Struktury, Agencje, Instytucje, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 2010
Kożuch B. , Zarządzanie publiczne, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2004
KPB, Krajowy Program Badań - Założenia polityki naukowo - technicznej i innowacyjnej państwa, załącznik do uchwały nr 164/2011 Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2011 r.
Książek M, http://www.geodezja-szczecin.org.pl/stara_strona/Konferencje/Konf2004/k08.html
Leavitt H.J, Applied Organizational Change In Industry, [w:] Handbook of Organization, G March ed., Chicago 1965
Lewin K, Group decision and social change, [w:] Reading in social psychology, pod red. G.E.Swanson, T.M. Newcomb, E.L. Hartley, New York 1952
Luecke R., Zarządzanie zmianą i okresem przejściowym, MT Biznes, Warszawa 2003.
Manganelli R.L, Klein M.M, Reengineering - Metoda usprawniania organizacji, PWE, Warszawa 1998
Masałyk-Musiał E., Zarządzanie zmianami w firmie, CIM, Warszawa 1995
Międzynarodowa Federacja Geodetów, http://www.fig7.org.uk/publications/cadastre/statement_on_cadastre.html, 27.01.2007
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Warszawa 2007
Muller R, Rupper P, Proces reengineering, Wydawnictwo Astrum, Wrocław, 2000
Mungovan P., Lean Performance Management. Public Sector, Oracle Corporation, 2009, s.3 [http://www.oracle.com/us/corporate/insight/lean-performance-management-wp-171718.pdf]
Niczyporuk J., Agencje rządowe, [w:] Prawo administracyjne ustrojowe. Podmioty administracji publicznej, OW Branta, Bydgoszcz-Lublin 2002
Niczyporuk J , Dekoncentracja administracji publicznej, wyd UMCS, 2006
Nikel M.E., Klimek A., Dzięcielski O., Wenta J.: „Państwo prawa - miejsce i rola Katastru" [w:] Diagnoza i kierunki rozwoju katastru nieruchomości widziane z perspektywy użytkowników", materiały XII Konferencji Naukowo - Technicznej, Kalisz 2006.
Nogalski B., Rekomendacje, Echa Kongresu, IX Kongres Ekonomistów Polskich, Warszawa, 2013 http://www.kongres.pte.pl/kongres/echa-kongresu.html, 12.02.2014
Nogalski B, Klimek A., Kataster jako skutek restrukturyzacji procesu organizacji i zarządzania gruntami, w: R. Borowiecki, A. Jaki (red), Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki, Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków 2008 (a)
Nogalski B., Klimek A., Kataster i jego system jako nowa instytucja racjonalizująca w społeczeństwie informacyjnym organizację i zarządzanie gruntami, w: A. Stabryła (red), Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków 2008 (b).
Nogalski B., Klimek A, Nikel M., Zmiany strukturalne w służbie geodezyjnej i kartograficznej. Moda czy konieczność?, XIII Konferencja Naukowo - Techniczna z cyklu „Kataster Nieruchomości" na temat: „Kierunki modernizacji katastru nieruchomości z punktu widzenia pełnionej funkcji", Kalisz 2008 (c).
Nogalski B., Klimek A., Usprawnianie funkcjonowania administracji. Instytucja katastru", w: Zeszyty Naukowe nr 573, Nowoczesna administracja publiczna, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009.
Nogalski B., Klimek A., Nikel M.E., Kataster a zmiany strukturalne w służbie geodezyjnej i kartograficznej - moda czy konieczność" , Magazyn Geoinformacyjny GEODETA , nr 4(167) kwiecień 2009.
Nogalski B., Klimek A., Nikel M.E., Wenta J., Dzięcielski O., „Porządkowanie prawa na gruncie. Modernizacja ewidencji czy rozwiązania strukturalne?"; XIV Konferencja Naukowo-Techniczna pt.: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w świetle polityk europejskich, Kalisz 2009.
Nogalski B., Czerska J., Klimek A., „Wykorzystanie metod Teorii masowej obsługi i Lean management w usprawnianiu procesów w zarządzaniu organizacją publiczną", [w:] Współczesne zarządzanie nr 1/2010, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.
Nogalski B, Klimek A, Proces jako czynnik kształtujący struktury administracji publicznej na przykładzie instytucji katastru, [w:] Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych. Zarządzanie - Strategia - Analiza, opracowanie i redakcja naukowa R. Borowiecki, A. Jaki, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010 (a)
Nogalski B., Klimek A., Implementation of enterprise managerial tools in public services based on the example of the cadastre institution:, Organization and Management, year 2010 NO.1 (139), The Committee on Organizational and Management Sciences & Warsaw School of Economics, Warsaw 2010 (b)
Nogalski B, Klimek A., Instytucja katastru jako czynnik wzrostu gospodarczego, [w:] Ekonomiczne problemy synchronizacji zachowań gospodarczych instytucji i przedsiębiorstw w Polsce i Unii Europejskiej, redakcja naukowa S. Piocha, B. Granosik, Wydawnictwo uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2011 (a)
Nogalski B, Klimek A., Analiza strumienia zgłoszeń prac geodezyjnych w powiatowej jednostce administracji geodezyjnej i kartograficznej, w: T. Falencikowski (red), Działanie współczesnych przedsiębiorstw. Determinanty kulturowe, zasobowe i samorządowe, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku oraz CeDeWu Sp. z o.o, Warszawa 2011 (b)
Nogalski B., Klimek A., Przesłanki utworzenia w Polsce administracji katastralnej, w: Proceedings, 3rd Cadastral Congress, November 23-25, 2011, Warsaw, Poland,
Nogalski B., Klimek A., Sprawność administracji publicznej i ochrona prawa własności jako czynniki wzrostu PKB, publikacje IX Kongresu Ekonomistów Polskich (w druku), Warszawa, 2013
Oleński J., Systemy katastralne w infrastrukturze informacyjnej państwa, Konferencja „Informatyzacja katastru - szanse i zagrożenia", Warszawa 2004
Parkinson [http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_Parkinsona]
PCC, Cadastral Information System. A resource for the E.U. policies. Overview on the cadastral systems of the E.U. member states. Permanent committee on cadastre in the European union, T.I-IV, Edition 2008-2010, [http://www.eurocadastre.org/eng/documentseng5.html],
Penc J., Zarządzanie dla przyszłości. Twórcze kierowanie firmą, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998
Peppard J., Rowland P., Re-engineering, Gobethner & Ska, Warszawa, 1997
Porter M. E. Competitive Advantage. New York 1985
Pryca C., Krajowy System Informacji o Terenie z perspektywy województwa Łódzkiego - Efekty działań dostosowawczych na styku ewidencji gruntów i ksiąg wieczystych, Konferencja Naukowo - Techniczna, Łódź 1995
Puls Biznesu 23 lipca 2007
Rachunki Narodowe http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_roczne_wskazniki_makroekonomiczne_cz_III.xls#'RACHUNKI NARODOWE - PKD 2007'!A1
Radwanowicz J. Administracja publiczna i prawo administracyjne, [w:] Chmaj M. (red), Prawo administracyjne., Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa, 2007
Rokita J., Myślenie systemowe w zarządzaniu organizacjami, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011
Rummler G., Brache A, Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa, 2000
SAGiK Program, Strategia SAGiK, Powiat Wejherowski, 2010, [http://www.sagik.pl/pliki/SAGiK%20-%20Strategia%20-%20wyciag.pdf]
Samuelson P., Nordhaus W. (2012), Ekonomia, DW Rebis, Poznań 2012
Scott W.R., Theory of Organisations, [w:] Handbook of Modern Sociology, Mc Nally, Chicago 1964
Sokołowski A. (2010), Analiza szeregów czasowych i prognozowanie, [w:] Statistica w badaniach naukowych i nauczaniu statystyki, StatSoft Polska sp. z o.o., 2010
Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa [http://www.mf.gov.pl/index.php?const=5&dzial=36&wysw=2]
Stabryła A. (red), Doskonalenie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1991
Stańda A., Formalizacja organizacji [w:] Podstawy organizacji i zarządzania (podred. K. Krzakiewicza), AE Poznań 1994
Statystyka, Mały rocznik statystyczny, GUS, Warszawa 2010
Steinmann H.S., Schreyogg G., Zarządzanie. Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1995
Słownik Języka Polskiego, PWN, Warszawa T1 1978,T2 1979,T3 1981.
Sokołowski A., Analiza szeregów czasowych i prognozowanie [w:] Statistica w badaniach naukowych i nauczaniu statystyki, Statsoft sp. z o.o., Kraków 2010.
Stachl M., Pojęcie administracji, jej cechy i funkcje, w: Prawo administracyjne, pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie", Difin, Warszawa 2009
Stawecki T., Rejestry publiczne, Wydawnictwo Lexis - Nexis, Warszawa 2005.
Stefaniuk M, Centralne organy administracji rządowej [w:] Stelmasiak J. Szreniawski J (red) Prawo administracyjne ustrojowe. Podmioty administracji publicznej, OW Branta, Bydgoszcz-Lublin 2002
Stelmasiak J., Szreniawski J. (red.), Prawo administracyjne ustrojowe. Podmioty administracji publicznej, OW Branta, Bydgoszcz-Lublin 2002
Strategor, Zarządzanie firmą: strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 2001
ŚSRK, Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020, Rada Ministrów, Warszawa, 25.09.2012
Tyszowiecki M, [w:] Biuletyn Towarzystwa Oświaty Rolniczej, 1937
Van Der Molen P., The Future Cadastres - Cadastres after 2014, http://www.eurocadastre.org/pdf/vandermolen2.pdf, 2003
Wartoń U.: „Instytucjonalne bariery przedsiębiorczości w polskiej gospodarce", Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa, 2009, rozprawa doktorska, maszynopis.
Webber R.A., Zasady zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 1982
Wojtyna A., O badaniach nad „głębszymi" przyczynami wzrostu gospodarczego, [w:] R. Rapacki (red), Wzrost gospodarczy w krajach transformacji: konwergencja czy dywergencja?, PWE, Warszawa, 2009
Wolski J. Kataster podatku gruntowego na ziemiach polskich - rys historyczny oraz geodezyjne i kartograficzne zasady sporządzania http://globus.igipz.pan.pl/geoekoklimat/wolski/wolski3.pdf, (2012)
Womack J., Jones D., Odchudzanie firm. Eliminacja marnotrawstwa - kluczem do sukcesu, Centrum Informacji Menadżera, Warszawa, 2001
Woźniak M., Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2008
Wrzosek S. (red), Kompendium wiedzy administratywisty, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008 (a)
Wrzosek S., System: administracja publiczna, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008 (b)
Zaremba S., „Stan ewidencji gruntów i budynków na koniec 2012 r. oraz rekomendacja technologii prowadzenia prac dotyczących modernizacji ewidencji", XVI Konferencja Naukowo - Techniczna z cyklu „Kataster Nieruchomości, Kalisz 2013, http://sgp.geodezja.org.pl/_stare_pliki/file/file/Kalisz_2013/Prezentacje/Kalisz_2013_Stanislaw_Zeremba.pdf
Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1975
Zieleniewski J., Organizacja zespołów ludzkich, PWN Warszawa 1976
Zoll A., Jakość prawa musi się poprawić, Gazeta Prawna, 29 stycznia 08 (nr 20)
Akty prawne (chronologicznie)
Dekret. o pomiarach kraju i organizacji miernictwa. (Dz. U. z 1945 Nr 11 poz. 58)
Dekret o katastrze gruntowym i budynkowym (Dz. U. z 1947 nr 61, poz. 344)
Dekret o ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.z 1955 nr 6 poz. 32)
Dekret o państwowej służbie geodezyjnej i kartograficznej (Dz.U. z 1956 nr 25 poz. 115)
Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 1989 nr 30 poz.163)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (DU 1995 nr 25 poz 133).
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483)
Ustawa kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 nr 98 poz. 1071 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, Dz.U. 2001 nr 38 poz. 454
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz. (Dz. U. z 2001 nr 78 poz. 837).
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece (tekst jednolity Dz.U. z 2001 nr 124 poz. 1361 ze zm)
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717)
Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 ze zm.).
Ustawa prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 nr 156 poz. 1118 ze zm.).
Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. 2009 nr 31 poz. 206 z późn zm.)
Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 nr 193 poz.1287).
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U z 2013 poz. 1183)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku