• Finanse i rachunkowość budżetowa. Studium przypadku

Książka powinna jednak wzbudzić zainteresowanie nie tylko wśród osób pragnących pogłębić wiedzę na temat podejmowanej w nich tematyki zarządzania finansami publicznymi, rachunkowości oraz sprawozdawczości budżetowej, ale także powinna być interesującą lekturą dla pracowników administracji publicznej zajmujących się w praktyce analizowaną tematyką.

Podtytuł Finanse i rachunkowość budżetowa. Studium przypadku
Autor Tomasz Gabrusewicz, Liliana Nowak, Kamilla Marchewka-Bartkowiak
Rok wydania 2012
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 185
38.00 26.60
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
24.7
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-489-1

Książka "Finanse i rachunkowość budżetowa" zawiera zbiór opracowań w konwencji case study wybranych jednostek. Autorzy poszczególnych części książki to w większości pracownicy administracji publicznej. Dlatego też za szczególnie cenne należy uznać połączenie w ich opracowaniach zarówno wiedzy teoretycznej, dotyczącej podejmowanego zagadnienia, jak również szerokich doświadczeń zawodowych.

Publikacja kierowana jest przede wszystkim do studentów studiów ekonomicznych z zakresu finansów publicznych i rachunkowości, w tym słuchaczy studiów podyplomowych.

Książka powinna jednak wzbudzić zainteresowanie nie tylko wśród osób pragnących pogłębić wiedzę na temat podejmowanej w nich tematyki zarządzania finansami publicznymi, rachunkowości oraz sprawozdawczości budżetowej, ale także powinna być interesującą lekturą dla pracowników administracji publicznej zajmujących się w praktyce analizowaną tematyką.

Rozdział 1
Wiarygodność sprawozdań budżetowych w kontekście inwentaryzacji w jednostkach budżetowych podległych Ministrowi Obrony Narodowej - Jolanta Chudzińska, Małgorzata Szkaradek 9
Wstęp 9
1.1. Jednostka budżetowa jako dysponent środków budżetowych podlegająca obowiązkowi sporządzania sprawozdań 11
1.1.1. Charakterystyka jednostki budżetowej jako jednej z form organizacyjno-prawnych jednostek sektora finansów publicznych 11
1.1.2. Charakterystyka sprawozdawczości budżetowej oraz zasady sporządzania sprawozdań budżetowych 14
1.1.3. Obowiązek sporządzania sprawozdań budżetowych 16
1.2. Inwentaryzacja - definicja, cel, funkcje 17
1.2.1. Inwentaryzacja - definicja, cel i metody 17
1.2.2. Funkcje inwentaryzacji 19
1.2.3. Metody inwentaryzacji 20
1.3. Charakterystyka sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28 oraz metody inwentaryzacji wykorzystywane w celu weryfikacji prezentowanych w nich danych 20
1.3.1. Charakterystyka sprawozdania o stanie środków na rachunkach bankowych Rb-23 w zakresie danych podlegających weryfikacji w procesie inwentaryzacji 20
1.3.2. Inwentaryzacja metodą uzgodnienia sald jako narzędzie weryfikacji poprawności danych zawartych w sprawozdaniu Rb-23 21
1.3.3. Charakterystyka sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27 w zakresie danych podlegających weryfikacji w procesie inwentaryzacji 23
1.3.4. Charakterystyka sprawozdania z wykonania wydatków budżetu państwa Rb-28 w zakresie danych podlegających weryfikacji w procesie inwentaryzacji 24
1.3.5. Inwentaryzacja drogą weryfikacji jako narzędzie sprawdzające poprawność danych zawartych w sprawozdaniach Rb-27 oraz Rb-28 25
1.4. Wpływ błędów w inwentaryzacji na wiarygodność sprawozdań budżetowych 28
Podsumowanie 29
Bibliografia 30

Rozdział 2
Analiza dochodów i wydatków Gminy Słupca za lata 2009-2011 - Monika Fajkowska, Cezary Fajkowski 33
Wstęp 33
2.1. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego 34
Pojęcie, istota i podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego 34
2.2. Podstawowe zadania gminy 35
2.3. Budżet jako podstawowa działalność gmin 38
2.4. Ogólna charakterystyka gminy Słupca 39
2.5. Analiza wskaźnikowa dochodów i wydatków gminy Słupca za lata 2009-2011 40
2.5.1. Analiza poziomu i struktury dochodów 40
2.5.2. Analiza dynamiki dochodów 44
2.5.3. Analiza poziomu i struktury wydatków 46
2.5.4. Analiza dynamiki wydatków 49
Podsumowanie 51
Bibliografia 52

Rozdział 3
Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej, udzielone organizacjom pozarządowym z budżetu Wojewody Wielkopolskiego w latach 2010-2011 - Adam Jezierski 53
Wstęp 53
3.1. Ogólna charakterystyka organizacji pozarządowych 54
3.2. Zasady udzielania dotacji organizacjom pozarządowym przez wojewodę 56
3.2.1. Otwarte konkursy ofert 56
3.2.2. Zawieranie umów z podmiotami 59
3.2.3. Rodzaje i wielkość dotacji przyznanych przez wojewodę 60
3.2.4. Sprawozdawczość z udzielonych dotacji 63
3.2.5. Nadzór i kontrola nad zadaniami zleconymi realizowanymi przez organizacje pozarządowe 64
Podsumowanie 64
Bibliografia 65

Rozdział 4
Analiza przesłanek wyboru formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej i ich konsekwencje - Magdalena Jodda 67
Wstęp 67
4.1. Wpływ podatku dochodowego na działalność gospodarczą 68
4.2. Kryteria wyboru formy opodatkowania działalności gospodarczej 70
4.3. Analiza wyboru najkorzystniejszej formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej 72
4.3.1. Zasady ogólne a podatek liniowy 73
4.3.2. Zasady ogólne a ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 74
4.3.3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych a podatek liniowy 76
4.4. Wysokość obciążeń podatkowych w zależności od wybranej formy opodatkowania 78
Podsumowanie 80
Bibliografia 81

Rozdział 5
Partnerstwo publiczno-prywatne w projektach rewitalizacji przestrzeni miejskich - bariery i zagrożenia - Anna Klupa 83
Wstęp 83
5.1. Rewitalizacja przestrzeni miejskich 84
5.2. Istota partnerstwa publiczno-prywatnego 85
5.3. Bariery wykorzystania PPP w rewitalizacji przestrzeni miejskich 86
5.4. Czynniki zwiększające możliwość realizacji projektów PPP 90
Podsumowanie 94
Bibliografia 95

Rozdział 6
Analiza przepływów finansowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Kamila Kosmalska 97
Wstęp 97
6.1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki - charakterystyka na poziomie regionalnym 98
6.1.1. Założenia PO KL oraz instytucje uczestniczące w realizacji Programu 98
6.1.2. Zabezpieczanie środków na finansowanie Programu 100
6.1.3. Finansowanie projektów 102
6.2. Rozliczanie środków przeznaczonych na finansowanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 103
6.2.1. Rozliczanie projektów 103
6.2.2. Rozliczanie środków przez Instytucję Pośredniczącą 105
6.2.3. Poświadczanie wydatków 108
Podsumowanie 109
Bibliografia 110

Rozdział 7
Współdziałanie Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi w latach 2009-2011 na przykładzie finansowania zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki - Katarzyna Lisek 111
Wstęp 111
7.1. Podstawy prawne współpracy samorządu województwa z sektorem pozarządowym 112
7.2. Formy realizacji i finansowania zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki w latach 2009-2011 115
7.3. Nadzór nad wydatkowaniem środków przez organizacje pozarządowe - analiza wydatków na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki w latach 2009-2011 118
Podsumowanie 123
Bibliografia 124

Rozdział 8
Analiza wydatków jednostki samorządu terytorialnego, w tym w szczególności wydatków inwestycyjnych na przykładzie miasta Chodzież za lata 2008-2011 - Agnieszka Piątkowska 127
Wstęp 127
8.1. Położenie i sytuacja społeczno-ekonomiczno-gospodarcza miasta Chodzież 128
8.2. Pojęcie wydatków inwestycyjnych 129
8.3. Analiza wielkości, struktury i dynamiki wydatków miasta Chodzież 129
8.4. Analiza wydatków inwestycyjnych ze szczególnym uwzględnieniem udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem 133
Podsumowanie 137
Bibliografia 138

Rozdział 9
Inwestycje w budżecie na rok 2012 a strategia rozwoju miasta Wałbrzycha - Marcin Skobrtal 139
Wstęp 139
9.1. Ogólna charakterystyka miasta 140
9.2. Charakterystyka budżetu na rok 2012 142
9.2.1. Dokumenty strategiczne gminy, ich główne cele i zadania na rok 2012 143
9.2.2. Inwestycje gminy Wałbrzych w budżecie na rok 2012 146
9.2.3. Źródła finansowania inwestycji przewidzianych w budżecie 148
9.2.4. Inwestycje a polityka rozwoju miasta 148
9.2.5. Wpływ inwestycji na przyszły rozwój miasta 149
9.3. Sytuacja finansowa miasta w przyszłości 150
Podsumowanie 151
Bibliografia 152

Rozdział 10
Zadania województwa wielkopolskiego w zakresie ochrony zdrowia realizowane przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu w latach 2008-2011 - Ewa Stróżyk 155
Wstęp 155
10.1. Zadania województwa wielkopolskiego w zakresie ochrony zdrowia 156
10.2. Szczegółowa analiza porównawcza wykonanych zadań 159
10.2.1. Program edukacji prozdrowotnej 160
10.2.2. Program profilaktyki gruczołu krokowego 162
10.2.3. Program profilaktyki dolnego odcinka przewodu pokarmowego 163
10.2.4. Program profilaktyki raka szyjki macicy, szczepienia przeciwko HPV 165
Podsumowanie 166
Bibliografia 168

Rozdział 11
Funkcjonowanie Ustawy o rachunkowości w stowarzyszeniach korzystających ze środków Unii Europejskiej - Emilia Wiśniewska 169
Wstęp 169
11.1. Co to są stowarzyszenia i jak się je powołuje 170
Rodzaje stowarzyszeń 172
11.2. Obowiązki stowarzyszeń w zakresie rachunkowości 173
Dokumentacja opisująca przyjęte zasady rachunkowości 174
11.3. Rachunkowość stowarzyszeń a pozyskiwanie funduszy unijnych na przykładzie lokalnej grupy działania 176
11.3.1. Definicja lokalnej grupy działania 176
11.3.2. Funkcjonowanie stowarzyszeń jako LGD 177
11.3.3. Fundusze unijne a ewidencja operacji gospodarczych 179
Podsumowanie 181
Bibliografia 182

Spis tabel 183
Spis rysunków 184
Spis wykresów 185

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku