• Dostosowanie sprawozdawczości finansowej w mikro i małych przedsiębiorstwach w Polsce do międzynarodowych standardów rachunkowoś

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości są konsekwencją dostosowywania zadań rachunkowości do potrzeb globalnego rynku i stanowią najbardziej liczące się regulacje rachunkowości na świecie. Ujednolicenie rozwiązań w zakresie sprawozdawczości finansowej skutkuje korzyściami dla całego środowiska biznesowego.

Podtytuł Dostosowanie sprawozdawczości finansowej w mikro i małych przedsiębiorstwach w Polsce do międzynarodowych standardów rachunkowości
Autor Hanna Czaja-Cieszyńska
Rok wydania 2012
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 235
54.00 39.42
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
37.8
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-490-7

 

Kompleksowe opracowanie omawiające zagadnienie międzynarodowej standaryzacji rachunkowości  w mikro i małych przedsiębiorstwach. 

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości są konsekwencją dostosowywania zadań rachunkowości do potrzeb globalnego rynku i stanowią najbardziej liczące się regulacje rachunkowości na świecie. Ujednolicenie rozwiązań w zakresie sprawozdawczości finansowej skutkuje korzyściami dla całego środowiska biznesowego. Z jednej strony, sprawozdania finansowe sporządzanie zgodnie z MSSF ułatwiają ocenę i porównanie sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstw z różnych krajów, pozwalając zwiększyć efektywność podejmowanych decyzji, przyczyniają się do rozwoju gospodarczego danego kraju. Z drugiej natomiast strony przedsiębiorstwa stosujące regulacje międzynarodowe zapewniają sobie szerszy dostęp do kapitału zarówno krajowego, jak i zagranicznego, co jest szczególnie ważne dla krajów ubogich w kapitał oraz krajów będących w okresie transformacji.  

Publikacja adresowana jest do osób zainteresowanych poszerzaniem wiedzy z zakresu międzynarodowych aspektów rachunkowości sektora MSP. Oprócz rozwiązań praktycznych, książka zawiera również walory teoretyczne oparte o solidne studia literaturowe.


„Recenzowana praca jest poświęcona problematyce dostosowania systemu rachunkowości prowadzonej przez mikro i małe jednostki gospodarcze zgodnie z polskim prawem bilansowym do wymogów Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Przedsię­biorstw. Podjęcie przez Autorkę tej problematyki należy powitać z uznaniem (...), jest ona bowiem bardzo aktualna, a przy tym ważna zarówno z teore­tycznego, jak i poznawczego oraz praktycznego punktu widzenia. Jest to jednocześnie zagadnienie trudne i złożone, wymagające zastosowania odpo­wiedniego podejścia analitycznego. Nie bez znaczenia są także aplikacyjne walory zaprezentowanych rozważań i rozwiązań, (...) dzięki czemu praca odznacza się racjonalnością i praktyczną użytecznością". 

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Edwarda Nowaka

Wstęp 7

Rozdział 1
Znaczenie mikro i małych przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej - teoria a praktyka 11
1.1. Filozofia gospodarki rynkowej i jej wpływ na funkcjonowanie mikro i małych przedsiębiorstw 11
1.2. Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw w warunkach internacjonalizacji i globalizacji 21
1.3. Uwarunkowania funkcjonowania mikro i małych przedsiębiorstw w Polsce 29
1.4. Problemy decyzyjne mikro i małych przedsiębiorstw a system informacyjny w przedsiębiorstwie 35

Rozdział 2
Sprawozdanie finansowe mikro i małych przedsiębiorstw jako źródło informacji w procesach decyzyjnych 51
2.1. Elementy sprawozdania finansowego mikro i małych przedsiębiorstw i ich pojemność informacyjna 51
2.2. Odbiorcy sprawozdań finansowych mikro i małych przedsiębiorstw i ich potrzeby informacyjne 59
2.3. Użyteczność decyzyjna sprawozdań finansowych mikro i małych przedsiębiorstw - teoria a praktyka gospodarcza 65
2.4. Uproszczone formy opodatkowania mikro i małych przedsiębiorstw podatkiem dochodowym i ich dysfunkcje w świetle procesów decyzyjnych 69

Rozdział 3
Międzynarodowa standaryzacja sprawozdań finansowych mikro i małych przedsiębiorstw 77
3.1. Źródła i przesłanki międzynarodowej standaryzacji rachunkowości mikro i małych przedsiębiorstw 77
3.2. Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw - zarys ogólny 86
3.3. Założenia koncepcyjne Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 92
3.4. Prezentacja sprawozdania finansowego według Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Przedsię­biorstw 99

Rozdział 4
Możliwość adaptacji międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w polskiej praktyce gospodarczej 107
4.1. Analiza porównawcza Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw i polskiego prawa bi­lansowego 107
4.2. Rozbieżności między Międzynarodowym Standardem Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw a polskim prawem po­datkowym 131
4.3. Analiza SWOT Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 137
4.4. Proces konwersji sprawozdań finansowych na regulacje Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 143

Rozdział 5
Kierunki zmian w sprawozdawczości finansowej polskich mikro i małych przedsiębiorstw - wyniki badań empirycznych 147
5.1. Założenia przyjęte w procesie badawczym 147
5.2. Ocena użyteczności decyzyjnej sprawozdań finansowych mikro i małych przedsiębiorstw - identyfikacja stanów dysfunkcyjnych 151
5.3. Ocena istniejących rozwiązań sprawozdawczych dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz proponowane kierunki zmian 164
5.4. Ocena przydatności Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w polskiej praktyce go­spodarczej 172

Rozdział 6
Koncepcja dostosowania sprawozdawczości finansowej mikro i małych przedsiębiorstw w Polsce do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 183
6.1. Opis rozwiązań projektowych przyjętych do opracowania koncepcji dostosowania polskiej sprawozdawczości finansowej mikro i małych przedsię­biorstw do rozwiązań międzynarodowych 183
6.2. Prezentacja koncepcji dostosowania polskiej sprawozdawczości finansowej mikro i małych przedsiębiorstw do Międzynarodowych Standardów Ra­chunkowości 190
6.3. Etapy wdrażania proponowanej koncepcji w mikro i małych przedsiębiorstwach oraz korzyści wynikające z jej zastosowania 197

Zakończenie 203
Bibliografia 205
Załącznik 1 213
Załącznik 2 218
Załącznik 3 223
Spis tabel 228
Spis rysunków 230
Spis wykresów 232

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku