• Ekonomiczne i polityczne wyzwania we współczesnym ładzie globalnym

W postrzeganiu współczesnego świata dużą nośność poznawczą zdobywa kategoria „globalizacja". Zwykle rozumie się przez nią procesy za­gęszczania, a także intensyfikowania powiązań i zależności ekonomicznych, finansowych, politycznych, kulturowych, ideologicznych między społecz­nościami ludzkimi, co prwadzi do unformizacji świata w tych zakresach i znajduja odzwierciedlenie w pojawieniu się więzi społecznych, solidarności i tożsamosci w skali ponadlokalnej i ponadnarodowej.

Podtytuł Ekonomiczne i polityczne wyzwania we współczesnym ładzie globaln
Autor Maria Giedz, Artur R. Kozłowski, Rafał Majewski (red.)
Rok wydania 2009
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 452
69.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-239-2

 

Książka ukazuje współczesne przemiany cywilizacyjne określane mianem globalizacji w wymiarze ekonomicznym, politologicznym oraz społeczno-kultu­rowym.

W postrzeganiu współczesnego świata dużą nośność poznawczą zdobywa kategoria „globalizacja". Zwykle rozumie się przez nią procesy za­gęszczania, a także intensyfikowania powiązań i zależności ekonomicznych, finansowych, politycznych, kulturowych, ideologicznych między społecz­nościami ludzkimi, co prowadzi do unformizacji świata w tych zakresach i znajduja odzwierciedlenie w pojawieniu się więzi społecznych, solidarności i tożsamosci w skali ponadlokalnej i ponadnarodowej. Publikacja prezentuje aktualny stan badań nad współczesnym ładem globalnym. Ukazuje rzeczywi­stość ekonomicznę w dobie kryzysu światowego. Wskazuje na nowe jakości w wymiarze gospodarczym. Przedstawia współczesne procesy zacho­dzące zarówno w ładzie miedzynarodowym, jak i państwowym. Szeroki zakres tematyczny prezentowanych zagadnień pozwala na pełne poznanie pro­cesów zachodzących we współczesnym świecie. 

Wprowadzenie 11

Część 1. Ekonomiczny wymiar globalizacji

1. Integracja i globalizacja w dobie kryzysu - Stanisław Swadźba 15
1.1. Integracja a globalizacja 16
1.1.1. Integracja jako element globalizacji - globalizacja jako suma procesów integracyjnych.16
1.1.2. Globalizacja jako wyższy etap integracji .17
1.1.3. Integracja i globalizacja jako dwa przeciwstawne procesy . 18
1.1.4. Integracja i globalizacja jako procesy odmienne, ale wzajemnie przenikające się. 19
1.2. Istota obecnego kryzysu.20
1.3. Wpływ kryzysu na proces międzynarodowej integracji .22
1.3.1. Wpływ kryzysu na proces ?poszerzania" integracji europejskiej .22
1.3.2. Wpływ kryzysu na proces ?pogłębiania" integracji europejskiej. 23
1.4. Wpływ kryzysu na proces globalizacji .25

2. The Role of the State in the Contemporary Economy: does the Crisis Matter? - Juraj Nemec . 29
2.1. Economic role of the government - „mainstream" economics analysis .30
2.1.1. Market Failure: Allocative Role of Government and Crisis . 30
2.1.2. Inequality: Redistributive Role of Government and Crisis .34
2.1.3. „Fighting the crisis" - Stabilisation Role of Government and Crisis . 35

3. Procedura idealizacji i stopniowej konkretyzacji jako metoda budowy teorii ekonomicznej - Grzegorz Babicz, Władysław Balicki, Barbara Ptaszyńska .41
3.1. Teoretyczne aspekty gotowania jajek na miękko . 41
3.2. Metoda idealizacji i konkretyzacji .42
3.3. Zastosowania J.M. Keynesa teorii równowagi na rynku dóbr i usług .45
3.4. Model bezrobocia transformacyjnego .46
3.5. Model wzrostu w obecności bezrobocia transformacyjnego . 47
3.5.1. Metoda sprzężeń zwrotnych. 47
3.6. Przykład teorii bazujących na konkurencyjnych czynnikach głównych .54
3.6.1. Teoria obszarów walutowych R.Z. Alibera.54
3.6.2. Teorie korzyści komparatywnych K. Kojimy .54
3.6.3. Teoria poziomu rozwoju gospodarczego J.H. Dunninga .55

4. Zarządzanie przemianami współczesnego świata w warunkach realnych rozwoju zrównoważonego - Julianna Bartosewicz .57
4.1. Przemiany gospodarcze świata w XIX i XX w.57
4.1.1. Przemiany gospodarcze świata w latach 1870-1939 .58
4.1.2. Rozwój gospodarki światowej w latach 1947-1970 . 59
4.1.3. Stan gospodarki światowej oraz jej rozwój w latach 1970-2000 .60
4.2. Realny rozwój zrównoważony stymulatorem przemian gospodarczych świata . 61
4.2.1. Realny rozwój zrównoważony a przemiany gospodarcze współczesnego świata .61
4.2.2. Ekonomia zrównoważonego rozwoju a internacjonalizacja przemian gospodarczych .62
4.2.3. Technologie proekologiczne w realizacji strategii rozwoju zrównoważonego .63
4.3. Propozycja i perspektywy zmiany podejścia do przemian współczesnego świata. 64
4.3.1. Nowe podejście do przemian współczesnego świata .65
4.3.2. Propozycja umiejętnego zarządzania przemianami w warunkach realnego rozwoju zrównoważonego . 66
4.3.3. Propozycja programu zarządzania przemianami współczesnego świata .67

5. Monetarystyczna krytyka teorii Keynesa - Urszula Zagóra-Jonszta.71
5.1. Poglądy Friedmana na rolę państwa w kontekście krytyki keynesizmu .72
5.2. Monetarystyczne ujęcie polityki pieniężnej jako reakcja na keynesizm .75
5.3. Krytyka keynesowskiej polityki fiskalnej . 77

6. Rola funduszy państwowych w gospodarce światowej - Eugeniusz Gostomski .81
6.1. Przyczyny powstania, klasyfikacja funduszy państwowych i ich zadania. 82
6.2. Największe fundusze państwowe, udział w rynku i główne tendencje rozwojowe .83
6.3. Zagrożenia i korzyści z ekspansji państwowych funduszy inwestycyjnych.86
6.4. Ograniczenia w zakresie dostępu funduszy państwowych do rynków zagranicznych .87

7. Państwo wobec roli rolnictwa w gospodarce narodowej - Mieczysław Adamowicz.89
7.1. Ogólne trendy rozwojowe i kierunki zmian strukturalnych w rolnictwie. 90
7.2. Przesłanki interwencjonizmu rolniczego . 94
7.3. Cele i instrumenty oddziaływania na rolnictwo i rozwój wsi. 98
7.4. Programowanie i implementacja polityki rolnej .100

8. Zmierzch epoki banków inwestycyjnych w obliczu globalnego kryzysu finansowego - Sławomir Antkiewicz .105
8.1. Straty banków inwestycyjnych w 2007 roku .106
8.2. Przejęcie Bear Stearns przez JPMorgan Chase . 107
8.3. 15 września 2008 r. jako symboliczna data rozpoczęcia globalnego kryzysu.108
8.4. Pozycja rynkowa Lehman Brothers przed krachem na rynku kredytów subprime . 108
8.5. Droga do upadku Lehman Brothers - przebieg wydarzeń.110
8.6. Przejęcie Merrill Lynch przez Bank of America .113
8.7. Morgan Stanley i Goldman Sachs jako banki uniwersalne . 114
8.8. Pomoc publiczna dla banków inwestycyjnych - dylemat moralny .116

9. Transformacja gospodarcza w Polsce - w kręgu zamierzeń i dokonań - Wacław Jarmołowicz, Dawid Piątek .119
9.1. Transformacja gospodarcza - jej cele, uwarunkowania i kierunki.119
9.2. Strategie transformacji - podstawy koncepcyjne .121
9.3. Terapia szokowa - zalecenia dla transformacji. Doświadczenia Polski . 122

10. Rozwój i finansowanie zrównoważonego rozwoju w Polsce w warunkach globalnego kryzysu finansowego - Jerzy Gwizdała . 131
10.1. Założenia zrównoważonego rozwoju dla Polski w aspekcie kryzysu finansowego .132
10.2. Rola Unii Europejskiej w finansowaniu zrównoważonego rozwoju w Polsce .134

11. Rola Chin w światowym handlu - Monika Wyrzykowska .141
11.1. Znaczenie Chin w gospodarce światowej.141
11.2. Handel zagraniczny Chin . 144
11.3. Wymiana handlowa Chin z UE .147
11.4. Wymiana handlowa Chin z Polską. 150

12. Inequality in Distribution of the Economic Development Results in China - Ewa Cieślik .155
12.1. GDP disproportions .156
12.2. Disproportions in expenditure on consumption.158
12.3. Disproportions in the investment and work efficiency . 159
12.4. Disproportions in foreign trade and foreign direct investment .160
12.5. Divergence of economic development by level of urbanization .161
12.6. Chinese provinces rank .163

13. Kapitał państwowy w systemie bankowym Federacji Rosyjskiej - Lech Bartosik . 167
13.1. Kapitał państwowy w systemie bankowym - pro et contra . 168
13.2. System bankowy Federacji Rosyjskiej . 170
13.3. Kapitał państwowy w systemie bankowym Federacji Rosyjskiej .172

14. Klient jako główny podmiot współpracy warunkujący przewagę konkurencyjną przedsiębiorstw - Aleksandra Kolemba . 183
14.1. Krótka charakterystyka relacji przedsiębiorstw z klientami.183
14.2. Poziomy relacji przedsiębiorstw z klientami .185
14.3. Czynniki sprzyjające nawiązywaniu relacji przedsiębiorstw z klientami .188
14.4. Przewaga konkurencyjna a relacje. 189

Część 2. Państwo i społeczeństwo we współczesnej rzeczywistości globalnej

15. Zderzenie kultur prawnych - Zdzisław Brodecki .195
15.1. Zmysł ciągłości .196
15.2. Zmysł związku . 198
15.3. Zmysł kierunku .200

16. Globalizacja - idea a rzeczywistość przemian cywilizacyjnych - Andrzej Chodubski .205

17. Jakie państwa zyskują na globalizacji? - Ewa Polak .217
17.1. Asymetria procesów globalizacji .217
17.2. Beneficjenci i ofiary globalizacji .221
17.3. Przypadek chiński . 225

18. Mass media oraz Internet a przemiany kulturowo-cywilizacyjne współczesnego świata - Sabina Bartosewicz .233
18.1. Mass media a współczesne społeczeństwo świata . 233
18.1.1. Rzeczywistość, socjalizacja i rozrywka w mass mediach . 234
18.1.2. Mass media w kontaktach pośrednich, bezpośrednich i życiu społecznym .235
18.2. Internet jako podstawowe narzędzie komunikacji we współczesnym świecie .236
18.2.1. Komunikowanie komercyjne i społeczne w mass mediach .236
18.2.2. Rola człowieka w mass mediach . 237
18.2.3. Internet uniwersalnym środkiem informacji w globalnej skali.238
18.3. Przemiany kulturowo-cywilizacyjne w obecnym świecie .240
18.3.1. Komunikowanie międzykulturowe w mass mediach . 241
18.3.2. Czas, przestrzeń i rzeczywistość w świetle mass mediów. 241

19. Wyzwania edukacyjne w globalizującym się świecie - Danuta Beger.247
19.1. Wyzwanie 1 - edukacja w wolności .247
19.1.1. Edukacja po roku 1989 .247
19.1.2. Nurt antyautorytarny . 248
19.1.3. Nurt pedagogiki krytycznej .249
19.1.4. Nurt emancypacyjny . 250
19.2. Wyzwanie 2 - edukacja w świecie technologii informacyjnych .251
19.2.1. Wpływ zmian technologicznych na świadomość społeczną .251
19.2.2. E-edukacja odpowiedzią na współczesne wyzwania edukacyjne . 252

20. Osobowość przedstawiciela społeczności lokalnej a globalizacja - Gerard Kuźnik, Sabina Krawczyk. 255
20.1. Globalizacja.256
20.2. Regulacje prawne przedstawiciela społeczności lokalnej.256
20.3. Postulaty de lege ferenda dla przedstawicieli władz lokalnych . 258
20.3.1. Przesłanka zdrowia kandydata na przedstawiciela władzy lokalnej .258
20.3.2. Przesłanka wiedzy .259
20.3.3. Przesłanki pozytywne. 259
20.3.4. Kryterium miejsca zamieszkania . 260
20.3.5. Przesłanki etyczno-moralne przedstawiciela społeczności lokalnej. 260

21. Globalne nierówności a ekonomiczne wykluczenie cyfrowe - Jan Kreft .261
21.1. Trwałe rozwarstwienie .263
21.2. Wykluczenie cyfrowe .263
21.3. Warunki rozwoju .264
21.4. Podziały .265
21.5. Koniec geografii .265

22. The „Socio-Exclusion" As A Phenomenon In The Information Society - Poland's Case Over 2005-2008 Period - Teresa Kamińska .269
22.1. Does the ICT development affects socio-exclusion? .270
22.2. Why are people socio-excluded from the information society? .274

23. Mobility Of The Network Society In Poland - Grzegorz Dzwonnik . 281
23.1. Where are located Polish internet users?.283
23.2. Technical potential for mobility of the network society in Poland . 288
23.3. Is the Polish network society a mobile one? .291

24. Manifestation Of Leadership Behavioural Petterns: Empirical Study Of Indian Managers - Upasna Joshi.295
24.1. Research Methodology. 297
24.2. Analysis and Interpretation of Findings.299
24.3. Managerial Implications .307

25. System emerytalny w Norwegii - Jarosław Poteraj . 309
25.1. Ogólna informacja o kraju . 309
25.2. Rozwój historyczny systemu emerytalnego w Norwegii.311
25.3. System emerytalny w Norwegii - stan na 1 lipca 2009 roku .313
25.4. Wyzwania i przewidywane zmiany w systemie emerytalnym Norwegii .316

26. Stereotypy i uprzedzenia Polaków wobec narodów sąsiednich - tendencje zmian i ich społeczno-polityczne uwarunkowania - Jaro­sław Załęcki . 321
26.1. Czesi i Słowacy .325
26.2. Litwini, Białorusini i Ukraińcy .326
26.3. Rosjanie i Niemcy . 327

27. Społeczeństwo wiedzy i idea uczenia się przez całe życie. Analiza programu ERASMUS - Anna Brzezińska.333
27.1. Społeczeństwo wiedzy . 333
27.2. Geneza idei uczenia się przez całe życie .335
27.3. Program Erasmus . 337

28. Zagrożenia dla niezależnego dziennikarstwa. Kapitał zagraniczny w polskiej prasie regionalnej - Lidia Pokrzycka .345
28.1. Grupa Wydawnicza Polskapresse . 345
28.2. Orkla Media/Mecom .347
28.3. Koncentracja prasy .350
28.4. Kapitał obcy a dziennikarze prasy lokalnej .351

Część 3. Ład międzynarodowy w dobie globalizacji

29. Migracje ludności we współczesnej rzeczywistości globalnej - Rafał Majewski .357

30. Dysproporcje społeczno-gospodarcze w regionach Unii Europejskiej w dobie globalizacji - Magdalena Iljaszewicz .365
30.1. Rozpiętości w rozwoju poszczególnych regionów Unii Europejskiej .367
30.2. Nierówności w regionach Unii Europejskiej a globalizacja .372

31. Afryka w drodze do społeczeństwa informacyjnego na tle innych regionów świata - Anna Kuczyńska .377
31.1. Rozwój Internetu w ?cywilizacji przetrwania". 378
31.2. Ekspansja Internetu i regionalne dysproporcje w rozwoju społeczeństwa informacyjnego na świecie .383
31.3. ?Cyfrowa przepaść" między Afryką i resztą świata .385

32. Działania Federacji Rosyjskiej w sferze międzynarodowej - Natalia Bednarczyk.391
32.1. Nowe położenie strategiczne .391
32.2. Siła i prestiż międzynarodowy Federacji Rosyjskiej.392
32.2.1. Formy oddziaływania międzynarodowego Federacji Rosyjskiej.393
32.2.2. Główne źródła ograniczeń międzynarodowej pozycji Federacji Rosyjskiej .394
32.3. Udział Rosji w organizacjach międzynarodowych i gospodarczych.396
32.4. Działania rosyjskiej polityki zagranicznej na obszarze Azji Centralnej .398
32.5. Polityka Rosji w ramach ?bliskiej zagranicy" WNP .400
32.6. Miejsce Federacji Rosyjskiej w stosunkach międzynarodowych.401

33. Wybrane aspekty polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej wobec Unii Europejskiej w latach 1991-2008 - Magdalena Bierowiec . 407
33.1. Zmienność rosyjskiej polityki wobec Unii Europejskiej .408
33.2. PCA początkiem strategicznego partnerstwa? . 409
33.3. Współpraca naukowo-techniczna . 412
33.4. Wymiar Północny Unii Europejskiej .412
33.5. Rosyjskie społeczeństwo wobec Unii Europejskiej. 413
33.6. Z Unią, czy poza Unią? .415

34. Wpływ przemian politycznych i gospodarczych w Regionie Kurdyjskim północnego Iraku na sytuację Kurdystanu Syryjskiego - Ma­ria Giedz . 423
34.1. Region Kurdyjski .424
34.2. Uwarunkowania polityczne .426
34.3. Syryjska Republika Arabska a syryjski Kurdystan . 427
34.4. Tło gospodarcze syryjskiego Kurdystanu .429
34.5. Kurdowie w Syrii . 430
34.6. Nadzieja na zmiany polityczne .431
34.7. Upadek gospodarki na terenach kurdyjskich .432

35. „Partnerstwo Wschodnie" a dziedzictwo tożsamości obywatelskiej mieszkańców dawnej Rzeczypospolitej - Artur Roland Kozłow­ski .439

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku