• Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej

Podtytuł Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej
Autor Marian Noga, Magdalena K. Stawicka
Rok wydania 2008
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 352
49.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-096-1

Gospodarka światowa jako kategoria ekonomiczna stała się przedmiotem badań naukowych na pewnym etapie rozwoju gospodarczego. Ekonomistów interesuje jej powstanie i rozwój,czynniki przemian, główne tendencje i kierunki zmian, a także jej struktura. Charakteryzuje się ona brakiem jednorodności, z uwagi na to iż w jej ramach możemy wyróżnić wiele grup krajów o podobnych cechach,jednak znacznie różniących się od pozostałych.

Ważnym aspektem aktualnego życia gospodarczego jest uczestnictwo państw, regionów, przedsiębiorstw i obywateli w procesie globalizacji. Globalizacja dotyka wszystkich,bez wyjątku, a wiąże się ona przede wszystkim z szybkim przepływem towarów, usług, kapitału, ale również migracją ludności oraz silną ekspansją korporacji transnarodowych. Obserwowalne jest zjawisko wprowadzania w przedsiębiorstwach optymalizacji produkcji w skali globalnej, a także następują przesunięcia produkcji do krajów lub regionów, w których obowiązują niższe koszty wytwarzania.

Książkę tę powinien przeczytać ten, kogo interesują zmiany zachodzące w gospodarce światowej na przestrzeni ostatnich lat, kto zdaje sobie sprawę, iż proces globalizacji nie jest już jedynie kategorią ekonomiczną, a faktem który należy rozumieć, zaakceptować lub wykorzystać w swojej działalności. Autorzy artykułów w niniejszej publikacji podjęli próbę odpowiedzi na wiele istotnych pytań, a także zbadali i opisali zjawiska, z którymi mamy do czynienia na co dzień. Wśród tematyki wiodącej w niniejszej książce wyróżnić możemy:
- globalizacja a sytuacja ekonomiczna wybranych państw świata;
- konkurencyjność systemów gospodarczych;
- fuzje i przejęcia - ekspansja przedsiębiorstw;
- integracja finansowa państw europejskich;
- Niemcy, Ukraina, Republika Czeska, Singapur, Malta, Brazylia, Chiny - kraje w dobie globalizacji;
- rynek pracy w Unii Europejskiej, USA, Japonii.

1. Subsystemy gospodarki światowej i ich ewolucja i ich ewolucja
1.1. Wprowadzenie
1.2. Systemowe podejście do gospodarki
1.3. Gospodarka światowa jako system
1.4. Subsystemy gospodarki światowej
1.5. Współczesny system gospodarki światowej oraz jego subsystemy
1.6. Podsumowanie
Bibliografia

2. Wykorzystanie rankingów konkurencyjności do oceny konkurencyjności międzynarodowej gospodarek
2.1. Poecie i czynniki determinujące konkurencyjność międzynarodową gospodarki
2.2. Analiza w wybranych rankingów konkurencyjności
2.3. Podsumowanie
Bibliografia

3. Globalna ekspansja firm z krajów trzeciego świata
3.1. Początki ekspansji kapitałowej
3.2. Motywy i formy ekspansji firm chińskich
3.3. Przykłady ekspansji firm indyjskich
3.4. Podsumowanie
Bibliografia

4. Problemy rozwoju gospodarczego krajów rozwijających się na tle uwarunkowań procesu globalizacji
4.1. Wporowadzenie
4.2. Zróżnicowanie poziomów rozwoju
4.3. Przyczyny dysproporcji społeczno-gospodarczych
4.4. Kraje bardziej i mniej włączone w globalizację oraz nowa fala globalizacji
4.5. Podsumowanie
Bibliografia

5. Mechanizm implementacji sankcji ekonomicznych we współczesnej gospodarce światowej
5.1.Wprowadzenie
5.2. Istota i ewolucja sankcji ekonomicznych
5.3. Kryteria klasyfikacji i formy sankcji gospodarczych
5.4. Mechanizm nakładania sankcji ekonomicznych
5.4.1. Projektowanie sankcji gospodarczych
5.4.2. Wprowadzenie sankcji i ich ekonomiczne oddziaływanie
5.4.3. Oczekiwanie na spełnienie żądań stawianych państwu sankcjonowanemu
5.4.4. Uzgodnienie mechanizmu monitorowania i egzekwowania sankcji
5.4.5. Zniesienie sankcji gospodarczych
5.5. Warunki skuteczności sankcji gospodarczych
5.6. Podsumowanie
Bibliografia

6. Nowa faza globalizacji a zmiany inflacji
6.1. Nowe przejawy globalizacji przełomu XX i XXI wieku
6.2. Procesy globalizacji a zmiana dynamiki ogólnego poziomu cen
6.2.1. Prodenacyjne oddziaływania globalizacji
6.2.2. Proinflacyjne oddziaływania globalizacji
6.3. Podsumowanie
Bibliografia

7. Fuzje i przejęcia jako metoda ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw - motywy i bariery transakcji
7.1. Wprowadzenie
7.2. Motywy międzynarodowych transakcji fuzji i przejęć
7.3. Bariery międzynarodowych transakcji fuzji i przejęć
7.4. Podsumowanie
Bibliografia

8. Unijna polityka spójności w strategii lizbońskiej i jej wpływ na podnoszenie konkurencyjności "starego kontynentu"
8.1.Wprowadzenie
8.2. Istota polityki spójności i jej miejsce w unijnej polityce regionalnej
8.3. Strategia Lizbońska - skąd się wzięła i dokąd zmierza?
8.4. Podsumowanie

9. Strategia Lizbońska a konkurencyjność przedsiębiorstw
9. l.Wprowadzenie
9.2. Strategia Lizbońska a konkurencyjność przedsiębiorstw
9.3. Ocena warunków otoczenia okołobiznesowego polskich przedsiębiorstw
9.4. Podsumowanie
Bibliografia

10. Źródła zachowań korupcyjnych w państwach rozwiniętych i rozwijających się - próba porównania
10.1. Wprowadzenie
10.2. Korupcja jako problem ekonomiczny
10.3. Kryteria wyróżniania krajów rozwijających się
10.4. Źródła i poziom korupcji w wybranych krajach świata
10.5. Podsumowanie
Bibliografia .

11. Integracja finansowa a możliwość prowadzenia niezależnej polityki pieniężnej
11.1. Wprowadzenie
11.2. Metody pomiaru restrykcyjności polityki pieniężnej
11.3. Integracja finansowa i konwergencja polityki pieniężnej Stanów Zjednoczonyc i Japonii
11.4.Podsumowanie
Bibliografia

12. Czy unia walutowa wymaga zaawansowanej integracji politycznej?
Bibliografia

13. Globalne trendy cywilizacyjne jako fundamentalny czynnik zmian w podejściu do zarządzania łańcuchami dostaw
13.1. Wprowadzenie
13.2. Globalne trendy cywilizacyjne a zarządzanie łańcuchem dostaw
13.3. Polityka logistyczna konsekwencją globalizacji
13.4. Podsumowanie
Bibliografia

14. Unia Europejska a ugrupowania regionalne Azji i Pacyfiku oraz Ameryki Łacińskiej
14.1. Wprowadzenie
14.2. Scenariusze stosunków translacyjnych
14.3. UE-ASEAN
14.4. ASEM, jako główna struktura relacji pomiędzy Azją i Europą
14.4.1. Geneza
14.4.2. Struktura ASEM
14.4.3. Rola i znaczenie międzyregionalnego dialogu ASEM
14.4.4. Relacje Unia - MERCOSUR
14.4.5. Geneza stosunków UE - MERCOSUR
14.4.6. Unia Europejska a MERCOSUR - dane statystyczne
Bibliografia

15. Runda Doha a interesy krajów rozwijających się
15.1. Wprowadzenie
15.2. Interesy krajów rozwiniętych - nowe zagadnienia
15.3. Aktywność negocjacyjna krajów rozwijających się
15.4. Program negocjacji Rundy Doha
15.5. Konferencja ministerialna w Cancun
15.6. Konferencja Ministerialna w Hongkongu
15.7. Prognoza rezultatów Rundy Doha
Bibliografia

16. Czynniki wpływające na rynek ropy naftowej na świecie
16.1. Wprowadzenie
16.2. Ropa naftowa - czarne złoto
16.3. Czynniki kształtujące ceny na rynku ropy na świecie
16.4. Potencjalne skutki dla gospodarki w wyniku zmian cen ropy
16.5. Podsumowanie
Bibliografia

17. Samodzielność decyzyjna dyrektorów funkcjonalnych oddziału koncernu niemieckiego w zakresie funkcji organicznych
17.1. Wprowadzenie
17.2. Spółka Sitech jako krajowy oddział koncernu zagranicznego
17.3. Metodologia przeprowadzonych badań
17.4. Identyfikacja poziomu samodzielności decyzyjnej dyrektorów funkcjonalny spółki Sitech w zakresie funkcji organicznych
17.5. Podsumowanie
Bibliografia

18. Stopień umiędzynarodowienia gospodarki polskiej na tle innych krajów
18.1. Wprowadzenie
18.2. Pomiar globalizacji krajów
18.3. Metoda
18.4. Dobór obiektów analizy
18.5. Przepływy dóbr i usług, przepływy kapitału i saldo migracji ludności
18.6. Pomiar wskaźnika za lata 1995 i 2005
18.7. Podsumowanie
Bibliografia

19. Powiązania polskiego rynku akcji z rynkiem regionalnym i światowym
19.1. Wprowadzenie
19.2. Integracja rynków akcji w teorii i badaniach empirycznych
19.3. Metoda analizy
19.4. Wyniki
19.5. Podsumowanie
Bibliografia

20. Ukraina jako obszar zainteresowania polskich banków
20. l.Wprowadzenie
20.2. Klimat inwestycyjny na Ukrainie
20.3. Ukraina - ważny partner gospodarczy Polski
20.4. Polscy inwestorzy w sektorze bankowości na Ukrainie
Bibliografia

21. Sytuacja gospodarcza Polski i Republiki Czeskiej - analiza porównawcza
21.1. Wprowadzenie
21.2. Produkt Krajowy Brutto
21.3. Zatrudnienie a bezrobocie
21.4. Poziom inflacji a place realne
21.5. Handel zagraniczny
21.6. Podsumowanie
Bibliografia

22. Przyszłość Singapuru jako centrum finansowego w świetle Rozwoju Krajów Azji Południowo-Wschodniej
22. l.Wprowadzenie
22.2. Singapur - niewielki kraj o wielkich możliwościach
22.3. Prognozy ekonomiczne dla Singapuru
22.4. Singapur - centrum finansowe Azji Południowo-Wschodniej
22.5. Perspektywy rozwoju Singapuru jako centrum finansowego
Bibliografia .

23. Atrakcyjność inwestycyjna RFN - wybrane zagadnienia
23.1. Wprowadzenie
23.2. Atrakcyjność inwestycyjna a konkurencyjność
23.3. Atrakcyjność inwestycyjna w oczach obecnych i potencjalnych inwestorów
23.4. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne
23.5. Podsumowanie
Bibliografia

24. Polityka stymulowania inwestycji zagranicznych w sektorach wysokich tech jako narzędzie podnoszenia innowacyj ności gospodarki - studium przypadku: Grecja
24. l.Wprowadzenie
24.2. Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Grecji
24.3. Analiza sektorowa BIZ w Grecji w aspekcie zaawansowania technologicznego
24.4. Innowacyjność gospodarki Grecji
24.5. Pomoc publiczna dla inwestorów
24.6. Podsumowanie
Bibliografia

25. Maltańska droga do euro
Bibliografia

26. Konkurencyjność gospodarek latynoamaerykańskich na przykładzie federacj republiki Brazylii
26.1. Federacyjna Republika Brazylii
26.1.1. Gospodarka brazylijska
26.1.2. Wymiana handlowa Brazylii z zagranicą
26.2. Stosunki polsko-brazylijskie
26.3. Podsumowanie
Bibliografia

27. Fenomen chińskiej gospodarki
27.1. Wprowadzenie
27.2. Przyczyny transformacji
27.3. Etapy i założenia transformacji
27.4. Szanse i zagrożenia chińskiej transformacji
27.5. Podsumowanie
Bibliografia

28. Dyskryminacja zatrudnieniowa kobiet w Unii Europejskiej, USA i Japonii
28.1. Wprowadzenie
28.2. Dyskryminacja zatrudnieniowa w teorii
28.3. Metodologia badania
28.4. Stopy bezrobocia kobiet i mężczyzn w krajach UE, USA i Japonii
28.5. Zróżnicowanie stóp bezrobocia
28.6. Relacje stóp bezrobocia
28.7. Podsumowanie
Bibliografia

29. Polityka zatrudnienia w kontekście przemian otoczenia - wybrane cechy rynku pracy i jego konsekwencje dla polityk zatrudnienia w gospodarkach Unii Europejskiej
29. l.Wprowadzenie
29.2. Polityka zatrudnienia: umiejscowienie w nauce i najważniejsze definicje
29.3. Wybrane zmiany zachodzące na unijnych rynkach pracy i ich wpływ na system polityki zatrudnienia: globalizacja jako otoczenie dla polityki zatrudnienia
29.4. Zależność polityki zatrudnienia od zmieniającego się otoczenia: podstawy teoretyczne
29.4.1 Podmioty polityki zatrudnienia
29.4.2 Instrumenty polityki zatrudnienia
29.4.3 Cele polityki zatrudnienia
29.5. Podsumowanie
Bibliografia

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku