• Fenomen spółdzielni rolników. Pomiędzy rynkiem, hierarchią i klanem (wyd. II)

„Książka stanowi wnikliwe studium poświęcone spółdzielczości rolników (...). Rozważania osadzone zostały w kilku współczesnych nurtach ekonomicznego myślenia - ekonomii neoklasycznej, nowej ekonomii instytucjonalnej, teorii systemów, teorii organizacji. (...) systemowe spojrzenie na spółdzielnię umożliwiło (...) Autorowi dokonanie szerszej konceptualizacji spółdzielni - jako hybryd posiadających cechy trzech mechanizmów koordynacyjnych: rynku, biurokracji i klanu. (...) Jest to opracowanie oryginalne, napisane na podstawie dobrze dobranej literatury zagranicznej i krajowej oraz głębokich przemyśleń Autora. (...) w pełni dołączam się do wyrażonej nadziei, iż problemy poruszone w nich zostaną podjęte bądź kontynuowane, zaś treść monografii będzie zaczynem dyskusji na temat spółdzielni rolników, czy spółdzielczości w ogóle. Dyskusja taka jest ze wszech miar nie tylko potrzebna, a wprost w Polsce niezbędna". Prof. dr hab. Waldemar Czternasty, UEP „Dotychczasowe próby umiejscowienia spółdzielni w szerszych nurtach rozważań ekonomicznych z zakresu teorii firmy miały charakter fragmentaryczny. Praca Michała Pietrzaka stanowi próbę uzupełnienia tej luki poprzez nowatorskie opracowanie łączące w sobie wielowątkową analizę funkcjonowania spółdzielni uwzględniającą kluczowe kierunki myśli ekonomicznej. (...) Wartość poznawczą, metodyczną, jak i utylitarną monografii należy ocenić wysoko, co upoważnia do polecenia jej przestudiowania nie tylko pracownikom naukowym i studentom, ale również działaczom gospodarczym, a zwłaszcza kadrze menedżerskiej spółdzielni rolników". Dr hab. Stanisław Bagieński, prof. SGGW

Podtytuł Fenomen spółdzielni rolników. Pomiędzy rynkiem, hierarchią i klanem (wyd. II)
Autor Michał Pietrzak
Rok wydania 2022
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 392
98.00 70.56
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
63.7
szt. Do przechowalni
ISBN 978-83-8102-571-3
„Książka stanowi wnikliwe studium poświęcone spółdzielczości rolników (...). Rozważania osadzone zostały w kilku współczesnych nurtach ekonomicznego myślenia - ekonomii neoklasycznej, nowej ekonomii instytucjonalnej, teorii systemów, teorii organizacji. (...) systemowe spojrzenie na spółdzielnię umożliwiło (...) Autorowi dokonanie szerszej konceptualizacji spółdzielni - jako hybryd posiadających cechy trzech mechanizmów koordynacyjnych: rynku, biurokracji i klanu. (...) Jest to opracowanie oryginalne, napisane na podstawie dobrze dobranej literatury zagranicznej i krajowej oraz głębokich przemyśleń Autora. (...) w pełni dołączam się do wyrażonej nadziei, iż problemy poruszone w nich zostaną podjęte bądź kontynuowane, zaś treść monografii będzie zaczynem dyskusji na temat spółdzielni rolników, czy spółdzielczości w ogóle. Dyskusja taka jest ze wszech miar nie tylko potrzebna, a wprost w Polsce niezbędna".
Prof. dr hab. Waldemar Czternasty, UEP


„Dotychczasowe próby umiejscowienia spółdzielni w szerszych nurtach rozważań ekonomicznych z zakresu teorii firmy miały charakter fragmentaryczny. Praca Michała Pietrzaka stanowi próbę uzupełnienia tej luki poprzez nowatorskie opracowanie łączące w sobie wielowątkową analizę funkcjonowania spółdzielni uwzględniającą kluczowe kierunki myśli ekonomicznej. (...) Wartość poznawczą, metodyczną, jak i utylitarną monografii należy ocenić wysoko, co upoważnia do polecenia jej przestudiowania nie tylko pracownikom naukowym i studentom, ale również działaczom gospodarczym, a zwłaszcza kadrze menedżerskiej spółdzielni rolników".
Dr hab. Stanisław Bagieński, prof. SGGW

Wprowadzenie 9


Część I
Spółdzielnie rolników w ujęciu neoklasycznym

Rozdział 1
Tradycyjna teoria firmy a istota i funkcjonowanie spółdzielni rolników 25
1.1. Wczesny nurt rozważań ekonomicznych na temat spółdzielni 25
1.2. Spółdzielnia jako forma rozszerzenia działalności ekonomicznej gospodarstw 32
1.3. Spółdzielnia jako niezależne przedsiębiorstwo 39

Rozdział 2
Neoklasyczne modele spółdzielni a korzyści rolników i dobrobyt ekonomiczny .......................................................................................59
2.1. Przykład spółdzielni zaopatrzenia ..............................................................59
2.2. Wkomponowanie specyficznych celów spółdzielni w neoklasyczną teorię firmy 60
2.2.1. Możliwe cele spółdzielni 60
2.2.2. Maksymalizacja jednostkowej premii dla członków spółdzielni (1) 64
2.2.3. Maksymalizacja premii dla członków spółdzielni (2) 66
2.2.4. Minimalizacja ceny ostatecznej środka produkcji (3) 67
2.2.5. Łączna maksymalizacja nadwyżki konsumenta i zysku producenta (4) 68
2.2.6. Minimalizacja ceny transakcyjnej środka produkcji (5) 70
2.3. Stabilność rozwiązań związanych z różnymi celami spółdzielni 73
2.4. Wpływ długiego okresu na rozwiązania związane z różnymi celami spółdzielni 76


Część II
Spółdzielnie rolników w ujęciu nowej ekonomii instytucjonalnej

Rozdział 3
Pomiędzy rynkiem a hierarchią - instytucje koordynacji w procesach kontraktowania 89
3.1. Geneza i rozwój nowej ekonomii instytucjonalnej 89
3.1.1. Podglebie 89
3.1.2. Wiodący twórcy nowej ekonomii instytucjonalnej 92
3.2. Kluczowe elementy nowej ekonomii instytucjonalnej 103
3.2.1. Instytucje 103
3.2.2. Transakcje i kontraktowanie 108
3.2.3. Koszty transakcyjne 120

Rozdział 4
Spółdzielnia rolników - hybrydowa instytucja koordynacji 125
4.1. Sposoby koordynacji transakcji w ujęciu Williamsona 125
4.2. Hybrydy jako instytucje koordynacji transakcji 128
4.3. Hybrydowy charakter spółdzielni 139

Rozdział 5
Uzasadnienie istnienia spółdzielni rolników w kontekście zawodności kontraktowania rynkowego 147
5.1. Integracja pionowa jako alternatywa dla kontraktowania rynkowego 147
5.2. Spółdzielnie a „zwykła" siła rynkowa 149
5.3. Spółdzielnie a siła rynkowa wynikająca z fundamentalnej transformacji 154
5.3.1. Istota specyficzności aktywów a rolnictwo 154
5.3.2. Specyficzność położenia aktywów w rolnictwie 157
5.3.3. Czasowa specyficzność aktywów w rolnictwie 165
5.3.4. Niepewność i częstotliwość transakcji 167

Rozdział 6
Spółdzielnia rolników - hybrydowa forma własności 171
6.1. Osobliwość posiadania w spółdzielni - własność jako sposób na ograniczenie zawodności kontraktowania rynkowego 171
6.2. Istota praw własności 174
6.3. Rodzaje praw własności 181
6.4. Swoistość uprawnień własnościowych w spółdzielni 192

Rozdział 7
Osobliwość spółdzielni rolników w kontekście problemów wynikających z ograniczenia kompletności uprawnień własnościowych 197
7.1. Problem horyzontu 197
7.1.1. Istota problemu horyzontu 197
7.1.2. Problem horyzontu a spółdzielnie rolników 202
7.1.2.1. Dotkliwość problemu horyzontu w spółdzielniach na tle alternatywnych rozwiązań własnościowych 203
7.1.2.2. „Postrzegana" stopa dyskontowa a problem horyzontu w spółdzielniach rolników 207
7.1.2.3. Problem horyzontu a heterogeniczność spółdzielni rolników 211
7.2. Problem jazdy na gapę 215
7.2.1. Istota problemu gapowicza 215
7.2.2. Interwencja państwa i prywatyzacja jako odpowiedzi na problem jazdy na gapę 218
7.2.3. Alternatywne podejścia do problemu jazdy na gapę 221

Rozdział 8
Osobliwość spółdzielni rolników w kontekście problemów wynikających ze współdzielenia i separacji uprawnień własnościowych 235
8.1. Problem kolektywnego podejmowania decyzji 235
8.2. Problem agencji 244
8.2.1. Istota problemu agencji 244
8.2.2. Problem agencji a spółdzielnie rolników 247
8.2.2.1. Dotkliwość braku dostępu spółdzielni do rynku kapitałowego 247
8.2.2.2. Problem agencji a społeczny charakter spółdzielni 252
8.2.2.3. Konkluzje 256
8.3. Problem portfela 257


Część III
Spółdzielnie rolników w ujęciu systemowym

Rozdział 9
Spółdzielnia rolników jako system koordynacji i jego wewnętrzna struktura 265
9.1. Podejście systemowe 265
9.2. Instytucje koordynacji jako gospodarcze systemy sterowania 268
9.3. Relacje łączące elementy w gospodarczych systemach sterowania 273
9.3.1. Więzi realne 273
9.3.2. Więzi regulacyjne 275
9.3.2.1. Kategoria I: trwałe lub względnie stałe reguły i normy o charakterze ogólnym, dotyczące zagadnień dobrze ustrukturyzowanych, programowalnych 276
9.3.2.2. Kategoria II: mechanizmy oparte o bieżące dostosowania ad hoc do zmieniających się okoliczności, jak również oparte o decyzje uprzednie, ale dotyczące szczególnych przypadków i zagadnień słabo ustrukturyzowanych 280
9.4. Rynek jako system sterowania 284
9.5. Hierarchia jako system sterowania 285
9.6. Klan jako system sterowania 287
9.7. Spółdzielnia sensu largo jako system sterowania 289

Rozdział 10
Spółdzielnia jako organizacja w quasi-stacjonarnej równowadze wobec wyzwań adaptacyjnych 295
10.1. Organizacja w ujęciu Barnarda-Simona 295
10.2. Spółdzielnie rolników jako organizacje 298
10.3. Równowaga organizacyjna spółdzielni w kontekście analizy pola sił 302
10.4. Spółdzielnia jako organizacja w dynamicznej równowadze - adaptacja do otoczenia 311
10.4.1. Istota skali spółdzielni 312
10.4.2. Wyzwania adaptacyjne spółdzielni w ujęciu dynamiki systemów 314
10.4.2.1. Pętla: liczba członków - korzyści skali 316
10.4.2.2. Pętla: nakłady pracy - korzyści skali 326
10.4.2.3. Pętla: nakłady kapitału - korzyści skali 332

Tezy końcowe 339
Bibliografia 363
Spis tabel 389
Spis rysunków 391

Prof. dr hab. Michał Pietrzak - absolwent Wydziału Zarządzania UW, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW. Główne obszary zainteresowań: nowa ekonomia instytucjonalna, ekonomia branży (IO), strategia i struktura, pomiar efektywności, zarządzanie wiedzą. Autor ponad 165 publikacji z tego zakresu. Pracownik Instytutu Ekonomii i Finansów oraz Instytutu Zarządzania SGGW. Wiceprzewodniczący Komisji Rektorskiej ds. Rozwoju Uczelni. Członek Rady Naukowej Forum Myśli Instytucjonalnej. Kierownik Stacjonarnych Studiów Doktorskich SGGW na kierunku Ekonomia (edycja 2018-2022) oraz studiów podyplomowych PRE-MBA oraz MBA (w latach 2006-2020). Współpracuje z praktyką gospodarczą i sektorem publicznym - jako autor ekspertyz oraz prowadząc projekty doradcze i szkolenia. Laureat licznych nagród i wyróżnień, w tym: Fellow & Distinguished Scholar Award of the International Institute for Applied Knowledge Management (IIAKM), Medal Honorowy Zasłużony dla Ruchu Spółdzielców.

Recenzent:
Prof. dr hab. Waldemar Czternasty, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Dr hab. Stanisław Bagieński, prof. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

 

Abramowski E. (2009), Braterstwo, solidarność, współdziałanie, Biblioteka Obywatela, Łódź-Sopot-Warszawa.

Ackoff R.I. (1971), Towards A System of Systems Concepts, „Management Science”, Vol. 17, No. 11, s. 661-671.

Aiello L.C., Dunbar R.I.M. (1993), Neocortex Size, Group Size, and the Evolution of Language, „Current Anthropology”, Vol. 34, No. 2, s. 184-193.

Aizsilnieks A.P. (1952a), A Final Word on Cooperatives, „Journal of Farm Economics”, Vol. 34, No. 3, s. 400-403.

Aizsilnieks A.P. (1952b), Farmer Cooperatives and Economic Welfare. A Reply, „Journal of Farm Economics”, Vol. 34, No. 4, s. 563-566.

Akerlof G.A., Shiller R. J. (2010), Zwierzęce instynkty, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.

Alchian A.A. (2006 [1961]), Some Economics of Property, [w:] The Collected Works of Armen A. Alchian. Volume 2: Property Rights and Economic Behavior, Liberty Fund, Indianapolis, s. 3-51. Przedruk.

Alchian A.A. (2006 [1965]), Some Economics of Property Rights, [w:] The Collected Works of Armen A. Alchian. Volume 2: Property Rights and Economic Behavior, Liberty Fund, Indianapolis, s. 52-67. Przedruk.

Alchian A.A. (2006 [1979]), Some Implications of Recognition of Property Right Transaction Costs, [w:] The Collected Works of Armen A. Alchian. Volume 2: Property Rights and Economic Behavior, Liberty Fund, Indianapolis, s. 126-144. Przedruk.

Alchian A.A. (2006 [1984]), Specificity, Specialization, and Coalitions, [w:] The Collected Works of Armen A. Alchian. Volume 2: Property Rights and Economic Behavior, Liberty Fund, Indianapolis, s. 269-286. Przedruk.

Alchian A.A. (2006 [1987]), Property Rights, [w:] The Collected Works of Armen A. Alchian. Volume 2: Property Rights and Economic Behavior, Liberty Fund, Indianapolis, s. 96-104. Przedruk.

Alchian A.A. (2006 [1993]), Property Rights, [w:] The Collected Works of Armen A. Alchian. Volume 2: Property Rights and Economic Behavior, Liberty Fund, Indianapolis, s. 105-110. Przedruk.

Alchian A.A., Demsetz H. (1972), Production, Information Costs, and Economic Organization, „The American Economic Review”, Vol. 62, No. 5, s. 777-795.

Alchian A.A., Demsetz H. (2006 [1973]), The Property Rights Paradigm, [w:] The Collected Works of Armen A. Alchian. Volume 2: Property Rights and Economic Behavior, Liberty Fund, Indianapolis, s. 84-95. Przedruk.

Alessi De L. (1996 [1980]),The Economics of Property Rights: A Review of the Evidence, [w:] G. Yarrow, P. Jasiński (red.), Privatizations. Critical Perspectives on the World Economy. Volume I, Routledge, London, s. 233-280. Przedruk.

Allaire Y., Firsirotu M.E. (2000), Myślenie strategiczne, PWN, Warszawa.

Ambroziak E., Starosta P., Sztaudynger J.J. (2016), Zaufanie, skłonność do pomocy i uczciwość a wzrost gospodarczy w Europie, „Ekonomista” nr 5, s. 647-673.

Anderson B.L. (1987), Democratic Control and Cooperative Decision Making: A Conceptual Framework, „Journal of Agricultural Cooperation”, Vol. 2, s. 1-15.

Annual Production Series of Dairy products, https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/market-observatory/milk/pdf/eu-historical-production-stocks-series_en.pdf, dostęp: 17.07.2016.

Ansoff I.H. (1985), Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa.

Aresvik O. (1955), Comments on „Economic nature of the cooperative association”, „Journal of Farm Economics”, Vol. 37, No. 1, s. 140-144.

Arla. Consolidated Annual Report(2014) http://www.annualreports.com/HostedData/AnnualReportArchive/a/LSE_ARU_2014.pdf, dostęp: 09.12.2015.

Arrow K.J. (1969), The Organization of Economic Activity: Issues Pertinent to the Choice of Market versus Non-market Allocations, [w:] Analysis and Evaluation of Public Expenditures: The PPP System, Volume 1, pp. 47–64. Washington, D.C., Government Printing Office, Washington, Przedruk PDF s. 1-16, http://down.cenet.org.cn/upfile/34/20041225171325114.pdf, dostęp: 20.12.2015.

Arrow K.J. (1985),Granice organizacji, PWN, Warszawa.

Arruñada B. (2008), Human Nature and Institutional Analysis, [w:] E. Brousseau, J.M. Glachant (red.), New Institutional Economics. A Guidebook, Cambridge University Press, Cambridge, s. 81-99.

Ashby W.R. (1963), Wstęp do cybernetyki, PWN, Warszawa.

Axelrod R. (2006), The Evolution of Cooperation, Basic Books, New York.

Baarda J. (1989), Antitrust Laws, [w:] Cobia D. (red.), Cooperatives in Agriculture, Prentice Hall, Englewood Cliffs New Jersey, s. 397-417.

Baarda J.R. (2005), Contractual Dimensions of Farmer Cooperation, Second Biennial Research Conference, Food System Research Group, University of Wisconsin, Madison, https://aae.wisc.edu/fsrg/web/fsrg%20papers/14%20baarda.pdf, dostęp: 12.06.2016.

Bagieński S. (1996), Kultura organizacyjna kadry kierowniczej a funkcjonowanie rolniczych spółdzielni produkcyjnych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Bagieński S. (2003), Zasób organizacyjny rolniczych spółdzielni produkcyjnych a ich sytuacja finansowa, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Balcerowicz L. (2013), Wstęp do wydania polskiego, [w:] R.H. Coase, Firma, rynek, prawo, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, s. IX-XXV.

Banaszak I. (2008), Success and Failure of Cooperation in Agricultural Markets. Evidence from Producer Groups in Poland, Shaker Verlag, Aachen.

Banerjee A., Mookherjee D., Munshi K., Ray D. (2001), Ineqality, Control Rights, and Rent Seeking: Sugar Cooperatives in Maharashtra, „Journal of Political Economy”, Vol. 109, No. 1, s. 139-190.

Barnard C.I. (1997), Funkcje kierownicze, Nowoczesność – Akademia Ekonomiczna w Krakowie – Czytelnik, Kraków.

Baron J.N., Kreps D.M. (2013), Employment and Social Relationship, [w:] R. Gibons, J. Roberts (red.), The Handbook of Organizational Economics, Princeton University Press, Princeton, s. 315-341.

Barton D. (2012 [2011]), Capitalism for the long term, [w:] M.T. Borruso (red.), McKinsey on Cooperatives, McKinsey & Co., s. 68-76. Przedruk.

Barzel Y. (1977), An Economic Analysis of Slavery, „The Journal of Law and Economics”, Vol. XX, No. 1, s. 87-110.

Barzel Y. (2009), Economic Analysis of Property Rights, Cambridge University Press, New York.

Bateman D.I., Edwards J.R., LeVay C. (1983 [1979]), Agricultural Co-operatives and the Theory of the Firm, [w:] L. Kennedy (red.), Economic Theory of Co-operative Enterprises. Selected Readings, The Plunkett Foundations for Co-operative Studies, Oxford, s. 77-93. Przedruk.

Bekkum van O.F. (2001), Cooperartive Models and Farm Policy Reform. Exploring Patterns in Structure-Strategy Matches of dairy Cooperatives in Protected vs. Liberalized Markets, Van Gorcum, Assen.

Bekkum van O.F., Bijman J. (2006), Innovations in Cooperative Ownership: Converted and Hybrid Listed Cooperatives, 7th International Conference on Management in AgriFood Chains and Networks, Ede, s. 1-15, http://www.uwcc.wisc.edu/pdf/innovationownership.pdf, dostęp: 10.02.2018.

Benkler Y. (2002), Coase’s Penguine, or, Linux and the Nature of the Firm, „Yale Law Journal” Vol. 112, No. 3, s. 369-446.

Berle A.A. (2009 [1967]), Property, Production and Revolution. A Preface to the Revised Edition, [w:] A.A. Berle, G.C. Means, The Modern Corporation and Private Property, Transaction Publishers, New Brunswick, s. xix-xxxix. Przedruk przedmowy do wydania z 1967 r.

Berle A.A., Means G.C. (2009), The Modern Corporation and Private Property, Transaction Publishers, New Brunswick.

Bertalanffy von L. (1972), The History and Status of General Systems Theory, „The Academy of Management Journal”, Vol. 15, No. 4, s. 407-426.

Bérubé V., Grant A., Mansour T. (2012), How cooperatives grow, [w:] M.T. Borruso (red.), McKinsey on Cooperatives, McKinsey & Co., s. 4-11.

Bierówka J. (2009), Zasada wzajemności w społeczeństwie informacyjnym, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków.

Biscaia, R. and Mota, I. (2013), Models of spatial competition: A critical review. „Papers in Regional Science”, Vol. 92, Issue 4, s. 851-871.

Blaug M. (2000), Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, PWN, Warszawa.

Boczar K. (1969), Spółdzielczość, PWE, Warszawa.

Boczar K. (1991), Zasady spółdzielcze, [w:] Rocznik Spółdzielczego Instytutu Badawczego nr 7 – Materiały z konferencji naukowej pt.: Spółdzielczość w procesie transformacji systemu nakazowo-rozdzielczego w system rynkowy, SIB, Warszawa.

Boehlke J. (2010),Firma we współczesnej myśli ekonomicznej. Studium teoretyczno-metodologiczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Boguta W., Ejsmont J., Gumkowski Z., Kołodziej E., Martynowski M., Piechowski A., Suchoń A., Urbański J. (2014), Działalność spółdzielni rolniczych ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania spółdzielnią oraz prowadzenia działalności finansowej i marketingowej, Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa.

Bollier D. (2014), The Commons. Dobro wspólne dla każdego, Spółdzielnia Socjalna FAKTORIA, Zielonka.

Bonus H. (1991 [1986]), The Cooperative Association as a Business Enerprise: A Study in the Economics of Transactions, [w:] E.G. Furubotn, R. Richter (red.), The New Institutional Economics: A Collection of Articles from the Journal of Institutional and Theoretical Economics, Mohr, Tübingen. Przedruk.

Borkowska B., Klimczak B. (2000), Kontrakty menedżerskie w teoriach ekonomii i etyki, [w:] S. Rudolf (red.),Efektywność nadzoru właścicielskiego w spółkach kapitałowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 56-72.

Boulding K.E. (1956), General Systems Theory – The Skeleton of Science, „Management Science”, Vol. 2, No. 3., s. 197-208.

Bourgeon J.M., Chambers R.G. (1999), Producer Organizations, Bargaining, and Asymmetric Information, „American Journal of Agricultural Economics”, Vol. 81, No. 3, s. 602-609.

Braudel F. (2013), Dynamika kapitalizmu, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa.

Breimyer H.F. (1980),Books Reviewed: Knapp, Joseph P. „Edwin G. Nourse – Economist for the People”, „American Journal of Agricultural Economics”, Vol. 62, No. 2, s. 367-368.

Brodziński M. (2005), Spółdzielczość obsługująca wieś i rolnictwo w okresie przekształceń ustrojowych, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.

Brodziński M. (2007),Spółdzielnie – Zarządy – Członkowie. Z problematyki więzi oraz rozwoju spółdzielczości wiejskiej, AlmaMer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.

Brodziński M. (2010), Spółdzielnie – ich członkowie i samorządy jako kapitał warunkujący przezwyciężenie kryzysu i odbudowę spółdzielczości wiejskiej w Polsce, AlmaMer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.

Brodziński M. (2011), Oblicza polskiej spółdzielczości wiejskiej. Początki – Rozwój – Przyszłość, Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa.

Brousseau E., Glachant J.M. (2008), A Road Map for the Guidebook, [w:] E. Brousseau, J.M. Glachant (red.), New Institutional Economics. A Guidebook, Cambridge University Press, Cambridge, s. xxxix-lvii.

Brust M. (2008), Próba rekonstrukcji zasięgu terytorialnego kasztelanii radzimskiej, „Studia Lednickie”, Nr 9, s. 41-59.

Buchanan J.M. (1997), Finanse publiczne w warunkach demokracji, PWN, Warszawa.

Burnes B. (2004), Kurt Lewin and the Planned Approach to Change: a Re-appraisal, „Journal of Management Studies”, Vol. 41, Issue 6, s. 977-1002.

Burnewicz J. (2009), Koszty w ekonomice transportu, [w:] M. Bąk (red.), Koszty i opłaty w transporcie, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.

Campbell D. (2004), Ian Macneil and the Relational Theory of Contract, „CDAMS Discussion Paper” 04/1E, March, s. 1-82, http://www.lib.kobe-u.ac.jp/repository/80100023.pdf, dostęp: 16.06.2016.

Carlton D.W., Perloff J.M. (2005), Modern Industrial Organization, Pearson Addison Wesley, Boston.

Carroll K.A. (2004), Property Rights and Managerial Decision in For-Profit, Nonprofit, and Public Organizations, Palgrave Macmillan, Basingstoke.

Chaddad F. (2006), Investment Constraints in Agricultural Cooperatives: Theory, Evidence and Solutions, XLIV Congress Da Sober „Questões Arárias, Educação no Campo e Desenvolvimento”, Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural, Fortaleza, http://ageconsearch.umn.edu/record/143259/files/105.pdf, dostęp: 20.07.2016.

Chaddad F. (2009), Both Market and Hierarchy: Understanding the Hybrid Nature of Cooperatives, International Workshop „Rural Cooperation in the 21st Century: Lessons from the Past, Pathways to the Future, Rehovot, Israel, http://departments.agri.huji.ac.il/economics/en/events/p-chaddad.pdf, dostęp 30.03.2016.

Chaddad F. (2012), Advancing the Theory of the Cooperative Organizations: The Cooperative as a True Hybrid, „Annals of Public and Cooperative Economic”, Vol. 84, No. 4, s. 445-461.

Challanging Neighbours. Rethinking German and Dutch Economic Institution(1997), CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, Springer, Berlin.

Chandler A.D. (1990), Strategy and Structure. Chapters in the History of the American Industrial Enterprise, The MIT Press, Cambridge.

Chandler A.D. (2002), The Visible Hand. The Managerial Revolution in American Business, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge.

Cheung S. (1974 [1970]), The Structure of a Contract and the Theory of a Non-Exclusive Resource, [w:] E.G. Furubotn, S. Pejovich (red.),The Economics of Property Rights, Ballinger Publishing Company, Cambridge, s. 11-30. Przedruk.

Chlebicka A. (2008), Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania rozwoju grup producentów owoców i warzyw w Polsce, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych (niepublikowana rozprawa doktorska).

Chlebicka A., Pietrzak M. (2018), Size of Membership and Survival Patterns of Producers’ Organizations in Agriculture—Social Aspects Based on Evidence from Poland, „Sustainability”, Vol. 10, Issue 7, 2293, https://doi.org/10.3390/su10072293, dostęp: 04.07.2018.

Chrupczalski S. (2010), Własność w teorii ekonomii, https://www.nbportal.pl/wiedza/artykuly/na-poczatek/wlasnosc_w_teorii_ekonomii, dostęp: 03.10.2017.

Chudoba Ł. (2010), Wpływ reformy rynku cukru w Unii Europejskiej na polski sektor cukrowniczy, „Gazeta Cukrownicza”, nr 3, s. 68-71.

Church J., Ware R. (2000), Industrial Organization. A Strategic Approach, Irwin McGrow-Hill, Boston.

Chyra-Rolicz Z. (1991), Przyczyny i skutki reorganizacji polskiej spółdzielczości, [w:] Rocznik Spółdzielczego Instytutu Badawczego nr 7 – Materiały z konferencji naukowej pt.: Spółdzielczość w procesie transformacji systemu nakazowo-rozdzielczego w system rynkowy, SIB, Warszawa.

Clark E. (1952a), Farmer Cooperatives and Economic Welfare, „Journal of Farm Economics”, Vol. 34, No. 1, s. 35-51.

Clark E. (1952b), Farmer Cooperatives and Economic Welfare. Rejoinder, „Journal of Farm Economics”, Vol. 34, No. 3, s. 404-407.

Coase R.H. (1959), The Federal Communications Commission, „The Journal of Law and Economics”, Vol. II, s. 1-40.

Coase R.H. (2013 [1937]), Natura firmy, [w:] R.H. Coase, Firma, rynek, prawo, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, s. 30-50. Przedruk.

Coase R.H. (2013 [1946]), Spór o koszt krańcowy, [w:] R.H. Coase, Firma, rynek, prawo, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, s. 68-85. Przedruk.

Coase R.H. (2013 [1960]),Problem kosztu społecznego, [w:] R.H. Coase, Firma, rynek, prawo, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, s. 86-142. Przedruk.

Coase R.H. (2013a), Firma, rynek, prawo, [w:] R.H. Coase, Firma, rynek, prawo, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, s. 1-29.

Coase R.H. (2013b), Uwagi na temat problemu kosztu społecznego, [w:] R.H. Coase, Firma, rynek, prawo, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, s. 143-169.

Coffey J.D. (1992), Comment: Edwin Nourse’s „The Place of the Cooperative in Our National Economy”, „Journal of Agricultural Cooperation”, Vol. 7, s. 111-114.

Commons J.R. (1931), Institutional Economics, „The American Economic Review”, Vol. 21, No. 4, s. 648-657.

Condon A.M. (1987), The Methodology and Requirements of a Theory of Modern Cooperative Enterprise, [w:] Royer J.S. (red.), Cooperative Theory: New Approaches, U.S. Department of Agriculture, ACS Report No. 18, Washington, s. 1-32.

Cook M.L. (1993), Cooperatives and Group Action, [w:] D.I. Padberg (red.), Food and Agricultural Marketing Issues for the 21st Century, Texas A&M University, College Station, s. 154-169.

Cook M.L. (1995), The Future of U.S. Agricultural Cooperatives: A Neo-Institutional Approach, „American Journal of Agricultural Economics”, Vol. 77, No. 5, s. 1153-1159.

Cook M.L., Chaddad F.R., Iliopoulos C. (2004), Advances in Cooperative Theory since 1990: A Review of Agricultural Economics Literature, [w:] Hendrikse G.W.J. (red.), Restructurng Agricultural Cooperatives, Erasmus University, Rotterdam, s. 65-89.

Cook M.L., Plunkett B. (2006), Collective Entrepreneurship: An Emerging Phenomenon in Producer-Owned Organizations, „Journal of Agricultural and Applied Economics”, Vol. 38, No. 2, s. 421-428.

Cook M.L., Burress M.J., Iliopoulos C. (2008), New producer strategies: the emergence of patron-driven entrepreneurship, 12th EAAE Congress „People, Food Environments: Global Trends and European Strategies, Gent, http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/44397/2/122.pdf, dostęp: 13.02.2018.

Cotterill R.W. (1987), Agricultural Cooperatives: A Unified Theory of Pricing, Finance and Investmet, [w:] Royer J.S. (red.),Cooperative Theory: New Approaches, U.S. Department of Agriculture, ACS Report No. 18, Washington, s. 171-258.

Cotterill R.W. (1992), E.G. Nourse’s The Place in Contemporary Cooperative Theory and Practice, „Journal of Agricultural Cooperation”, Vol. 7, s. 115-118.

Crespi J.M., Saitone T.L., Sexton R.J. (2012), Competition in U.S. Farm Product Markets: Do Long-Run Incentives Trump Short-Run Market Power? „Applied Economic Perspectives and Policy”, Vol. 34, No. 4, s. 669-695.

Cropp R., Ingalsbe G. (1989), Structure and Scope of Agricultural Cooperatives, [w:] D. Cobia (red.), Cooperatives in Agriculture, Prentice Hall, London, s. 35-67.

Curriculum Vitae of Oliver E. Williamson(2010), https://eml.berkeley.edu//~webfac/williamson/cv.pdf, dostęp: 04.02.2016.

Cyert R.M., March J.G. (2013), ABehavioral Theory of the Firm, Martino Publishing, Mansfield Centre.

Czajkowska M. (2016), Rozproszenie władzy w uczelniach publicznych jako odpowiedź na wyzwania współczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Czarnik S. (2007), Gry eksperymentalne i manowce racjonalistycznego egoizmu, „Decyzje”, nr 8, s. 27-52.

Czarny E. (2006), Mikroekonomia, PWE, Warszawa.

Czternasty W. (2013),Determinanty rozwoju spółdzielczości w różnych warunkach ekonomiczno-społecznych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Czternasty W. (2014), Idee i wartości spółdzielcze w rozwoju ekonomii społecznej, „Przegląd Zachodniopomorski”, Rocznik XXVIII, Zeszyt 3, cz. 1, s. 69-83.

Czternasty W. (2015), Dylematy spółdzielczej formy gospodarowania w polskim rolnictwie i na obszarach wiejskich w świetle potrzeb i możliwości jej rozwoju, „Przegląd Prawa Rolnego”, Nr 1 (16), s. 13-35.

Czternasty W., Czyżewski B. (2007), Struktury kierowania agrobiznesem w Polsce. Teoria, analiza i tendencje, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.

Czyżewski A., Kułyk P. (2013), Kwestia rolna w teorii wyboru publicznego, „Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich”, Tom 100, zeszyt 3, s. 7-18.

Czyżewski A., Kułyk P. (2015), Współczesne ujęcie kwestii rolnej a poglądy Aleksandra Czajanowa i Władyslawa Grabskiego, „Ekonomista”, nr 5, s. 595-623.

Czyżewski A., Matuszczak A. (2011), Dylematy kwestii agrarnej w panoramie dziejów, „Zeszyty Naukowe SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, nr 90, s. 5-18.

Czyżewski B. (2017), Kierat rynkowy w europejskim rolnictwie, PWN, Warszawa.

Daft R. L., Kendrick M., Vershinina N. (2010), Management, Cengage Learning EMEA, Cheriton House.

Dagan H., Heller M.A (2001), The Liberal Commons, „Yale Law Journal”, Vol. 110, Issue 4, s. 549-623.

Dahlman C.J. (1979), The Problem of Externality, „The Journal of Law and Economics”, Vol. 22, No. 1, s. 141-162.

Daniłowska A. (2007), Poziom, zróżnicowanie oraz uwarunkowania kosztów transakcyjnych kredytów i pożyczek rolniczych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Davis J.H., Schoorman F.D., Donaldson L. (1997), Toward a Stewardship Theory of Management, „The Academy of Management Review”, Vol. 22, No. 1, s. 20-47.

Demsetz H. (1964), The Exchange and Enforcement of Property Rights, „The Journal of Law and Economics”, Vol. 7, s. 11-26.

Demsetz H. (1966), Some Aspects of Property Rights, „The Journal of Law and Economics”, Vol. 9, s. 61-70.

Demsetz H. (1967), Toward a Theory of Property Rights, „The American Economic Review, Vol. 57, No. 2, s. 347-359.

Demsetz H. (1997), The Firm in Economic Theory: A Quiet Revolution, „The American Economic Review” Vol. 87, No. 2, s. 426-430.

Demsetz H. (2002), Toward a Theory of Property Rights II: the Competition between Private and Collective Ownership, „The Journal of Legal Studies”, Vol. 31, No. S2, s. S653-S672.

Dijk van G. (1997), Implementing the Sixth Reason for Co-operation: New Generation Co-operatives in Agribusiness, [w:] J. Nilsson J., G. van Dijk (red.), Strategies and Strucutres in the Agro-food Industries, Van Gorcum, Assen, s. 94-110.

Dixit A.K., Nalebuff B.J. (2016), Sztuka strategii. Teoria gier w biznesie i życiu prywatnym, MT Biznes, Warszawa.

Dmochowska H. (1991), Spółdzielczość w świetle liczb – wybrane zagadnienia, [w:] Rocznik Spółdzielczego Instytutu Badawczego nr 7 – Materiały z konferencji naukowej pt.: Spółdzielczość w procesie transformacji systemu nakazowo-rozdzielczego w system rynkowy, SIB, Warszawa, s. 181-203.

Domagalska-Grędys M. (2012), Rozwój gospodarstw rolnych poprzez działania grupowe producentów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Kraków.

Domański R. (2004), Geografia ekonomiczna – ujęcie dynamiczne, PWN, Warszawa.

Donaldson L., Davis J.H. (1991), Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns, „Australian Journal of Management”, Vol. 16, No. 1, s. 49-64.

Douma S., Schreuder (2017), Economic Approaches to Organizations, Pearson, Harlow.

Drabik E. (2005), Zastosowanie teorii gier w ekonomii i zarządzaniu, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Drayton L.E. (1952), Cooperatives and Economic Welfare, „Journal of Farm Economics”, Vol. 34, No. 4, s. 555-557.

Duliniec A. (1998),Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa.

Dunbar R.I.M. (1992), Noecortex size as a constraint on group size in primates, „Journal of Human Evolution”, Vol. 22, Issue 6, s. 469-493.

Dunbar R.I.M. (1993), Coevolution of neocortex size and language in humans, „Behavioral and Brain Sciences”, Vol. 16, Issue 4, s. 681-735.

Dunbar R.I.M., Spoors M. (1995), Social networks, support cliques, and kinship, „Human Nature”, Vol. 6, No. 3, s. 273-290.

Dunbar R.I.M. (1996), Determinants of Group Size in Primates: A General Model, „Proceedings of the British Academy”, Vol. 88, s. 33-57.

Dunbar R.I.M. (1998), Theory of mind and the evolution of language, [w:] J.R. Hurford, M. Studdert-Kennedy, C. Knight (red.), Approaches to the evolution of language, Cambridge University Press, s. 92-110.

Dunbar R.I.M. (2004), Gossip in evolutionary perspective, „Review of General Psychology”, Vol. 8, No. 2, s. 100-110.

Dunbar R.I.M. (2016),Człowiek – biografia, Copernicus Center Press, Kraków.

Dunn J.R. (1988), Basic Cooperative Principles and Their Relationship to Selected Practices, „Journal of Agricultural Cooperation”, Vol. 3, s. 83-93.

Dunn J., Crooks A., Frederick D., Kennedy T., Wadsworth J. (2003), Meeting the challenge: Co-ops in the 21st century, „Rural Cooperatives”, January/February s. 4-6.

Dworniak J., Pietrzak M. (2014), Spółdzielczość mleczarska – specyfika ekonomiczna i rola rewizji finansowej w nadzorze korporacyjnym, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, t. XCI/2, s. 53-71.

Dyka S. (1993), Dylematy spółdzielczości rolniczej w okresie transformacji systemowej, [w:] Pudełkiewicz E., Wierzbicki Z.T. (red.), Spółdzielczość rolnicza w gospodarce rynkowej (doświadczenia i przyszłość), SIB, Warszawa, s. 102-104.

Dyka S., Grzegorzewski P. (2000), Zarządzanie spółdzielnią, Difin, Warszawa.

Dzionek-Kozłowska J. (2007), System ekonomiczno-społeczny Alfreda Marshalla, PWN, Warszawa.

Eisenhardt K.M. (1989), Agency Theory: An Assessment and Review, „Academy of Management Review”, Vol. 14, No. 1, s. 57-74.

Emelianoff I. (1995), Economic Theory of Cooperation. Economic Structure of Cooperative Organizations, Center for Cooperatives – University of California, Davis.

Enke S. (1945), Consumer Cooperatives and Economic Efficiency, „The American Economic Review”, Vol. 35, Issue 1, s. 148-155.

Enquista M., Leimar O. (1993), The evolution of cooperation in mobile organisms, „Animal Behaviour”, Vol. 45, s. 747-757.

Fałkowski J., Malak-Rawlikowska A., Milczarek-Andrzejewska, D. (2017), Farmers’ selfreported bargaining power and price heterogeneity: Evidence from the dairy supply chain. „British Food Journal”, Vol. 119, Issue 8, s. 1672-1686.

Fama E.F. (1970), Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, „The Journal of Finance”, Vol. 25, No. 2, s. 383-417.

Fama E.F, Jensen M.C. (1983a), Separation of Ownership and Control, „The Journal of Law and Economics”, Vol. 26, No. 2, s. 301-325.

Fama E.F, Jensen M.C. (1983b), Agency Problem and Residual Claims, „The Journal of Law and Economics”, Vol. 26, No. 2, s. 327-349.

Feeny S., Rogers M. (1999), Market Share: Concentration and Diversification in Firm Profitability, „Melbourne Institute Working Paper” No. 20, The University of Melbourne. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.200.6369&rep=rep1&type=pdf, dostęp: 09.01.2016.

Fehr E., Fischbacher U. (2003), The nature of human altruism, „Nature”, Vol. 425, No. 23, s. 785-791.

Flakiewicz W., Oleński J. (1989), Cybernetyka ekonomiczna, PWE, Warszawa.

Fox M.F., Hamilton R. (1994), Ownership and Diversifiction: Agency Theory or Stewardship Theory, „Journal of Management Studies”, Vol. 31, No. 1, s. 69-81.

Frąckowiak W. (red.) (2009), Fuzje i przejęcia, PWE, Warszawa.

Frederick D.A. (2012), Co-ops 101: An Introuction to Cooperatives, „Cooperative Information Report” 55, U.S. Department of Agriculture, https://www.rd.usda.gov/files/cir55.pdf, dostęp: 01.07.2018.

Fromm E. (1989), Mieć czy być. Duchowe podstawy nowego społeczeństwa, Klub Otrycki – Colloquia Communia, Warszawa.

Frydman R., Goldberg M.D. (2013), Mechaniczne rynki a świat realny: wahania cen aktywów, ryzyko i rola państwa, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.

Fulton M., Giannakas K. (2001), Organizational Commitment in a Mixed Oligopoly: Agricultural Cooperatives and Investor-Owned Firms, „American Journal of Agricultural Economics”, Vol. 83, No. 5, s. 1258-1265.

Furubotn E., Pejovich S. (1974 [1970]), Property Rights and the Behavior of the Firm in a Socialist State: The Example of Yugoslavia, [w:] E. Furubotn, S. Pejovich (red.), The Economics of Property Rights, Ballinger Publishing Company, Cambridge, s. 227-251. Przedruk.

Furubotn E., Pejovich S. (1974 [1972]), The Soviet Manager and Innovation: A Behavioral Model of the Soviet Firm, [w:] E. Furubotn, S. Pejovich (red.), The Economics of Property Rights, Ballinger Publishing Company, Cambridge, s. 203-216. Przedruk.

Furubotn E., Pejovich S. (1974), Introduction: The New Property Rights Literature, [w:] E. Furubotn, S. Pejovich (red.), The Economics of Property Rights, Ballinger Publishing Company, Cambridge, s. 1-9.

Furubotn E.G., Richter R. (2011),Institutions and Economic Theory. The Contribution of the New Institututional Economics, The University of Michigan Press, Ann Arbor.

Galbraith J.K. (2014), American Capitalism. The Concept of Countervailing Power, Transaction Publishers, New Brunswick.

Garbarz B., Burian W., Marcisz J., Żak A. (2008), Postęp technologiczny w hutnictwie zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju, „Prace Instytutu Metalurgii Żelaza”, Tom 60, nr 3 s. 1-7.

Garoyan L. (1993), A Comment on Sapiro’s „True Farmer Coöperation”, „Journal of Agricultural Cooperation”, Vol. 8, s. 103-105.

Ghemawat P. (1999), Strategy and the Business Landscape. Text and Cases, Addison-Wesley, Reading.

Gibons R., Roberts J. (2013), Introduction, [w:] R. Gibons, J. Roberts (red.), The Handbook of Organizational Economics, Princeton University Press, Princeton, s. 1-8.

Gierszewska G., Romanowska M. (2009), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.

Ginder R.G. (1993), Aaron Sapiro’s Theory of Cooperatives: A Contemporary Assessment, „Journal of Agricultural Cooperation”, Vol. 8, s. 93-102.

Giordano J.M. (2003), Using the Survivor Technique to Estimate Returns to Scale and Optimum Firm Size, „The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy”, Vol. 3, No.1, s. 1-23.

Gislason C. (1952), Cooperatives and Resource Allocation, „Journal of Farm Economics”, Vol. 34, No. 4, s. 558-563.

Godłów-Legiędź J. (2012), Spory metodologiczne w ekonomii z perspektywy kryzysu finansowego, [w:] S. Rudolf (red.),Nowa ekonomia instytucjonalna wobec kryzysu gospodarczego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. Prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce, s. 45-59.

Goldberg V.P. (2014), The Future of Many Contracts, „Duquesne Law Review”, Vol. 52, No. 2, s. 323-334.

Gomółka Z. (2000), Cybernetyka w zarządzaniu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.

Gonçalves B., Perra N., Vespignani A. (2011), Modeling Users’ Activity on Twitter Networks: Validation of Dunbar’s Number, „PLoS ONE”, Vol. 6, Issue 8, e22656.

Gordon H.S. (1954), The Economic Theory of a Common-Property Resource: The Fishery, „The Journal of Political Economy”, Vol. 62, No. 2, s. 124-142.

Gorynia M. (2000), Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.

Gorynia M., Jankowska B., Owczarzak R. (2005), Zarządzanie strategiczne jako próba syntezy teorii przedsiębiorstwa, „Ekonomista” nr 5, s. 595-619.

Gow H.R, Swinnen J.F.M. (1998), Up-and Downstream Restructuring, Foreign Direct Investment, and Hold-up Problems in Agricultural Transition, „Policy Research Group Working Paper” No. 12, s. 1-26, https://ageconsearch.umn.edu/bitstream/31867/1/prg-wp12.pdf, dostęp: 20.03.2018.

Grabałowski W. (1991), Zachowania i reakcje organizacyjno-gospodarcze spółdzielni w początkowej fazie transformacji ustroju społeczno-gospodarczego Polski, [w:] Rocznik Spółdzielczego Instytutu Badawczego nr 7 – Materiały z konferencji naukowej pt.: Spółdzielczość w procesie transformacji systemu nakazowo-rozdzielczego w system rynkowy, SIB, Warszawa, s. 267-286.

Grabowicz P.A., Aiello L.M., Eguiluz V.M., Jaimes A. (2013), Distiguishing Topical and Social Groups Based on Common Identity and Bond Theory, „WSDM’13 Conference Paper, February 4-8, Rome, Italy”, http://www.lajello.com/papers/wsdm13.pdf, dostęp: 02.07.2018.

Grandori A., Soda G. (1995), Inter-firm Networks: Antecedents, Mechanism and Forms, „Organization Studies”, Vol. 16, No. 2, s. 183-214.

Grashuis J. (2018), An Exploratory Study of Cooperative Survival: Strategic Adaptation to External Developments, „Sustainability” 2018, Vol. 10, Issue 3, 652; https://doi.org/10.3390/su10030652, dostęp 06.03.2018.

Graubner M., Balmann A., Sexton R.J. (2011), Spatial Pricing and the Location of Processors in Agricultural Markets, EAAE 2011 Congress, August 30 to September 2, Zurich, Switzerland, http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/114601/2/Graubner_Marten_234.pdf, dostęp: 30.01.2016.

Gray J.N. (2014), Fałszywy świt. Urojenia globalnego kapitalizmu, Wydawnictwo Wektory, Wrocław.

Greniewski H., Kempisty M. (1963), Cybernetyka z lotu ptaka, Książka i Wiedza, Warszawa.

Griffin R.W. (2001), Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.

Gruszecki T. (1994), Przedsiębiorca w teorii ekonomii, CEDOR, Warszawa.

Gruszecki T. (2002), Współczesne teorie przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.

Handy C. (1996), Wiek paradoksu. W poszukiwaniu sensu przyszłości, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.

Hansmann H. (2000), The Ownership of Enterprise, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge.

Hardin G. (1968), The Tragedy of the Commons, „Science”, Vol. 162, Issue 3859, s. 1243-1248.

Hardt Ł. (2008), Rozwój ekonomii kosztów transakcyjnych. Od koncepcji do operacjonalizacji, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa.

Harris A., Stefanson B., Fulton M. (1996), New Generation Cooperatives and Cooperative Theory, „Journal of Cooperatives”, Vol. 11, s. 15-28.

Helmberger P. (1964), Cooperative Enterprise as a Structural Dimension of Farm Markets, „Journal of Farm Economics”, Vol. 46, No. 3., s. 603-617.

Helmberger P., Hoos S. (1962), Cooperative Enterprise and Organization Theory, „Journal of Farm Economics”, Vol. 44, No. 2., s. 275-290.

Hendrikse G.W.J. (1998), Screening, Competition and the Choice of the Cooperative as an Organisational Form, „Journal of Agricultural Economics”, Vol. 49, No. 2, s. 202-217.

Herdan A. (2008), Charakterystyka procesów łączenia się przedsiębiorstw, [w:] A. Herdan (red.), Fuzje i przejęcia. Wybrane aspekty integracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 11-28.

Hill R.A., Dunbar R.I.M. (2003), Social network size in humans, „Human Nature”, Vol. 14, No. 1, s. 53-72.

Hirschman A. (1995), Lojalność, krytyka, rozstanie, Wydawnictwo Znak, Kraków.

Historia Polski w liczbach(1994), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

Hodgson G.M. (2006), What Are Institutions? „Journal of Economic Issues”, Vol. XL, No. 1, s. 1-25.

Hodgson G.M. (2009), Institutional Economics into the Twenty-First Century, „Studi e Note di Economia, Anno XIV, N. 1, s. 3-26.

Hofstede G., Hofstede G.J., Minkov M. (2011),Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa.

Holmstrom B.R., Tirole J. (2008), The Theory of the Firm, [w:] R. Schmalensee, R. Willig (red.), Handbook of Industrial Organization, Vol. 1, s. 61-133.

Hołda-Róziewicz H. (1992), „Wspólnota i stowarzyszenie” Ferdinand Tönnies, Warszawa 1988: [recenzja], „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, Tom 37, Nr 1, s. 164-174.

Hopej M., Martan J. (2006), The Determinantion of Span of Control, „Badania Operacyjne i Decyzje”, Nr 2, s. 55-62.

Hotelling, H. (1929), Stability in Competition. „The Economic Journal”, Vol. 39, No. 153, s. 41-57.

Hviid M. (2000),Long-Term Contracts and Relational Contracts, [w:] B. Boudewijn, G. de Geest (red.),Encyclopedia of Law and Economics, Edward Elgar, Cheltenham, s. 46-72.

Iliopoulos C. (2009), Organisational Remodelling of Agricultural Co-operatives: A Research Agenda, [w:] H.J. Rösner, F. Schulz-Nieswandt (red.), Beiträge der genossenschaftlichen Selbsthilfe zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung, LIT Verlag, Berlin, s. 627-642.

Iliopoulos C., Valentinov V. (2018), Member Heterogeneity in Agricultural Cooperatives: A Systems-Theoretic Perspective, „Sustainability” 2018, Vol. 10, Issue 4, 1271, https://doi.org/10.3390/su10041271, dostęp: 25.04.2018.

Ingalsbe G., Groves F.W. (1989), Historical Development, [w:] Cobia D. (red.), Cooperatives in Agriculture, Prentice Hall, Englewood Cliffs New Jersey, s. 106-120.

Inglot S. (1971), Przedspółdzielcze formy współdziałania w dawnej Polsce, [w:] S. Inglot (red.), Zarys historii polskiego ruchu spółdzielczego, cześć I do 1918 r., Zakład Wydawnictw CRS, Warszawa.

Irons W. (2001), Religion as a hard-to-fake sign of commitment, [w:] R.M. Nesse (red.), Evolution and the Capacity for Commitment, The Russell Sage Foundation, New York, s. 292-309.

Iwanek M. (1996), Analiza instytucji własności przedsiębiorstw. Przyczynek do problematyki efektywności i usprawnienia przedsiębiorstw publicznych, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Iwanek M., Wilkin J. (1998),Instytucje i instytucjonalizm w ekonomii, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Jajuga K., Jajuga T. (2006), Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa.

Jakubowski M. (2012a), Dobra publiczne i dobra wspólne, [w:] J. Wilkin (red.), Teoria wyboru publicznego. Główne nurty i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 42-65.

Jakubowski M. (2012b), Teoria wyboru społecznego, [w:] J. Wilkin (red.), Teoria wyboru publicznego. Główne nurty i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 66-89.

Jan Paweł II (1981), Encyklika Laborem exercens, http://www.nowyzagorz.pl/wp-content/uploads/2009/08/Laborem_exercens.pdf, dostęp: 22.07.2018.

Janic J. (1991), Funkcje spółdzielczych struktur ponadpodstawowych, [w:] Rocznik Spółdzielczego Instytutu Badawczego nr 7 – Materiały z konferencji naukowej pt.: Spółdzielczość w procesie transformacji systemu nakazowo-rozdzielczego w system rynkowy, SIB, Warszawa, s. 287-301.

Jankowski J., Rutkowski A. (2010), Uwarunkowania rozwoju drobiarstwa w Polsce i na świecie, „Przegląd Hodowlany”, Tom 78, nr 9, s. 7-10.

Jasienica P. (1989), Polska Piastów, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

Jensen M.C. (1998), Introduction, [w:] M.C. Jensen (red.), Foundations of Organizational Strategy, Harvard University Press, Cambridge, s. 1-7.

Jensen M.C. (1998 [1983]), Organization Theory and Methodology, [w:] M.C. Jensen (red.), Foundations of Organizational Strategy, Harvard University Press, Cambridge, s. 126-149. Przedruk.

Jensen M.C. (1998 [1994]), Self-Interest, Altruism, Incentives, and Agency Theory, [w:] M.C. Jensen (red.), Foundations of Organizational Strategy, Harvard University Press, Cambridge, s. 39-50. Przedruk.

Jensen M.C., Meckling W.H. (1976), Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, „The Journal of Financial Economics”, Vol. 3, No. 4, s. 305-360.

Jensen M.C., Meckling W.H. (2000 [1979]), Rights and Production Functions: An Application to Labor Managed Firms and Codetermination. A Theory of the Firm: Governance, Residual Claims and Organizational Forms, Harvard University Press, Harvard Business School NOM Unit Working Paper No. 2000. Przedruk dostępny na: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=173460, dostęp: 03.11.2017.

Jerzemowska M. (2002), Nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa.

Jerzemowska M. (2010), Zasady nadzoru korporacyjnego OECD w świetle globalnego kryzysu finansowego, [w:] P. Urbanek (red.), Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 37-49.

Johnson H. (2000), Fuzje i przejęcia. Narzędzie podejmowania decyzji strategicznych, Wydawnictwo K.E. Liber, Warszawa.

Jolinka A., Niesten E. (2012), Recent qualitative advances on hybrid organizations: Taking stock, looking ahead, „Scandinavian Journal of Management”, Vol. 28, Issue 2, s. 149-161.

Joskow P.L. (2008a), Introduction to New Institutional Economics: A Report Card, [w:] Brousseau E., Glachant J.M. (red.), New Institutional Economics. A Guidebook, Cambridge University Press, New York, s. 1-19.

Joskow P.L. (2008b), Vertical Integration, [w:] Menard C., Shirley M.M. (red.), Handbook of New Institutional Economics, Springer, Berlin, s. 319-348.

Kaarlehto P. (1956), On the Economic Nature of Cooperation, Almqvist & Wiksells Boktryckeri AB, Uppsala.

Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C. (1991), Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ „Solidarność”, Gdańsk.

Karantininis K., Zago A. (2001), Endogenous Membership in Mixed Duopsonies, „American Journal of Agricultural Economics”, Vol. 83, No. 5, s. 1266-1272.

Kargol-Wasiluk A. (2008), Teoria dóbr publicznych a paradygmat ekonomii sektora publiczna, „Zarządzanie Publiczne”, Nr 3, s. 91-117.

Kasiewicz S. (2004), Istota przedsiębiorstwa, [w:] S. Kasiewicz, H. Możaryn (red.), Teoria przedsiębiorstwa. Wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.

Kata R. (2016),Spółdzielczość w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej – stan i współczesne wyzwania, „Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy” nr 9, s. 67-86.

Kay J. (1996), Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa.

Kay J., Silberston A. (1996), Corporate Governance, https://www.johnkay.com/1996/08/31/corporate-governance-with-aubrey-silberston, dostęp: 29.10.2017.

Keynes J.M. (2012), Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa.

Kelly M. (2012), Owning our Future. The Emerging Ownership Revolution, Berrett-Koehler Publishers, Oakland.

Kieżun W. (1997), Sprawne zarządzanie organizacjami, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Kirzner I.M. (2013), Competition and Entrepreneurship, Liberty Fund, Indianapolis.

Klein B., Crawford R.G., Alchian A.A. (2006 [1978]), Vertical Integration, Appropriable Rents, and the Competitive Contracting Process, [w:] The Collected Works of Armen A. Alchian. Volume 2: Property Rights and Economic Behavior, Liberty Fund, Indianapolis, s. 179-213. Przedruk.

Klein P.G., Mahoney J.T., McGahan A.M., Pitelis C.N. (2012), Who is in charge? A property rights perspective on stakeholder governance, „Strategic Organization”, Vol. 10, No. 3, s. 304-315.

Klimczak B. (2006), Wybrane problemy i zastosowania ekonomii instytucjonalnej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.

Koch R. (1998), Strategia. Jak opracować i wprowadzić w życie najskuteczniejszą strategię – przewodnik, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.

Koładkiewicz I. (red.) (1999), Nadzór korporacyjny. Perspektywa międzynarodowa, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.

Kornai J. (1977), Anti-Equilibrium, PWN, Warszawa.

Kostro K. (2002), Friedricha A. von Hayeka krytyka centralnego planowania, „Gospodarka Narodowa”, nr 7-8, s. 55-67.

Kowalski Z. (1996), Efekty skali a efektywność technologii i poziom zarządzania w rolnictwie rodzinnym, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydoszczy, Bydgoszcz.

Kozioł I., Krzywoń M. (2014), Stan przemysłu drobiarskiego w Polsce, „Progress in Economic Sciences”, nr 1, s. 85-98.

Koźmiński A.K., Zawiślak A.M. (1982), Pewność i gra. Wstęp do teorii zachowań organizacyjnych, PWE, Warszawa.

Koźmiński A.K., Obłój K. (1989), Zarys teorii równowagi organizacyjnej, PWE, Warszawa.

Koźmiński A.K., Latusek-Jurczak D. (2017), Rozwój teorii organizacji. Od systemu do sieci, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.

Krzyżanowska K. (2003), Przedsiębiorczość zespołowa rolników i jej uwarunkowania, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Kublik (2014), Spór o eksport metali ziem rzadkich. Chiny przegrywają w sądzie, http://wyborcza.biz/biznes/1,147743,15699743,Spor_o_eksport_metali_ziem_rzadkich__Chiny_przegrywaja.html; dostęp: 28.03.2017.

Kuklik M. (2014). Organizacja połowów w tradycyjnym kaszubskim rybołówstwie przybrzeżnym, [w:] A. Kwaśniewska (red.) Jem jô rëbok. Rybołówstwo na Kaszubach – tradycja i współczesność, Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Wieżyca.

Kuniński M. (2005), Własność i wolność, http://www.omp.org.pl/stareomp/indexcff1.php?module=sub, dostęp: 03.10.2017.

Laffont J.J., Martimort D. (2001), The Theory of Incentives I: The Principal-Agent Model, ttps://gnunet.org/sites/default/files/Laffont%20%26%20Martimort%20-%20The%20Theory%20of%20Incentives.pdf, dostęp: 10.07.2017.

Lamarre E., Mansour T., Tétrault J. (2012), Introduction, [w:] M.T. Borruso (red.), McKinsey on Cooperatives, McKinsey & Co., s. 2-3.

Lehman J., Korstjens A.H., Dunbar R.I.M. (2006), Fission-fusion social systems as a strategy for coping with ecological constraints: a primate case, „Evolutionary Ecology”, Vol. 21, No. 5, s. 613-634.

Lehman J., Korstjens A.H., Dunbar R.I.M. (2007), Group size, grooming and social cohesion in primates, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.397.5166&rep=rep1&type=pdf, dostęp: 29.06.2018.

Lewandowski M., Kamiński M., Kulpa N., Olechowski W., Rybacki R., Strysik J., Steindel M. (2001), Fuzje i przejęcia w Polsce na tle tendencji światowych, WIG-Press, Warszawa.

Lewin K. (1947), Frontiers in Group Dynamics. Concept, Method and Reality in Social Science; Social Equilibria and Social Change, „Human Relations”, Vol. 1, Issue 1, s. 5-41.

Libecap G.D. (2008), Transaction Costs, Property Rights, and the Tools of the New Institutional Economics: Water Rights and Water Markets, [w:] Brousseau E., Glachant J.M. (red.), New Institutional Economics. A Guidebook, Cambridge University Press, New York, s. 272-291.

Lissowska M. (2008), Instytucje gospodarki rynkowej. Institutions for Market Economy. The Case of Poland, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Lösch, A. (1978), The Economics of Location, Yale University Press, New Haven.

Ławrynowicz M. (2004), Spółdzielnia a koncepcje neoinstytucjonalne, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, Rok LXVI, Zeszyt 3, s. 159-179.

Ławrynowicz M. (2013), Tożsamość organizacyjna banków spółdzielczych w Polsce. Ujęcie instytucjonalne, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.

Łętocha R. (2016), Ekonomia współdziałania. Katolicka nauka społeczna wobec wyzwań globalnego kapitalizmu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Maasdorp C.H. (2004), Structure, Wellspring or Content – a conceptual analysis of the notion of Tacit Knowledge in Knowledge Management Theory, Stellenbosch University, http://scholar.sun.ac.za/handle/10019.1/50109, dostęp: 15.05.2018.

Macneil I.R. (1978), Contracts: Adjustment of Long-Term Economic Relations under Classical, Neoclassical and Relational Contract Law, „Northwestern University Law Review”, Vol.72, No. 6, s. 854-905.

Macneil I.R. (1985), Relational Contract: What We Do and Do Not Know, „Wisconsin Law Review”, No. 3, s. 484-525.

Malinowski B. (1915), Wierzenia pierwotne i formy ustroju społecznego, G. Gebethner i Spółka, Kraków.

Malone T.W., Yates J., Benjamin R.I. (1987),Electronic Markets and Electronic Hierarchies, „Communications of the ACM”, Vol. 30, No. 6, s. 484-497.

Manteuffel R. (1987), Filozofia rolnictwa, PWN, Warszawa.

March J., Simon H. (1993), Organizations, Blackwell Publishers, Cambridge.

Marcinkowska M. (2010), Jak wzmocnić władztwo korporacyjne w bankach? [w:] P. Urbanek (red.) Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 153-167.

Markiewicz T. (2005), Kasy dla ludu, Business Class „Puls Biznesu”, październik, s. 12-15.

Markowitz H. (1952), Portfolio Selection, „The Journal of Finance”, Vol. 7, No. 1, s. 77-91.

Marschak J. (1968), Economics of Inquiring, Communicating, Deciding, „Western Management Science Institute Working Paper” No. 134, University of California, s. 1-30, https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/668496.pdf, dostęp: 09.03.2016.

Marshall, A. (2011), Principles of Economics, Michael Schemmann ThaiSunset Publications, Lexington.

Martinez S.W. (2002), A Comparison of Vertical Coordination in the U.S. Poultry, Egg, and Pork Industries, „Current Issues in Economics of Food Markets”, Agriculture Information Bulletin No. 747-05. U.S. Department of Agriculture, Economic Research Service.

Masten S.E., Meehan J.W., Snyder E.A. (1991), The Costs of Organization, „Journal of Law, Economics and Organization”, Vol. 7, No. 1, s. 1-25.

Mazur M. (1969), Cyberbetyka a zarządzanie, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – Departament Szkoleń i Wydawnictw, Warszawa.

Mazur M. (1976), Pojęcie system i rygory jego stosowania, http://www.autonom.edu.pl/publikacje/mazur_marian/pojecie_systemu_i_rygory_jego_stosowania-ocr.pdf, dostęp: 15.12.2017.

Mazur S. (2005), Historia administracji publicznej, [w:] J. Hausner (red.), Administracja publiczna, PWN, Warszawa, s. 41-62.

Menard C. (2004a), The Economics of Hybrid Organizations, „Journal of Institutional and Theoretical Economics”, Vol. 160, No. 3, s. 345-376.

Menard C. (2004b), Preface, [w:] T. Camps, P. Diederen, G.J. Hofstede, B. Vos (red.), The Emerging World of Chains and Networks. Bridging Theory and Practice, Reed Business Information‘s, Gravenhage, s. 7-9.

Menard C. (2007), Cooperatives: Hierarchies or Hybrids? [w:] K. Karantininis, J. Nilsson (red.), Vertical Markets and Cooperative Hierarchies. The role of Cooperatives in the Agri-Food Industry, Springer, Dordrecht, s. 1-17.

Menard C. (2008), A New Institutional Approach to Organization, [w:] C. Menard, M.M. Shirley (red.), Handbook of New Institutional Economics, Springer-Verlag, Berlin, s. 281-318.

Menard C. (2014), Embedding organizational arrangements: Towards a general model, „Journal of Institutional Economics”, Vol. 10, Special Issue 4, s. 567-589.

Menard C., Shirley M.M. (2008), Introduction, [w:] C. Menard, M.M. Shirley (red.), Handbook of New Institutional Economics, Springer-Verlag, Berlin, s. 1-18.

Menard C., Shirley M.M. (2011), The Contribution of Douglas North to New Institutional Economics, s. 1-33, https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-0062297, dostęp: 20.01.2016.

Menard C., Shirley M.M. (2012), New Institutional Economics: From Early Intuitions to a New Paradigm? „Ronald Coase Institute Working Paper Series”, No.8, s. 1-59, https://www.coase.org/workingpapers/wp-8.pdf, dostęp: 20.01.2016.

Mesjasz C. (2004), Teorie nadzoru korporacyjnego, [w:] S. Rudolf (red.), Ekonomiczne i społeczne problemu nadzoru korporacyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Mesjasz C. (2010), Zarządzanie ryzykiem we władaniu korporacyjnym. Przegląd podejść normatywnych, [w:] P. Urbanek (red.), Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 455-469.

Mickiewicz T. (2012), Wybór w gospodarce. Wprowadzenie do ekonomii, Konsorcjum Akademickie, Kraków-Rzeszów-Zamość.

Mielczarski R. (2010), Razem! czyli Społem. Wybór pism spółdzielczych, Biblioteka Obywatela, Łódź-Sopot-Warszawa.

Mierzwa D. (2005), W poszukiwaniu nowego modelu spółdzielczości rolniczej, Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław.

Mierzwa D. (2010), Przedsiębiorstwo spółdzielcze. Tradycja i nowoczesność, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław.

Mikołajczak P., Czternasty W. (2015), Social enterprises versus globalisation, „Intercathedra”, No. 31/2, s. 43-52.

Milczarek-Andrzejewska D. (2014), Zagadnienie siły w ekonomii – na przykładzie sektora rolno-spożywczego w Polsce, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.

Miller G.J. (2006), Managerial Dilemmas. The Political Economy of Hierarchy, Cambridge University Press, Cambridge.

Miller G.J. (2008), Solutions to Principal-Agent Problems in Firms, [w:] C. Menard, M.M. Shirley (red.), Handbook of New Institutional Economics, Springer, Berlin, s. 349-370.

Milgrom P., Roberts J. (1992), Economics, Organization and Management, Prentice Hall, Englewood Cliffs.

Mintzberg H. (1979), The Structuring of Organizations, Prentice-Hall, Englewood Cliffs.

Mitnick B.M. (1973), Fiduciary Rationality and Public Policy: The Theory of Agency and Some Consequences, 1973 Annual Meeting of the American Political Science Association, New Orleans, LA [w:] Proceedings of the American Political Science Association, s. 1-40, https://ssrn.com/abstract=1020859, dostęp: 29.10.2017.

Modzelewski K. (1986), Organizacja opolna w Polsce piastowskiej, „Przegląd Historyczny”, Tom 72, nr 2, s. 177-222.

Molk P. (2014), The Puzzling Lack of Cooperatives, „Tulane Law Review”, Vol. 88, s. 899-958.

Nadeau E.G. (2012), The Cooperative Solution. How the United States can tame recessions, reduce inequality, and protect the environment, The Association of Cooperative Educators, Madison.

Nickson A., Vargas C. (2002), The Limitations of Water Regulation: The Failure of the Cochabamba Concession in Bolivia, „Bulletin of Latin American Research”, Vol. 21, No. 1, s. 128-149.

Niedbała Z. (2009), Formy demokracji wewnątrzspółdzielczej w spółdzielniach mieszkaniowych i zasada równych praw członkowskich, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, Rok LXXI, Zeszyt 4, s. 41-50.

Nilsson J., Hendrikse G. (2011), „Gemeinschaft” and Gesellschaft” in Cooperatives, [w:] M. Tuunanem, J. Windsperger, G. Cliquet, G. Hendrikse (red.),New Developments in the Theory of Networks. Franchising, Alliances and Cooperatives, Physica-Verlag, Berlin, s. 339-352.

North D.C. (1991), Institutions, „The Journal of Economic Perspectives”, Vol. 5, No. 1, s. 97-112.

North D.C. (2011), Institutions,Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge.

North D.C., Wallis J.J. (1994), Integrating Institutional Change and Technical Change in Economic History. A Transaction Cost Approach, „Journal of Institutional and Theoretical Economics – Zeitschrift für die gesamte Saatswirschaft”, Vol. 150, No. 4, s. 609-624.

Nourse E.G. (1922a),The Outlook for Cooperative Marketing, „Journal of Farm Economics”, Vol. 4, No. 2, s. 80-88.

Nourse E.G. (1922b), The Economic Philosophy of Co-operation, „The American Economic Review”, Vol. XII, No. 4, s. 577-597.

Nourse E.G. (1992 [1945]), The Place of the Cooperative in Our National Economy, „Journal of Agricultural Cooperation”, Vol. 7, s. 105-111.

Nowak M.A. (2006), Five Rules for the Evolution of Cooperation, „Science”, Vol. 314, Issue 5805, s. 1560-1563.

Ohm H. (1956), Member Behavior and Optimal Pricing in Marketing Cooperatives, „Journal of Farm Economics”, Vol. 38, No. 2, s. 612-621.

Oliver P., Marwell G., Teixeira R. (1985), A Theory of the Critical Mass. I. Interdependence, Group Heterogenity, and the Production of Collective Action, „American Journal of Sociology” Vol. 91, No. 3 s. 522–556.

Ollila P., Nilsson J. (1997), The Position of Agricultural Cooperatives in the Changing Food Industry of Europe, [w:] J. Nilsson, G. van Dijk (red.), Strategies and Strucutres in the Agro-food Industries, Van Gorcum, Assen, s. 131-150.

Olson M. (1971), The Logic of Collective Action. Public Goods and the Theory of Groups, Harvard University Press, Cambridge.

Orlik K. (2017), Makroekonomia behawioralna, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.

Ostrom E (2003),How Types of Good and Property Rights Jointly Affect Collective Action, „Journal of Theoretical Politics”, Vol. 15, No. 3, s. 239-270.

Ostrom E. (2008), Doing Institutional Analysis. Digging Deeper Than Markets and Hierarchies, [w:] C. Menard, M.M. Shirley (red.), Handbook of New Institutional Economics, Springer-Verlag, Berlin, s. 819-848.

Ostrom E. (2011), Governing The Commons. The Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge University Press, Cambridge.

Ouchi W.G. (1979), A Conceptual Framework for the Design of Organizational Control Mechanism, „Management Science”, Vol. 25, No. 9, s. 833-848

Ouchi W.G. (1980), Markets, Bureaucracies, and Clans, „Administrative Science Quarterly”, Vol. 25, No. 1, s. 129-141.

Ouchi W.G., Price R.L. (1978), Hierarchies and Clans: A New Perspective on Organizational Development, „Graduate School of Business Research Paper” No. 466, Stanford University, s. 1-37, https://www.gsb.stanford.edu/faculty-research/working-papers/hierarchies-clans-new-perspective-organizational-development, dostęp: 19.03.2017.

Pańków W. (2014), Instytucje i organizacje: pochodzenie, powstawanie, funkcje, przekształcenia, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.

Parzonko A. (2007), Formy i zakres współpracy mleczarni z dostawcami mleka, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, Nr 62, s. 118-129.

Pawłowska M. (2007), Rentowność a struktura rynku – wyniki badania panelowego zgodnie z modelem SCP, „Bank i Kredyt”, nr 4.

Pejovich S. (1974 [1971]), Towards a General Theory of Property Rights, [w:] E.G. Furubotn, S.Pejovich (red.),The Economics of Property Rights, Ballinger Publishing Company, Cambridge, s. 11-30. Przedruk.

Pejovich S. (2015 [1969]), The Firm, Monetary Policy and Property Rights in a Planned Economy, [w:] B. Horvat (red.), Self-Governing Socialism, Routledge, Abingdon, s. 261-271. Przedruk.

Pénard T. (2008), Game Theory and Institutions, [w:] E. Brousseau, J.M. Glachant, New Institutional Economics. A Guidebook, Cambridge University Press, Cambridge, s. 158-179.

Perrow C. (2014), Complex Organizations. A Critical Essay, Echo Point Books Media, Brattleboro.

Perry M.K. (2008), Vertical Integration: Determinants and Effects, [w:] R. Schmalensee, R. Willig (red.), Handbook of Industrial Organization, Vol. 1, s. 183-255.

Peszko A. (2000), Efektywność nadzoru właścicielskiego w spółkach parterowych NFI w latach 1995-1997, [w:] S. Rudolf (red.), Efektywność nadzoru właścicielskiego w spółkach kapitałowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 237-247.

Peszko A. (2006), Rada nadzorcza w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa.

Peszko A. (2010), Użyteczność nadzoru korporacyjnego w zapobieganiu kryzysom gospodarki globalnej, [w:] P. Urbanek (red.), Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 65-81.

Phillips R. (1953), Economic Nature of the Cooperative Association, „Journal of Farm Economics”, Vol. 35, No. 1, s. 74-87.

Piątek D. (2015), Pojęcie i rola instytucji według D.C. Northa, [w:] S. Rudolf (red.), Teoretyczny i praktyczny wymiar nowej ekonomii instytucjonalnej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.

Pietrzak M. (1999), Sytuacja finansowa przedsiębiorstw przetwórstwa mleka w Polsce w 1997 roku, [w:] G. Klamecka-Roszkowska (red.), Finansowe aspekty funkcjonowania podmiotów gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 215-224.

Pietrzak M. (2000), Analiza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw przetwórstwa mleka w Polsce w latach 1994-1998, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej”, nr 4-5, s. 57-73.

Pietrzak M. (2006), Efektywność finansowa spółdzielni mleczarskich – koncepcja oceny, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Pietrzak M. (2012), Sektor przetwórstwa mleka w Polsce, przemiany, stan obecny i perspektywy, Konferencja naukowa „Ekonomiczne i organizacyjne uwarunkowania produkcji mleka i żywca wołowego na świecie, w Unii Europejskiej i w Polsce”, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa, s. 1-14, (maszynopis).

Pietrzak M. (2014), Problem geograficznego zakresu rynków/sektorów w dobie globalizacji i regionalizacji, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” nr 1, s. 3-21.

Pietrzak M. (2015), Polskie mleczarstwo na tle Europy, „Top Agrar Polska”, nr 12, dodatek „Top Bydło” s. 4-7.

Pietrzak M. (2016), Nowa ekonomia instytucjonalna a zarządzanie – zaangażowanie pracowników w kontekście kontraktualnej teorii firmy i teorii praw własności, [w:] S. Rudolf (red.), Nowa ekonomia instytucjonalna a nauki o zarządzaniu, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku”, Tom 48, Gdańsk, s. 51-68.

Pietrzak M., Mucha M. (2014), Wpływ regulacji rynku na funkcjonowanie sektora cukrowniczego w Polsce, „Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, nr 107, s. 127-141.

Pietrzak M., Mucha M. (2015), Delimitacja rynku na przykładzie sektora cukrowniczego, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” nr 1, s. 122-143.

Piotrowski W. (1996), Organizacje i zarządzanie – kierunki, koncepcje, punkty widzenia, [w:] A.K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa, s. 551-692.

Png I., Lehman D., Ekonomia menedżerska, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.

Podstawka K. (1997), Praktyczny marketing. Kluczowe Elementy, Promar International, Rzeszów.

Polanyi K. (2010), Wielka transformacja. Polityczne i ekonomiczne źródła naszych czasów, PWN, Warszawa.

Pollak R. (1985), A Transaction Cost Approach to Families and Households, „Journal of Economic Literature”, Vol. 23, Issue 2, s. 581-608.

Pollet T.V., Roberts S.G.B., Dunbar R.I.M. (2010), Use of Social Network Sites and Instant Messaging Does Not Lead to Increased Offline Social Network Size, or to Emotionally Closer Relationships with Offline Network Members, „Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking”, Vol. 14, No. 4, s. 253-258.

Porter M.E. (1981),The Contributions of Industrial Organization to Strategic Management, „Academy of Management Review”, Vol. 6, No. 4, s. 609-620.

Porter M.E. (1985), Competitive Advantage. Creating and Sustaining Superior Performance, The Free Press, New York.

Porter, M.E. (1992), The Competitive Advantage of Nations, The Macmilan Press, London.

Porter M.E. (1998), Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa.

Porter M.E., Kramer M.R. (2011), Creating Shared Value, „Harvard Business Review”, Vol. 89, No. 1-2, s. 62-77.

Porter P.K., Scully G.W. (1987), Economic Efficiency in Cooperatives, „Journal of Law and Economics” Vol. 30, Issue 2, s. 489-512.

Postrach K. (2010), Teoria agencji a teoria stewarda w nadzorze korporacyjnym, [w:] P. Urbanek (red.), Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 287-296.

Primates on Facebook. Even online the neocortex is the limit(2009), „The Economist”, 26th Feb., https://www.economist.com/science-and-technology/2009/02/26/primates-on-facebook, dostęp: 26.06.2018.

Pszczołowski T. (1978), Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław.

Pudełkiewicz E. (1999), Spółdzielczość wiejska, CIM, Warszawa.

Pysz P. (2008), Społeczna gospodarka rynkowa. Ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej, PWN, Warszawa.

Restakis J. (2010), Humanizing the Economy. Cooperatives in the Age of Capital, New Society Publishers, Gabriola Island.

Rhodes V.J. (1987), Cooperatives and Contestable/Sustainable Markets, [w:] Royer J.S. (red.), Cooperative Theory: New Approaches, U.S. Department of Agriculture, ACS Report No. 18, Washington, s. 108-116

Rifkin J. (2016), Społeczeństwo zerowych kosztów krańcowych, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.

Riolo R.L., Cohen M.D, Axelrod R. (2001), Evolution of cooperation without reciprocity, „Nature”, Vol. 414, s. 441-443.

Robbins S.P., DeCenzo D.A. (2002), Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa.

Roberts S.G.B., Dunbar R.I.M., Pollet T.V., Kuppens (2009), Exploring vaiation in active network size: Constraints and ego characteristics, „Social Networks”, s. 138-146.

Robotka F. (1947), A Theory of Cooperation, „Journal of Farm Economics”, Vol. 29, No. 1, s. 94-114.

Rogers R.T., Sexton R.J. (1994), Assessing the Importance of Oligopsony Power in Agricultural Markets. „American Journal of Agricultural Economics”, Vol. 76, No. 5, s. 1143-1150.

Roman M. (2017), Uwarunkowania i kierunki zmian zasięgu geograficznego rynku mleka surowego w Polsce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Rose C.M. (1998), The Several Futures of Property: Of Cyberspace and Folk Tales, Emission Trades and Ecosystems, „Minnesota Law Review”, Vol. 83, s 129-182.

Rose C.M.(2000), Left Brain, Right Brain and History in the New Law and Economics of Property, „Oregon Law Journal” Vol. 79, s. 479-492.

Ross S.A. (1973), The Economic Theory of Agency: The Principal’s Problem, „The American Economic Review” Vol. 63, No. 2, s. 134-13.

Royer J.S. (1978), A general nonlinear programming model of a producers cooperative association in the short-run, „Retrospective Theses and Dissertations”, Paper 6518, https://lib.dr.iastate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=7517&context=rtd, dostęp: 12.01.2016.

Royer J.S. (1994), Economic Nature of the Cooperative Association: A Retrospective Appraisal, „Journal of Agricultural Cooperation”, Vol. 9, s. 86-94.

Royer J.S. (1999), Cooperative Organizational Strategies: A Neo-Institutional Digest, „Journal of Cooperatives”, Vol. 14, s. 44-67.

Royer J.S. (2007), Cooperative Forward Integration in Oligopsonistic Markets. A Simulation Analysis of Incentives and Impacts, [w:] K. Karantininis, J. Nilsson (red.), Vertical Markets and Cooperative Hierarchies. The role of Cooperatives in the Agri-Food Industry, Springer, Dordrecht, s. 169-194.

Royer J.S. (2014a), The Neoclassical Theory of Cooperatives: Part I, „Journal of Cooperatives”, Vol. 28, s. 1-19.

Royer J.S. (2014b),The Neoclassical Theory of Cooperatives: Part II, „Journal of Cooperatives”, Vol. 28, s. 20-35.

Royer J.S., Bhuyan S. (1995), Forward Integration by Farmer Cooperatives: Comparative Incentives and Impacts, „Journal of Cooperatives”, Vol. 10, s. 33-48.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wykazu produktów i grup produktów, ze względu na które mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych(Dz.U. 2016 poz. 577).

Rudolf S. (2000a), Płaszczyzny oddziaływania nadzoru właścicielskiego na efektywność spółek, [w:] S. Rudolf (red.), Efektywność nadzoru właścicielskiego w spółkach kapitałowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 91-104.

Rudolf S. (red.) (2000b), Efektywność nadzoru właścicielskiego w spółkach kapitałowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Rudolf S. (red.) (2002), Strategiczne obszary nadzoru korporacyjnego zewnętrznego i wewnętrznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Rudolf S. (red.) (2004), Ekonomiczne i społeczne problemu nadzoru korporacyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Rudolf S. (red.) (2005), Nowa ekonomia instytucjonalna. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce.

Rudolf S. (red.) (2006), Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Rudolf S. (red.) (2008), Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Rudolf S. (red.) (2012), Nowa ekonomia instytucjonalna wobec kryzysu gospodarczego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce.

Rudolf S. (red.) (2014), Nowa ekonomia instytucjonalna wobec współczesnych problemów gospodarczych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce.

Rudolf S. (red.) (2015),Teoretyczny i praktyczny wymiar nowej ekonomii instytucjonalnej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce.

Rudolf S. (red.) (2016), Nowa ekonomia instytucjonalna a nauki o zarządzaniu, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku”, Tom 48, Gdańsk.

Rudolf S., Janusz T., Stos D., Urbanek P. (2002), Efektywny nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa.

Russo C., Goodhue R.E., Sexton R. (2011), Agricultural Support Policies in Imperfectly Competitive Markets: Why Market Power Matters in Policy Design. „American Journal of Agricultural Economics”, Vol. 93, No. 5, s. 1328-1340.

Rutherford M. (2001), Institutional Economics: Then and Now, „Journal of Economic Perspectives”, Vol. 15, No. 3, s. 173-194.

Samuelson P.A., Nordhaus W.D. (2017), Ekonomia, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań.

Salop S.C. (1979). Monopolistic competition with outside goods, „The Bell Journal of Economics”, Vol. 10, Issue 1, s. 141-156.

Sapiro A. (1993 [1923]), True Farmer Coöperation, „Journal of Agricultural Cooperation”, Vol. 8, s. 81-92.

Savage J.K. (1954), Comment on „Economic nature of the cooperative association”, „Journal of Farm Economics”, Vol. 36, s. 529-534.

Sąd Najwyższy USA: Ludzkie geny nie mogą być patentowane (2013), http://wyborcza.pl/1,75400,14097392,Sad_Najwyzszy_USA__Ludzkie_geny_nie_moga_byc_patentowane.html, dostęp: 10.06.2017.

Schaffer J.D. (1987), Thinking About Farmers’ Cooperatives, Contracts and Economics Coordination, [w:] Royer J.S. (red.), Cooperative Theory: New Approaches, U.S. Department of Agriculture, ACS Report No. 18, Washington, s. 61-86.

Scherer F.M. (1970), Industrial Market Structure and Economic Performance, Rand McNally College Publishing Company, Chicago.

Schmalensee R. (2008), Inter-Industry Studies of Structure and Performance, [w:] R. Schmalensee, R.D. Willig (red.), Handbook of Industrial Organization, Volume II, Elsevier, Amsterdam.

Schmiesing B. (1989a), Economic Theory and its Application to Supply Cooperatives, [w:] Cobia D. (red.),Cooperatives in Agriculture, Prentice Hall, Englewood Cliffs New Jersey, s. 137-155.

Schmiesing B. (1989b), Theory of Marketing Cooperatives and Decision Making, [w:] Cobia D. (red.), Cooperatives in Agriculture, Prentice Hall, Englewood Cliffs New Jersey, s. 156-173.

Schrader L.F. (1989), Economic Justification, [w:] Cobia D. (red.), Cooperatives in Agriculture, Prentice Hall, Englewood Cliffs New Jersey, s. 121-136.

Senge P.M. (2002), Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Sexton R.J. (1986), The Formation of Cooperatives: A Game-Theoretic Approach with Implications for Cooperative Finance, Decision Making, and Stability, „American Journal of Agricultural Economics”, Vol. 68, No. 5, s. 214-225.

Sexton R.J. (1990), Imperfect Competition in Agricultural Markets and the Role of Cooperatives: A Spatial Analysis, „American Journal of Agricultural Economics”, Vol. 72, No. 3, s. 709-720.

Sexton R.J. (2000), Industrialization and Consolidation in the U.S. Food Sector: Implications for Competition and Welfare, „American Journal of Agricultural Economics”, Vol. 82, No. 5, s. 1087-1104.

Sexton R.J. (2013), Market Power, Misconceptions, and Modern Agricultural Markets, „American Journal of Agricultural Economics”, Vol. 95, No. 2, s. 209-219.

Shapiro S. (2005), Agency Theory, „Annual Review of Sociology”, Vol. 31, s. 263-284.

Shiller R.J. (2003), From Efficient Markets Theory to Behavioral Finance, „Journal of Economic Perspectives”, Vol. 17, No. 1, s. 83-104.

Shiller R.J. (2013a), Speculative Asset Prices, Nobel Prize Lecture, s. 459-501, https://assets.nobelprize.org/uploads/2018/06/shiller-lecture.pdf?_ga=2.139650165.732579487.1537787374-160848 8708.1537135162, dostęp: 26.01.2017.

Shiller R.J. (2013b), Capitalism and Financial Innovation, „Financial Analysts Journal”, Vol. 69, No. 1, s. 21-25.

Shiller R.J. (2014), Speculative Asset Prices, Wykład na Yale School of Management, łaczny czas: 57:14. https://www.youtube.com/watch?v=oBXPOWytDMs, dostęp: 08.11.2017.

Simmel G. (1902), The Number of Members as Determining the Sociological Form of the Group. II. „American Journal of Sociology”, Vol.8, No. 2, s. 158-196.

Simon H.A. (1962), The Architecture of Complexity, „Proceeding of The American Philosophical Society”, Vol. 106, No. 6, s. 467-482.

Simon H.A. (1996), The Science of the Artificial, The Massachusetts Institute of Technology Press, Cambridge.

Simon H.A. (2000), Administrative Behavior. A study of Decision-Making Processes in Administrative Organizations, The Free Press, New York.

Słomka-Gołębiowska A. (2010), Nadzór korporacyjny banków w Polsce w okresie kryzysu finansowego, [w:] P. Urbanek (red.), Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 169-187.

Smith A. (2015), Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, tom 1, PWN, Warszawa.

Smith L.P. (1983), Economist, Economic Theory, and Co-operatives, [w:] L. Kennedy (red.), Economic Theory of Co-operative Enterprises. Selected Readings, The Plunkett Foundations for Co-operative Studies, Oxford, s. 95-121.

Smith D.G, King B.G. (2009), Contracts as Organizations, „Arizona Law Review”, Vol. 51, No. 1, s. 1-45.

Smoleń T. (2013), Marketing w tworzeniu użyteczności dla klienta na rynku dóbr kultury – na przykładzie oferty muzeum, „Handel Wewnętrzny” nr 3, s. 263-269.

Sobczak A. (2018), Podmiotowość pracy i towarowość usług. Analiza prawna, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Solarz J. (1993), Przywracanie właściwej treści terminom spółdzielczym a odbudowa spółdzielczości rolniczej, [w:] Pudełkiewicz E., Wierzbicki Z.T. (red.), Spółdzielczość rolnicza w gospodarce rynkowej (doświadczenia i przyszłość), SIB, Warszawa, s. 170-173.

Sosis R., Alcorta C. (2003), Signaling, Solidarity, and the Sacred: The Evolution of Religious Behavior, „Evolutionary Anthropology”, Vol. 12, Issue 6, s. 264-274.

Sosis R., Bressler E.R. (2003), Cooperation and Commune Longevity: A Test of the Costly Signaling Theory of Religion, „Cross-Cultural Research”, Vol. 37, No. 2, s. 211-239.

Spence M. (1973), Job Market Signaling, „The Quarterly Journal of Economics”, Vol. 87, No. 3, s. 355-374.

Staatz J.M. (1983), The Cooperative as a Coalition: A Game-Theoretic Approach, „American Journal of Agricultural Economics”, Vol. 65, No. 5, s. 1084-1089.

Staatz J.M. (1987a), Recent Developments in the Theory of Agricultural Cooperation, „Journal of Agricultural Cooperation”, Vol. 2, s. 74-95.

Staatz J.M. (1987b), Farmers Incentives to Take Collective Action via Cooperatives: A Transaction Cost Approach, [w:] Royer J.S. (red.), Cooperative Theory: New Approaches, U.S. Department of Agriculture, ACS Report No. 18, Washington.

Staatz J.M. (1989), Farmer Cooperative Theory: Recent Developments, ACS Research Report No. 84, United Sates Department of Agriculture.

Staatz J.M. (1994),A Comment on Phillips’ „Economic Nature of the Cooperative Association”, „Journal of Agricultural Cooperation”, Vol. 9, s. 81-85.

Staniek Z. (2017), Ekonomia instytucjonalna. Dlaczego instytucje są ważne, Difin, Warszawa.

Stankiewicz W. (2012), Ekonomika instytucjonalna. Zarys wykładu, http://www.pwsbia.edu.pl/pliki/Waclaw_Stankiewicz_Ekonomika_Instytucjonalna_III.pdf, dostęp: 07.01.2016.

Steinmann H., Schreyögg G. (2001), Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.

Stiglitz J.E. (2015), Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa.

Stoner J.A.F., Wankel C. (1992), Kierowanie, PWE, Warszawa.

Straffa P. (1926), The Laws of Returns under Competitive Conditions, „The Economic Journal”, Vol. 36, No. 144, s. 535-550.

Straffin P.D. (2004), Teoria gier, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

STRATEGOR (1997), Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa.

Strużek B. (1993), Charakter współczesnego kryzysu spółdzielczości rolniczej i uwagi w sprawie strategii jej odnowy i rozwoju, [w:] Pudełkiewicz E., Wierzbicki Z.T. (red.),Spółdzielczość rolnicza w gospodarce rynkowej (doświadczenia i przyszłość), SIB, Warszawa, s. 176-180.

Suchoń A. (2017), Prawna koncepcja spółdzielni rolniczych, Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu, Poznań.

Sudarsanam S. (1998), Fuzje i przejęcia, WIG-Press, Warszawa.

Sutcliffe A., Dunbar R., Binder J., Arrow H. (2012),Reltionships and the social brain: Integrating psychological and evolutionary perspectives, „British Journal of Psychology”, Vol. 103, Issue 2, s. 149-168.

Szabo G.G. (2005), „Co-operative identity” – a concept for economic analysis and evaluation of co-operative flexibility: the case of the Dutch dairy co-operatives, XXI International Co-operative research conference: The contribution of cooperatives to community culture, University College, Cork, s. 1-13, http://www.ucc.ie/acad/foodbus/CCS/ICA/Ppr.Szabo.pdf, dostęp: 10.05.2006.

Szabo G.G., Hanf J.H., Török T. (2009),Co-operative principles as a basis and safeguards of trust development in agricultural co-opearative marketing and management, 4th International Conference on Economics and Management of Networks, EMNet 2009 University of Sarajevo, Sarajevo, s. 1-22, https://emnet.univie.ac.at/uploads/media/Szabo_Hanf_T%C3%B6r%C3%B6k_01.pdf, dostęp: 13.01.2016.

Szacki J. (1988),Wstęp do wydania polskiego, [w:] F. Tönnies, Wspólnota i stowarzyszenie. Rozprawa o komunizmie i socjalizmie jako empirycznych formach kultury, PWN, Warszawa, s. XIII-LII.

Szczepaniak K. (2017), Stosunek do własności w Polsce po 1989 roku w świetle filozofii politycznej liberalizmu, „Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym”, Vol. 20, No. 2, s. 89-101.

Sznajder M. (1999), Ekonomia mleczarstwa, Wyd. Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań.

Sztompka P. (2007), Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków.

Sztompka P. (2016), Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej, Wydawnictwo Znak, Kraków.

Światowy Dzień Wody – bądź w ten dzień razem z Polską Akcją Humanitarną i weź udział w akcji #Daj znak wodny, http://wiadomosci.onet.pl/kraj/swiatowy-dzien-wody-badz-w-ten-dzien-razem-z-polska-akcja-humanitarna-i-wez-udzial-w/wdnwc1r, dostęp: 22.03.17.

Tennbakk B. (1992), The Case of Cooperative Mixed Duopoly, „IRLE Working Paper” No. 44-92, http://irle.berkely.edu/workingpapers/44-92.pdf, dostęp: 28.12.2015.

Tereshtenko V.J. (1943), Consumption: Income Distribution; Coöperation, „The American Economic Review”, Vol. 33, No. 3, s.713-717.

Tétrault J. (2012),The future of cooperatives: An executive roundtable, [w:] M.T. Borruso (red.), McKinsey on Cooperatives, McKinsey & Co., s. 22-28.

Thompson J.D. (2008), Organizations in Action. Social Science Bases of Administrative Theory, Transaction Publishers, New Brunswick.

Tirole, J. (1988). The Theory of Industrial Organization. The MIT Press, Cambridge.

Trifon R. (1961), The Economics of Cooperative Ventures – Further Comments, „Journal of Farm Economics”, Vol. 43, No. 2, s. 215-235.

Tönnies F. (1988), Wspólnota i stowarzyszenie. Rozprawa o komunizmie i socjalizmie jako empirycznych formach kultury, PWN, Warszawa.

Turowski J. (1993): Spółdzielnie rolnicze w Polsce w świetle zasad społecznych pomocniczości i solidarności, [w:] Pudełkiewicz E., Wierzbicki Z.T. (red.), Spółdzielczość rolnicza w gospodarce rynkowej (doświadczenia i przyszłość), SIB, Warszawa, s. 195-202.

Unsere Geschichte, http://www.arlafoods.de/ubersicht/arla-geschichte, dostęp: 09.12.2015.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny(Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze(Dz.U. z 1982 r. nr 30, poz. 210 z późn. zm.).

Urbanek P. (red.) (2010), Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Valentinov V. (2004), Toward a Social Capital Theory of Co-operative Organization, „Journal of Co-operative Studies”, Vol. 37, No. 3, s. 5-20.

Valentinov V. (2007), Why are cooperatives important in agriculture? An organizational economics perspective, „Journal of Institutional Economics”, 2007, Vol. 3, Issue 1, s. 55-69.

Valentinov V., Fritzsch J. (2007), Are Cooperatives Hybrid Organizations? An Alternative Viewpoint, „Journal of Rural Cooperation”, Vol. 35, No. 2, s. 141-155.

Veblen T. (1899), The Theory of the Leisure Class, http://moglen.law.columbia.edu/LCS/theoryleisureclass.pdf, dostęp: 02.03.2015.

Vercammen J., Fulton M., Hyde C. (1996), Nonlinear Pricing Schemes for Agricultural Cooperatives, „American Journal of Agricultural Economics”, Vol. 78, No. 3, s. 572-584.

Vita De G., Tekaya A., Wang C.L. (2011), The Many Faces of Assets Specificity: A Critical Review of Key Theoretical Perspectives, „International Journal of Management Reviews”, Vol. 13, s. 329-348.

Vitaliano P. (1983), Cooperative Enterprise: An Alternative Conceptual Basis for Analyzing a Complex Institution, „American Journal of Agricultural Economics”, Vol. 65, No. 5, s. 1078-1083.

Watts K., Selman P. (2004), Forcing the Pace of Biodiversity Action: A Force-field Analysis of Conservation Effort at the ‘Landscape Scale’, „Local Environment”, Vol. 9, No. 1, 2004.

Webber R.A. (1984), Zasady zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa

Weidenbaum M.L., Jensen M. (2009), Introduction to the Transaction Edition, [w:] A.A. Berle, G.C. Means, The Modern Corporation and Private Property, Transaction Publishers, New Brunswick, s. ix-xviii.

Wdzięczak J. (2016), Funkcjonowanie samorządów pracowniczych w wybranych krajach realnego socjalizmu, „Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym”, Tom 19, nr 2, s. 81-91.

Whitford W.C. (1985), Ian Macneil’s Contribution to Contracts Scholarship, „Wisconsin Law Review”, Vol. 545, s. 545-560.

Wieliczko B., 2013, Wspólna polityka rolna w latach 2014-2020 – odpowiedź na niesprawność rynku czy wyraz niesprawności państwa, „Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich”, Tom 100, zeszyt 3, s. 19-28.

Wiener N. (1971), Cybernetyka, czyli sterowanie i komunikacja w zwierzęciu i maszynie, PWN, Warszawa.

Więckowski P. (2007), Dylemat więźnia a kryzys moralności rozumianej jako kontrakt racjonalnych egoistów, „Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym”, Tom 10, nr 1, s. 267-275.

Wilkin J. (2009), Ekonomia polityczna reform Wspólnej Polityki Rolnej, „Gospodarka Narodowa”, nr 1-2, s. 1-25.

Wilkin J. (2010a), Wielofunkcyjność rolnictwa – nowe ujęcie roli rolnictwa w gospodarce i społeczeństwie, [w:] J. Wilkin (red.), Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, s. 17-40.

Wilkin J. (2010b), Dobra dostarczane przez rolnictwo w świetle teorii dóbr publicznych, [w:] J. Wilkin (red.), Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa s. 41-51.

Wilkin J. (2012), Pogoń za rentą za pomocą mechanizmów politycznych, [w:] J. Wilkin (red.), Teoria wyboru publicznego. Główne nurty i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 221-237.

Wilkin J. (2013), Kategoria jakości rządzenia w naukach społecznych – zagadnienia metodologiczne, [w:] J. Wilikin (red.), Jakość rządzenia w Polsce. Jak ją badać, monitorować i poprawiać, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa s. 19-38.

Wilkin J. (2016), Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania. Humanistyczna perspektywa ekonomii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Williamson O.E. (1970), Corporate Control and Business Behavior. An Inquiry into the Effects of Organization Form of Enterprise Behavior, Prentice-Hall, Englewwod Cliffs.

Williamson O.E. (1971), The Vertical Integration of Production: Market Failure Consideration, „American Economic Review”, Vol. 61, Issue 2, s. 112-123.

Williamson O.E. (1979), Transaction-Cost Economics: The Governance of Contractual Relations, „The Journal of Law and Economics”, Vol. XXII, s. 233-261.

Williamson O.E. (1983), Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications. A Study in the Economics of Internal Organization, The Free Press, New York.

Williamson O.E. (1985), The Economic Institutions of Capitalism, The Free Press, New York.

Williamson O.E. (1991a), Comparative Economic Organization: The Analysis of Discrete Structural Alternatives, „Administrative Science Quarterly”, Vol. 36, No. 2, s. 269-296.

Williamson O.E. (1991b), Strategizing, Economizing, and Economic Organization, „Strategic Management Journal”, Vol. 12, Issue S2, s. 75-94.

Williamson O.E. (1995), Chester Barnard and the Incipient Science of Organization, [w:] O.E. Williamson (red.), Organization Theory. From Chester Barnard to the Present and Beyond, Oxford University Press, New York.

Williamson O.E. (1998), Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, PWN, Warszawa.

Williamson O.E. (1999), Instytucje kierujące, „Gospodarka Narodowa”, nr 3, s. 104-109.

Williamson O.E. (2000), The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead, „Journal of Economic Literature”, Vol. 38, Issue 3, s. 595-613.

Williamson O.E. (2004), Transaction cost economics and agriculture: an excursion, [in:] Role of institutions in rural policies and agricultural markets, Elsevier, Amsterdam, s. 19-39.

Williamson O.E. (2008), Foreword, [w:] E. Brousseau, J.M. Glachant (red.), New Institutional Economics. A Guidebook, Cambridge University Press, Cambridge, s. xxii-xxxvii.

Wit de B., Meyer R. (2007), Synteza strategii, PWE, Warszawa.

Włudyka T., Smaga M. (2012), Gospodarowanie, [w:] T. Włudyka, M. Smaga (red.),Instytucje gospodarki rynkowej, Wydawnictwo Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa, s. 58-79.

Wojtyna A. (2002), Nowe kierunki badań nad rolą instytucji we wzroście i transformacji, „Gospodarka Narodowa”, nr 10, s. 1-24.

Wojtyna A. (red.) (2005), Instytucjonalne problemy transformacji gospodarki w świetle teorii agencji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.

Worldwide Urea Capacity. Listing by Plant(2014), IFDC, Muscle Shoals.

Załęski P. (2011), Tönnies i społeczeństwo cywilne. Źródła nowoczesnej koncepcji społeczeństwa, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, Tom VII, nr 2, s. 72-83.

Zamagni S., Zamagni V. (2010), Cooperative Enterprise. Facing the Challenge of Globalization, Edward Elgar, Cheltenham.

Zawicki M. (2011), Nowe zarządzanie publiczne, PWE, Warszawa.

Zawojska A. (2011), Pogoń za rentą i lobbing we wspólnej polityce rolnej Unii Europejskiej, „Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G: Ekonomika Rolnictwa”, Tom 98, zeszyt 3, s. 63-72.

Ząbkowicz A. (2006), Instytucje i wzrost gospodarczy Japonii, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Zeuli K.A., Cropp R. (2004), Cooperatives: Principles and practices in the 21st century, Cooperative Extension Publishing of the University of Wisconsin, Madison.

Zhou W.-X., Sornette D., Hill R.A., Dunbar R.I.M. (2005), Discrete hierarchical organizations of social group sizes, „Proceedings of the Royal Society. B”, s. 439-444.

Ziętara W. (2004), Gospodarstwa grupowe jako forma organizacyjno-prawna aktywności rolników, „Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G: Ekonomika Rolnictwa”, Tom 91, zeszyt 1, s. 11-23.

Ziętara W. (2014), Pozycja konkurencyjna polskich gospodarstw rolnych na tle gospodarstw wybranych krajów europejskich, „Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych”, nr 4, s. 63–78.

Zwanenberg A. (2001), Will Global Dairy Company be a true co-operative?, Food & Agribusiness Research, Rabobank International, s. 1-47.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku