• Analiza dyskursu. W poszukiwaniu tożsamości współczesnej młodzieży

„Główny problem naukowy pracy został wybrany bardzo celnie. Nie mieliśmy dotąd w polskim językoznawstwie i - szerzej - w polskiej humanistyce ta­kich badań, które ukazywałyby dyskurs tożsamościowy współczesnej młodzieży. Jest to fascynująca tematyka, zważywszy na dynamikę różnych prze­mian, dokonujących się po roku 1989 w Polsce, które na to poczucie tożsamości oddziałują. (...). Autorka precyzyjnie określiła rozumienie tożsamości przez młodzież według istotnych dla tej grupy wartości. (...) Weryfikuje (...) utarte, często nieprawdziwe przekonania o „wypaczonym" systemie wartości dzisiejszych młodych ludzi. Pokazuje też różnice odnoszą­ce się do rozumienia tożsamości (...) między młodzieżą z poszczególnych środowisk, np. wielkomiejskiej Warszawy i małych miast na Podkarpaciu. (...) Praca ta daje bardzo istotne spostrzeżenia nie tylko dla językoznawców, ale także nauczycieli, psychologów społecznych, socjologów także specjali­stów od komunikacji i wizerunku". Prof. zw. dr hab. Kazimierz

Podtytuł Analiza dyskursu. W poszukiwaniu tożsamości współczesnej młodzieży
Autor Dorota Konieczna
Rok wydania 2014
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 171
44.00 35.20
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
28.6
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-638-3

„Główny problem naukowy pracy został wybrany bardzo celnie. Nie mieliśmy dotąd w polskim językoznawstwie i - szerzej - w polskiej humanistyce ta­kich badań, które ukazywałyby dyskurs tożsamościowy współczesnej młodzieży. Jest to fascynująca tematyka, zważywszy na dynamikę różnych prze­mian, dokonujących się po roku 1989 w Polsce, które na to poczucie tożsamości oddziałują. (...). Autorka precyzyjnie określiła rozumienie tożsamości przez młodzież według istotnych dla tej grupy wartości. (...)


Weryfikuje (...) utarte, często nieprawdziwe przekonania o „wypaczonym" systemie wartości dzisiejszych młodych ludzi. Pokazuje też różnice odnoszą­ce się do rozumienia tożsamości (...) między młodzieżą z poszczególnych środowisk, np. wielkomiejskiej Warszawy i małych miast na Podkarpaciu. (...) Praca ta daje bardzo istotne spostrzeżenia nie tylko dla językoznawców, ale także nauczycieli, psychologów społecznych, socjologów także specjali­stów od komunikacji i wizerunku".

Prof. zw. dr hab. Kazimierz Ożóg

Wprowadzenie 5

Rozdział 1
Metodologiczne podstawy analizy dyskursu 9
1.1. Związki między tekstem a dyskursem 9
1.1.1. Tekst jako przedmiot badań lingwistycznych 10
1.1.2. Dyskurs jako przedmiot badań interdyscyplinarnych 14
1.1.3. Szkoła francuska na tle innych szkół analizy dyskursu 26
1.2. Autor tekstu, kontekst i gatunek w analizie dyskursu 27
1.2.1. Autor tekstu i dyskursu 27
1.2.2. Tekst w analizie dyskursu 30
1.2.3. Kontekst 31
1.2.4. Gatunek w analizie dyskursu 34
1.3. Francuska lingwistyczna analiza dyskursu 38

Rozdział 2
Współczesne koncepcje tożsamości człowieka 43
2.1. Historia pojęcia tożsamości w filozofii 45
2.1.1. Tożsamość w myśli Fryderyka Nietzschego 45
2.1.2. Tożsamość w myśli psychoanalityków 46
2.1.3. Rozbicie jedności tożsamości u Karola Marksa i Fryderyka Engelsa 47
2.1.4. Tożsamość w myśli Martina Heideggera 48
2.1.5. Tożsamość w myśli narratywistów i Emmanuela Levinasa 49
2.1.6. Tożsamość w filozofii Ludwiga Wittgensteina 51
2.1.7. Filozoficzna definicja tożsamości 53
2.2. Sposoby myślenia o tożsamości 53
2.2.1. Zmiany społeczne wpływające na współczesne sposoby kształtowania tożsamości 54
2.3. Przemiany tożsamości pod wypływem procesów społecznych 84

Rozdział 3
Koncepcja badań dyskursu tożsamościowego młodzieży 85
3.1. Założenia budowy korpusu tekstów do badań nad dyskursem tożsamościowym 85
3.2. Wyodrębnienie korpusu tekstów 86
3.3. Analiza dyskursu 91
3.4. Analiza semantyczna 94
3.5. Analiza genologiczna i dyskursywna 96

Rozdział 4
Tożsamość polskiej młodzieży w świetle przeprowadzonych badań 99
4.1. Warianty dyskursów tożsamościowych 100
4.1.1. Relatywistyczny dyskurs tożsamościowy 103
4.1.2. Dyskurs przejściowy 127
4.1.3. Stabilizujący dyskurs tożsamościowy 135
4.1.4. Stały dyskurs tożsamościowy 147

Zakończenie 153
Bibliografia 157
Załączniki 163
Załącznik 1. Kwestionariusz ankiety 163
Załącznik 2. Procentowe zestawienie najważniejszych wartości w zależności od wariantu dyskursu tożsamościowego 165
Załącznik 3. Zestawienia i tabele 165

Spis rysunków 167
Spis tabel 167
Indeks 169

Assmann A., 2009a, 1998 - Między historią a pamięcią [w:] Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, tłum. M. Saryusz, Universitas, Kraków.
Assmann A., 2009b, Przestrzenie pamięci. Formy i przemiany pamięci kulturowej [w:] Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, tłum. M. Saryusz, Universitas, Kraków.
Assmann J., 2009c, Kultura pamięci [w:] Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, tłum. M. Saryusz, Universitas, Kraków.
Bartmiński J., 1998, Tekst jako przedmiot tekstologii lingwistycznej [w:] Tekst. Problemy teoretyczne, red. J. Bartmiński, B. Boniecka, Wyd. UMCS, Lublin.
Bartmiński J., 2003, Miejsce wartości w językowym obrazie świata [w:] Język w kręgu wartości, Wyd. UMCS, Lublin.
Bartmiński J., 2006, Zmiany rozumienia nazw wartości w okresie transformacji ustrojowej w Polsce [w:] Język. Wartości. Polityka. Zmiany rozumienia nazw wartości w okresie transformacji społeczno-ustrojowej w Polsce. Raport z badań empirycznych, red. J. Bartmiński, Wyd. UMCS, Lublin.
Bartmiński J., 2008, Wartości i ich profile medialne [w:] Ideologie w słowach i obrazach, red. I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Poprawa, Wyd. Uniw. Wrocławskiego, Wrocław.
Bartosiewicz D., 2002, Komunikacyjna funkcja wykładników spójności tekstu, Warszawa.
Bauman Z., 2007, Tożsamość. Rozmowy z Benedetto Vecchim, przeł. J. Łaszcz, GPW, Gdańsk.
Beaugrande R.-A., W. Dressler, 1990, Wstęp do lingwistyki tekstu, tłum. A. Szwedek, PWN, Warszawa.
Bendyk E., 2012, Blogi - manufaktury kapitalizmu semantycznego [w:] J.W. Rettberg, Blogowanie, PWN, Warszawa 2012.
Berger P.L., T. Luckmann, 2010, Społeczne tworzenie rzeczywistości, tłum. J. Niżnik, PWN, Warszawa.
Bernstein B., 1990, Odtwarzanie kultury, tłum. Z. Boksztański, A. Piotrowski, PIW, Warszawa.
Bielecka-Prus J., 2010, Transmisja kultury w rodzinie i szkole. Teoria Basila Bernsteina, PWN, Warszawa.
Bokus B., 1991, Tworzenie opowiadań przez dzieci : o linii i polu narracji, Energeia, Warszawa.
Boniecka B., 1998, Tekst potoczny a dyskurs [w:] Tekst. Problemy teoretyczne, red. J. Bartmiński, B. Boniecka, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
Bourdieu P., 2009, O telewizji. Panowanie dziennikarstwa, tłum. K. Sztandar-Sztanderska, A. Ziółkowska, PWN, Warszawa.
Branicki W., 2009, Tożsamość a wirtualność, Nomos, Kraków.
Brzozowski P., 2007, Wzorcowa hierarchia wartości. Polska, europejska czy uniwersalna? Psychologiczne badania empiryczne, Wyd. UMCS, Lublin.
Castells M., 2008, Siła tożsamości, tłum. S. Szymański, PWN, Warszawa.
Copleston F., 1998, Historia filozofii, t.1., przeł. H. Bednarek, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.
Czapiński J., T. Panek (red.), 2011, Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa, http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2011.pdf.
Daneš F., 1974, Semantyczna i tematyczna struktura zdania i tekstu [w:] Tekst i język. Problemy semantyczne, red. M. R. Mayenowa, Ossolineum, Wrocław.
Dijk van T., 1977, Text and Context, Longman, London.
Dijk van T., 2001, Badania nad dyskursem [w:] Dyskurs jako struktura i proces, red. T. van Dijk, tłum. G. Grochowski, PWN, Warszawa.
Dobrzyńska T., 1993, Tekst. Próba syntezy, IBL, Warszawa.
Duszak A., 2008, Dokąd zmierza tzw. lingwistyka tekstu? [w:] Polska genologia lingwistyczna, red. D. Ostaszewska, R. Cudak, PWN, Warszawa.
Ejsimont M., B. Kosmalska, 2005, Media. Wartości. Wychowanie, Impuls, Kraków.
Fairclough N., A. Duszak, 2008, Wstęp - Krytyczna analiza dyskursu - nowy obszar badawczy dla lingwistyki i nauk społecznych [w:] Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej, red. A. Duszak, N. Fairclough, Universitas, Kraków.
Fleicher M., 2003, Stabilność polskiej symboliki kolektywnej [w:] Język w kręgu wartości, Wyd. UMCS, Lublin.
Foucault M., 1977, Archeologia wiedzy, tłum. A. Siemek, PIW, Warszawa.
Foucault M., 1995, Historia seksualności, tłum. B. Banasiak, T. Komendant, K. Matuszewski, Czytelnik, Warszawa.
Gajda S., 2010, Nowe media w perspektywie lingwistycznej [w:] Styl - Dyskurs - Media, red. B. Bogołębska, M. Worsowicz, wyd. UŁ, Łódź.
Gajda S., 2005, Tekst/dyskurs oraz jego analiza i interpretacja [w:] Współczesne analizy dyskursu a inne metody badawcze, red. M. Krauz, S. Gajda, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
Gajda S., 2008, Gatunkowe wzorce wypowiedzi [w:] Polska genologia lingwistyczna, red. D. Ostaszewska, R. Cudak, PWN, Warszawa.
Gadacz T., 2009, Historia filozofii XX wieku. Nurty, t. 2, Znak, Kraków.
Gergen K. J., 2009, Nasycone Ja. Dylematy tożsamości w życiu współczesnym, tłum. M. Marody, PWN, Warszawa.
Giddens A., 2006, Nowoczesność i tożsamość. „Ja" i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, A. Szulżycka, PWN, Warszawa.
Giddens A., 2007, Socjologia, A. Szulżycka, PWN, Warszawa.
Głowiński M. (red.), 2004, Narratologia, Słowo Obraz Terytoria, Gdańsk.
Gołuchowski J. (red.), 2011, Wprowadzenie do inżynierii wiedzy, Difin, Warszawa.
Gołuchowski J., (red.), 2012, Inżynieria wiedzy 2, Difin, Warszawa.
Goban-Klas T., 2009, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, PWN, Warszawa.
Grzmil-Tylutki H., 2009, Francuski i polski dyskurs ekologiczny w perspektywie aksjologicznej, Wyd. UJ, Kraków.
Grzmil-Tylutki H., 2010, Francuska lingwistyczna teoria dyskursu. Historia, tendencje, perspektywy, Universitas, Kraków.
Grzmil-Tylutki H., 2011, Gatunek jako kategoria społeczno-językowa [w:] Gatunki mowy i ich ewolucja, t. IV, Gatunek a komunikacja społeczna, red. D. Ostaszewska, J. Przyklęk, Wyd. UŚ, Katowice.
Gurczyńska K., 2007, Podmiot jako byt otwarty. Problematyka podmiotowości w późnych pismach Wittgensteina, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
Guz M., 2012, Językowy obraz świata u wybranych przedstawicieli lingwistyki niemieckiej, amerykańskiej i polskiej, Wydawnictwo Rys, Poznań.
Halbwachs M., 2008, Społeczne ramy pamięci, tłum. M. Król, PWN, Warszawa.
Halliday M.A.K., R. Hasan, 1976, Cohesion in English, Longman, London.
Harwas-Napierała B., J. Trempała (red.), 2000, Psychologia rozwoju człowieka. T. 2. Charakterystyka okresów życia, PWN, Warszawa.
Hesse H., 2001, Wilk stepowy, przeł. G. Mycielska, Porozumienie Wydawców, Warszawa.
Hoffman E., 2011, Poza obczyzną, „Magazyn Literacki. Dodatek do Tygodnika Powszechnego 39/2011", nr 8-9/2011, s. 5-6.
Horolets A., 2009, Wymiary różnicowania i scalania systemów wartości w tożsamości narodowej: perspektywa antropologii społecznej. „Etnolingwistyka", nr 21, Lublin.
Howarth D., 2008, Dyskurs, tłum. A. Gąsior-Niemiec, Oficyna naukowa, Warszawa.
Hymes D., 1980, Socjolingwistyka i etnografia mówienia [w:] Język i społeczeństwo, tum. J. Arnold, Czytelnik, Warszawa.
Jasińska-Kania A., 2012, Zmiany wartości Polaków a procesy transformacji, europeizacji i globalizacji [w:] Wartości i zmiany. Przemiany postaw Polaków w jednoczącej się Europie, red. A. Jasińska-Kania, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
Jawłowicki B., 2009, Globalizacja, lokalność, tożsamość [w:] J. A. Majcherek Kultura osoba tożsamość. Z zagadnień filozofii i socjologii kultury, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków.
Jameson F., 1996, Postmodernizm i społeczeństwo konsumpcyjne: w: Postmodernizm. Antologia przekładów, red. Nycz, Kraków.
Jemielniak D., Koźmiński A. (red.) , 2008, Zarządzanie wiedzą, podręcznik akademicki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
Jurafsky D., Martin J.H., 2000, Speech and language processing: an introduction to natural language processing, computational linguistics, and speech recognition, Upper Saddle River, Prentice Hall.
Kalaga W., 2001, Mgławice dyskursu. Podmiot, tekst, interpretacja, Universitas, Kraków.
Karkowska M., T. Skalski, 2010, Kultura, socjalizacja, tożsamość, Impuls, Kraków.
Kałwa D., 2006, Kobieca seksualność w świetle teorii Michela Foucaulta. Spojrzenie na Polskę międzywojenną [w:] Kobieta i rewolucja obyczajowa. Społeczno-kulturowe aspekty seksualności. Wiek XIX i XX, red. A. Żarnowska, A. Szwarca, t. IX, Wyd. DiG, Warszawa.
Kapralski S., 2010, Pamięć, przestrzeń, tożsamość. Próba refleksji teoretycznej [w:] Pamięć, przestrzeń, tożsamość, red. S. Kapralski, Scholar, Warszawa.
Kardela H., 1992, Gramatyka kognitywna jako globalna teoria języka [w:] „Język a Kultura", nr 8.
Kempny M., A. Kapciak, S. Łobodziński, 2008, U progu wielokulturowości. Nowe oblicza społeczeństwa polskiego [w:] Socjalizacja i kształtowanie się tożsamości - problemy i sugestie rozwiązań, red. T. Lewowicki, B. Grabowska, A. Różańska, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
Kiklewicz A., 2012, Czwarte królestwo. Język a kontekst w dyskursach współczesności, PWN, Warszawa.
Kleiber G., 2003, Semantyka prototypu. Kategorie i znaczenie leksykalne, przeł. B. Ligara, Universitas, Kraków.
Kłoskowska A., 2005, Kultury narodowe u korzeni, PWN, Warszawa.
Kopcewicz L., 2006, Kobiecość i męskość w porządku ról społecznych. Polsko-francuskie studium porównawcze [w:] Role płciowe. Socjalizacja i rozwój, red. M. Chomczyńska-Rubacha, Wyd. WSHE w Łodzi, Łódź.
Kordys J., 2006, Kategorie antropologiczne i tożsamość narracyjna. Szkice z pogranicza neurosemiotyki i historii kultury, Universitas, Kraków.
Krzeszowski T. P., 1999, Aksjologiczne aspekty semantyki języka, Wyd. UMSC, Toruń.
Kuligowski W., 2007, Antropologia współczesności. Wiele światów, jedno miejsce, Universitas, Kraków.
Kwieciński Z., L. Witkowski (red.), 1990, Ku pedagogii pogranicza, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
Labocha J., 2008, Tekst, wypowiedź, dyskurs w procesie komunikacji językowej, Wyd. UJ, Kraków.
Labov W., 1972, Sociolinguistic patterns, University of Pennsylvania Press, Philadelphia.
Langacker R., 2009, Gramatyka kognitywna, Universitas, Kraków.
Larose D.T., 2006, Odkrywanie wiedzy z danych. Wprowadzenie do eksploracji danych, PWN, Warszawa.
Laskowska E., 2004, Dyskurs parlamentarny w ujęciu komunikacyjnym, Wyd. Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz.
Leppert R., 2005, Tożsamość młodzieży w społeczeństwie naśladowniczym [w:] Młodzież wobec (nie)gościnnej przyszłości, red. R. Leppert, Z. Melosik, B. Wojtasik, Wyd. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu, Wrocław.
Lubaś W., 2006, Język w komunikacji, w perswazji i w reklamie, Wyd. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza.
Lutyński J., 1983, Wywiad kwestionariuszowy a ankieta [w:] Wywiad kwestionariuszowy. Analizy teoretyczne i badania empiryczne, red. K. Lutyńska, A.P. Wejland, Ossolineum, Wrocław.
Majcherek J. A., 2009, Kultura, osoba, tożsamość. Z zagadnień filozofii i socjologii kultury, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków.
Małżeństwa zawarte i rozwiązane w latach 1970-2009, GUS, 2010, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_646_PLK_HTML.htm
Marody M., 1987, Technologie intelektu, PWN, Warszawa.
Mayenowa M. R. (red.), 1971, O spójności tekstu, Ossolineum, Wrocław.
McLuhan M., 2001, Wybór tekstów, red. Eric McLuhan, Frank Zingrone, tłum. E. Różalska, J. M. Stokłosa, Zysk i S-ka, Poznań.
Mead M., 1978, Kultura i tożsamość - studium dystansu międzypokoleniowego, tłum. J. Hołówka, PIW, Warszawa.
Melosik Z., 2003, Kultura popularna jako czynnik socjalizacji [w:] Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 2, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, PWN, Warszawa.
Melosik Z., 2010, Tożsamość, ciało i władza w kulturze instant, Impuls, Kraków.
Melosik Z., T. Szkudlarek, 2009, Kultura, tożsamość i edukacja. Migotanie znaczeń, Impuls, Kraków.
Miczka E., 2002, Kognitywne struktury sytuacyjne i informacyjne w interpretacji dyskursu, Wyd. UŚ, Katowice.
Miś A., 2006, Filozofia współczesna. Główne nurty, Wyd. Scholar, Warszawa.
Mizielińska J., 2006, Płeć, ciało, seksualność. Od feminizmu do teorii queer, Universitas, Kraków.
Mykowiecka A., 2007, Inżynieria lingwistyczna. Komputerowe przetwarzanie tekstów w języku naturalnym, Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa.
Najder Z., 1971, Wartości i oceny, PWN, Warszawa.
Niedbalski J., 2013, Odkrywanie CAQDAS. Wybrane bezpłatne programy komputerowe wspomagające analizę danych jakościowych, Wyd. UŁ, Łódź.
Nietzsche F., 1995, Tako rzecze Zaratustra, przeł. W. Berent, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań.
Nietzsche F., 2000, Z genealogii moralności, przeł. L. Staff, Tower Pres, Gdańsk.
Nowak S., 2011, Postfeminizm, kultura popularna i konserwatywna modernizacja [w:] Kobiety w społeczeństwie polskim, red. A. Palęcka, H. Szczodry, M. Warat, Wyd. UJ, Kraków.
Nowakowska-Kempna I., 1992, Aproksymacja semantycznego continuum [w:] „Język a Kultura", nr 8.
Neuman B., 2009, Literatura, pamięć, tożsamość [w:] Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, tłum. M. Saryusz, Universitas, Kraków.
Niewiara A., 2009, Kształty polskiej tożsamości. Potoczny dyskurs narodowy w perspektywie etnolingwistycznej (XVI-XX w.), Wyd. UŚ, Katowice.
Ostaszewska D., 2008, Genologia lingwistyczna jako subdyscyplina współczesnego językoznawstwa [w:] Polska genologia lingwistyczna, red. D. Ostaszewska, R. Cudak, PWN, Warszawa.
Ożóg K., 2003, Nowe wartości i nowe wartościowanie w języku współczesnej młodzieży [w:] Edukacja humanistyczna, aksjologiczna i estetyczna w świetle programów i potrzeb oświatowych, pod red. J. Kidy, Wyd. UR, Rzeszów.
Ożóg K., 2004, Język w służbie polityki. Językowy kształt kampanii wyborczych, Wyd. UR, Rzeszów.
Ożóg K., 2007, Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia, Biblioteka Frazy, Rzeszów.
Paveau M.-A., G.-É. Sarfati, 2009, Wielkie teorie jęzkoznawcze. Od językoznawstwa historyczno-porównawczego do pragmatyki, przeł. I. Piechnik, Flair, Kraków.
Pawlak K., 2010, Komunikowanie medialne w Azji Wschodniej. Nowe media a procesy (re)konstrukcji tożsamości [w:] Wokół mediów ery Web 2.0, red. B. Jung, Wyd. Naukowe i Profesjonalne, Warszawa.
Petrykowski P., 2005, O niezaspokojonym głodzie miejsca [w:] Młodzież wobec (nie)gościnnej przyszłości, red. R. Leppert, Z. Melosik, B. Wojtasik, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu, Wrocław.
Piasecki M., 2008, Cel i zadania lingwistyki informatycznej [w:] Metodologie językoznawstwa. Współczesne tendencje i kontrowersje, red. Stalmaszczyk P., Lexis, Kraków.
Piekarska L., 2006, Zmiana kulturowa i jej wpływ na młodego człowieka. Ujęcie pedagogiczno-socjologiczne [w:] Konflikt pokoleń czy różnic cywilizacyjnych? Wzory i wartości aktualne i unieważnione, cz. I., red. T. Zacharuk, Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce.
Piekot T., 2006, Dyskurs polskich wiadomości prasowych, Universitas, Kraków.
Piekot T., 2012, Słowo w kulturze mulitimediów [w:] Język w mediach. Antologia, red. M. Kita, I. Loewe, Katowice.
Pietroń-Ennker B., 1992, Tradycje szlacheckie a dążenie emancypacyjne kobiet w społeczeństwie polskim w dobie rozbiorów [w:] Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX w., red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Instytut Historyczny UW, Warszawa.
Pisarek W., 2003, Wybory słów sztandarowych jako kryterium stratyfikacji społeczeństwa [w:] Język w kręgu wartości, Wyd. UMCS, Lublin.
Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski w latach 2000 - 2009. Notatka informacyjna, GUS 2010, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_646_PLK_HTML.html.
Propp W., 1978, Morfologia bajki, tłum. W. Wojtyga-Zagórska, Książka i Wiedza, Warszawa.
Przepiórkowski A., 2008, Powierzchniowe przetwarzanie języka polskiego, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa.
Puzynina J., 1992, Język wartości, PWN, Warszawa.
Ratzinger J., 2005, Europa. Jej podwaliny dzisiaj i jutro, S. Czerwik, Jedność, Kielce.
Reale G., 2003, Myśl starożytna, przeł. E.I. Zieliński, KUL, Lublin.
Remiszewska Z., 2003, Konteksty edukacji aksjologicznej [w:] Edukacja humanistyczna, aksjologiczna i estetyczna w świetle programów i potrzeb oświatowych, pod red. J. Kidy, Wyd. UR, Rzeszów.
Rettberg J.W., Blogowanie, tłum. M. Szczubiałka, PWN, Warszawa 2012.
Ricoeur P., 1985, Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawa o metodzie, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.
Ricoeur P., 1989, Język, tekst, interpretacja: wybór pism, tłum. P. Graff i K. Rosner, PIW, Warszawa.
Ricoeur P., 2003, O sobie samym jako innym, przeł. B. Chełstowski, PWN, Warszawa.
Ricoeur P., 2006, Pamięć, historia, zapomnienie, przeł. J. Margański, Universitas, Kraków.
Rosner K., 2006, Narracja, tożsamość i czas, Universitas, Kraków.
Sassen S., 2007, Globalizacja. Eseje o nowej mobilności ludzi i pieniędzy, tłum. J. Tegnerowicz, Wyd. UJ, Kraków.
Saussure de F., 1991, Kurs językoznawstwa ogólnego, tłum. K. Kasprzyk, PWN, Warszawa.
Sgall P., 1976, O pojęciu tekstu [w:] Semantyka tekstu i języka, red. M. R. Mayenowa, Wrocław.
Shugar G.W., 1995, Dyskurs dziecięcy, Energeia, Warszawa.
Sienkiewicz B., 2012, Polityka 2.0, Tygodnik Powszechny, nr 13 (3272), 25 marca 2012, s. 3.
Sikorska M., 2009, Polska rodzina. Jaka jest, jak się zmienia?, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
Skudrzyk A., 2005, Czy zmierzch kultury pisma. O synestezji i analfabetyzmie funkcjonalnym, Wydawnictwo UŚ, Katowice.
Skudrzyk A., 2007, Nowe media w procesie socjalizacji językowej. „Socjolingwistyka", nr 21, Kraków.
Skudrzyk A., 2011, Rudymenty gatunków [w:] Gatunki i ich ewolucja, t. IV, Gatunek a komunikacja społeczna, Wyd. UŚ, Katowice.
Skudrzyk A., K. Urban, 2010, Małe ojczyzny. Świadomość językowo-kulturowa społeczności lokalnych, Oficyna Wydawnicza WW, Katowice.
Sperber D., D. Wilson, 1986, Relevance : communication and cognition, Basil Blacwell, Oxford.
Suchodolski, B., 1963, Narodziny nowożytnej filozofii człowieka, PWN, Warszawa.
Suchodlski B., 1967, Rozwój nowożytnej filozofii człowieka, PWN, Warszawa.
Szczęsna E., 2009, Znak w świecie cyfrowym. Semiotyczne aspekty komunikacji komputerowej, [w:] Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych, red. nauk. M. Filipiak, G. Ptaszek, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
Szawiel T., 2003, Wiara religijna polskiej młodzieży [w:] Kościół katolicki w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej, red. P. Mazurkiewicz, Warszawa.
Szelągowska G., 2006, Seksualność i erotyzm w kulturze masowej w XIX i na początku XX wieku - zarys problematyki [w:] Kobieta i rewolucja obyczajowa. Społeczno-kulturowe aspekty seksualności. Wiek XIX i XX, red. A. Żarnowska, A. Szwarca, t. IX, Wyd. DiG, Warszawa.
Tabakowska E., 1995, Gramatyka i obrazowanie : wprowadzenie do językoznawstwa kognitywnego, PAN, Kraków.
Tatarkiewicz W., 2003, Historia filozofii. Filozofia starożytna i średniowieczna, t. 1., PWN, Warszawa.
Tatarkiewicz W., 2003a, Historia filozofii. Filozofia starożytna i średniowieczna, t. 2., PWN, Warszawa.
Tatarkiewicz W., 2003b, Historia filozofii. Filozofia starożytna i średniowieczna, t. 3., PWN, Warszawa.
Taylor J.R., 2002, Kategoryzacja w języku : prototypy w teorii językoznawczej, tłum. A. Skucińska, Universitas, Kraków.
Taylor Ch., 2001, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, PWN, Warszawa.
Titkow A., 2007, Tożsamość polskich kobiet. Ciągłość, zmiana, konteksty, IFiS PAN, Warszawa.
Tönnies F., 2008, Wspólnota i stowarzyszenie : rozprawa o komunizmie i socjalizmie jako empirycznych formach kultury, M. Łukasiewicz, PWN, Warszawa.
Trzebiński J., 2002, Narracyjne konstruowanie rzeczywistości [w:] Narracja jako sposób rozumienia świata, red. J. Trzebiński, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
Tułowiecki D., 2012, Bez Boga, kościoła i zasad? Studium socjologiczne nad religijnością młodzieży, Petrus, Kraków.
Tuziak A., B. Tuziak, 2007, Globalizacja: lokalny wymiar procesów makroprzekształceń. Wybrane aspekty [w:] W kręgu socjologii interpretatywnej. Badania jakościowe nad socjologią, red. J. Leoński, U. Kozłowska, Wyd. Economicus, Szczecin.
Warchala J., 1991, Dialog potoczny a tekst, UŚ, Katowice.
Warchala J., 2003, Kategoria potoczności w języku, Wyd. UŚ, Katowice.
Warchala J., A. Skudrzyk, 2010, Kultura piśmienności młodego pokolenia, UŚ, Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, Katowice.
Wezler H., 2009, Materiał, z którego zbudowane są biografie [w:] Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, tłum. M. Saryusz, Universitas, Kraków.
Więckiewicz M., 2012, Blog w perspektywie genologii multimedialnej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
Wilkoń A., 2002, Spójność i struktura tekstu. Wstęp do lingwistyki tekstu, Kraków.
Witosz B., 2005, Tekstowe i kontekstowe wyznaczniki stylu - próba systematyzacji (?) i problematyzacji [w:] Współczesne analizy dyskursu a inne metody badawcze, red. M. Krauz, S. Gajda, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
Witosz B., 2009, Dyskurs i stylistyka, Wyd. UŚ, Katowice.
Witosz B., 2011, Interakcyjny model relacji gatunku i dyskursu w przestrzeni komunikacyjnej [w:] Gatunki mowy i ich ewolucja, t. IV, Gatunek a komunikacja społeczna, red. D. Ostaszewska, J. Przyklęk, Wyd. UŚ, Katowice.
Wodak R., 2011, Wstęp: Badania nad dyskursem - ważne pojęcia i terminy [w:] Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych, red. R. Wodak, M. Krzyżanowski, Łośgraf, Warszawa.
Wojciechowska M., 2008, Wartości młodszego i starszego pokolenia w okresie transformacji ustrojowej, Wyd. Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce.
Wojtak M., 2004, Gatunki prasowe, UMCS, Lublin.
Wojtak M., 2010, Analiza gatunków prasowych. Podręcznik dla studentów dziennikarstwa i kierunków pokrewnych, UMCS, Lublin.
Woźniak T., 2005, Narracja w schizofrenii, UMCS, Lublin.
Żydek-Bednarczuk U., 2005, Wprowadzenie do lingwistycznej analizy tekstu, Universitas, Kraków 2005.

Słowniki:
[1] Inny słownik języka polskiego, 2000, red. M. Bańko, PWN, Warszawa.
[2] Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, t. 1-4, PWN, Warszawa 2003.
[3] Słownik języka polskiego, 1992, red. M. Szymczak, PWN, Warszawa.

Strony internetowe:
[1] http://copywriter.net.pl/2008/04/odmiana-slowa-blog-czyli-blogu-i-bloga/
[2] http://innanna19.blog.onet.pl/2011/07/10/mam-19-lat-i-nie-umiem-jezdzic-na-rowerze-08-07-2011-r/
[3] http://lesbijskieuczucia.blog.pl/informacje/
[4] http://jerzybralczyk.bloog.pl/id,6050054,title,Bloga-czy-blogu,index.html
[5] http://www.rp.pl/artykul/712376.html
[6] www.youtube.com/v/Y4MnpzG5Sqc

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku