• Finanse turystyki zagranicznej (wyd. II)

Każda istota żywa ma określony gatunkowo zbiór potrzeb. Człowiek ma ich szczególnie dużo, bowiem do potrzeb egzystencjalnych dochodzą potrzeby o szczególnym, „ludzkim", charakterze. W ich zbiorze znajdują się potrzeby poznawania otaczającego świata. Turystyka, zwłaszcza zagraniczna, jest wyrazem realizacji tego typu potrzeb. Wyrazem poziomu rozwoju i organizacji polityczno-gospodarczej kraju jest różnorodność możliwości zaspokajania różnych potrzeb, dostosowanych zazwyczaj do możliwości finansowych osób takie potrzeby artykułujących. Aspekty finansowe determinują wiele zachowań. Opracowanie Finanse turystyki zagranicznej, bazujące na doświadczeniach praktycznych Autora, materiałach źródłowych i literaturze, ma na celu wykazanie czynników koszto- i cenotwórczych w powiązaniu z atrakcyjnością i standardem usług turystycznych. W prowadzonych analizach uwzględniono średni standard i przedział cenowy usług turystycznych. Mając czas wolny, umiejętność porozumiewania się, zdolność do nawiąz

Podtytuł Finanse turystyki zagranicznej (wyd. II)
Autor Bogumił Bernaś
Rok wydania 2018
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 302
69.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-073-2

Każda istota żywa ma określony gatunkowo zbiór potrzeb. Człowiek ma ich szczególnie dużo, bowiem do potrzeb egzystencjalnych dochodzą potrzeby o szczególnym, „ludzkim", charakterze. W ich zbiorze znajdują się potrzeby poznawania otaczającego świata.


Turystyka, zwłaszcza zagraniczna, jest wyrazem realizacji tego typu potrzeb. Wyrazem poziomu rozwoju i organizacji polityczno-gospodarczej kraju jest różnorodność możliwości zaspokajania różnych potrzeb, dostosowanych zazwyczaj do możliwości finansowych osób takie potrzeby artykułujących.

Aspekty finansowe determinują wiele zachowań. Opracowanie Finanse turystyki zagranicznej, bazujące na doświadczeniach praktycznych Autora, materiałach źródłowych i literaturze, ma na celu wykazanie czynników koszto- i cenotwórczych w powiązaniu z atrakcyjnością i standardem usług turystycznych. W prowadzonych analizach uwzględniono średni standard i przedział cenowy usług turystycznych. Mając czas wolny, umiejętność porozumiewania się, zdolność do nawiązywania kontaktów, umiejętność radzenia sobie w różnych, nawet krytycznych, sytuacjach można podróżować po świecie z minimalnymi zasobami finansowymi.

Czas to pieniądz.

Wstęp 9

Rozdział 1
Teoria turystyki 21
1.1. Podstawowe pojęcia 21
1.2. Miejsce turystyki w zakresie potrzeb człowieka 25
1.2.1. Turystyka w hierarchii potrzeb 25
1.3. Podmioty i regulacje prawne turystyki 33
1.3.1. Podmioty turystyki 33
1.3.2. Regulacje prawne 34
1.4. Czynniki i uwarunkowania turystyki 39
1.4.1. Turystyka krajowa a turystyka zagraniczna 40
1.4.2. Turystyka wyjazdowa 43
1.5. Swoboda podróży zagranicznych 52
1.6. Motywy wyjazdów turystycznych 54
1.7. Uwarunkowania rozwoju turystyki przyjazdowej 56
1.7.1. Obiekty światowego dziedzictwa 57
1.7.2. Dostępność 59
1.7.3. Infrastruktura 60
1.8. Tendencje rozwojowe turystyki zagranicznej 61

Rozdział 2
Bezpieczeństwo i zagrożenia w turystyce zagranicznej 63
2.1. Klasyfikacja ogólna 63
2.2. Bezpieczeństwo naturalne 65
2.3. Bezpieczeństwo polityczne i kryminalne 71
2.4. Bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne 83
2.5. Bezpieczeństwo w ujęciu regionalnym z uwzględnieniem poszczególnych państw 103

Rozdział 3
Gospodarcze znaczenie, makroekonomiczne efekty i uwarunkowania turystyki 115
3.1. Efekty ekonomiczne, społeczne i polityczne turystyki 115
3.2. Wpływ turystyki na Produkt Krajowy Brutto (PKB 119
3.2.1. Pojęcie i mierniki PKB 119
3.2.2. Produkt krajowy brutto w przeliczeniu na 1 mieszkańca 129
3.3. Turystyka zagraniczna (wyjazdowa i przyjazdowa) w bilansie płatniczym państwa 131
3.4. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna 138
3.5. Turystyka jako generator miejsc pracy 139
3.6. Czynniki makroekonomiczne wpływające na poziom kosztów w turystyce zagranicznej 141
3.6.1. Siła nabywcza pieniądza 141
3.6.2. Kursy walutowe 148
3.6.3. Podatki i opłaty lokalne 159

Rozdział 4
Koszty i ceny usług turystycznych 163
4.1. Pojęcie i struktura usług turystycznych. Infrastruktura turystyczna 163
4.2. Czynniki kosztotwórcze usług turystycznych zależne od podmiotów świadczących usługi turystyczne 166
4.2.1. Klasyfikacja 166
4.2.2. Lokalizacja 169
4.2.3. Sezonowość 176
4.2.4. Typ i kategoria obiektu, standard oferowanych usług 179
4.2.5. Pokoje hotelowe 187
4.3. Usługi gastronomiczne 190
4.4. Usługi towarzyszące 193
4.5. Transport turystyczny 194
4.5.1. Charakterystyka ogólna, znaczenie i klasyfikacja 194
4.5.2. Ważniejsze regulacje międzynarodowe 196
4.5.3. Kryteria i przesłanki stosowania różnych środków transportu międzynarodowego 197
4.5.4. Transport drogowy 203
4.5.5. Transport kolejowy 206
4.5.6. Transport wodny 208
4.5.7. Transport powietrzny, lotniczy 208
4.6. Ubezpieczenia turystyczne 211
4.7. Czynniki koszto- i cenotwórcze turystyki zagranicznej 214

Rozdział 5
Organizacja, podmioty i uczestnicy turystyki zagranicznej 219
5.1. Turystyka zorganizowana 219
5.1.1. Podmioty 219
5.1.2. Organizatorzy turystyki zagranicznej w Polsce z najwyższymi udziałami w rynku 229
5.1.3. Umowy transportowe 231
5.1.4. Umowy z partnerami zagranicznymi 235
5.2. Turystyka indywidualna 238
5.2.1. Uwagi ogólne 238
5.2.2. Elementy indywidualnej organizacji zagranicznych wyjazdów turystycznych 242
5.2.3. Przykłady indywidualnej organizacji wycieczek 256
5.3. Rozliczenia i płatności międzynarodowe 271
5.3.1. Zagadnienia ogólne, regulacje prawa dewizowego 271
5.3.2. Formuły zanikające rozliczeń i płatności międzynarodowych 276
5.3.3. Rozliczenia dewizowe 281

Zakończenie 293
Bibliografia 295
Spis tabel 298
Spis rysunków 300

Balińska Agata, Sieczko Anna, Jan Zawadka. Turystyka Wybrane zagadnienia. Difin. Warszawa 2014
Barcik Jacek. Elementy międzynarodowego prawa publicznego w turystyce. Wydawnictwo C.H. Beck. warszawa 2011
Bernaś Bogumił, Finanse międzynarodowe. Wyższa Szkoła Zarzadzania i Finansów, Wrocław 1999,
Bernaś Bogumił . Kryzys argentyński, wnioski dla Polski. W: Zarządzanie finansami, klasyczne zasady - nowoczesne narzędzia. Materiały z III Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Redaktor Naukowy Dariusz Zarzecki. Tom II. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2002
Bernaś Bogumił. Metoda ustalania parytetu siły nabywczej pieniądza. Konferencja Naukowa Zarządzanie finansami firm- teoria i praktyka. Karpacz 2009. Prace Naukowe AE, Wrocław 2010
Convencion sobre la proteccion del patrimonio mundial, cultural y natural. [www. unesco.org]
Czerwiński Janusz. Podstawy turystyki. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Wrocław-Poznań 2011
Davey Steve. Niezapomniane miejsce które powinieneś zobaczyć choć raz w życiu. REBIS Publishing House. Poznań 2004
Dąbrowska Barbara J. Turystyka międzynarodowa w globalnej gospodarce. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa 2011
Economic Impact of visa facilitation. OECD Tourism and Policies 2014/ OECD READ edition. OECD 2014
Ekonomika turystyki. Redaktor naukowy Aleksander Panasiuk. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2006
Employment in Tourism. OECD. StatExtract, 18.02.2015
Finanse międzynarodowe. Redaktor naukowy Bogumił Bernaś. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006
Gaworecki Władysław W. Turystyka Wydanie VI zmienione. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa 2010
Geografia państw świata. Muza SA. Warszawa 1994
Geograficzny atlas świata. PPWK. Warszawa-Wrocław 1997
Gobel Peter. Skarby przyrody. Krajobrazy i skarby przyrody pod ochrona UNESCO. Muza SA. Warszawa 1999
Holiday trips made by residents, 2011. Eurostat Press Office
Holiday trips made by UE residents, EU 27. Statistics in focus 28/2012
Household consumption pattern used for the HICP 2007 - by main heading, by MS. European Economic Statistics. Eurostat
Indicadores del Turismo. Anos 2003-2012. Ministerio de Turismo Presidencia de la Nacion;
International Financial Statistics, IMF, maj 1999
International Recommendations for Tourism Statistics. New York/ Madrid 2008
International transactions in travel: exports, imports and balance: International transactions in personal, cultural recreation services: export, imports and balance. Eurostat, 22.01.2015
Konwencja i Statut o wolności tranzytu, podpisana w Barcelonie 20 kwietnia 1921 roku (Dz. U. 1925 nr 34 poz. 236)
Konwencja Warszawska o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisana w Warszawie dnia 12 października 1929 r. (Ratyfikowana zgodnie z ustawa z dnia 25 stycznia 1932 r. - Dz. U. R. P. nr 18 poz. 113).

Kowalik Paweł. Pionowa i pozioma nierównowaga finansowa oraz system jej wyrównywania w państwie federalnym na przykładzie Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wrocław 2013
Kruczek Zygmunt, Zmyślony Piotr. Regiony turystyczne Podstawy teoretyczne. Studium przypadków. Proksenia. Kraków 2014
Mapy świata. Ilustrowany Atlas Świata w 24 odcinkach. Gazeta Wyborcza. Agora SA. Warszawa 2005
Mazurski Krzysztof R. Geneza i przemiany w turystyce. Edukacja. Wrocław 2008
Methodological manual for tourist statistics 2013. Version 2.1. Eurostat. European Commission 2013 edition. Luxembourg 2013
Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2012 roku. NBP. Warszawa 2013
Modal split of passenger transport. Eurostat, 22.01.2015
Moore Gary A., Magaldi Arthur M., Gray John A.. The Legal Environment of Business a Contextual Approach. South-Western Publishing CO. Cincinnati 1987
Nights spend in tourist accommodations. Eurostat. 2013
Nowa encyklopedia powszechna PWN, tom 6. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998
Obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach turystycznych. Dz. U. 2014 poz. 196
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo bankowe. Dz. U. 2015 poz. 128
OECD Tourism Trends and Policies 2014. OECD 2014
Oksfordzka ilustrowana encyklopedia sztuki. Wydawnictw Łódzkie. Łódź 1994
Owsiak Stanisław. Finanse publiczne teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2001
Panasiuk Aleksander. Ekonomika Turystyki. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2006
Panorama OMT del Turismo internacional. Edicion 2014. Organizacion Mundial del Turismo
Pawlikowska Beata. Poradnik Globtrotera czyli blondynka w podróży. G+J Gruner+Jahr Polska. Warszawa 2007
Pazdan Maksymilian . Prawo prywatne międzynarodowe. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa
Powert&Equity. Powertydata. World Bank 2011
Problemy polityki turystycznej. Redaktor naukowy Andrzej Rapacz. Wydawnictwo UE. Wrocław 2012
Rajski Jerzy. Prawo o kontraktach w obrocie gospodarczym. Fundacja centrum Prywatyzacji. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1994
Rapacz Andrzej. Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa turystycznego. Wydawnictwo AE. Wrocław 1993
Recommendations on Tourism Statistics. United Nations and World Tourism Organization. Statistical Papers. Series M No. 83. New York 1994
Regiony turystyczno świata część I i II. Redaktor naukowy Włodzimierz Kurek. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2012Wydawnictwo Naukowe PWN
Robins Joyce. Cuda Natury. Wydawnictwo Pascal. Bielsko Biała 1993
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz. U. 2013 poz. 511).
Salacuse Jeswald W. Negocjacje na rynkach międzynarodowych. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa 1994
Schall Lawrence D., Haley Charles W. Introduction to Financial Management. McGraw-Hill Book Company. New York1983
Schrober Ulrike. Szlaki marzeń. Najpiękniejsze trasy podróżnicze świata. Wydawnictwo Olesiejuk. Ożarów Mazowiecki 2012
Słownik języka polskiego tom III. PWN, Warszawa 1981
Smithson Charles W., Smith Clifford W. Jr, Sykes Wilford D., Zarzadzanie ryzykiem finansowym. Dom Wydawniczy ABC. Oficyna Ekonomiczna. Kraków 2000
Statistics New Zealand. March 2013.
Statystyka UNESCO [http://wic.unesco.org/en/list/stat]
Strefa Schengen. Swobodne podróże po Europie. Consilium. Lipiec 2013
Taxation and tourism. OECD Tourism Trend and Policies 2014. OECD 2014
The CIA World Factbook 2013. Central Intelligence Agency. Skyhorse Publishing. New York 2012; 2015 New York 2014
The World Almanac and Book of Facts. World Almanac®Books. 2013 New York 2013; 2015 New York 2015
Time Almanac 2005. Editorial Office Information Please Pearson Education. Needham 2004
Torańska Teresa, Górkot Andrzej. Europa za 100 dolarów. Wydawnictwo „Sport i Turystyka. Warszawa 1975
Turystyka. Redaktor naukowy Wlodzimierz Kurek. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2007
Układ Ogólny w Sprawie Taryf Celnych i Handlu. Zbiór umów międzynarodowych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, 1967. PISM, Warszawa 1972
U.S.Net International Investment Position: End of Second Quarter 2013. [www.bea.gov/newsreleases]
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Zakamycze 2005
Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej ( Dz. U. 1999 nr 62 poz. 689)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 884)
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Dz. U. 2014 poz. 873
Wielki Encyklopedyczny Atlas Świata. Tom 1. Europa Zachodnia. Wydawnictwo Naukowe PWN. Biblioteka Gazety Wyborczej. Warszawa 2006
Wielki ilustrowany Atlas świata. Wydawnictwo Pascal. Bielsko Biała 2002
Wielka Karta Pokoju. Materiały Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Warszawa 1975
World Development Indicators, The World Bank 1999 I 2014
Visit Argentina the whole year. Secretaria de Turismo y Deporte
Zbiór umów międzynarodowych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 1967. PISM, Warszawa 1972

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku