• Kapitał społeczny w relacjach z klientami. CRM a społeczny potencjał przedsiębiorstwa

Podtytuł Kapitał społeczny w relacjach z klientami. CRM a społeczny potencjał przedsiębiorstwa
Autor Izabela Grzanka
Rok wydania 2009
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 208
53.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-121-0
Książka stanowi odpowiedź na pytanie, jakie powinny zadać sobie współczesne przedsiębiorstwa, które podejmują inicjatywy zarządzania relacjami z klientem, mające najczęściej wyraz we wdrażaniu CRM. Podejmując te inicjatywy przedsiębiorstwa powinny mieć świadomość reguł i prawidłowości o istotnym znaczeniu dla uwieńczonego sukcesem wdrożenia CRM. Poszukując tych reguł należy pamiętać, iż działalność gospodarcza odbywa się nie tylko w warunkach określonych ekonomicznie, lecz także wiąże się z nawiązywaniem i utrzymywaniem relacji społecznych, które stają się nośnikiem ka­pitału społecznego. Kapitałowi temu przedstawiciele świata nauki, jak również biznesu coraz częściej przypisują istotny wpływ na sukcesy organizacji i osiągnięcia jednostek. Mając to na względzie, w książce podjęto udaną próbę zweryfikowania możliwości wykorzystania kapitału społecznego przed­siębiorstwa w kształtowaniu relacji z klientami na zasadach wynikających z filozofii CRM.

W prowadzonych rozważaniach zwrócono uwagę, iż każde przedsiębiorstwo posiada pewien zasób kapitału społecznego, a także - nawiązując i utrzymując relacje z klientami - w pewnym stopniu realizuje zasady filozofii CRM. Jednakże kluczem do sukcesu w kształtowaniu relacji z klientami na zasadach wynikających z filozofii CRM może stać się dopiero wiedza

0 tym, w jaki sposób, za pomocą jakich metod i narzędzi możliwe staje się wykorzystanie potencjału kapitału społecznego przedsiębiorstwa w celu po­prawy realizacji przez przedsiębiorstwo zasad filozofii CRM. Wychodząc naprzeciw potrzebie dostarczenia wiedzy w tym zakresie, w książce zidentyfi­kowano wielowymiarową strukturę wzajemnego oddziaływania pomiędzy poziomem potencjału kapitału społecznego przedsiębiorstwa a stopniem reali­zacji przez przedsiębiorstwo zasad filozofii CRM oraz opracowano wzorcowy model i rekomendacje praktyczne dla wykorzystania potencjału kapitału społecznego przedsiębiorstwa w realizacji zasad CRM. Znajomość ujawnionych w książce prawidłowości powinna przyczynić się do osiągnięcia popra­wy efektywności przedsiębiorstw w podejmowanych przez nie działaniach rynkowych, w tym umożliwić skuteczne wdrożenie i realizację zasad filozo­fii CRM.

Wprowadzenie 5

Rozdział 1
Kształtowanie relacji z klientami przez przedsiębiorstwo 9
1.1. Warunki funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw 9
1.2. Współczesna koncepcja marketingu - charakterystyka 16
1.3. Pojęcie i istota zarządzania relacjami z klientem (CRM) 26
1.4. Paradygmat wartości w CRM 35
1.5. Korzyści i zagrożenia realizacji CRM w przedsiębiorstwie 40
1.6. Zasady CRM 53
1.7. CRM a wybrane aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa 59

Rozdział 2
Kapitał społeczny przedsiębiorstwa 77
2.1. Pojęcie i koncepcja kapitału społecznego 77
2.2. Pomiar kapitału społecznego 96
2.3. Kształtowanie kapitału społecznego przedsiębiorstwa 103
2.4. Zaufanie jako ważny element kapitału społecznego 105
2.4.1. Ujęcia istoty zaufania a teoria kapitału społecznego 106
2.4.2. Budowanie zaufania przez przedsiębiorstwo 115
2.4.3. Metody i narzędzia oceny poziomu zaufania 118
2.5. Kapitał społeczny a realizacja zasad CRM 123

Rozdział 3
Kapitał społeczny przedsiębiorstwa w kształtowaniu relacji z klientami w świetle wyników badań empirycznych`139
3.1. Badania jakościowe 139
3.1.1. Przypadek przedsiębiorstwa I 140
3.1.2. Przypadek przedsiębiorstwa II 143
3.1.3. Przypadek przedsiębiorstwa III 146
3.1.4. Wnioski z badań jakościowych 150
3.2. Struktura związku kapitału społecznego z realizacją CRM 155
3.3. Synteza wyników badań 169
3.4. Rekomendacje praktyczne 174
3.5. Model wykorzystania kapitału społecznego przedsiębiorstwa w realizacji CRM 176

Zakończenie 181
Załączniki 185
A: Metodologia badań 185
B: Narzędzia badawcze 188
-„Standardowa lista pytań do wywiadu swobodnego: Kapitał społeczny przedsiębiorstwa w realizacji zasad filozofii CRM" 188
-„Kwestionariusz diagnozy kapitału społecznego przedsiębiorstwa wykorzystywanego w relacjach z klientami" 191
-„Kwestionariusz oceny stosowania zasad filozofii CRM" 192
Bibliografia 197

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku