• Metodologia pomiaru funkcjonowania sieci administracji publicznej (wyd. II)

Coraz bardziej popularnym podejściem w sektorze publicznym jest koncepcja sieci współrządzenia (governance networks), która zawiera w sobie m.in. koncepcję sieci administracji publicznej. W ramach kontroli zarządczej kierownicy jednostek sektora finansów publicznych muszą zapewniać skutecz­ność i efektywność podejmowanych działań, zarówno na pierwszym, jak i na drugim poziomie kontroli zarządczej. Wymaga to podejścia do administracji publicznej jako zorganizowanej w sposób sieciowy, z uwzględnieniem udziału partnerów i innych interesariuszy spoza sektora publicznego, jak rów­nież wdrażania nowoczesnych koncepcji zarządzania sieciami współrządzenia oraz wzbogacania metod i narzędzi pomiaru ich funkcjonowania. Niniej­sza książka stanowi cenne kompendium wiedzy nt. sieci współrządzenia i zawiera szereg przykładów, które mogą być cenną inspiracją dla praktyków. „(...) Publikacja może wzbogacić wiedzę pracowników naukowych, przede wszystkim ekonomistów, socjologów i politologów. Może równ

Podtytuł Metodologia pomiaru funkcjonowania sieci administracji publicznej (wyd. II)
Autor Piotr Modzelewski, Krzysztof Opolski (red.)
Rok wydania 2018
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 190
50.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-122-7
Coraz bardziej popularnym podejściem w sektorze publicznym jest koncepcja sieci współrządzenia (governance networks), która zawiera w sobie m.in. koncepcję sieci administracji publicznej. W ramach kontroli zarządczej kierownicy jednostek sektora finansów publicznych muszą zapewniać skutecz­ność i efektywność podejmowanych działań, zarówno na pierwszym, jak i na drugim poziomie kontroli zarządczej. Wymaga to podejścia do administracji publicznej jako zorganizowanej w sposób sieciowy, z uwzględnieniem udziału partnerów i innych interesariuszy spoza sektora publicznego, jak rów­nież wdrażania nowoczesnych koncepcji zarządzania sieciami współrządzenia oraz wzbogacania metod i narzędzi pomiaru ich funkcjonowania. Niniej­sza książka stanowi cenne kompendium wiedzy nt. sieci współrządzenia i zawiera szereg przykładów, które mogą być cenną inspiracją dla praktyków.

„(...) Publikacja może wzbogacić wiedzę pracowników naukowych, przede wszystkim ekonomistów, socjologów i politologów. Może również wzbu­dzić ciekawość pracowników administracji publicznej zajmujących się badaniem i pomiarem procesów zachodzących w sieciach administracji publicz­nej. Politycy również mogą znaleźć w niej cenne przesłanki do lepszego zrozumienia realnych procesów funkcjonowania sieci administracji publicznej, a także podstaw do ich efektywnego i skutecznego reformowania. Podejmując tę trudną oraz złożoną problematykę Autorzy przeprowadzili szerokie i pogłębione badania literaturowe wyjaśniając pojęcie sieci współrządzenia, jak również jej złożoną genezę. (...) Praca mieści się w nurcie badań między­narodowych i jej wyróżnikiem jest uwzględnienie wieloaspektowości poruszanego zagadnienia z punktu widzenia aktorów, takich jak rząd, politycy, za­rządzający i społeczność lokalna. A zatem książka ta jest wnikliwym studium badawczym o dużym walorze poznawczym."
Prof. zw. dr hab. Andrzej Wieczorkiewicz

Wprowadzenie (Krzysztof Opolski, Piotr Modzelewski) 7

Rozdział 1
Podstawy teoretyczne badań sektora publicznego w ujęciu sieciowym (Piotr Modzelewski, Krzysztof Opolski, Agata Kocia) 13
1.1. Ewolucja koncepcji sektora publicznego (Piotr Modzelewski) 13
1.2. Ekonomiczne podstawy/źródła funkcjonowania sieci (Agata Kocia) 21
1.3. Zarządzanie strategiczne w sieciach polityk i sieciach współrządzenia (Krzysztof Opolski, Piotr Modzelewski) 27
1.4. Charakterystyka aktorów sieci (Piotr Modzelewski) 33
1.5. Architektura sieci współrządzenia (Piotr Modzelewski) 34

Rozdział 2
Podstawy teoretyczne pomiaru funkcjonowania sieci współrządzenia (Piotr Modzelewski, Krzysztof Opolski, Agata Kocia) 41
2.1. Pomiar funkcjonowania sieci współrządzenia w literaturze przedmiotu (Piotr Modzelewski) 41
2.2. Schemat pomiaru funkcjonowania sieci współrządzenia (Krzysztof Opolski, Piotr Modzelewski, Agata Kocia) 51
2.3. Pomiar jakości w sieciach współrządzenia (Piotr Modzelewski) 55
2.4. Model pomiaru wyników funkcjonowania sieci współrządzenia (Krzysztof Opolski, Piotr Modzelewski) 56

Rozdział 3
Metody i narzędzia pomiaru funkcjonowania sieci współrządzenia (Agata Kocia, Piotr Modzelewski, Krzysztof Opolski) 59
3.1. Metody pomiaru skuteczności i efektywności sieci współrządzenia (Piotr Modzelewski) 59
3.2. Pomiar procesów w sieci współrządzenia (Piotr Modzelewski, Krzysztof Opolski) 67
3.3. Metody kontroli/audytu pomiaru funkcjonowania sieci współrządzenia (Agata Kocia) 69
3.4. Zastosowanie rachunku kosztów działań w pomiarze sieci współrządzenia (Agata Kocia) 72
3.5. Koszt funkcjonowania sieci oraz jej koordynacji i nadzoru (Agata Kocia) 74
3.6. Ryzyko związane z funkcjonowaniem sieci współrządzenia, składniki i rodzaje ryzyka, źródła ryzyka i środki przeciwdziałania (Agata Kocia) 79
3.7. Zastosowanie modeli bayesowskich w badaniach naukowych (Agata Kocia) 82

Rozdział 4
Sieć Bayesa jako narzędzie zarządzania adaptacyjnego w administracji publicznej (Dominika Gadowska) 87
4.1. Organizacje uczące się a uczenie się organizacji 87
4.1.1. Geneza i podstawowe założenia koncepcji 87
4.1.2. Organizacyjne uczenie się we współczesnej administracji publicznej 90
4.2. Zarządzanie adaptacyjne 91
4.2.1. Istota zarządzania adaptacyjnego 91
4.2.2. Narzędzia zarządzania adaptacyjnego 93
4.2.3. Sieć Bayesa a zarządzanie adaptacyjne 94
4.3. Sieć Bayesa - charakterystyka podejścia badawczego 95
4.3.1. Podstawy teoretyczne 95
4.3.2. Wnioskowanie na podstawie sieci Bayesa 99
4.3.3. Zakres wykorzystania sieci przekonań 104

Rozdział 5
Wyniki badań empirycznych - różne typy sieci (Piotr Modzelewski, Agata Kocia) 109
5.1. Urząd Gminy - wydawanie decyzji o warunkach zabudowy 110
5.1.1. Opis przedmiotu badania (Agata Kocia) 110
5.1.2. Charakterystyka sieci wydawania decyzji o warunkach zabudowy (Piotr Modzelewski) 111
5.2. Urząd Miasta - sieć pomocy społecznej na przykładzie pomocy osobom bezdomnym 113
5.2.1. Opis przedmiotu badania (Agata Kocia, Piotr Modzelewski) 113
5.2.2. Charakterystyka sieci pomocy osobom bezdomnym (Piotr Modzelewski) 117
5.3. Starostwo Powiatowe - wydawanie pozwoleń na budowę 118
5.3.1. Opis przedmiotu badania (Agata Kocia) 118
5.3.2. Charakterystyka sieci wydawania pozwoleń na budowę (Piotr Modzelewski) 120
5.4. Starostwo Powiatowe - sieć rejestracji pojazdów 121
5.4.1. Opis przedmiotu badania (Agata Kocia) 121
5.4.2. Charakterystyka sieci rejestracji pojazdów (Piotr Modzelewski) 121
5.5. Starostwo Powiatowe - sieć wydawania uprawnień do kierowania pojazdami 122
5.5.1. Opis przedmiotu badania (Agata Kocia) 122
5.5.2. Charakterystyka sieci wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Piotr Modzelewski) 124
5.6. Urząd Marszałkowski - sieć wydawania pozwoleń na zajęcia pasa drogowego (Piotr Modzelewski) 125
5.6.1. Opis przedmiotu badania 125
5.6.2. Charakterystyka sieci wydawania pozwoleń na zajęcia pasa drogowego 126
5.7. Urząd Marszałkowski - sieć kierowania na staże lekarskie (Piotr Modzelewski) 127
5.7.1. Opis przedmiotu badania 127
5.7.2. Charakterystyka sieci kierowania na staże lekarskie 127
5.8. Urząd Wojewódzki - sieć wydawania paszportów 130
5.8.1. Opis przedmiotu badania (Agata Kocia) 130
5.8.2. Charakterystyka sieci wydawania paszportów (Piotr Modzelewski) 130

Rozdział 6
Zastosowanie metod parametrycznych i nieparametrycznych w pomiarze funkcjonowania sieci instytucji pomocy społecznej (Piotr Mo­dzelewski) 133
6.1. Opis statystyczny badania sieci pomocy osobom bezdomnym 133
6.2. Wyniki pomiaru skuteczności i efektywności sieci 136
6.3. Wyniki pomiaru skuteczności organizacyjnej sieci 142

Rozdział 7
Zastosowanie metod bayesowskich w sieci wydawania paszportów (Agata Kocia) 149

Zakończenie (Piotr Modzelewski, Krzysztof Opolski, Agata Kocia) 173
Bibliografia 179

Aneks
Wyniki badań wśród pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej m.st. Warszawy zajmujących się problemem bezdomności 187

Aczel A.D. (2000). Statystyka w zarządzaniu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Aktaşa E., Ülenginb F. i Önsel Şahinb Ş. (2007). A decision support system to improve the efficiency of resource allocation in healthcare management. Socio-Economic Planning Sciences, 41:2.
Alexander C. Managing operational risks with Bayesian networks, [w:] C. Alexander (red.) (2003). Operational risk. Regulation, Analysis and Management. Prentice Hall.
Allison G.T. (1971). Essence of decision: Exploring the Cuban missile crisis. Boston, MA: Little Brown.
Aly H.Y., Grabowski R., Pasurka C., Rangan N. (May, 1990). Technical, Scale and Allocative Efficiencies in U.S. Banking: An Empirical Investigation. The Review of Economics and Statistics, 72:2.
Amiri A.N., Jandghi G., Alvani S. M., Hosnavi R. i Rmezan M. (2010). Increasing the intellectual capital in organisation: Examining the role of organizational learning. European Journal of Social Sciences, 14:1.
Argyris C. (1977). Double-loop learning in organizations. Harvard Business Review, 55:5.
Arrow K. (1969). Economic welfare and the allocation of resources of invention, [w:] National Bureau of Economic Research. The rate and direction of inventive activity: Economic and social factors, NJ: Princeton University Press, Princeton.
Audit Commission. (Kwiecień 2009). Working better together? Managing local strategic partnerships. Cross-Cutting National Report.
Berman E.M. (1998). Productivity in public and nonprofit organizations. Strategies and techniques. USA: Sage Publications.
Bevir M. (2007). Public governance. Volume I: Theories of governance. Sage Publications.
Biuletyn Informacji Publicznej. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej. data dostępu 17.08.2013. http://bip.marki.pl/pl/bip/jednostki_samorzadowe/pomoc_spol/zadania
Blanco I., Lowndes V., Pratchett L. (2011). Policy networks and governance networks: Towards greater conceptual clarity. Political Studies. Review, 9.
Blomgren Bingham, & Nabatchi L.T., & O'Leary R. (2005, September-October). The New Governance: Practices and Processes for Stakeholder and Citizen Participation in the Work of Government. Public Administration Review, 65:5.
Błaszczyk M. (2006). Problematyka badań - cele, metody, organizacja badań empirycznych, [w:]
Błaszczak M., Sroka J. (2006). Sieci czy struktury? Dialog społeczny na poziomie regionalnym. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
Bogason P., Zolner M. Methods in Democratic Network Governance. New York: Palgrave MacMillan.
Bormann B.T., Wagner F.H., Wood G., Cunningham P.G., Brooks M.H., Frieseman P., Berg i Henshaw J. (1999). Ecological stewardship: A common reference for ecosystem management. Amsterdam: Elsevier.
Borras S. i Olsen H-P. (2007). Combining qualitative and quantitative methods for the analysis of network governance: Promises, problems, pay-offs and potentials, [w:] P. Bogason, M. Zolner. Methods in democratic network governance. New York: Palgrave MacMillan.
Brans M. i Rossbach S. (1997). The autopoiesis of administrative systems: Niklas Luhmann on public administration and public policy. Public Administration, 75(3).
Braybrooke D. i Lindblom C.E. (1963). A strategy of decision: Policy evaluation as a social process. New York: Free Press.
Ching-Chih T. i Po-Wen K. (2010). An approach for identifying the most likely activity sequence in a resource-constrained stochastic network. Journal of the Chinese Institute of Industrial Engineers, 27: 1.
Chen B. (Marzec 2008). Assessing interorganizational networks for public service delivery. A process-perceived effectiveness framework. Public Performance & Management Review. 31:3.
Coase R.H. (1937). The nature of the firm. Econometrica, 4.
Coelli T.J., Prasada Rao, D.S, O'Donnell, Ch.J. i Battese, G.E. (2005). An introduction to efficiency and productivity analysis. USA: Springer Science+Business Media Inc.
Cooper W.W., Seiford L.M., Tone K. (2000). Data envelopment analysis. A Comprehensive Text with Models, Applications, References and DEA-Solver Software. USA: Kluwer Academic Publishers.
Czakon W. (2012). Sieci w zarządzaniu strategicznym. Warszawa: Wolters Kluwer.
Czaputowicz J. (2008). Administracja publiczna: wyzwania w dobie integracji europejskiej. PWN.
Czaputowicz J. (15-16.04.2004). Zarządzanie w administracji publicznej w dobie globalizacji. Multi-level Regulatory Governance, 29th Session of the Meeting of the Public Governance Committee, International Energy Agency. GOV/PGC(2004)10.
Daraio C. i Simar L. (2007). Advanced robust and nonparametric methods in efficiency analysis. Methodology and Applications. USA: Springer.
Davis P. (Czerwiec 2011). The English audit commission and its comprehensive performance assessment framework for local government, 2002-2008. Apogee of Positivism? Public Performance & Management Review, 34: 4.
Department of Health (Czerwiec 2007). Modernising social care - what's working. London, dostęp 8.03.2014. www.dh.gov.uk/publications.
Dunphy D., Griffths A. i Benn S. (2007). Organizational change for corporate sustainability. Routledge.
Easley D., Kleinberg J. (2010). Networks, crowds and markets. USA: Cambridge University Press.
Emerson R.M. (1962). Power-dependence relations. American Sociological Review, 27.
Fenton N. i Neil M. (2006). Measuring your risks: Numbers that would make sense to Bruce Willis and his crew. Agena Ltd, www.agenarisk.com
Fenton N. i Neil M. (2007). Managing risk in the modern world: Bayesian networks and the applications. London Mathematical Society. Knowledge Transfer Report 1.
Fenton N. i Neil M. (2011). The use of Bayes and causal modelling in decision making, uncertainty and risk. Agena Ltd, www.agenarisk.com
Fenton N. (27 Wrzesień 2006). New directions for software metrics. CIO Symposium on Software Best Practices, Savoy Hotel.
Fiol C.M. i Lyles M.A. (1985). Organizational learning. Academy of Management Review, 10: 4.
Friend J.K., Power J.M., Yewlett C.J.L. (1974). Public planning: The inter-corporate dimension, London: Tavistock.
Ford Jr. L.R., Fulkerson D.R. (1969). Przepływy w sieciach. Warszawa: PWN.
Gadowska-Kaczmarczyk D. (2007). Ryzyko operacyjne w instytucjach finansowych - identyfikacja, pomiar i przeciwdziałanie, praca doktorska, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego [maszynopis niepublikowany].
Garvin D. (1993). Building learning organizations. Harvard Business Review, 71.
Gaster L. i Squires A. (2003). Providing quality in the public sector. A practical approach to improving public services. UK: Open University Press.
van Gusteren H.R. (1976). The quest for control. London: John Wiley.
Goss S. (2001). Making local governance work. Networks, relationships and the management of change. New York: Palgrave MacMillan.
Harman H.H. (1960). Modern factor analysis. USA: The University of Chicago Press.
Hausner J. (2008). Zarządzanie publiczne. Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Hayek F.A. von. (1998). Indywidualizm i porządek ekonomiczny, Kraków: Znak.
Herranz Jr. J. (Marzec 2010). Network performance and coordination. A theoretical review and framework. Public Performance & Management Review, 33: 3.
Hill C.J., Lynn L. (2008). Public management: A three-dimensional approach. CQ Press.
Holling C.S. (pod red.) (1978). Adaptive environmental assessment and management. Wiley.
Hood C. (1995). The 'New Public Management' in the 1990s: Variations on a theme. Accounting Organizations and Society, 20: 2/3.
Infosys Case Study. Operational risk and probabilistic networks. An application to corporate actions processing, http://www.hugin.com/cases/Finance/Infosys/oprisk.article
Jackson M.O. (2008). Social and economic networks. Princeton and Oxford: Princeton University Press.
Jennings E.T. Jr., Jo Ann G. Ewalt (Wrzesień/Październik 1998). Interorganizational coordination. Administrative consolidation, and policy performance. Public Administration Review, 58: 5.
Kahneman D., Tversky A. (1973). On the psychology of prediction. Psychological Review, 80.
Kamensky J.M. (Wrzesień 2011). The Obama performance approach. A midterm snapshot. Public Performance & Management Review, 35:1.
Kaplan R.S., Cooper R. (1987). How Cost Accounting systematically distorts product costs. (roz. 8), [w:] W.J. Bruns Jr., R.S. Kaplan (pod red.) Accounting and management: Field study perspectives. Boston: Harvard Business School Press.
Kaplan R.S., Norton D.P. (2004). Strategy maps, converting intangible assets into tangible outcomes. USA: Harvard Business School Press.
Kapucu N., Garayev V., Wang X. (Wrzesień 2013). Sustaining networks in emergency management. A study of C=counties in the United States. Public Performance & Management Review, 37:1.
Kaufmann D., Kraay A., Mastruzzi M. (2009). Governance matters VIII: Aggregate and individual governance indicators for 1996-2008. Washington, DC: The World Bank Institute.
Kendall M.G. (1955), Rank correlation methods. London: Charles Griffin.
Kickert W.J.M., Klijn E.-H., Koppenjan J.F.M. (1999). Managing complex networks. Strategies for the public sector. London: Sage Publications.
Klijn E.-H., Koppenjan J.F.M. (2000). Public management and policy networks. Foundations of
a network approach to governance. Public Management, 2:2.
Koliba Ch., Meek J.W., Zia A. (2011). Governance networks in public administration and public policy. USA: CRC Press.
Koliba Ch.J., Zia A., Mills R.M. (March/April 2011). Accountability in governance networks: An Assessment of Public, Private, and Nonprofit Emergency Management Practices Following Hurricane Katrina. Public Administration Review.
Komisja Europejska (2001). European governance. A white paper, COM(2001) 428.
Kopczewski T., Racjonalność zachowań banków komercyjnych w Polsce w latach 1994-1997, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1999.
Kostopoulos X., Karapostolis N., Polyzos N., Mbardis B., Mbartzokas D. (2003). Cost of the daily services of a psychiatric facility. Psychiatry, 14.
Kotler Ph. i in. (2002). Marketing. Warszawa: PWE.
Lindblom E. (1979). Still muddling not yet through. Public Administration Review, 39: 6.
Krysicki W., Bartos J., Dyczka W., Królikowska K. i Wasilewski M. (2002). Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach, cz. I, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Kuczyński J. i inni. Sieć bayesowska jako narzędzie do badania postaw prozdrowotnych studentów
z wybranych uczelni Suwałk, Białegostoku i Grodna. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Prof. Edwarda F. Szczepaniaka w Suwałkach, Instytut Ochrony Zdrowia.
Kvam P.H., Vidakovic B. (2007). Nonparametric statistics with applications to science and engineering. USA: John Wiley&Sons, Inc.
Lundberg C. (1995). Learning in and by organizations: three conceptual issues. International Journal of Organizational Analysis, 3:1.
North D.C. (1994). Institutional competition. Conference on Economic History. Econ WPA.
North D.C. (2006). Institutions, institutional change and economic performance. UK: Cambridge University Press.
MacKay D. (2005). Information theory, inference, and learning algorithms. Cambridge University Press.
de Man A.-P. (2004). The network economy. Strategy, structure and management. UK: Edward Elgar.
Mardsen P.V. (1990). Network data and measurement. Annual Review Sociology, 16.
Mandell M.P., Keast R. (2007). Evaluating network arrangements: Toward revised performance measures. Public Performance & Management Review, 30: 4.
Mandl Ch. (1979). Applied network optimization. London: Academic Press.
Marin B., Mayntzm R. (pod red.) (1991). Policy network: Empirical evidence and theoretical considerations. Westview Press Builder.
Marsh D., Rhodes R.A. (pod red.) (1992). Policy network in British government. Oxford: Claredon Press.
Matthews J.R. (Styczeń 2011). Assessing Organizational Effectiveness: The Role of Performance Measures. The Library Quarterly, 81:1.
McGuire M., Agranoff R. (2011). The limitations of public management networks. Public Administration, 89: 2.
McGuire M., Silva Ch. (Wrzesień 2009). Does leadership in networks matter? Examining the effect of leadership behaviours on managers' perceptions of network effectiveness. Public Performance & Management Review, 33: 1.
McFadden D. (1999). Rationality for economists? Journal of Risk and Uncertainty. Springer, 19: 1-3.
McNabb D.E. (2002). Research methods in public administration and nonprofit management. Quantitative and Qualitative Approaches, USA: M.E. Sharpe Inc.
Meier K.J., O'Toole Jr. L.J. (2001). Managerial strategies and behavior in networks: A model with evidence from U.S. public education. Journal of Public Administration Research and Theory, 11.
Mikuła B. (2006). Organizacje oparte na wiedzy. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
w Krakowie.
Milward H.B., Provan K.G. (2006). A manager's guide to choosing and using collaborative networks. Washington, DC: IBM Center for the Business of Government.
Mizrahi S., Vigoda-Gadot E. i Cohen N. (Wrzesień 2009). Trust, participation, and performance in public administration. An empirical examination of health services in Israel. Public Performance & Review, 33:1.
Młynarski S. (1979). Elementy teorii systemów i cybernetyki. Warszawa: PWN.
Modzelewski P. (2009), System zarządzania jakością a skuteczność i efektywność administracji samorządowej. Warszawa: CeDeWu.
Modzelewski P. (2013). Jakość funkcjonowania administracji, [w:] J. Wilkin (pod red.) (2013) Jakość rządzenia w Polsce. Jak ją badać, monitorować i poprawiać? Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Modzelewski P. (2013). Struktura administracyjna kraju a jakość rządzenia, [w:] J. Wilkin (pod red.). (2013). Jakość rządzenia w Polsce. Jak ją badać, monitorować i poprawiać? Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Modzelewski P., Tłaczała P. (2012). Podstawy ekonomicznej teorii biurokracji, [w:] J. Wilkin. (2012). Teoria wyboru publicznego. Główne nurty i zastosowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Monge P.R., Contractor N.S. (2003). Theories of communication networks. New York: Oxford University Press.
Moynihan D., Provan K.G., Lemaire R.H. (2012). Core concept and key ideas for understanding public sector organizational networks: Using research to inform scholarship and practice. Public Administration Review, 72:5.
Municipality of Argyroupolis. (2005). Activity based costing. Municipal Development Company of Argyroupolis.
Murphy K., A brief introduction to graphical models and Bayesian networks, http://www.cs.ubc.ca/ ~murphyk/Bayes/bnintro.html
Neil M. (2000). Bayesian belief networks: Operational risk and the turnbull guidelines. Operational Risk Research Forum.
Nesterowicz P. (2001). Organizacja na krawędzi chaosu. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
Nyberg J. (2004). Adaptive management: strategies for coping with change and uncertainty za: Nyberg J., Marcot B., Sulyma R. (2006). Using Bayesian belief networks in adaptive management, Can. J. For. Res. 36.
Olejniczak K. (pod red.) (2012). Organizacje uczące się. Model dla administracji publicznej. Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Opolski K., Modzelewski P. (2004). Zarządzanie jakością w usługach publicznych. Warszawa: CeDeWu.
Opolski K. i Modzelewski P. (2010). Zastosowanie ewaluacji w procesie projektowania strategii, [w:] A. Haber i M. Szałaj, Ewaluacja w strategicznym zarządzaniu publicznym. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Opolski K., Modzelewski P., Kocia A. (2013). New approach to network in public administration. Journal of Business and Economics, 14: 5.
Oniśko A., Druzdzel M.J., Wasyluk H. Uczenie parametrów sieci bayesowskich z danych z wykorzystaniem bramek Noisy-OR, [w:] Bubnicki Z., Hryniewicz O., Kulikowski R. (red.) (2002). Badania operacyjne i systemowe wobec wyzwań XXI wieku, Problemy współczesnej nauki. Teoria
i zastosowania. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT 2002.
Osborne D., Gaebler T. (1993). Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector. New York: Plume.
Ostasiewicz W. (1998). Statystyczne metody analizy danych. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
Owsiak S. (pod red.) (2008). Planowanie budżetowe a alokacja zasobów. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Őrtenbald A. (2001). On differences between organizational learning and learning organization. Learning Organization, 8: 3, 4.
Paluszyński W. Przegląd pojęć z prawdopodobieństwa, http://sequoia.ict.pwr.wroc.pl/~witold/aiuwr/beliefnet_s.pdf
Pascale R.T., Athos A.G. (1981). The art. of Japanese management. New York: Simon & Schuster.
Perrow Ch. (1991). A society of organizations. Theory and Society, 20.
Pfeffer J., Salancik G.R. (1978). External control of organizations: A resource dependence perspective. New York: Harper and Row.
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Dokumenty komunikacyjne. data dostępu 7.09.2013. http://www.pwpw.pl/dokumenty_komunikacyjne.html
Provan K.G., Milward H.B. (Lipiec/Sierpień 2001). Do networks really work? A framework for evaluating public-sector organizational networks. Public Administration Review, 61: 4.
Rees A. (Maj 1980). Improving productivity measurement. The American Economic Review, 70: 2, Papers and Proceedings of the Ninety-Second Annual Meeting of the American Economic Association.
Rhodes R.A.W. (1996). The new governance: Governing without government. Political Studies, XLIV.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, Załącznik 1. Klasyfikacja działów.
Salamon L. (2002). The Tools of Government: A Guide to the New Governance. New York: Oxford University Press.
Scharpf F.W. (1978). Interogranizational policy studies: issues, concepts and perspectives, [w:]
H I. Hanf i F.W. Scharpf (pod red.) Interorganizational policy making: Limits to coordination and central control. Beverly Hills: Sage Publications.
Scharpf Fritz W. (1993). Coordination in hierarchies and networks in: M. Bevir. Public Governance, Volume I, SagePublications.
Senge P.M. (2006). Piąta dyscyplina: Teoria i praktyka organizacji uczących się. Oficyna Ekonomiczna.
Sikora T. (2010). Analiza wyników funduszy inwestycyjnych w Polsce z wykorzystaniem wnioskowania bayesowskiego. Materiały i studia. Zeszyt nr 248.
Simon H. (1957). Behavioral model of rational choice, [w:] Models of man, social and rational: Mathematical essays on rational human behavior in a social setting. New York: Wiley.
Sitko-Lulek A., Pawłowska E. (2008). Kapitał społeczny a doskonalenie kompetencji menedżerów. Organizacja i Zarządzanie, Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 3.
Smith P. (1990). The use of performance indicators in the public sector. Journal of the Royal Statistical Society. Series A (Statistics in Society), 153: 1.
Speller S., Ghobadian A. (Wrzesień 1993). Excellence in local government: Change for the public sector. Managing Service Quality.
Stankey G., Clark R., Bormann R. (2005). Adaptive management of natural resources: Theory, concepts, and management. Institutions, United States Department of Agriculture, 2005.
Steward M., Goss S. et al. (1999). Cross-cutting issues in local government. London: DETR.
Świderska G. (pod red.) (2003). Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów. Warszawa: Difin.
Swisher J., Jacobson S., Jun J., Balci O. (2000). Modeling and analyzing a physician clinic environment using discrete-event (visual) simulation. Elsevier.
Sztub A., Bard J., Globerson S. (1994). Project management: Engineering, technology and implementation. New Jersey: Prentice Hall.
Szczerski K. (2005). Administracja publiczna w modelu zarządzania wielopasmowego. Warszawa Centrum Europejskie Natolin.
Taylor F.W. (1911). The principles of scientific management. New York and London: Harper & brothers.
Teisman G.R. (1993). Complexe besliutvorming: Een pluricentrisch perspectief op besluitvorming over reimtelijke investiteringen. Vugam 's-Gravenhage.
Torfing J. (2007a). Introduction: Democratic network governance, [in:] M. Marcussen, J. Torfing (2007). Democratic network governance in Europe. New York: Palgrave MacMillan.
Torfing, J. (2007b). A comparative and multi-level analysis of governance networks: A pilot study of employment policy, [w:] P. Bogason, M. Zolner, Methods in Democratic Network Governance, New York: Palgrave MacMillan.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Ustawa z dnia 27 marca 2013 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity).
Vazakidis A., Karagiannis I., Tsialta A. (2010). Activity Based costing in public sector. Journal of Social Sciences, 6: 3.
Vigoda E. (Wrzesień-Październik 2002). From responsiveness to collaboration: Governance, citizens, and the next generation of public administration. Public Administration Review, 62:5.
Walters C. (1986). Adaptive management of renewable resources. Macmillan.
Wąsowski A. (2000). Zdalna generacja sieci bayesowskich z baz danych. Praca Dyplomowa. Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych.
Wilkin J. (2013). Kategoria jakości rządzenia w naukach społecznych - zagadnienia metodologiczne, [w:] J. Wilkin (pod red.). Jakość rządzenia w Polsce. Jak ją badać, monitorować i poprawiać? Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Wilkin J. (2012). Teoria wyboru publicznego. Główne nurty i zastosowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Wilkin J. (2012). Koncepcja dobrze rządzonego państwa i uwarunkowania jej praktycznej realizacji, [w:] Wilkin, J. (pod red.) (2012). Teoria wyboru publicznego. Główne nurty i zastosowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Wilkin J., Fabrowska P., Hardt Ł., Kaczor T., Mackiewicz M., Michorowska M., Węcławska D. (2008). Badanie dotyczące stworzenia systemu wskaźników dla oceny realizacji zasady good governance w Polsce. Warszawa: ECORYS.
Williamson O.E. (1998). Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Wydawnictwo Naukowe PWN.
Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Kierowców. O Ośrodku. data dostępu 7.09.2013. http://www.word.ciechanow.pl/page,1261869661,0,podstrona.html
Zellner A., Bayesian and non-Bayesian approaches to scientific modeling and inference in economics and econometrics. Agena Ltd. www.agenarisk.com
Young B.J. (2000). Bayesian belief networks: A powerful new tool with which to analyse and quantify operational risk. http://www.orrf.org/papers/bayesian_belief_networks.pdf
Zamil A.M., Areiqat A.Y. (Luty 2012). The Impact of Health Service Quality on Patients' Satisfaction over Private and Public Hospotals in Jordan: A Comparative Study, International Journal of Marketing Studies, 4:1.
Zarząd Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. data dostępu 17.08.2013. http://www.zgn.waw.pl/strona/o_nas.html
Zhang J., Dawes S.S. (Czerwiec 2006). Expectations and perceptions of benefits, barriers, and success in public sector knowledge networks. Public Performance & Management Review, 29: 4.

Źródła danych
1. Dane empiryczne z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu m.st. Warszawy, Ośrodków Pomocy Społecznej m.st. Warszawy, placówek pomocy osobom bezdomnym, starostw powiatowych (Pułtusk i Płońsk), urzędu gminy Załuski zostały uzyskane dzięki realizacji projektu badawczego pt.: „Metodologia pomiaru funkcjonowania sieci administracji publicznej", dofinansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (na podstawie umowy nr 3777/B/H03/2011/40 w latach 2011-2014.
2. Sprawozdania kwartalne Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy.
3. Dokumenty, regulaminy, schematy organizacyjne badanych jednostek sektora finansów publicznych i dokumenty dotyczące realizacji usług podlegających badaniu.
4. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jędrzejowa.

Wykorzystane oprogramowanie
CorelDraw, wersja 13, licencja do użytku komercyjnego (własność: Piotr Modzelewski).
Efficiency Measurement System (EMS), wersja 1.3.0, źródło: http://www.holger-scheel.de/ems/index.html
Autor: H. Scheel. Bezpłatne użycie tego programu jest zastrzeżone wyłącznie do użytku akademickiego.
SPSS wersja 21.0., licencja Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku