• Okazje w zarządzaniu innowacjami w firmach sektora MŚP

W monografii zaprezentowano zintegrowane i dynamiczne podejście oparte na okazjach do rozwoju innowacyjności firm sektora MŚP. Obejmuje ono 10-etapowy proces eksploracji i eksploatacji okazji przebiegający w określonych warunkach kulturowych i organizacyjnych charakterystycznych dla firm reprezentujących przedsiębiorczy styl zarządzania. Wykorzystanie tego podejścia pozwala na wdrażanie innowacji o wyższym poziomie oryginalności, osiąganie większych korzyści z działalności innowacyjnej oraz redukuje bariery zarządzania innowacjami. Efekty te zweryfikowano pozytywnie na podstawie badań ilościowych na próbie 978 firm z 6 krajów europejskich oraz w ramach 10 pogłębionych studiów przypadku liderów innowacyjności z Czech i Polski. Aplikacyjność modelu została zapewniona przez sformułowanie określonych zaleceń (metazasad) dla firm planujących rozwijać podejście oparte na okazjach do zarządzania innowacjami. Zostały one sformułowane na tyle ogólnie, iż pozwalają na kreatywne stosowanie różnorodnych rozwiązań szczegółowych dostosowanych do zakresu działania i specyfiki konkretnych przedsiębiorstw w praktyce gospodarczej. „Recenzowana monografia stanowi nie tylko ciekawe, ale w istotnym zakresie - pionierskie opracowanie w tak kompleksowy sposób traktujące o podejściu opartym na okazjach do zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwach (MŚP). Praca wypełnia istniejącą wyraźną lukę w zakresie tej problematyki, gdyż w znaczącym stopniu uzupełnia i porządkuje wiedzę dotyczącą istoty i składowych oraz determinant podejścia opartego na okazjach do zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwach. Recenzowana książka jest wyjątkowo solidnym opracowaniem naukowym o wysokiej wartości merytorycznej, zawierającym niezwykle bogaty przegląd badań światowych dotyczących podejścia opartego na okazjach do zarządzania innowacjami, modelu tego podejścia i jego weryfikację w obszernych badaniach empirycznych". Prof. dr hab. Teresa Kraśnicka, fragment recenzji „Recenzowana książka porusza bardzo aktualne zagadnienia, istotne zarówno z poznawczego, jak i pragmatycznego - aplikacyjnego punktu widzenia. Zalety pracy to jej aktualność, kompleksowość analiz empirycznych i stopień szczegółowości. Na polskim rynku wydawniczym czy w polskiej literaturze przedmiotu nadal jest relatywnie niewiele publikacji dotyczących szans, okazji czy sposobności, stąd wybór problematyki badawczej przez Autorów uważam za ważny i właściwy. Książka zawiera szeroki wachlarz narzędzi badawczych (ankietyzacja na próbie 978 przedsiębiorstw z sześciu krajów, Polski, Czech, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Szwecji, a także 10 pogłębionych studiów przypadków przedsiębiorstw z Polski i Czech). Wyniki badań są rzetelne i bardzo dobrze udokumentowane, a wnioski poznawczo interesujące". Prof. dr hab. Krzysztof Wach, fragment recenzji

Podtytuł Okazje w zarządzaniu innowacjami w firmach sektora MŚP
Autor Stefan Lachiewicz, Marek Matejun, Zdeněk Mikoláš
Rok wydania 2021
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 170
85.00 60.35
Do końca promocji pozostało:
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-489-1
W monografii zaprezentowano zintegrowane i dynamiczne podejście oparte na okazjach do rozwoju innowacyjności firm sektora MŚP. Obejmuje ono 10-etapowy proces eksploracji i eksploatacji okazji przebiegający w określonych warunkach kulturowych i organizacyjnych charakterystycznych dla firm reprezentujących przedsiębiorczy styl zarządzania. Wykorzystanie tego podejścia pozwala na wdrażanie innowacji o wyższym poziomie oryginalności, osiąganie większych korzyści z działalności innowacyjnej oraz redukuje bariery zarządzania innowacjami. Efekty te zweryfikowano pozytywnie na podstawie badań ilościowych na próbie 978 firm z 6 krajów europejskich oraz w ramach 10 pogłębionych studiów przypadku liderów innowacyjności z Czech i Polski. Aplikacyjność modelu została zapewniona przez sformułowanie określonych zaleceń (metazasad) dla firm planujących rozwijać podejście oparte na okazjach do zarządzania innowacjami. Zostały one sformułowane na tyle ogólnie, iż pozwalają na kreatywne stosowanie różnorodnych rozwiązań szczegółowych dostosowanych do zakresu działania i specyfiki konkretnych przedsiębiorstw w praktyce gospodarczej.

„Recenzowana monografia stanowi nie tylko ciekawe, ale w istotnym zakresie - pionierskie opracowanie w tak kompleksowy sposób traktujące o podejściu opartym na okazjach do zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwach (MŚP). Praca wypełnia istniejącą wyraźną lukę w zakresie tej problematyki, gdyż w znaczącym stopniu uzupełnia i porządkuje wiedzę dotyczącą istoty i składowych oraz determinant podejścia opartego na okazjach do zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwach. Recenzowana książka jest wyjątkowo solidnym opracowaniem naukowym o wysokiej wartości merytorycznej, zawierającym niezwykle bogaty przegląd badań światowych dotyczących podejścia opartego na okazjach do zarządzania innowacjami, modelu tego podejścia i jego weryfikację w obszernych badaniach empirycznych".
Prof. dr hab. Teresa Kraśnicka, fragment recenzji

„Recenzowana książka porusza bardzo aktualne zagadnienia, istotne zarówno z poznawczego, jak i pragmatycznego - aplikacyjnego punktu widzenia. Zalety pracy to jej aktualność, kompleksowość analiz empirycznych i stopień szczegółowości. Na polskim rynku wydawniczym czy w polskiej literaturze przedmiotu nadal jest relatywnie niewiele publikacji dotyczących szans, okazji czy sposobności, stąd wybór problematyki badawczej przez Autorów uważam za ważny i właściwy. Książka zawiera szeroki wachlarz narzędzi badawczych (ankietyzacja na próbie 978 przedsiębiorstw z sześciu krajów, Polski, Czech, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Szwecji, a także 10 pogłębionych studiów przypadków przedsiębiorstw z Polski i Czech). Wyniki badań są rzetelne i bardzo dobrze udokumentowane, a wnioski poznawczo interesujące".
Prof. dr hab. Krzysztof Wach, fragment recenzji

Wprowadzenie 9

Rozdział 1
Znaczenie i uwarunkowania zarządzania innowacjami w firmach sektora MŚP 19
1.1. Rola i cechy działalności firm z sektora MŚP - Stefan Lachiewicz 19
1.2. Innowacje i innowacyjność przedsiębiorstw w naukach o zarządzaniu - Zdeněk Mikoláš 29
1.3. Specyfika zarządzania innowacjami w firmach sektora MŚP - Stefan Lachiewicz 39
1.4. Innowacyjność a potencjał konkurencyjny i konkurencyjność firm sektora MŚP - Zdeněk Mikoláš 49

Rozdział 2
Okazje w zarządzaniu firmami sektora MŚP 59
2.1. Pojęcie, cechy charakterystyczne i zakres okazji w naukach o zarządzaniu - Marek Matejun 59
2.2. Konceptualizacja i rodzaje okazji w naukach o zarządzaniu - Marek Matejun 67
2.3. Znaczenie okazji w zarządzaniu firmami sektora MŚP - Marek Matejun 78
2.4. Proces i ogólne determinanty eksploracji i eksploatacji okazji w firmach sektora MŚP - Marek Matejun 91

Rozdział 3
Modelowe ujęcie podejścia opartego na okazjach do zarządzania innowacjami w firmach sektora MŚP 105
3.1. Komponenty podejścia opartego na okazjach do zarządzania innowacjami w mikro, małych i średnich firmach - Marek Matejun 105
3.2. Metazasady podejścia opartego na okazjach do zarządzania innowacjami w firmach sektora MŚP - Marek Matejun 114
3.2.1. Metazasady w ramach komponentu potencjału 114
3.2.2. Metazasady w ramach komponentu działania 122
3.3. Orientacja przedsiębiorcza firmy jako środowisko sprzyjające eksploracji i eksploatacji okazji w firmach sektora MŚP - Marek Matejun 131
3.4. Determinanty i efekty koncentracji na okazjach w ramach prowadzonej aktywności innowacyjnej - Marek Matejun 140

Rozdział 4
Model badawczy i jego operacjonalizacja z uwzględnieniem wyników badań eksperckich 153
4.1. Prezentacja i operacjonalizacja modelu badawczego - Marek Matejun 153
4.2. Metodyka i przebieg badań eksperckich - Marek Matejun 163
4.3. Wyniki 1. rundy badania delfickiego - Marek Matejun 170
4.4. Wyniki 2. rundy badania delfickiego i ostateczna operacjonalizacja podejścia opartego na okazjach do zarządzania innowacjami w firmach sektora MŚP - Marek Matejun 182

Rozdział 5
Weryfikacja modelu badawczego na podstawie wyników badania ankietowego 193
5.1. Metodyka i zakres badania ankietowego - Marek Matejun 193
5.2. Charakterystyka badanych przedsiębiorstw i respondentów - Marek Matejun 204
5.3. Podejście oparte na okazjach do zarządzania innowacjami w praktyce funkcjonowania badanych firm sektora MŚP - Marek Matejun 215
5.4. Determinanty oraz efekty podejścia opartego na okazjach do zarządzania innowacjami w badanych firmach - Marek Matejun 229

Rozdział 6
Podejście oparte na okazjach do zarządzania innowacjami w praktyce liderów innowacyjności z Polski i z Czech 245
6.1. Metodyka badań prowadzonych w formie studium przypadku - Marek Matejun, Zdeněk Mikoláš 245
6.2. Charakterystyka badanych przedsiębiorstw - Marek Matejun, Zdeněk Mikoláš 252
6.3. Studia przypadku liderów innowacyjności z Polski - Marek Matejun 263
6.4. Studia przypadku liderów innowacyjności z Czech - Zdeněk Mikoláš 282

Zakończenie - Stefan Lachiewicz, Marek Matejun, Zdeněk Mikoláš 299
Bibliografia 307
Spis tabel 331
Spis rysunków 335
Załączniki 337
Załącznik 1. Zaproszenie, wprowadzenie teoretyczne i zakres badania eksperckiego 338
Załącznik 2. Certyfikat przyznawany za udział w badaniu eksperckim 353
Załącznik 3. Kwestionariusz ankiety 354
Załącznik 4. Certyfikat przyznawany za udział w badaniu ankietowym 371
Załącznik 5. Kwestionariusz wywiadu 372

Recenzenci:
Prof. dr hab. Teresa Kraśnicka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Prof. dr hab. Krzysztof Wach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Abidi, D., Koichi, N. (2020). Management approach for innovation success in unstable and stable environments: Opportunity-based approach vs administrative control approach. Competitiveness Review: An International Business Journal, 30(1), 22-40.

Adamik, A., Nowicki, M. (2012). Budowa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] M. Matejun (red.), Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i w ćwiczeniach. Warszawa: Difin.

Alsos, G., Kaikkonen, V. (2004). Opportunity recognition and prior knowledge: A study of experienced entrepreneurs. Frontiers of Entrepreneurship Research 2004, Proceedings of the Annual Entrepreneurship Research Conference. Wellesley: Babson College.

Altinay, L., Madanoglu, M., De Vita, G., Arasli, H., Ekinci, Y. (2016). The interface between organizational learning capability, entrepreneurial orientation, and SME growth. Journal of Small Business Management, 54(3), 871-891.

Alvarez, S.A., Barney, J.B. (2007). Discovery and creation: Alternative theories of entrepreneurial action. Strategic Entrepreneurship Journal, 1(1-2), 11-26.

Alvarez, S.A., Barney, J.B. (2010). Entrepreneurship and epistemology: The philosophical underpinnings of the study of entrepreneurial opportunities. Academy of Management Annals, 4(1), 557-583.

Alvarez, S.A., Barney, J.B. (2014). Entrepreneurial opportunities and poverty alleviation. Entrepreneurship Theory and Practice, 38(1), 159-184.

Alvarez, S.A., Barney, J.B., Anderson, P. (2013). Forming and exploiting opportunities: The implications of discovery and creation processes for entrepreneurial and organizational research. Organization Science, 24(1), 301-317.

Alvarez, S.A., Barney, J.B., McBride, R., Wuebker, R. (2014). Realism in the study of entrepreneurship. Academy of Management Review, 39(2), 227-233.

Alvarez-Torres, F.J., Lopez-Torres, G.C., Schiuma, G. (2019). Linking entrepreneurial orientation to SMEs’ performance: Implications for entrepreneurship universities. Management Decision, 57(12), 3364-3386.

Anderson, B.S., Kreiser, P.M., Kuratko, D.F., Hornsby, J.S., Eshima, Y. (2015). Reconceptualizing entrepreneurial orientation. Strategic Management Journal, 36(10), 1579-1596.

Andrade, L.P.C. da S., Will, M., Mascarenhas, L.A.B., da Silva, R.C., & Gomes, J. de O. (2015). Evaluation of technological trends and demands of the manufacturing industry to a center of R&D&I. Journal of Technology Management and Innovation, 10(3), 104-119.

Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities(2020), European Union: Eurostat. Źródło: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sbs_sc_sca_r2/default/table?lang=en (15.10.2020).

Apanowicz, J. (2003). Metodologia nauk. Toruń: Wydawnictwo „Dom Organizatora”.

Ardichvili, A., Cardozo, R., Ray, S. (2003). A theory of entrepreneurial opportunity identification and development. Journal of Business Venturing, 18(1), 105-123.

Ardyan, E. (2016). Market sensing capability and SMEs performance: The mediating role of product innovativeness success. DLSU Business & Economics Review, 25(2), 79-97.

Augsdörfer, P., Bessant, J., Von Stamm, B., Moslein, K., Piller, F.T. (2013). Discontinuous innovation: Learning to manage the unexpected. London: Imperial College Press.

Aziz, K., Ul Hasnain, S.S., Awais, M., Shahzadi, I., Afzal, M.M. (2017). The impact of entrepreneurial orientation on SME performance in Pakistan: A qualitative analysis. International Journal of Engineering and Information Systems, 1(8), 107-112.

Bagheri, A. (2017). The impact of entrepreneurial leadership on innovation work behavior and opportunity recognition in high-technology SMEs. The Journal of High Technology Management Research, 28(2), 159-166.

Barney, J.B. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management, 17(1), 99-120.

Barney, J.B., Hesterly, W.S. (2010). Strategic management and competitive advantage. New Jersey: Pearson.

Barreira, J. (2010). Early thinking and the emergence of entrepreneurship, [w:] B. Urban (red.), Frontiers in entrepreneurship. Berlin: Springer-Verlag.

Basco, R., Jose, P.R. (2009). Studying the family enterprise evidence for integrated family and business systems. Family Business Review, 2(1), 82-95.

Bedyńska, S., Książek, M. (2012). Statystyczny drogowskaz 3. Praktyczny przewodnik wykorzystania modeli regresji oraz równań strukturalnych. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.

Berrado, A., Runger, G.C. (2007). Using metarules to organize and group discovered association rules. Data Mining and Knowledge Discovery, 14(3), 409-431.

Bhave, M.P. (1994). A process model of entrepreneurial venture creation. Journal of Business Venturing, 9(3), 223-242.

Bieniok, H. (red.) (1995). Zarządzanie małą firmą. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego.

Bjuggren, C.M., Daunfeldt, S-O., Johansson, D. (2010). Ownership and high-growth firms. Ratio Working Papers, 147, The Ratio Institute.

Bogdanienko, J. (2010). Etyka w badaniach naukowych, [w:] S. Lachiewicz, B. Nogalski (red.), Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.

Boje, D.M., Tourani, N. (2012). Storytelling, czyli o materialności praktyk opowiadania, [w:] D. Jemielniak (red.), Badania jakościowe. Podejścia i teorie, tom 1. Warszawa: PWN.

Borowiec, A. (2015). Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw uczestniczących w rynku zamówień publicznych w świetle badań empirycznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 116(848), 283-291.

Borowiecki, R., Siuta-Tokarska, B. (2008). Problemy funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Synteza badań i kierunki działania. Warszawa: Difin.

Borowiecki, R., Siuta-Tokarska, B., Thier A., Żmija, K. (2018). Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce wobec wyzwań gospodarki XXI wieku. Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Bourne, M., Franco-Santos, M., Micheli, P., Pavlov, A. (2017). Performance measurement and management: A system of systems perspective. International Journal of Production Research, 56(8), 2788-2799.

Bratnicka, K. (2014a). Twórczość i innowacyjność w przedsiębiorstwie. Pośrednicząca rola przedsiębiorczości organizacyjnej. Studia Ekonomiczne, 183(1), 28-37.

Bratnicka, K. (2014b). Twórczość organizacyjna: zdefiniowanie i operacjonalizacja nowego konstruktu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu, 340, 27-36.

Bratnicki, M., Gabryś, B.J. (2011). Orientacja przedsiębiorcza a sukces organizacji. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 4/2, 63-72.

Bratnicki, M., Kulikowska-Pawlak, M. (2011). Orientacja przedsiębiorcza i efektywność organizacji w kontekście strategicznych problemów rozwoju. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 219, 29-37.

Bratnicki, M., Zbierowski, P., Kozłowski, R. (2007). Czynniki wpływające na kształtowanie przedsiębiorczości w kontekście badań Global Entrepreneurship Monitor, [w:] P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski (red.), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna. Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.

Brophey, G., Brown, S. (2009). Innovation practices within small to medium-sized mechanically-based manufacturers. Innovation, 11(3), 327-340.

Brouthers, K.D., Nakos, G., Dimitratos, P. (2015). SME entrepreneurial orientation, international performance, and the moderating role of strategic alliances. Entrepreneurship Theory and Practice, 39(5), 1161-1187.

Brown, T., Davidsson, P., Wiklund, J. (2001). An operationalization of Stevenson’s conceptualization of entrepreneurship as opportunity-based firm behavior. Strategic Management Journal, 22(10), 953-968.

Cabello-Medina, C., Carmona-Lavado, A., Pérez-Luño, A., Cuevas-Rodríguez, G. (2011). Do best and worst innovation performance companies differ in terms of intellectual capital, knowledge and radicalness? African Journal of Business Management, 5(28), 11450-11466.

Cacciolatti, L., Lee, S.H. (2015). Entrepreneurial marketing for SMEs, Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Callegaro, M., Manfreda, K.L., Vehovar, V. (2015). Web survey methodology. London: Sage Publications.

Cameron, K.C., Quinn, R.E. (2006). Diagnosing and changing organizational culture. Based on the competing values framework. San Francisco: Jossey-Bass.

Chandler, G., Dahlqvist, J., Davidsson, P. (2002). Opportunity recognition processes: A taxonomy and outcome implications, [w:] W.D. Bygrave, C.G. Brush, P. Davidsson, J. Fiet, P.G. Greene, R.T. Harrison, M. Lerner, G.D. Meyer, J. Sohl, A. Zacharakis (red.), Frontiers of entrepreneurship research 2002, Proceedings of the Annual Entrepreneurship Research Conference. Babson College: Wellesley.

Chandler, G., DeTienne, D., Lyon, D. (2003). Outcome implications of opportunity creation/discovery processes. Frontiers of entrepreneurship research 2003, Proceedings of the Annual Entrepreneurship Research Conference. Wellesley: Babson College.

Chesbrough, H.W. (2003). Open innovation. Boston: Harvard Business Review.

Chiasson, M., Saunders, C. (2005). Reconciling diverse approaches to opportunity research using the structuration theory. Journal of Business Venturing, 20(6), 747-767.

Choi, Y.R., Shepherd, D.A. (2004). Entrepreneurs’ decisions to exploit opportunities. Journal of Management, 30(3), 377-395.

Cieślak, M. (2002). Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania. Warszawa: PWN.

Ciuk, S., Latusek-Jurczak, D. (2012). Etyka w badaniach jakościowych, [w:] D. Jemielniak (red.), Badania jakościowe. Podejścia i teorie, tom 1. Warszawa: PWN.

Codogni, M., Duda, J., Kusa, R. (2017). Entrepreneurial orientation in high-tech and low-tech SMEs in Malopolska region. Managerial Economics, 18(1), 7-21.

Cohen, J. (1992). A power primer. Psychological Bulletin, 112(1), 155-159.

Collins-Dodd, C., Gordon, I.M., Smart, C. (2004). Further evidence on the role of gender in financial performance. Journal of Small Business Management, 42(4), 395-417.

Commission Regulation (2004). No 364 amending regulation (EC) No 70/2001 as regards the extension of its scope to include aid for research and development. Official Journal of the European Union, 47(L 63), 22-39.

Commission Recommendation (2003). 2003/361/EC concerning the definition of small and medium-sized enterprises. Official Journal of the European Union, 46(L 124), 36-41.

Corbett, A.C. (2005). Experiential learning within the process of opportunity identification and exploitation. Entrepreneurship Theory and Practice, 29(4), 473-491.

Cordeiro, A., Vieira, F.D. (2012). Barriers to innovation in SMEs: An international comparison. Proceedings of II Conferência Internacional de Integração do Design, Engenharia e Gestão para a inovação Florianópolis, Brasil, 21-23, Outubro.

Cornelissen, J.P., Clarke, J.S. (2010). Imagining and rationalizing opportunities: inductive reasoning and the creation and justification of new ventures. Academy of Management Review, 35(4), 539-557.

Covin, J.G., Eggers, F., Kraus, S., Cheng, C.-F., Chang, M.-L. (2016). Marketing-related resources and radical innovativeness in family and non-family firms: A configurational approach. Journal of Business Research, 69(12), 5620-5627.

Covin, J.G., Slevin, D.P. (1989). Strategic management of small firms in hostile and benign environments. Strategic Management Journal, 10(1), 75-87.

Cyfert, S., Dyduch, W., Latusek-Jurczak, D., Niemczyk, J., Sopińska, A. (2014). Subdyscypliny w naukach o zarządzaniu – logika wyodrębnienia, identyfikacja modelu koncepcyjnego oraz zawartość tematyczna. Organizacja i Kierowanie, 1(161), 37-49.

Cyfert, S., Krzakiewicz, K. (2016). The role of opportunity-sensing and learning processes in shaping dynamic capabilities in Polish enterprises. Management, 20(1), 276-290.

Czakon, W. (2006). Łabędzie Poppera – case studies w badaniach nauk o zarządzaniu. Przegląd Organizacji, 9, 9-12.

Czakon, W. (2012). Sieci w zarządzaniu strategicznym. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.

Czakon, W. (2014a). Koopetycja w rozwoju przedsiębiorstw high-tech, [w:] A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Koopetycja w rozwoju przedsiębiorstw high-tech. Determinanty i dynamika. Warszawa: Wydawnictwo Placet.

Czakon, W. (2014b). Kryteria oceny rygoru metodologicznego badań w naukach o zarządzaniu. Organizacja i Kierowanie, 1, 51-62.

Czakon, W. (2015). Zastosowanie studiów przypadku w badaniach nauk o zarządzaniu, [w:] W. Czakon (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.

Czarkowski, M.P., Niewęgłowska, A., Szmulik-Misiurek, K., Zbrzeźniak J. (2020). Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2019 roku. Warszawa: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Główny Inspektorat Sanitarny.

Dahabieh, M.S., Bröring, S., Maine, E. (2018). Overcoming barriers to innovation in food and agricultural biotechnology. Trends in Food Science & Technology, 79, 204-213.

David, F.R. (2011). Strategic management. Concepts and cases. New Jersey: Prentice Hall.

Davidsson P. (2012), Entrepreneurial opportunity and the entrepreneurship nexus: A reconceptualization. Paper presented at the Annual Meeting of the Academy of Management.

Davidsson, P. (2015). Entrepreneurial opportunities and the entrepreneurship nexus: A re-conceptualization. Journal of Business Venturing, 30(5), 674-695.

Davidsson, P. (2017).Entrepreneurial opportunities as propensities: Do Ramoglou & Tsang move the field forward? Journal of Business Venturing Insights, 7, 82-85.

Dean, T., Zhang, H., Xiao, Y. (2020).The role of complexity in the Valley of Death and radical innovation performance. Technovation, In Press, 102160.

Delgado-Verde, M., Martín-de Castro, G., & Amores-Salvadó, J. (2016). Intellectual capital and radical innovation: Exploring the quadratic effects in technology-based manufacturing firms. Technovation, 54, 35-47.

Denzin, N.K., Lincoln, Y.S. (2014). Wprowadzenie. Dziedzina i praktyka badań jakościowych, [w:] N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych. Tom I. Warszawa: PWN.

Dew, N. (2009). Serendipity in entrepreneurship. Organization Studies, 30(7), 735-753.

Dimov, D. (2007).Beyond the single person, single insight attribution in understanding entrepreneurial opportunities. Entrepreneurship Theory and Practice, 31(5), 713-731.

Dimov, D. (2011). Grappling with the unbearable elusiveness of entrepreneurial opportunities. Entrepreneurship Theory and Practice, 35(1), 57-81.

Djenouri, Y., Drias, H., Habbas, Z., Chemchem, A. (2013). Organizing association rules with meta-rules using knowledge clustering. Proceedings of the 2013 11th International Symposium on Programming and Systems. Algeria: Bab-Ezzouar.

Do, T.H. (2014). Determinants of innovation commercialization management and anticipated returns: An exploratory typology of SMEs. International Journal of Innovation and Technology Management, 11(6), 1450042-1-1450042-20.

Dobrzański, G., Borkowska-Niszczota, M., Kiryluk, H., Szymańska, E. (2010). Problemy interpretacji turystyki zrównoważonej. Folia Turistica – Turystyka i Ekologia, 22, 147-166.

Domínguez-Escrig, E., Mallén-Broch, F., Lapiedra-Alcamí, R., Chiva-Gómez, R. (2019). The influence of leaders’ stewardship behavior on innovation success: The mediating effect of radical innovation. Journal of Business Ethics, 159, 849-862.

Dominiak, P. (2005). Sektor MSP we współczesnej gospodarce. Warszawa: PWN.

Douglas, S.P., Craig, C.S. (2011). The role of context in assessing international marketing opportunities. International Marketing Review, 28(2), 150-162.

Drab-Kurowska, A., Sokół, A. (2010). Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec wyzwań rozwoju technologii XX wieku. Warszawa: CeDeWu.

Drucker, P.F. (2004). Natchnienie i fart czyli innowacja i przedsiębiorczość. Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.

Dutta, D.K., Crossan, M.M. (2005). The nature of entrepreneurial opportunities: understanding the process using the 4I organizational learning framework. Entrepreneurship. Theory and Practice, 29(4), 425-449.

Dyduch, W. (2008). Pomiar przedsiębiorczości organizacyjnej. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach.

Dyer, L.M., Ross, C.A. (2008). Seeking advice in a dynamic and complex business environment: Impact on the success of small firms. Journal of Developmental Entrepreneurship, 13(2), 133-149.

Dziallas, M., Blind, K. (2019). Innovation indicators throughout the innovation process: An extensive literature analysis. Technovation, 80-81, 3-29.

Eckhardt, J.T., Shane, S.A. (2003). Opportunities and entrepreneurship. Journal of Management, 29(3), 333-349.

Eckhardt, J.T., Shane, S.A. (2013). Response to the commentaries: The individual-opportunity (IO) nexus integrates objective and subjective aspects of entrepreneurship. Academy of Management Review, 38(1), 160-163.

Egan, M. (2015). Driving water management change where economic incentive is limited. Journal of Business Ethics, 132(1), 73-90.

Eisend, M., Kuss, A. (2019). Research methodology in marketing. Springer: Cham.

Eito-Brun, R., Sicilia, M.-A. (2017). An innovation activity model for very small entities in the software sector: An empirical study. R&D Management, 47(5), E13-E25.

Escrig, E.D,, Broch, F.F.M., Alcamí, R.L., & Gómez, R.C. (2020). How to enhance radical innovation? The importance of organizational design and generative learning. Review of Managerial Science, 14, 1101-1122.

Fabińska, M. (2020). How Polish enterprises cooperate with business environment institutions and absorb the support provided under the EU funds: Analysis of survey results. Eurasian Business Perspectives, 14(2), 357-366.

Fairlie, R.W., Robb, A.M. (2009). Gender differences in business performance: evidence from the Characteristics of Business Owners survey. Small Business Economics, 33(4), 375-395.

Fajkowska, M., Marszał-Wiśniewska, M. (2009). Właściwości psychometryczne Skali Pozytywnego i Negatywnego Afektu – wersja rozszerzona (PANAS0X). Wstępne wyniki badań w polskiej próbie. Przegląd Psychologiczny, 52(4) 355-387.

Fan, W., Yan, Z. (2010). Factors affecting response rates of the web survey: A systematic review. Computers in Human Behavior, 26(2), 132-139.

Fellnhofer, K. (2017). Drivers of innovation success in sustainable businesses. Journal of Cleaner Production, 167, 1534-1545.

Fevolden, A.M., Grønning, T. (2010). Combining innovation and capacity utilization in high throughput systems: Moving beyond the product life cycle model by introducing second-order innovations. Industry and Innovation, 17(6), 609-628.

Fink, A. (2013). How to conduct surveys: A step-by-step guide. Thousand Oaks: Sage Publications.

Flak, O., Głód, G. (2021). Barometr Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Źródło: http://competitiveness.sensorium24.com/ (15.07.2021).

Forgeard, M.J.C., Kaufman, J.C. (2016). Who cares about imagination, creativity, and innovation, and why? A review. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 10(3) 250-269.

Fortunato, M.W.P., Alter, T.R. (2011). The individual-institutional-opportunity nexus: An integrated framework for analyzing entrepreneurship development. Entrepreneurship Research Journal, 1(1), 1-36.

Froud, J., Johal, S., Leaver, A., Williams, K. (2006). Financialization and strategy: Narrative and numbers. New York: Routledge, Taylor and Francis.

Gabrusewicz, W. (1992). Rozwój przedsiębiorstw przemysłowych i jego ocena w gospodarce rynkowej. Poznań: Wydawnictwo AE w Poznaniu.

Gadomska-Lila, K. (2011). Budowanie kultury innowacyjności w świetle badań empirycznych. Współczesne Zarządzanie, 1, 124-133.

Gaglio, C.M. (2004). The role of mental simulations and counterfactual thinking in the opportunity identification process. Entrepreneurship Theory and Practice, 28(6), 533-552.

Gartner, W.B., Shaver, K.G., Liao, J.J. (2008). Opportunities as attributions: Categorizing strategic issues from an attributional perspective. Strategic Entrepreneurship Journal, 2(4), 301-315.

Garud, R., Gehman, J., Giuliani, A.P. (2014). Contextualizing entrepreneurial innovation: A narrative perspective. Research Policy, 43(7), 1177-1188.

Gatignon, H., Tushman, M. L., Smith, W., Anderson, P. (2002). A structural approach to assessing innovation: Construct development of innovation locus, type, and characteristics. Management Science, 48(9), 1103-1122.

Gault, F. (2018). Defining and measuring innovation in all sectors of the economy. Research Policy, 47(3), 617-622.

Gierszewska, G., Romanowska, M. (2009). Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.

Gieure, C., Benavides-Espinosa, M. del M., Roig-Dobón, S. (2020).The entrepreneurial process: The link between intentions and behavior. Journal of Business Research, 112, 541-548.

Glinka, B., Gudkova, S. (2011), Przedsiębiorczość, Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.

Global Cancer Observatory(2021). Lyon: International Agency for Research on Cancer, World Health Organization. Źródło: https://gco.iarc.fr/ (20.07.2021).

Głód, W. (2014). Internacjonalizacja w procesie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw – wybrane wyniki badań empirycznych. Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 194, 80-92.

Głodek, P., Łobacz, K. (2020). Entrepreneur’s participation in the business advice process – insights from the case studies of innovative small firms in Polish regions, [w:] D. Trzmielak, B. Piasecki (red.), Innovation and intellectual capital – the entrepreneurial and regional perspectives. Łódź-Warszawa: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk.

Gök, O., Peker, S. (2017). Understanding the links among innovation performance, market performance and financial performance. Review of Managerial Science, 11(3), 605-631.

Gołębiowski, G. (2014). Przedsiębiorczość w Polsce w świetle badań Global Entrepreneurship Monitor. Studia BAS, 1(37), 9-25.

González-Benito, Ó., Muñoz-Gallego, P.A., García-Zamora, E. (2016). Role of collaboration in innovation success: Differences for large and small businesses. Journal of Business Economics and Management, 17(4), 645-662.

Gospodarek, T. (2012). Aspekty złożoności i filozofii nauki w zarządzaniu. Wałbrzych: Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości.

Gospodarek, T. (2013). Zarządzanie strategiczne – kierunki rozwoju a ontologia. Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 22(2), 23-35.

Grajewski, P. (2012). Procesowe zarządzanie organizacją. Warszawa: PWE.

Grégoire, D.A., Shepherd, D.A., Lambert, L. (2010). Measuring opportunity – recognition beliefs. Organizational Research Methods, 13(1), 114-145.

Griffin, R.W. (2004). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: PWN.

Grobelak, M. (2021). Okazje rynkowe a wiedza we współczesnym przedsiębiorstwie. Archiwum Wiedzy Inżynierskiej, 6(1), 23-30.

Gruber, M., MacMillan, I.C., Thompson, J.D. (2008). Look before you leap: Market opportunity identification in emerging technology firms. Management Science, 54(9), 1652-1665.

Gudkova, S. (2008). Rozwój małych przedsiębiorstw. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.

Gwarda-Gruszczyńska, E. (2013). Procesy komercjalizacji innowacji w przedsiębiorstwach regionu łódzkiego. Studia Prawno-Ekonomiczne, 90, 47-63.

Haddad, M.I., Williams, I.A., Hammoud, M.S., Dwyer, R.J. (2019). Strategies for implementing innovation in small and medium-sized enterprises. World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, 16(1), 12-29.

Hair, J.F., Black, W.C., Babin, B.J., Anderson R.E. (2014). Multivariate data analysis. Harlow: Pearson New International Edition, Pearson Education Limited.

Halim, A.H., Ahmad, N.H., Ramayah, T., Hanifah, H., Taghizadeh, S.K., Mohamad, M.N. (2015).Towards an innovation culture: Enhancing innovative performance of Malaysian SMEs. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 4(2), 85-93.

Handoko, F., Smith, A., Burvill, C. (2014). The role of government, universities, and businesses in advancing technology for SMEs’ innovativeness. Journal of Chinese Economic and Business Studies, 12(2), 171-180.

Hansen, D.J., Monllor, J., Shrader, R.C. (2016). Identifying the elements of entrepreneurial opportunity constructs: Recognizing what scholars are really examining. The International Journal of Entrepreneurship and Innovation, 17(4), 240-255.

Hansen, D.J., Shrader, R.C., Monllor, J. (2011). Defragmenting definitions of entrepreneurial opportunity. Journal of Small Business Management, 49(2), 283-304.

Haus, B. (2003). Rola przejęć menedżerskich w rozwoju małej przedsiębiorczości, [w:] K. Jaremczuk (red.), Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości – szanse i zagrożenia. Tarnobrzeg: Wydawnictwo PWSZ w Tarnobrzegu.

Heertje, A. (2006). Schumpeter on the economics of innovation and the development of capitalism. Cheltenham: Eward Elgar Publishing Limited.

Hejazi, S.A.M., Maleki, M.M., Naeiji, M.J. (2012). Designing a scale for measuring entrepreneurial leadership in SMEs. 2012 International Conference on Economics Marketing and Management IPEDR, 28, 71-77.

Helfat, C.E. (2007). Dynamic capabilities: Understanding strategic change in organizations. Malden: Blackwell Publishing.

Heřman, J. (2008). Průmyslové inovace. Praha: Oeconomica – Vysoká škola ekonomická.

Hisrich, R.D., Peters, M.P., Shepherd, D.A. (2005). Entrepreneurship, 6th ed. New York: McGraw-Hill/Irwin.

Hitt, M.A., Ireland, R.D., Hoskisson, R.E. (2016). Strategic management: Concepts and cases: Competitiveness and globalization. Boston: Cengage Learning.

Hoerl, R., Snee, R. (2012). Statistical thinking: Improving business performance. Hoboken: John Wiley & Sons.

Hollanders, H. (2020). European Innovation Scoreboard 2020. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Hollanders, H., Es-Sadki, N. (2021). European Innovation Scoreboard 2021. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Hu, Q., Hughes, M. (2020). Radical innovation in family firms: A systematic analysis and research agenda. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 26(6), 1199-1234.

Huczek, M. (2009). Zarządzanie jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość – Edukacja, 5, 88-98.

Hughes, M., Morgan, R.E. (2007). Deconstructing the relationship between entrepreneurial orientation and business performance at the embryonic stage of firm growth. Industrial Marketing Management, 36(5), 651-661.

Hunter, L., Lean, J. (2014). Investigating the role of entrepreneurial leadership and social capital in SME competitiveness in the food and drink industry. Entrepreneurship and Innovation, 15(3), 179-190.

Ibidunni, O.S., Iyiola, O., Ibidunni, A.S. (2009). Product innovation, a survival strategy for small and medium enterprises in Nigeria. European Scientific Journal, 10(1), 194-209.

Indrawati, H., Caska, Suarman. (2020). Barriers to technological innovations of SMEs: how to solve them? International Journal of Innovation Science, 12(5), 545-564.

Inovační aktivity podniků – 2016 až 2018(2020). Praha: Český statistický úřad. Źródło: https://www.czso.cz/csu/czso/inovacni-aktivity-podniku-20162018 (30.08.2021).

Internet access(2021), European Union: Eurostat. Źródło: http://appsso.eurostat.ec. europa.eu/nui/show.do?dataset=isoc_ci_in_en2&lang=en (12.09.2021).

Iriste, S., Katane, I. (2018). Expertise as a research method in education. Rural Environment. Education. Personality. 11, 74-80.

Jáč, I., Rydvalová, P., Žižka, M. (2005). Inovace v malém a středním podnikání. Brno: Computer Press.

Jardon, C.M. (2016). Human capital as source of innovativeness in subsistence small businesses. Journal of Technology Management and Innovation, 11(3), 59-66.

Jasiński, A.H. (2013). Komercjalizacja jako element modelu procesowego innowacji, [w:] D. Trzmielak (red.), Innowacje i komercjalizacja w biotechnologii. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Jethu-Ramsoedh, R., Hendrickx, M. (2011). International business. Groningen: Routledge-Noordhoff Publishers.

Jeżak, J., Popczyk, W., Winnicka-Popczyk, A. (2004). Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój. Warszawa: Difin.

Jones, O. (2003). The persistence of autocratic management in small firms: TCS and organisational change. International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research, 9(6), 245-267.

Kaleta, A., Witek-Crabb, A. (2016). Nowoczesny model zarządzania strategicznego – koncepcja badawcza. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 420, 130-140.

Kapuścińska, K.Z., Lachiewicz, S, Matejun, M. (2016). Pozytywny wpływ ryzyka kadrowego na działalność uczelni publicznych, [w:] P. Tworek, J. Myrczek (red.). Public risk management. Wybrane zagadnienia. Tom II. Katowice: Wydawnictwo UE w Katowicach.

Karpacz, J. (2010). Determinanty dostrzegania i wykorzystywania okazji przez przedsiębiorców, [w:] A. Stabryła (red.), Koncepcje zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. Kraków: Wydawnictwo Mfiles.pl.

Karpacz, J., Nogalski, B. (2012). Studium przypadku w badaniu orientacji przedsiębiorczej organizacji. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, 17(1), 205-220.

Kasim, A., Altinay, L. (2016). How do organizational learning and market conditions affect the relationship between entrepreneurial orientation and firm growth? A preliminary analysis on small and medium size hotels in peninsular Malaysia. International Journal of Economics and Financial, 6(S7), 62-66.

Kasprzak, W.A., Pelc K.I. (2012). Innowacje. Strategie techniczne i rozwojowe. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.

Keogh, R.H., Cox, D.R. (2014). Case-control studies.Cambridge: Cambridge University Press.

Kirzner, I.M. (1973). Competition and entrepreneurship. Chicago: University of Chicago Press.

Kirzner, I.M. (2009). The alert and creative entrepreneur: A clarification. Small Business Economics, 32(2), 145-152.

Kitching, J., Rouse, J. (2017). Opportunity or dead end? Rethinking the study of entrepreneurial action without a concept of opportunity. International Small Business Journal, 35(5), 558-577.

Kiveu, M.N., Namusonge, M., Muathe, S. (2019).Effect of innovation on firm competitiveness: The case of manufacturing SMEs in Nairobi County, Kenya. International Journal of Business Innovation and Research, 18(3), 307-327.

Klincewicz, K. (2016). Zarządzanie innowacjami i technologiami – perspektywa organizacji – dostawcy, [w:] K. Klincewicz (red.), Zarządzanie, organizacja i organizowanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Koczerga, M. (2014). Motywacja przedsiębiorcza a identyfikacja okazji. Problemy Zarządzania, 12(3/47), 88-108.

Kohn, S., Hüsig, S. (2006). Potential benefits, current supply, utilization and barriers to adoption: An exploratory study on German SMEs and innovation software. Technovation, 26(8), 988-998.

Komisja Europejska (2015). Poradnik dla użytkowników dotyczący definicji MŚP. Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej.

Koncepce podpory malých a středních podnikatelů na období let 2014-2020(2012). Praha: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Oddělení politiky MSP, finančních nástrojů a maloobchodu.

Kor, Y.Y., Mahoney, J.T., Michael, S.C. (2007). Resources, capabilities and entrepreneurial perceptions. Journal of Management Studies. 44(7), 1187-1212.

Kornish, L.J., Ulrich, K.T. (2011).Opportunity spaces in innovation: Empirical analysis of large samples of ideas. Management Science, 57(1), 107-128.

Korpysa, J. (2014). Kultura innowacyjności mikroprzedsiębiorstw spin off. Studia Ekonomiczne, 202, 148-159.

Kraśnicka, T. (2002). Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej. Katowice: Wydawnictwo AE w Katowicach.

Kraśnicka, T. (2010). Rola przywództwa strategicznego w kreowaniu innowacji, [w:] H. Bieniok, T. Kraśnicka (red.), Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publicznego. Teoria i praktyka. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Kraśnicka, T. (2013). Innowacyjność przedsiębiorstw – uwarunkowania organizacyjne. Studia Ekonomiczne, 136, 165-179.

Kraśnicka, T. (2016). Działania kadry menedżerskiej zorientowane na stymulowanie innowacyjności pracowników w MŚP. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe UE w Katowicach, 278, 53-66.

Kraśnicka, T., Ingram, T. (red.) (2014). Innowacyjność przedsiębiorstw – koncepcje, uwarunkowania i pomiar. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Kraśnicka, T., Ingram, T., Bratnicka, K. (2016). Stan i kierunki dalszych badań nad zjawiskiem przedsiębiorczości rodzinnej w Polsce. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, 93, 285-297.

Kraus, S., Kauranen, I. (2009). Strategic management and entrepreneurship: Friends or foes?International Journal of Business Science and Applied Management, 4(1), 37-50.

Kraus, S., Reiche, B.S., Resche, C.H. (2007). Implications of strategic planning in SMEs for international entrepreneurship research and practice, [w:] M. Terziovski (red.), Energizing management through innovation and entrepreneurship: European research and practice. London: Routledge.

Krupski, R. (2009). Strategie elastyczne, [w:] R. Krupski, J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet, Koncepcje strategii organizacji. Warszawa: PWE.

Krupski, R. (2011a). Okazje w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem. Organizacja i Kierowanie, 4(147), 11-24.

Krupski, R. (2011b). Rozwój małych i średnich firm w świetle badań empirycznych. Kontekst strategiczny, [w:] S. Lachiewicz, M. Matejun (red.), Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.

Krupski, R. (2012). Redundancje zasobów i procedur jako panaceum na niepewność otoczenia. Organizacja i Kierowanie, 2, 11-22.

Krupski, R. (2013). Rodzaje okazji w teorii i w praktyce zarządzania. Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 23(1), 5-16.

Krupski, R. (2015). Odnowa strategiczna. Deliberacje przedstrategiczne. Management Forum, 3(1), 37-41.

Krzakiewicz, K., Cyfert, S. (2013). Role przywódców w procesie zarządzania innowacjami. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 300, 28-38.

Krzakiewicz, K., Cyfert, Sz., Kraśniak, J., (2006). Zmiany w systemach planowania i organizowania polskich przedsiębiorstw. Przegląd Organizacji, 2, 20-23.

Kubota, F.I., da Rosa, L.C. (2013). Identification and conception of cleaner production opportunities with the Theory of Inventive Problem Solving. Journal of Cleaner Production, 47, 199-210.

Kump, B., Engelmann, A., Kessler, A., Schweiger, C. (2019). Toward a dynamic capabilities scale: Measuring organizational sensing, seizing, and transforming capacities. Industrial and Corporate Change, 28(5), 1149-1172.

Kurczewska, A. (2011), Od pomysłu do przedsięwzięcia – koncepcja sposobności przedsiębiorczych. Przegląd Organizacji, 5(856), 16-19.

Kurczewska, A. (2012). Wybrane modele procesu przedsiębiorczego oparte na koncepcji sposobności. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 90, 45-59.

Kurowska, M., Szymańska, K., Walecka, A. (2013). Wewnętrzne determinanty rozwoju przedsiębiorczości technologicznej w firmach sektora MSP, [w:] S. Lachiewicz, M. Matejun, A. Walecka (red.), Przedsiębiorczość technologiczna w małych i średnich firmach. Czynniki rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo WNT.

Kusa, R. (2015). Rozwój organizacji a proces przedsiębiorczości. Marketing i Rynek, 5(CD), 696-707.

Kuzmenko, R.V., Stepanov, L.V., Moiseev, S.I., Sysoeva, T.P., Lukin A.N. (2021). Modeling the solution of some management problems using latent variables. Journal of Physics: Conference Series, 1902, 012076.

Lachiewicz, S. (2003). Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce polskiej, [w:] S. Lachiewicz (red.), Małe firmy w regionie łódzkim. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.

Lachiewicz, S., Matejun, M. Walecka, A. (red.) (2013). Przedsiębiorczość technologiczna w małych i średnich firmach. Warszawa: Wydawnictwo WNT.

Lachiewicz, S., Matejun, M. (2012). Specyfika zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami, [w:] M. Matejun (red.), Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i w ćwiczeniach. Warszawa: Difin.

Lachiewicz, S., Matejun, M. (2016). Kulturowe warunki rozwoju innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Zarządzanie i Finanse, 14(2), cz. 2, 179-192.

Lachiewicz, S., Walecka, A. (2013). Organizacja jako obiekt zarządzania – spektrum form i możliwości, [w:] A. Adamik (red.), Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.

Lachiewicz, S., Załęczny, L. (2003). Małe firmy w gospodarce rynkowej, [w:] S. Lachiewicz (red.), Małe firmy w regionie łódzkim. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.

Lachiewicz, S., Zdrajkowska, H. (2003). Cykl życia małej firmy, [w:] S. Lachiewicz (red.), Małe firmy w regionie łódzkim, Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.

Lambries, D. (2008). Computerized self-administered questionnaires (CSAQ), [w:] P.J. Lavrakas (red.), Encyclopedia of survey research methods, Thousand Oaks: Sage Publications, 2008.

Le Roux, I., Bengesi, K.M.K. (2014). Dimensions of entrepreneurial orientation and small and medium enterprise performance in emerging economies. Development Southern Africa, 31(4), 606-624.

Lechner, C., Gudmundsson, S.V. (2014). Entrepreneurial orientation, firm strategy and small firm performance. International Small Business Journal, 32(1), 36-60.

Lee, J.H., Venkataraman, S. (2006). Aspirations, market offerings, and the pursuit of entrepreneurial opportunities. Journal of Business Venturing, 21(1), 107-123.

Lemańska-Majdzik, A. (2013). Powody prowadzenia własnej działalności gospodarczej małych firm. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 1, 48-56.

Leszczewska, K. (2007). Strategie zarządzania potencjałem pracy w małych i średnich podmiotach gospodarczych, [w:] S. Lachiewicz, M. Matejun (red.), Problemy współczesnej praktyki zarządzania, tom 1. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.

Levy, M., Powell, P. (2005). Strategies for growth in SMEs: The role of information and information systems. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann.

Li, D., Liu J. (2014).Dynamic capabilities, environmental dynamism, and competitive advantage: Evidence from China. Journal of Business Research, 67(1), 2793-2799.

Lin, W.-T., Chen, Y.-Y., Ahlstrom, D., Wang, L.C. (2021). Does international expansion constrain growth? Business groups, internationalization, institutional distance, and the Penrose effect. Multinational Business Review, 29(1), 70-95.

Lisowska, R. (2020). Zdolności dynamiczne a rozwój małych przedsiębiorstw. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Lisowska, R., Stanisławski, R. (2015). The cooperation of small and medium-sized enterprises with business institutions in the context of open innovation. Procedia Economics and Finance, 23, 1273-1278.

Listwan, T. (2009). Strategiczne zarządzanie kadrami w małych i średnich przedsiębiorstwach, [w:] T. Listwan, H. Mruk (red.), Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Poznań: Wydawnictwo Forum Naukowe.

Lomberg, C., Urbig, D., Stöckmann, C., Marino, L.D., Dickson, P.H. (2017). Entrepreneurial orientation: The dimensions’ shared effects in explaining firm performance. Entrepreneurship Theory and Practice, 41(6), 973-998.

Loué, C., Baronet, J. (2012). Toward a new entrepreneurial skills and competencies framework: A qualitative and quantitative study. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 17(4), 455-477.

Łuczka, T. (2001). Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Warszawa: PWN.

Ludvík, L., Peterková, J. (2014). Management approaches of large and small enterprises in Czech Republic. Actual Problems of Economics, 155(5), 36-45.

Lumpkin, G.T., Dess, G.G. (1996). Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance. The Academy of Management Review, 21(1), 135-172.

Lumpkin, G.T., Hills, G., Shrader, R. (2004). Opportunity recognition, [w:] H.P. Welsch (red.), Entrepreneurship: The way ahead. New York: Routledge.

Machaczka, Z. (1998). Zarządzanie rozwojem organizacji. Warszawa-Kraków: PWN.

Mączyńska, E., Okoń-Horodyńska, E. (2020). Przedsiębiorstwo i jego otoczenie w obliczu czwartej rewolucji przemysłowej – wyzwania, szanse i zagrożenia, Przegląd Organizacji, 1, 9-21.

Madrid-Guijarro, A., Garcia, D., Van Auken, H. (2009). Barriers to innovation among Spanish manufacturing SMEs. Journal of Small Business Management, 47(4), 465-488.

Maier, M., Podwysocka, A. (2016). Ilościowe badania makroekonomiczne w kontekście metod badań typowych dla nauk o zarządzaniu. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, XLIII(1), 43-54.

Majumdar, S. (2008). Growth strategy in small entrepreneurial business organisations: A conceptual model. Journal of Entrepreneurship, 17(2), 157-168.

Makowiec, M., Ortyl, J. (2013). Komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań opracowanych w ramach prac badawczo-rozwojowych na przykładzie branży chemicznej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 786, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 64(1), 581-592.

Maldonado-Guzmán, G., Garza-Reyes, J.A., Pinzón-Castro, S.Y., Kumar, V. (2017). Barriers to innovation in service SMEs: Evidence from Mexico, Industrial Management & Data Systems, 117(8), 1669-1686.

Manning, S, Bejarano, T.A. (2017). Convincing the crowd: Entrepreneurial storytelling in crowdfunding campaigns. Strategic Organization, 15(2), 194-219.

Mapa Dotacji UE(2021). Warszawa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Źródło: https://mapadotacji.gov.pl/ (21.07.2021).

Marjański, A. (2012). Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w regionie, [w:] A. Adamik (red.), Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw w regionie. Budowanie konkurencyjności firm i regionu. Warszawa: Difin.

Martin, D.M., Schouten, J.W. (2014). Consumption-driven market emergence. Journal of Consumer Research, 40(5), 855-870.

Martini, A., Laugen, B.T., Gastaldi, L., Corso, M. (2013). Continuous innovation: Towards a paradoxical, ambidextrous combination of exploration and exploitation. International Journal of Technology Management, 61(1), 1-22.

Masłyk-Musiał, E. (1996). Zarządzanie zmianami w firmie. Warszawa: Centrum Informacji Menedżera.

Mason, M.C., Floreani, J., Miani, S., Beltrame, F., Cappelletto, R. (2015). Understanding the impact of entrepreneurial orientation on SMEs’ performance. The role of the financing structure. Procedia Economics and Finance, 23, 1649-1661.

Matejun, M. (2012a). Metoda delficka w naukach o zarządzaniu, [w:] E. Kuczmera-Ludwiczyńska (red.), Zarządzanie w regionie. Teoria i praktyka. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Matejun, M. (2012b). Regionalne instrumenty wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] A. Adamik (red.), Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw w regionie. Budowanie konkurencyjności firm i regionu. Warszawa: Difin.

Matejun, M. (2014). The role of flexibility in building the competitiveness of small and medium enterprises. Management, 18(1), 154-168.

Matejun, M. (2015). Absorpcja wsparcia w zarządzaniu rozwojem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – podejście strategiczne. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.

Matejun, M. (2017a). Development of students’ innovative competences in the academic environment: determinants and career paths. People: International Journal of Social Sciences, 3(2), 2191-2209.

Matejun, M. (2017b). Przestrzenie okazji w rozwoju proinnowacyjności pracowniczej. Przegląd Nauk Ekonomicznych, 27, 107-121.

Matejun, M. (2017c). The scope and effectiveness of support for the innovative potential of small business in the European Union. Journal of Economics, Business and Management, 5(8), 290-297.

Matejun, M. (2018a). Conceptualisation and operationalisation of entrepreneurial opportunities in theory and practice of management sciences. Organisational Studies and Innovation Review, 4(3), 1-16.

Matejun, M. (2018b). The process of opportunities exploration and exploitation in the development of SMES’ innovativeness. Management and Production Engineering Review, 9(3), 3-15.

Matejun, M., Motyka, A. (2016). Zasobowe zdolności dynamiczne w zarządzaniu rozwojem firm sektora MSP. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.

Matejun, M., Nowicki, M. (2013). Organizacja w otoczeniu – od analizy otoczenia do dynamicznej lokalizacji, [w:] A. Adamik (red.), Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.

Matejun, M., Szymańska, K. (2012). Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP, [w:] M. Matejun (red.), Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i w ćwiczeniach. Warszawa: Difin.

Mazzarol, T.W., Reboud, S., Clark, D. (2011). In search of the ‘SME Ordinaire’: Towards a taxonomy. Proceedings of 56th Annual ICSB World Conference “Back to the Future: Changes in Perspectives of Global Entrepreneurship and Innovation”, 15-18 June, Stockholm, Sweden.

McCraw, T.K. (2009). Prophet of innovation: Josef Schumpeter and creative destruction. Cambridge: Harvard University Press.

McMullen, J., Shepherd, A. (2006). Entrepreneurial action and the role of uncertainty in the theory of the entrepreneur. Academy of Management Review, 31(1), 132-152.

Mikołajczyk, B. (2013). Pomiar i ocena innowacyjności MSP. Zarządzanie i Finanse, 2(2), 265-279.

Mikołajczyk, B., Krawczyk, M., Kurczewska, A. (2012). Ewolucja pomiaru innowacyjności w firmie. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 266, 251-261.

Mikoláš, Z. (2012). Dilema spontánního řádu produktivního systému. Ekonomický časopis, 60(8), 815-834.

Mikoláš, Z. (2014). Potential theory and innovation dynamics of enterprise. Studia Ekonomiczne, 183, cz. 1, 197-204.

Mikoláš, Z. (2015). Teorie a praxe evoluce produktivních systémů, [w:] Š. Majtán i in., Aktuálne problémy podnikovej sféry 2015. Zborník vedeckých prác. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonom.

Mikoláš, Z. (2016). The dilemmas of the contemporary world. Binus Business Review, 7(3), 271-275.

Mikoláš, Z., Fialová, V. (2016). The dilemmas of the power of market economy. Studia Ekonomiczne, 303, 9-23.

Mikoláš, Z., Peterková, J. (2015). Dilemmas of innovative dynamism and social responsibility. Interantional Journal of Investment Management and Finacial Innovations, 2(1), 35-40.

Mikoláš, Z., Peterková, J., Tvrdíková, M. i in. (2011). Konkurenční potenciál průmyslového podniku. Praha: C.H. Beck.

Mikoláš, Z., Wozniaková, Z. (2014). Synergic time effect of intelligent enterprise. International Journal of Latest Research in Science And Technology, 3(3), 7-10.

Milanesi, M. (2018). Exploring passion in hobby-related entrepreneurship. Evidence from Italian cases. Journal of Business Research, 92, 423-430.

Miles, R.E., Snow, C.C. (1978). Organizational strategy, structure and process. New York: McGraw-Hill.

Miller, D. (1983). The correlates of entrepreneurship in three types of firms. Management Science, 29(7), 770-791.

Miller, D., Le Breton-Miller, I. (2017). Sources of entrepreneurial courage and imagination: Three perspectives, three contexts. Entrepreneurship Theory and Practice, 41(5), 667-675.

Mintzberg, H., Ahlstrand, B., Lampel, J. (2005). Strategy safari: A guided tour through the wilds of strategic mangament. New York: Free Press.

Mordhorst, M., Schwarzkopf, S. (2017). Theorising narrative in business history. Business History, 59(8), 1155-1175.

Morrell, K. (2008). The narrative of ‘evidence based’ management: A polemic. Journal of Management Studies, 45(3), 613-635.

Mrożewski, M., Kratzer, J. (2017). Entrepreneurship and country-level innovation: investigating the role of entrepreneurial opportunities. The Journal of Technology Transfer, 42(2), 1125-1142.

Murphy, P. (2011). A 2x2 conceptual foundation for entrepreneurial discovery theory. Entrepreneurship Theory and Practice, 35(2), 359-374.

Murphy, P.J., Marvel, M.R. (2007). The opportunity-based approach to entrepreneurial discovery research. Current Topics in Management, 12, 169-191.

Musyoka, F.K., Ombui, K., Iravo, M. (2017).Determinants of entrepreneurial investments in private sector health services provision in Wote, Makueni County. International Journal of Entrepreneurship and Project Management, 2(1), 93-107.

Najda-Janoszka, M. (2010). Organizacja wirtualna. Teoria i praktyka. Warszawa: Difin.

Nakku, V.B., Agbola, F.W., Miles, M.P. (2020). A. Mahmood, The interrelationship between SME government support programs, entrepreneurial orientation, and performance: A developing economy perspective. Journal of Small Business Management, 58(1) 2-31.

Naudé, W. (2008). Entrepreneurship in economic development. Research Paper, UNU-WIDER, United Nations University (UNU), No. 20.

Niemczyk, J. (2009). Filozofie i szkoły strategii, [w:] R. Krupski, J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet, Koncepcje strategii organizacji. Warszawa: PWE.

Nogalski, B., Karpacz, J. (2011). Komponenty orientacji przedsiębiorczej – studium przypadku. Współczesne Zarządzanie, 3, 43-51.

Nogalski, B., Niewiadomski, P, (2017). Próba oceny dynamiki implementacyjnej przedsiębiorstwa wytwórczego – w kierunku teorii okazji. Management Forum, 5(1), 19-29.

Nogalski, B., Wójcik-Karpacz, A. (2011). Istota i pomiar innowacyjności organizacji: Case research. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 171, 306-315.

Novikova, K., Wiśniewska, M. (2017). Twórczość a innowacja w świetle wybranych koncepcji w naukach społecznych i humanistycznych. Journal of Modern Science, 34(2), 59-78.

Nowak, S. (2012). Metodologia badań społecznych. Warszawa: PWN.

Nowicki, M. (2015). SWOT, [w:] K. Szymańska (red.), Kompendium metod i technik zarządzania. Teoria i ćwiczenia. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.

O’Regan, N., Ghobadian, A. (2005). Innovation in SMEs: The impact of strategic orientation and environmental perceptions. International Journal of Productivity and Performance Management, 54(2), 81-97.

Obłój, K., Trybuchowski, M. (2010). Zarządzanie strategiczne, [w:] A.K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa: PWN.

Odia, J.O., Odia, A.A. (2013). Developing entrepreneurial skills and transforming challenges into opportunities in Nigeria. Journal of Educational and Social Research, 3(3), 289-298.

Okoli, C., Pawlowski, S.D. (2004).The Delphi method as a research tool: An example, design considerations and applications. Information & Management, 42(1), 15-29.

Oslo Manual (2005). Guidelines for collecting and interpreting innovation data, 3th Edition. European Union: OECD Publishing, Eurostat.

Oslo Manual (2018). Guidelines for collecting, reporting and using data on innovation, 4th Edition. European Union: OECD Publishing, Eurostat.

Otoliński, E. (1996). Istota i kreowanie przedsiębiorczości. Przegląd Organizacji, 9, 25-27.

Oyson, M., Whittaker, D.H. (2010). An opportunity-based approach to international entrepreneurship: pursuing opportunities internationally through prospection. Proceedings of the 18th Annual High Technology Small Firms Conference. The Netherlands: Enschede.

Packard, M.D. (2017). Where did interpretivism go in the theory of entrepreneurship? Journal of Business Venturing, 32(5), 536-549.

Państwowa Inspekcja Sanitarna (2020). Stan sanitarny kraju w roku 2019. Warszawa: Główny Inspektorat Sanitarny.

Parida, V., Westerberg, M., Frishammar, J. (2012). Inbound open innovation activities in high-tech SMEs: The impact on innovation performance. Journal of Small Business Management, 50(2), 283-309.

Pellikka, J.T., Malinen, P. (2014). Business models