• Pomoc inwestycyjna dla przedsiębiorców w Unii Europejskiej

Podtytuł Pomoc inwestycyjna dla przedsiębiorców w Unii Europejskiej
Autor Paulina Kubera
Rok wydania 2009
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 158
53.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-230-9
Książka przybliża krajowe i wspólnotowe regulacje dotyczące warunków, (ograniczeń) udzielania pomocy inwestycyjnej ze środków publicznych dla przedsiębiorców na terenie Unii Europejskiej. Uwzględnia reformę zasad udzielania pomocy publicznej przeprowadzonej w okresie 2005-2009. Prezentu­je logikę interwencji z unijnych funduszy strukturalnych. Zawiera zestawienie zmian - porównanie dwóch perspektyw finansowych: 2000-2006 i 2007-2013, ich ocenę, a także wskazuje na ich wpływ na realizację projektów finansowanych z funduszy strukturalnych. Pokazuje na konkretnych przykła­dach jak prawodawstwo w dziedzinie pomocy publicznej ?modyfikuje? zasady ogólne wdrażania funduszy strukturalnych, a następnie przekłada omó­wione zasady na praktyczne konsekwencje, wskazuje zatem z czym powinien liczyć się przedsiębiorca sięgając po środki unijne.

Doktor Paulina Kubera, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, posiada tytuł doktora nauk ekono­micznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Obecnie zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Integracji Europejskiej i Prawa Gospodarczego na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Brała udział w zespołach zarządzających wielu projektów dofinansowanych z krajo­wych środków publicznych i funduszy strukturalnych UE, w tym: projektu ?PAE EU-Poland?, realizowanego w latach 2002-2004 we współpracy Flan­drii (Belgia) i Polski (głównie Wielkopolski), którego przedmiotem była pomoc publiczna dla przedsiębiorców w Unii Europejskiej i Polsce oraz projektu ?Za­rządzanie projektami inwestycyjnymi finansowanymi z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej? realizowanego w 2006r, który obejmował organizację studiów podyplomowych oraz badania nad recepcją programów pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców w Wielkopolsce.

Wprowadzenie .................................................................................................................. 7
Rozdział 1
Pomoc publiczna w programach współfinansowanych
z funduszy strukturalnych ............................................................................................... 9
1.1. Dylematy i postulaty w zakresie polityki pomocy publicznej dla przedsiębiorców
w ramach Unii Europejskiej ...................................................................................... 9
1.2. Przesłanki wystąpienia pomocy publicznej w programach współfinansowanych
z funduszy strukturalnych ........................................................................................ 11
1.2.1. Pochodzenie od państwa lub z funduszy państwowych ............................ 13
1.2.2. Korzyść ekonomiczna ................................................................................ 15
1.2.3. Selektywność ............................................................................................. 15
1.2.4. Wpływ na konkurencję i wymianę handlową między państwami
członkowskimi ........................................................................................... 17
1.3. Ocena zgodności pomocy publicznej ze wspólnym rynkiem .................................. 18
1.3.1. Dopuszczalne uzasadnienia dla udzielenia pomocy publicznej ............... 18
1.3.2. Metodologia oceny środków pomocy publicznej ...................................... 21
1.3.3. Pomoc de minimis ...................................................................................... 25
1.3.4. Wyłączenia grupowe w działaniach finansowanych z funduszy
strukturalnych ........................................................................................... 26
Rozdział 2
Wdrażanie pomocy z funduszy strukturalnych ? wymogi wspólnotowe
i rozwiązania krajowe .................................................................................................... 33
2.1. Programowanie pomocy z funduszy strukturalnych .............................................. 33
2.1.1. Cele i priorytety unijnej polityki spójności ................................................ 33
2.1.2. Strategia Lizbońska w kontekście unijnej polityki spójności.................... 35
2.1.3. Zasady zaangażowania instrumentów inżynierii finansowej:
JASPERS, JEREMIE i JASSICA w realizację projektów
finansowanych z funduszy strukturalnych ................................................ 38
2.1.4. Zasady wydatkowania funduszy strukturalnych ....................................... 41
2.1.4.1. Zasady generalne .......................................................................... 42
2.1.4.2. Zasady organizacji polityki regionalnej ........................................ 45
2.1.4.3. Zasady finansowania polityki regionalnej .................................... 48
2.1.4.4. Zasady oceny realizacji programów ............................................. 50
2.1.5. Proces programowania i wymagane dokumenty ...................................... 52
2.1.6. Zestawienie zmian i ich ocena w zakresie programowania pomocy
z funduszy strukturalnych na lata 2000-2006 i 2007-2013
oraz ich wpływ na realizację projektów finansowanych
z funduszy strukturalnych.......................................................................... 60
2.2. Organizacja systemu zarządzania i kontroli programów operacyjnych
finansowanych z funduszy strukturalnych .............................................................. 63
2.2.1. Instytucje zaangażowane we wdrażanie pomocy
z funduszy strukturalnych.......................................................................... 64
2.2.2. Ewaluacja i monitorowanie interwencji z funduszy strukturalnych ........ 68
2.2.3. Zestawienie zmian i ich ocena w zakresie organizacji systemu
zarządzania i kontroli na lata 2000-2006 i 2007-2013 oraz ich wpływ
na realizację projektów finansowanych z funduszy strukturalnych ......... 75
2.3. Wkład funduszy strukturalnych i zasady dotyczące płatności ................................ 79
2.3.1. Dostępne środki finansowe na realizację programów operacyjnych
na lata 2007-2013....................................................................................... 79
2.3.2. Ustalenie maksymalnej stopy współfinansowania wspólnotowego .......... 80
2.3.3. Jednofunduszowe programowanie i zasada cross-financingu ................. 81
2.3.4. Zasady dotyczące płatności dokonywanych przez Komisję Europejską
do państw członkowskich .......................................................................... 82
2.3.5. Zestawienie zmian i ich ocena w zakresie wkładu i zarządzania
finansowego funduszy strukturalnych na lata 2000-2006 i 2007-2013
oraz ich wpływ na realizację projektów finansowanych
z funduszy strukturalnych.......................................................................... 86
Rozdział 3
Warunki dopuszczalności pomocy publicznej na inwestycje przedsiębiorców
w zależności od rodzaju i przeznaczenia pomocy ......................................................... 93
3.1. Projekty inwestycyjne realizowane w ramach pomocy regionalnej ....................... 93
3.2. Projekty inwestycyjne realizowane w ramach pomocy dla małych
i średnich przedsiębiorstw ..................................................................................... 102
3.3. Projekty inwestycyjne realizowane w ramach pomocy
na ochronę środowiska .......................................................................................... 108
3.4. Projekty inwestycyjne realizowane w ramach pomocy na działalność
badawczą, rozwojową i innowacyjną .................................................................... 112
3.5. Pomoc na wsparcie inwestycji podwyższonego ryzyka w małych
i średnich przedsiębiorstwach ............................................................................... 117
Rozdział 4
Zasady realizacji projektów europejskich.................................................................... 123
4.1. Specyfika projektów europejskich ......................................................................... 123
4.2. Schemat aplikowania o dofinansowanie projektu
z funduszy strukturalnych. .................................................................................... 128
4.3. Zasady ogólne rozliczania projektów inwestycyjnych dofinansowanych
z funduszy strukturalnych ..................................................................................... 131
4.3.1. Zasada związania umową ........................................................................ 131
4.3.2. Zasada refundacji .................................................................................... 132
4.3.3. Zasada montażu finansowego ................................................................. 133
4.4. Kwalifikowalność wydatków w projektach inwestycyjnych finansowanych
z funduszy strukturalnych ..................................................................................... 134
4.4.1. Zasady dotyczące zakupu środków trwałych .......................................... 135
4.4.2. Zasady dotyczące amortyzacji ................................................................. 135
4.4.3. Zasady dotyczące zakupu gruntu ............................................................ 136
4.4.4. Zasady dotyczące zakupu nieruchomości zabudowanej ......................... 137
4.4.5. Zasady dotyczące leasingu....................................................................... 137
4.4.6. Zasady dotyczące podatku od towarów i usług i innych podatków ....... 138
4.4.7. Zasady dotyczące wkładu niepieniężnego ............................................... 138
4.4.8. Zasady dotyczące opłat finansowych, doradztwa i usług związanych
z realizacją projektu ................................................................................. 139
4.4.9. Zasady dotyczące dokumentacji niezbędnej do przygotowania
projektu .................................................................................................... 139
4.5. Obowiązek stosowania zamówień publicznych przez beneficjentów
realizujących projekt finansowany z funduszy strukturalnych ............................. 140
4.6. Obowiązki beneficjenta po zakończeniu realizacji inwestycji .............................. 142
Bibliografia ................................................................................................................... 148
Słownik zastosowanych pojęć ...................................................................................... 152

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku