• Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa

Traktat z Lizbony wprowadził wiele zmian do funkcjonowania Unii Europejskiej. W ich wyniku instytucja ta de iure uzyskała status organizacji międzyna­rodowej, de facto wykracza jednak poza klasyczną jej definicję. Łączy w sobie elementy organizacji międzynarodowej, w ramach której zachodzą proce­sy ponadnarodowego oraz międzyrządowego zarządzania. Cechy te, pomimo założeń reformy lizbońskiej o uczynieniu jej spójną instytucją o charakte­rze klasycznej organizacji międzynarodowej, zostały wzmocnione, a nie osłabione. W pracy poruszono zagadnienia: • zmian, jakie dla funkcjonowania Unii Europejskiej wprowadził Traktat z Lizbony w kontekście jej: instytucji, procesu decyzyjnego oraz obecności w rela­cjach międzynarodowych; • specyfiki instytucjonalizacji w ramach Unii Europejskiej, jaka wyłoniła się po wejściu w życie ostatniego traktatu reformującego; • sposobu wyjaśnienia zmian traktatowych przez współczesne teorie studiów europejskich. Praca stanowi kompendium wiedzy o specyfice in

Podtytuł Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa
Autor Anna Skolimowska
Rok wydania 2014
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 164
39.00 27.30
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
25.35
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-628-4
Traktat z Lizbony wprowadził wiele zmian do funkcjonowania Unii Europejskiej. W ich wyniku instytucja ta de iure uzyskała status organizacji międzyna­rodowej, de facto wykracza jednak poza klasyczną jej definicję. Łączy w sobie elementy organizacji międzynarodowej, w ramach której zachodzą proce­sy ponadnarodowego oraz międzyrządowego zarządzania. Cechy te, pomimo założeń reformy lizbońskiej o uczynieniu jej spójną instytucją o charakte­rze klasycznej organizacji międzynarodowej, zostały wzmocnione, a nie osłabione.

W pracy poruszono zagadnienia:
• zmian, jakie dla funkcjonowania Unii Europejskiej wprowadził Traktat z Lizbony w kontekście jej: instytucji, procesu decyzyjnego oraz obecności w rela­cjach międzynarodowych;
• specyfiki instytucjonalizacji w ramach Unii Europejskiej, jaka wyłoniła się po wejściu w życie ostatniego traktatu reformującego;
• sposobu wyjaśnienia zmian traktatowych przez współczesne teorie studiów europejskich.

Praca stanowi kompendium wiedzy o specyfice instytucjonalizacji w ramach Unii Europejskiej, jaka zachodzi na podstawie zapisów Traktatu z Lizbony. Adresowana jest do zainteresowanych analizą kierunku ewolucji procesu integracji europejskiej, jak również badaniem współczesnych form instytucjo­nalizacji w ramach stosunków międzynarodowych.

Wykaz skrótów 7
Wstęp 9

Rozdział 1
Instytucjonalizacja w stosunkach międzynarodowych 13
1.1. Historia instytucjonalizacji w stosunkach międzynarodowych 16
1.2. Typologia instytucji międzynarodowych 19
1.2.1. Organizacje międzynarodowe 20
1.2.1.1. Organy organizacji międzynarodowych 26
1.2.1.2. Uchwały organów organizacji międzynarodowych 27
1.2.1.3. Członkostwo w organizacji miedzynarodowej 28
1.2.1.4. Finansowanie 28
1.2.1.5. Uprawnienia kontrolne 29
1.2.1.6. Rozstrzyganie sporów 29
1.2.1.7. Podmiotowość prawna 30
1.2.2. Normy społeczności międzynarodowej 31
1.2.3. Reżimy międzynarodowe 33
1.3. Determinanty procesu instytucjonalizacji 34
1.4. Funkcje instytucjonalizacji 36
1.5. Podsumowanie 37

Rozdział 2
Instytucjonalizacja a teorie stosunków międzynarodowych 41
2.1. Instytucje międzynarodowe według realizmu politycznego 42
2.2. Instytucje międzynarodowe według liberalizmu politycznego 44
2.3. Instytucje międzynarodowe według konstruktywizmu 45
2.4. Typologia podejść w badaniach instytucji międzynarodowych 48
2.4.1. Podejście instytucjonalne 48
2.4.2. Podejście reżimu 55
2.5. Podsumowanie 56

Rozdział 3
Instytucjonalizacja w ramach Unii Europejskiej 59
3.1. Historia instytucjonalizacji 59
3.2. Instytucjonalizacja w świetle współczesnych teorii integracji europejskej 66
3.2.1. Neofunkcjonalizm 66
3.2.2. Liberalizm międzyrządowy 68
3.2.3. Instytucjonalizm racjonalnego wyboru 69
3.2.4. Instytucjonalizm historyczny 71
3.2.5. Konstruktywizm 72
3.3. Determinanty instytucjonalizacji 74
3.4. Funkcje instytucjonalizacji 76

Rozdział 4
Unia Europejska - formalna analiza instytucjonalna 79
4.1. Charakter prawny organizacji 79
4.2. Motywy utworzenia (preambuła) 80
4.3. Cel utworzenia 82
4.4. Pierwotny skład członkowski (sygnatariusze statutu) 84
4.5. Warunki i tryb przyjmowania nowych członków 85
4.6. Podstawowe zasady funkcjonowania 87
4.7. Struktura organizacyjna 91
4.8. Organy sui generis 97
4.9. Kompetencje uchwałodawcze (w tym tryb podejmowania uchwał) 98
4.10. Uprawnienia kontrolne 106
4.11. Finansowanie organizacji 107
4.12. Wskazanie sposobu lub sposobów rozstrzygania sporów interpretacyjnych 110
4.13. Podsumowanie 110

Rozdział 5
Wymiary obecności Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych 111
5.1. Wymiar instytucjonalny 112
5.2. Wymiar normatywny 117
5.3. Wymiar państwowy 119
5.4. Podsumowanie 120

Rozdział 6
Atrybuty podmiotowości Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych 123
6.1. Zawieranie umów międzynarodowych 123
6.2. Prawo legacji 126
6.3. Ius standi 128
6.4. Immunitety i przywileje 129
6.5. Prawo do samoobrony 130
6.6. Obowiązek zapewnienia pokoju 132

Rozdział 7
Formy instytucjonalizacji w ramach Unii Europejskiej 135
7.1. Reżim międzynarodowy 135
7.2. Organizacja ponadnarodowa 138
7.3. Normy międzynarodowe 140
7.4. Prawo jako instytucja 144

Zakończenie 147
Bibliografia 151
Spis tabel 159
Spis schematów 160
Aneks 161

MONOGRAFIE
Barcz J., Górka A., Wyrozumska A., Instytucje i prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2011.
Barcz J., Unia Europejska na rozstajach. Traktat z Lizbony. Główne kierunki reformy ustrojowej, Warszawa 2009.
Barkin J.S., International Organization:Theories and Institutions, Nowy York 2006.
Bierzanek R., Współczesne stosunki międzynarodowe, Warszawa 1980.
Bull H., The Anarchical Society. A Study of Order in World Politics, Nowy Jork 1977.
Burchill S. (red.), Teorie stosunków międzynarodowych, 2008.
Buzan B., From International to World Society?English School Theory and the Social Structure of Globalisation, Cambridge 2012.
Carr E.H., The Twenty Years' Crisis 1919 - 1939. An Introduction to the Study of International Relations. Londyn 1974.
Checkel J., International institutions and socialization in Europe, Oxford 2007.
Czaputowicz J., Teorie stosunków międzynarodowych, Warszawa 2008.
Cini M., European Union Politics, Oxford 2010.
Dylus A., Globalizacja. Refleksje etyczne, Wrocław 2005.
Elgström O., M. Smith (red.), The European Union and International Organizations, Nowy York 2006.
Finnemore M., National Interests in International Society and The Purpose of Intervention, Nowy York 1996.
Gilas J., Systemy normatywne w stosunkach międzynarodowych, Warszawa - Poznań - Toruń 1991.
Groenleer M., The Authonomy of European Union Agencies. A Comparative Study of Institutional Development, Haga 2009.
Haas E., The Uniting of Europe: Political, Social and Economic Factors 1950-1957, Indiana 2004.
Hardt M., Negri A., Empire, Londyn 2000.
Hix S., System polityczny Unii Europejskiej, Warszawa 2010. Jackson R., Sørensen G., Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych. Teorie i kierunki badawcze, Kraków 2006.
Jesień L., Prezydencja Unii Europejskiej. Zinstytucjonalizowana procedura przywództwa politycznego, Warszawa 2011.
Jørgensen K. E., The European Union and International Organizations, Nowy York 2008;
Julia D., Dictionnaire de la philosophie, Paryż 1964.
Keohane R., After Hegemony. Cooperation and Discord In the World Political Economy, Princeton 1994.
Keohane R., Nye J., Power and Interdependance, Boston 1977.
Keukeleire S., MacNaughtan J., The foreign policy of the European Union, Londyn 2008.
Klotz A., Lynch C., Strategies for Research in Constructivist International Relations, Nowy York 2007.
Krasner S., International Regimes, Stanford 1983.
Kukułka J. (red.), Zmienność i instytucjonalizacja stosunków międzynarodowych, Warszawa 1988.
Kukułka J., Teoria stosunków międzynarodowych, Warszawa 2000.
Kuś A. (red.), Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, Lublin 2010.
Kuźniak B., Marcinko M., Organizacje międzynarodowe, Warszawa 2008.
Latoszek E., Proczek M. (red.), Organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie, Warszawa 2006.
Łoś-Nowak T., Organizacje w stosunkach międzynarodowych. Istota - mechanizmy działania - zasięg, Wrocław 2004.
Malinowski B., A Scientific Theory of Cultrue and Other Essays, Londyn 1969.
Malinowski B., The Dynamic of Cultural Change, Londyn 1945.
Menkes J., Wasilkowski A., Organizacje międzynarodowe. Prawo instytucjonalne, Wolters Kluwer 2010.
Milczarek D., Pozycja i rola Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych. Wybrane aspekty teoretyczne, Warszawa 2003.
Morgenthau H., Politics Among Nations: the struggle for power and peace, Boston 2005.
Mower E.C., International Government, Boston 1931.
North A., Institutions, institutional change, and economic performance, Cambridge 1990.
Oręziak L., Finanse Unii Europejskiej, Warszawa 2005.
Parzymies S., Zięba R. (red.), Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy międzynarodowej w Europie, Warszawa 2004.
Popiuk-Rysińska I., Instytucje międzynarodowe, w: E. Haliżak, R. Kuźniar (red.), Stosunki międzynarodowe. Geneza, istota, dynamika, Warszawa 2004, s. 330-372.
Sałajczyk S., Liberalna wizja rzeczywistości międzynarodowej, w: E. Haliżak, R. Kuźniar, Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, Warszawa 2001, s. 43-50.
Schermers H., Blokker N., International Institutional Law, Leiden 2011.
Ruggie J., Constructing the World Polity: Essays on International Institutionalization, Londyn 1998.
Ruszkowski J., Ponadnarodowość w systemie politycznym Unii Europejskiej, Wolter Kluwer 2010.
Sieniow T., Geneza i rozwój procesów integracyjnych w Europie po II wojnie światowej, w: A. Kuś (red.), Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, Lublin 2010, s. 52.
Sitek M., Instytucje i organy Unii Europejskiej w świetle postanowień Traktatu lizbońskiego, Józefów 2010.
Skolimowska A., Konstruktywizm w studiach europejskich, Warszawa 2013.
Skorowski H., Europa regionu. Regionalizacja jako kategoria aksjologiczna, Warszawa 1998/9.
Stone Sweet A., Thatcher M., Theory and Practice of Delegation to Non-Majoritarian Institutions, "West European Politics" 2002 nr 25, s.1-22.
Waltz K., Man, the state and war. A theoretical analysis, New York 1959.
Wendt A., Społeczna teoria stosunków międzynarodowych, Warszawa 2008.
Wight M., International Theory, Leicester 1991.
Williamson O., The Economic Institutions of Capitalism, Nowy York 1985.
Vibert F., The Rise of the Unelected. Democracy and the New Sparation of Powers, Cambridge 2007.
Zenderowski R., Stosunki międzynarodowe, Warszawa 2005.
ARTYKUŁY W PRACACH ZBIOROWYCH
Barcz J., Problem modelu prawnego procesu integracji europejskiej i zarządzania w ramach Unii Europejskiej, w: J. Barcz, A. Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2011, s. 23-47.
Bieleń S., Proces instytucjonalizacji międzynarodowych stosunków politycznych, w: J. Kukułka (red.), Instytucjonalizacja w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 1988, s. 318-334.
Capotorti F., Supranational organisations, w: „Encyclopedia of Public International Law" t. 4, Oxford 1983.
Christiansen T., Jørgensen K. E, Wiener A., Introduction, w: T. Christiansen, K. E Jørgensen, A. Wiener (red.), The Social Construction of Europe, Londyn 2001, s. 1-21.
Czaputowicz J., Rozwój instytucjonalny w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, w: J. Barcz (red.), Przyszły Traktat Konstytucyjny. Zagadnienia prawno - polityczne, instytucjonalne i proces decyzyjny w UE, Warszawa 2004, s. 188.
Diez T., Speaking Europe: The Politics of Integration Discourse, w: T. Christiansen, K.E. Jørgensen, A. Wiener (red.), The Social Construction of Europe, Londyn 2001, s. 85-101.
Duchêne F., Europe's Role In World Peace, w: R. Mayne (red.), Europe Tomorrow: Sixteen Europeans Look Ahead, Londyn 1972, s. 32-47.
Florczak A., Kegel T., Struktura międzynarodowych organizacji rządowych, w: T. Łoś-Nowak (red.), Organizacje w stosunkach międzynarodowych Istota - mechanizmy działania - zasięg, Wrocław 2004, s. 57-65.
Gilowski P., Podstawy prawne Unii Europejskiej, w: A. Kuś (red.), Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, Lublin 2010, s. 57-108.
Keohane R., Hoffman S., Institutional Change in Europe in the 1980s, w: R. Keohane, S. Hoffman (red.), The New European Community, Boulder 1991, s. 1-23.
Kornobis P., Nowy instytucjonalizm, w: B. Walicka (red.), Słownik politologii, Warszawa 2008, s. 354.
Kukułka J., Instytucjonalizacja w stosunkach międzynarodowych, w: J. Kukułka (red.), Zmienność i instytucjonalizacja stosunków międzynarodowych, Warszawa 1988, s. 305-317.
Latoszek E., Organizacja międzynarodowa jako podmiot stosunków międzynarodowych, w: E. Latoszek, M. Proczek (red.), Organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie, Warszawa 2006, s. 21-71.
Łoś-Nowak T., Organizacje międzynarodowe - ewolucja w kierunku samodzielności w polityce i stosunkach międzynarodowych, w: T. Łoś-Nowak, Organizacje w stosunkach międzynarodowych. Istota - mechanizmy działania - zasięg, Wrocław 2004, s. 15-53.
Łoś-Nowak T., Normy społeczności międzynarodowej, w: A. Antoszewski, R. Herbut, Leksykon politologii, Wrocław 2004, s. 259-260.
Olsen J., March J., The Logic of Appropriateness, w: M. Moran, M. Rein, R. Goodin (red.), The Oxford Handbook of Public Policy, Oxford 2006, s. 689-709.
March J., Olsen J., Elaborating the "new institutionalism", w: R. Rhodes, S. Binder, B. A. Rockman (red.), The Oxford Handbook of Political Institutions, Oxford 2006, s. 3-17.
Popiuk-Rysińska I., Instytucje międzynarodowe, w: E. Haliżak, R. Kuźniar (red.), Stosunki międzynarodowe. Geneza, istota, dynamika, Warszawa 2004, s. 330-350.
Risse-Kappen T., Collective Identity in a Democratic Community: The Case of NATO, w: P. J. Katzenstein (red.), The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics, Nowy York 1996, s. 357-399.
Risse T., Wiener A., The Social Construction of Social Constructivism, w: T. Christiansen, K. E Jørgensen, A. Wiener (red.), The Social Construction of Europe,londyn 2001, s. 199-205.
Sałajczyk S., Liberalna wizja rzeczywistości międzynarodowej, w: E. Haliżak, R. Kuźniar (red.), Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, Warszawa 2001, s. 33-57.
Sbragia A., Introduction, w: A. Sbragia (red.), Euro-politics. Institutions and Policymaking in the New European Community, Waszyngton 1992, s. 1-21.
Staniszkis J., Od autorytetu państwa do pajęczyny władzy, w: J. Staniszkis, Zwierzę niepolityczne, Wydawnictwo Antyk 2003, s. 309-314.
Stein A., Neoliberal institutionalism, w: Ch. Reus-Smit, D. Snidal, The Oxford Handbook of International Relations, Oxford 2010, s. 201-222.
Steinmo S., What is historical institutionalism?, w: D. Della Porta, M. Keating (red.), Approaches in the Social Sciences, Cambridge 2008.
Stone Sweet A., Sandholtz W., Integration, Supranational Governance and the European Polity, w: W. Sandholtz, A. Stone Sweet (red.), European Integration and Supranational Governance, Oxford 1998, s. 1-27.
Wojtasik P., System instytucjonalny, w: A. Kuś (red.), Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, Lublin 2010, s. 109-163.
ARTYKUŁY W CZASOPISMACH
Alter K., The European Union's Legal System and Domestic Policy: Spillover or Backlash?, 'International Organization" 2000 nr 3(54), s. 489-518.
Bartelson J., The Concept of Sovereignty Revisited, "The European Journal of International Law" 2006 nr 2(7), s. 463-474.
Checkel J., Constructivist approaches to European integration, „Arena Working Paper Series" 2006 nr 6, s. 1-41, http://www.arena.uio.no/publications/working-papers2006/papers/wp06_06.xml, (20.09.2009).
Garrett G., Tsebelis G., An Institutional Critique of Intergovernmentalism, „International Organization" 1996 nr 2(50), s. 269-299.
Hall P., Political Science and the Three New Institutionalisms, „Political Studies" 1996 nr XLIV, s. 936-957.
Hill Ch., The capacity-expectations gap, or conceptualizing Europe's International Role, "Journal of Common Market Studies" 1993 nr 3 (31), s. 305-328.
Hopf T., The Promise of Constructivism in International Relations Theory, „International Security" 1998 nr 23(1), s. 171-200.
Katzenstrin P., Keohane R., Krasner S., International Organization
and the Study of World Politics, "International Organizations" 1998 nr 4 t. 52, s. 645-685.
Keohane R., International Institutions: Two Approaches, „International Studies Quarterly" 1988 nr 4(32), s. 379-396.
Keohane R., Twenty Years of Institutional Liberalism, „International Relations" 2012 nr 26(2), s. 125-138.
Krasner S., Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables, "International Organization" 1982 nr 36, s.185-205.
Krotochwil F., Ruggie J. G., International Organization: A State of the Art on an Art of the State, "International Organization" 1986 nr 4 (40), s. 753-775.
Lewis J., Is the Hard Bargaining Image of the Council Misleading? The Committee of Permanent Representatives and Local Elections Directive, „Journal of Common Market Studies" 1998 nr 36 (4), s. 479-504.
Lewis J., The Janus face of Brussels: Socialization and Everyday Decision Making in the European Union, „International Organization" 2005 nr 59 (4), s. 937-972.
March J., Olsen J. The New Institutionalism. Organizational Factors in Political Life, "The American Political Science Review", 1984 nr 3, s. 734-749.
March J., Olsen J. The Institutional Dynamics of International Political Orders, „International Organization" 1998 nr 4, s. 943-969.
Marks G., Hooghe L., Blank K., European Integration from the 1980s: State Centric vs. Multilevel Governance, "Journal of Common Market Studies" 1996 nr 34, s. 341-78.
Manners I., Normative Power Europe: A Contradiction In Terms?, „JCMS" 2002 nr 2 (40), s. 235-258.
Martin L., Simmons B., Theories and Empirical Studies of International Institutions, "International Organization" 1998 nr 4, t. 52, s. 729-757.
Mathews J., Power Shift, „Foreign Affairs" 1997 nr 1, s. 50-66.
Mearsheimer J., The False Promise of International Institutions, „International Security" 1995 nr 3 (19) , s. 5-49.
Moravcsik A., O roli preferencji: liberalna teoria polityki międzynarodowej, „Res Publica Nowa" 2004 nr 3, s. 53-69.
Moravcsik A., Preferences and Power In the European Community: A Liberal Intergovernmental Approach, „Journal of Common Marek Studies" 1993 nr 4(31), s. 473-525.
Morgenthau H., Sześć zasad realizmu politycznego, "Res Publika Nowa" 2004 nr 3, s. 43-69.
North D. C., Thomas R., An Economic Theory of the Growth of the Western World, „The Economic History Review" 1970 nr 1.
Pollack M., Theorizing the European Union: International Organization, Domestic Polity or Experiment in New Governance?, "Annual Review of Political Science" 2005 nr 8, s. 357-398;
Pollack M., The new institutionalism and EU governance: the promise and limits of institutionalist analysis, "Governance" 1996 nr 9(4), s. 429-58;
Pollack M., Delegation, agency and agenda setting in the European Community, „International Organization" 1997 nr 51(1), s. 99-134.
M. Pollack, The New Institutionalisms and European Integration, „Constitutionalism Web-Papers, ConWEB" 2008 nr 1, s. 1-25.
Pollack M., International Relations Theory and European Integration, „EUI Working Papers" 2000 nr 55, s. 1-30.
Polus A., Połączenie społecznego konstruktywizmu i teorii governance'u w analizach relacji pomiędzy organizacjami społeczeństwa obywatelskiego a sferą biznesu, „Kultura - Historia - Globalizacja" nr 5, s. 97-105 www.khg.uni.wroc.pl/files/hkgpolustPDF.pdf (16.08.2010).
Reus-Smit Ch., Konstruktywizm, w: Burchill S. (red.), Teorie stosunków międzynarodowych, 2008.
Sandholtz W. , A. Stone Sweet (red.), European Integration and Supranational Governance, „Jouranl of European Public Policy" 1997 nr 4(3), s. 297-317.
Stavridis S., Why the 'Militarising' of the EU is strengthening the concept of a 'civilian power Europe, "EUI Working Papers" 2001 nr 17, s. 1-23.
Stavridis S., Conceptualizing the EU as an international actor after enlargement, constitutionalization and militarization, PhD programme on EU Studies, 17.05.2002 r., s. 3-12, www.unizar.es/union_europea/files/ (16.04.2008).
Stone Sweet, M. Thatcher, Theory and Practice of Delegation to Non-Majoritarian Institutions, "West European Politics" 2002 nr 25 (1), s. 1-22.
Schepsle K., Rational Choice Instittuionalism, Harvard University 2005.
Skolimowska A., Frank Vibert. The Rise of Unelected. Democracy and the New Separation of Powers, "Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne" 2009 nr 22, s. 263-267.
Thelen K., Historical institutionalism in comparative politics, „Annu. Rev. Polit. Sci" 1999 nr 2, s. 369-404.
Wendt A., Constructing International Politics, „International Security" 1995 nr 1 (20), s. 71-81, http://faculty.maxwell.syr.edu/hpschmitz/PSC124/PSC124Readings/WendtConstructivism.pdf (15.06.2010).
Wight M., Is the Commonwealth a Non-Hobbesian Institution?, „Journal of Commonwealth and Comparative Politics", 1978 nr 26(2), s. 119-135.
Wilga M., The CFSP in synergetic theorizing: Explaining the CFSP via a multi-causal and multi-level analytical model, "Jean Monnet/Robert Schuman Paper Series" 2008 nr 7(8), s. 1-22.
STRONY INTERNETOWE
Barcz J., Traktat z Lizbony. Przewodnik, www.law.uj.edu.pl/~kpe/strona/upload/materialy_64/traktat_z_lizbony_barcz.pdf, (08.08.2011 r.).
Barcz J., Problemy instytucjonalne i prawne związane z akcesem Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, lipiec 2011.
Czym jest New Public Management?, Serwis eGov.pl, 26.10.2008, http://www.egov.pl.
EU Delegations, www.eeas.europa.eu.
http://fundacja.polska-droga.pl/content/view/71/120.
Istanbul Summit Communiqué, Press Release (2004)096, 28 czerwca 2004 r., www.nato.int.
Krasner S., Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables, http://tucnak.fsv.cuni.cz/~plech/Krasner%20Regimes.pdf.
Operacje i Misje UE, www.msz.gov.pl.
Ongoing missions and operations, www.eeas.europa.eu.
Ruszkowski .J. Zastosowanie teorii PAT do analizy wielopoziomowego zarządzania w UE, http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/4-2008_Ruszkowski.pdf
Unia Europejska a Światowa Organizacja Handlu, ww.europarl.europa.eu, (październik 2013).
United Kingdom Association for European Law, http://ukael.org.
Treaty on the European Union - Treaty on the Functioning of the European Union. List of decision-making procedures by article, www.ec.europa.eu/codecision/docs/legal_bases_en.pdf‎ .
Wyrozumska A., Mandat Konferencji Międzyrządowej z 2007 r. a umocnienie ochrony praw podstawowych - status Karty Praw Podstawowych i przystąpienie UE do EKPCz, http://www.rpo.gov.pl/pliki/1190026998.pdf, (08.08.2011 r.), s. 1-20.
DOKUMENTY
Biała Księga Komisji w sprawie rządów europejskich, Dz. Urz. UE C 287 z dn. 12.10.2001, s. 1-29.
Council of the European Union, IGC 2007 Mandate, Bruksela, 26.06.2007 r.
Decyzja Rady z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich, „Dz. U. L." 163 z 23.06.2007, art. 1 i 2, www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007.
Deklaracja z Laeken, www.libr.sejm.gov.pl/oide/images/files/dokumenty/konkluzje/laeken200112.pdf.
Decyzja Rady z dnia 26 lipca 2010 r. określająca organizację i zasady funkcjonowania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, Dz. Urz. UE L 201/30.
European Council in Copenhagen, Conclusions of the Presidency 21-22 czerwca 1993, SN 180/1/93., www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/.../en/ec/72921.pdf‎.
Europe In the World - some practical proposals for greater coherence, effectivness and visibility, Bruksela 08.06.2006 r., COM(2006) 278 final, www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2006/com2006_0278en01.pdf (dostęp z dn. 30.10.2012 r.).
Konwencja wiedeńska o reprezentacji państw w stosunkach z powszechnymi organizacjami międzynarodowymi z 1975 roku http://www.msz.gov.pl/bpt/documents/8964.pdf (20.09.2011 r. ).
Pierson P., The Path to European Integration. A Historical-Institutionalist Analysis, www.people.fas.harvard.edu/~ces/publications/docs/pdfs/PSGE_WP5_2.pdf.
Procedury legislacyjne, www.europa.eu.
Report of the International Law Commission, UN Doc. A/58/10, s. 38, http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/532/94/PDF/N0353294.pdf?OpenElement.
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie wieloletnich ram finansowych i zasobów własnych (2012/2678(RSP), www.europarl.europa.eu (22.09.2013 r.).
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie porozumienia politycznego w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020, www.europarl.europa.eu (22.09.2013 r.).
Sekretariat Generalny Rady, Przewodnik po zwykłej procedurze ustawodawczej, listopad 2011, s. 7, www.consilium.europa.eu/uedocs/.../QC3109179PLC.
Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu
Społecznemu, KOM(2010) 2020, www.ec.europa.eu.
Sprawy Zagraniczne, www.consilium.europa.eu.
Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, http://eur-lex.europa.eu/pl/treaties/index.htm (17.10.2011 r.).
Traktat z Maastricht, http://eur-lex.europa.eu/pl/treaties/dat/11992M/word/11992M.doc, (08.08.2011 r.).
Traktat rzymski, www.eures.praca.gov.pl.
Wersje skonsolidowane Traktatu zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dz. Urz. UE C 83, 30.03.2010 r., http://eur-lex.europa.eu/pl/treaties/index.htm.
Wessels W., Bopp F., The Institutional Architecture of CFSP after the Lisbon Treaty - Constitutional breakthrough or challenges ahead?, http://www.ceps.eu.
Wspólne działanie Rady 2004/551/WPZiB z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Obrony Dz. Urz. UE L 245 z 17.7.2004.
Wspólne działanie Rady 2001/555/WPZiB z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie ustanowienia Centrum Satelitarnego Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE L 200 z 25.7.2001.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 15 lipca 1964 r., Flaminio Costa przeciw ENEL sprawa C-6/64 [1964] ECR 1141.
Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 1963-02-05, C 26/62NV Algemene Transport en Expeditie Ondernemig van Gend & Loos przeciwko Netherlands Inland Revenue Adminsitration.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku