• Przyszłość integracji europejskiej. Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej

Podtytuł Przyszłość integracji europejskiej. Uwarunkowania rozwoju gospod
Autor Piotr Misztal, Witold Rakowski (red.)
Rok wydania 2012
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 324
58.00 40.60
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
40.6
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-531-7

Niniejsza monografia stanowi prezentację wyników badań, prowadzonych przez ekonomistów z krajowych ośrodków naukowo-badawczych, dotyczą­cych głównych czynników determinujących rozwój gospodarczy Unii Europejskiej. Autorzy poszczególnych opracowań starają się w tym miejscu wska­zać i oszacować znaczenie różnych czynników strukturalnych, koniunkturalnych, technologicznych oraz instytucjonalnych determinujących długookre­sową konkurencyjność, innowacyjność i w konsekwencji rozwój gospodarki Unii Europejskiej. W końcowej części książki, autorzy podejmują również próbę analizy różnorodnych zagrożeń i barier ograniczających możliwość rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej, związanych chociażby z ostatnim kryzysem gospodarczym, czy też obecnym kryzysem zadłużeniowym w niektórych krajach członkowskich Unii Europejskiej.
Prezentowana monografia dotyczy zatem niezwykle istotnych i zarazem aktualnych zagadnień. Analizowane kwestie są ważne nie tylko z punktu wi­dzenia pojedynczych krajów członkowskich Unii Europejskiej, czy też Unii Europejskiej jako całości, lecz także z punktu widzenia całej gospodarki świato­wej, ze względu na dominującą pozycję Unii Europejskiej we współczesnym międzynarodowym podziale pracy.

Słowo wstępne Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika 9
Wprowadzenie 11
1. Struktury demograficzne ludności Europy a wzrost gospodarczy - Witold Rakowski 13

1.1. Od T. Malthusa do M. Kremera i co dalej 15

1.2. Rozwój ludności Europy w latach 1950-2050 na tle innych kontynentów 16

1.3. Struktura wieku ludności 21

1.4. Kształtowanie się przyrostu naturalnego w Europie 26

Bibliografia 30
2. Procesy dostosowawcze nowych państw członkowskich (UE-10) w kierunku jednolitego rynku - analiza zmian podobieństwa struktur handlu zagra­nicznego w latach 1999-2011 - Edward Molendowski, Wojciech Polan 33

2.1. Metoda analizy 34

2.2. Zmiany podobieństwa struktur eksportu krajów UE-10 w ich handlu wzajemnym oraz do krajów UE-15 35

2.3. Zmiany podobieństwa struktur importu krajów UE-10 z krajów UE-15 oraz w handlu wzajemnym 38

2.4. Zmiany podobieństwa struktur eksportu i importu krajów UE-10 i UE-15 na tle relacji eksportowo-importowych UE-15 i krajów kandydujących (K-6) 41

Bibliografia 46

Aneks statystyczny 47
3. Instytucjonalne determinanty wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej - analiza panelowa - Andrzej Kacprzyk 53

3.1. Ewolucja teorii wzrostu gospodarczego 54

3.2. Instytucjonalne determinanty wzrostu gospodarczego 56

3.3. Wpływ instytucji na wzrost - analiza empiryczna 57

Bibliografia 64
4. Pomoc publiczna jako instrument wspierania przedsiębiorstw w Unii Europejskiej - Anna Stępniak-Kucharska 67

4.1. Pojęcie pomocy publicznej 68

4.2. Dopuszczalność pomocy publicznej 68

4.3. Formy pomocy publicznej 70

4.4. Kategorie pomocy publicznej 70

4.5. Poziom pomocy publicznej 74

Bibliografia 83
5. Znaczenie międzynarodowej wymiany usług w rozwoju gospodarczym wybranych krajów Unii Europejskiej - Martyna Tarasińska, Elżbieta J. Siek 87

5.1. Rozwój sektora usług i międzynarodowego handlu usługami a rozwój gospodarczy krajów - aspekty teoretyczne 87

5.2. Udział usług w tworzeniu PKB i zatrudnieniu w krajach UE 92

5.3. Międzynarodowa wymiana usług w krajach UE 96

5.4. Międzynarodowa wymiana usług a tempo wzrostu PKB 101

Bibliografia 103
6. UE-15 a kraje nowo przyjęte - próba oceny dystansu rozwojowego - Joanna Garlińska-Bielawska 107

6.1. Wzrost i rozwój gospodarczy a międzynarodowa integracja gospodarcza 108

6.2. Problem badania dysproporcji rozwojowych w aspekcie międzynarodowym 110

6.3. Modele grawitacji i potencjału 113

6.4. Analiza dystansu rozwojowego pomiędzy UE-15 a krajami nowo przyjętymi 115

Bibliografia 123
7. Zróżnicowanie konkurencyjności a pozycja eksportowa krajów członkowskich Unii Europejskiej w handlu międzynarodowym w latach 1995-2011 - Tomasz Białowąs 125

7.1. Koncepcja i pomiar konkurencyjności 126

7.2. Zróżnicowanie ogólnej konkurencyjności krajów członkowskich Unii Europejskiej 128

7.3. Konkurencyjność cenowa i kosztowa 130

7.4. Konkurencyjność pozacenowa 133

7.5. Konkurencyjność zewnętrzna 139

Bibliografia 144
8. Pozycja Unii Europejskiej jako regionu przyjmującego bezpośrednie inwestycje zagraniczne i ich znaczenie dla rynku pracy - Katarzyna Madaj 147

8.1. Wpływ kryzysu finansowego na skalę i kierunki międzynarodowych przepływów BIZ 149

8.2. Pozycja Unii Europejskiej jako adresata i realizatora BIZ na tle wybranych gospodarek i świata 152

8.3. Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rynku pracy kraju-adresata w kontekście międzynarodowego kryzysu finansowego - przykład Pol­ski 156

Bibliografia 166
9. Polityka regionalna Unii Europejskiej - wczoraj, dziś i jutro - Katarzyna Sieradzka 169

9.1. Ewolucja polityki regionalnej i jej cele 169

9.2. Instrumenty finansowania polityki regionalnej w latach 2007-2013 180

9.3. Perspektywy rozwoju polityki regionalnej 182

Bibliografia 186
10. Polityka innowacyjna Unii Europejskiej w okresie kryzysu gospodarczego - Anna Wolak-Tuzimek, Iwona Wolak-Kozera 189

10.1. Polityka innowacyjna Unii Europejskiej 191

10.2. Programy Unii Europejskiej wspierające działalność innowacyjną przedsiębiorstw 196

Bibliografia 202
11. Services-Led-Development jako koncepcja rozwoju gospodarczego krajów Unii Europejskiej - Magdalena Majchrzak 205

11.1. Interpretacja rozwoju gospodarczego 205

11.2. Wybrane koncepcje rozwoju gospodarczego 207

11.3. Geneza gospodarki opartej na sektorze usług 217

11.4. Serwicyzacja gospodarki 218

Bibliografia 223
12. Rola polityki badawczo-rozwojowej w realizacji nowej strategii rozwoju Unii Europejskiej Europa 2020 - Izabela Młynarzewska-Borowiec 225

12.1. Wpływ innowacji na wzrost gospodarczy - zarys teoretyczny 226

12.2. Polityka badawczo-rozwojowa Unii Europejskiej i jej historia 228

12.3. Istota nowej strategii rozwoju Unii Europejskiej i znaczenie celów innowacyjnych w jej realizacji 232

12.4. Stan realizacji priorytetu „Inteligentny rozwój" w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej w okresie 2000-2010 235

12.5. Realizacja celów innowacyjnych strategii Europa 2020 a poziom zamożności krajów członkowskich Unii Europejskiej w okresie 2000-2010 - anali­za empiryczna 241

Bibliografia 244
13. Wybrane działania Unii Europejskiej w zakresie przezwyciężania kryzysu gospodarczego - Edyta Zduńska-Leseux 247

13.1. Wkład Polityki Spójności w plan naprawy gospodarczej Unii Europejskiej 248

13.2. Silna i konkurencyjna Europa 253

13.3. Krok w kierunku zapewnienia stabilności gospodarczej w Unii Europejskiej 254

13.3.1. Europejski Mechanizm Stabilności 255

13.3.2. Wzmocnienie zarządzania gospodarczego w ramach Paktu Stabilności i Wzrostu 257

Bibliografia 259
14. Ekoinnowacje - szansą na rozwój gospodarczy Europy - Maria Charzyńska 263

14.1. Definiowanie ekoinnowacji 264

14.2. Ekoinnowacje a rozwój gospodarczy 266

14.3. Strategie dla ekoinnowacji 269

14.4. Bariery i determinanty wdrażania ekoinnowacji 271

Bibliografia 274
15. Kryzys zadłużenia w strefie euro a możliwości finansowania budżetu Unii Europejskiej - Marta Pajórek 277

15.1. Kryzys zadłużenia w strefie euro 278

15.1.1. Dług publiczny 280

15.1.2. Deficyt budżetowy 283

15.2. Kryzys zadłużenia w krajach GIPSI (PIIGS) 283

15.3. Unijna oraz międzynarodowa pomoc finansowa 286

Bibliografia 288
16. Rola uczelni wyższych w budowaniu wiedzy o Unii Europejskiej - Beata Sobka, Mariusz Sobka 271

16.1. Integracja europejska a polskie szkolnictwo wyższe 292

16.2. Założenia i przebieg badań 294

16.3. Wyniki badań 295

Bibliografia 299
17. Integracja monetarna państw Zatoki Perskiej - Ireneusz Pszczółka 301

17.1. Pojęcie integracji monetarnej 302

17.2. Gospodarki krajów GCC 303

17.3. Koszty i korzyści z integracji monetarnej w krajach GCC 313

Bibliografia 315

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku