• Rachunkowość i podatki w logistyce - od teorii do praktyki (wyd. III)

Rachunkowość, a przede wszystkim podatki dotyczą wszystkich przedsiębiorstw, także tych prowadzących działalność z zakresu transportu i logistyki. Książka „Rachunkowość i podatki w logistyce. Od teorii do praktyki" adresowana jest do wszystkich, którzy chcą poznać i zrozumieć rolę rachunkowości oraz podatków w realizacji procesów logistycznych (m. in. studenci kierunków z zakresu transportu i logistyki, słuchacze studiów podyplomowych, szkoleń, kadra menedżerska przedsiębiorstw transportowych i logistycznych). Zgodnie z tytułem w każdym rozdziale prezentowane są treści teoretyczne, często wynikające z przepisów prawa. Uzupełnione są one przykładami z praktyki i zadaniami. Do każdego zadania podane jest rozwiązanie. Dzięki tej książce Czytelnik zdobędzie nie tylko wiedzę, ale także praktyczne umiejętności przydatne przede wszystkim w życiu zawodowym, a mianowicie: • rozróżnianie i dobieranie form ewidencji do potrzeb rachunkowości i podatków; • klasyfikowanie podatków, opłat i parapodatków w praktyce przedsiębiorstw transportowych i logistycznych; • charakteryzowanie procesów logistycznych; • interpretowanie składników bilansu przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem zasobów zaangażowanych w procesach logistycznych; • rozróżnianie przychodów i kosztów bilansowych oraz podatkowych w działalności logistycznej; • wykorzystanie informacji ze sprawozdania finansowego w procesach decyzyjnych; • identyfikowanie operacji gospodarczych związanych z procesami logistycznymi i określenie ich wpływu na składniki bilansu oraz rachunku zysków i strat; • budowanie planu kont z uwzględnieniem procesów logistycznych; • dokonywanie pomiaru i wyceny środków trwałych zaangażowanych w działalność logistyczną; • przeprowadzenie wyceny rozchodu zapasów materiałów, towarów i wyrobów gotowych; • ustalanie czasu pracy kierowców oraz kosztów krajowej i zagranicznej podróży służbowej; • dokonywanie rozliczeń z tytułu podatku dochodowego, podatku VAT, akcyzy oraz podatków i opłat lokalnych (podatek od środków transportu, podatek od nieruchomości, podatki i opłaty za użytkowanie środowiska i inne) w działalności logistycznej.

Podtytuł Rachunkowość i podatki w logistyce - od teorii do praktyki (wyd. III)
Autor Piotr Szczypa (red.)
Rok wydania 2023
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 690
125.00 87.50
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
87.5
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-721-2
Rachunkowość, a przede wszystkim podatki dotyczą wszystkich przedsiębiorstw, także tych prowadzących działalność z zakresu transportu i logistyki. Książka „Rachunkowość i podatki w logistyce. Od teorii do praktyki" adresowana jest do wszystkich, którzy chcą poznać i zrozumieć rolę rachunkowości oraz podatków w realizacji procesów logistycznych (m. in. studenci kierunków z zakresu transportu i logistyki, słuchacze studiów podyplomowych, szkoleń, kadra menedżerska przedsiębiorstw transportowych i logistycznych). Zgodnie z tytułem w każdym rozdziale prezentowane są treści teoretyczne, często wynikające z przepisów prawa. Uzupełnione są one przykładami z praktyki i zadaniami. Do każdego zadania podane jest rozwiązanie.

Dzięki tej książce Czytelnik zdobędzie nie tylko wiedzę, ale także praktyczne umiejętności przydatne przede wszystkim w życiu zawodowym, a mianowicie:
• rozróżnianie i dobieranie form ewidencji do potrzeb rachunkowości i podatków;
• klasyfikowanie podatków, opłat i parapodatków w praktyce przedsiębiorstw transportowych i logistycznych;
• charakteryzowanie procesów logistycznych;
• interpretowanie składników bilansu przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem zasobów zaangażowanych w procesach logistycznych;
• rozróżnianie przychodów i kosztów bilansowych oraz podatkowych w działalności logistycznej;
• wykorzystanie informacji ze sprawozdania finansowego w procesach decyzyjnych;
• identyfikowanie operacji gospodarczych związanych z procesami logistycznymi i określenie ich wpływu na składniki bilansu oraz rachunku zysków i strat;
• budowanie planu kont z uwzględnieniem procesów logistycznych;
• dokonywanie pomiaru i wyceny środków trwałych zaangażowanych w działalność logistyczną;
• przeprowadzenie wyceny rozchodu zapasów materiałów, towarów i wyrobów gotowych;
• ustalanie czasu pracy kierowców oraz kosztów krajowej i zagranicznej podróży służbowej;
• dokonywanie rozliczeń z tytułu podatku dochodowego, podatku VAT, akcyzy oraz podatków i opłat lokalnych (podatek od środków transportu, podatek od nieruchomości, podatki i opłaty za użytkowanie środowiska i inne) w działalności logistycznej.

Wprowadzenie 13

Rozdział 1
Wprowadzenie do rachunkowości przedsiębiorstw - Piotr Szczypa 15
1.1. Definicja i typologia rachunkowości 15
1.2. Zakres podmiotowy rachunkowości według prawa bilansowego 22
1.3. Zakres przedmiotowy rachunkowości 26
1.4. Funkcje rachunkowości 28
1.5. Podstawowa terminologia z zakresu rachunkowości 30
1.6. Zadania 34
1.7. Rozwiązania zadań 36
Literatura 36

Rozdział 2
Wprowadzenie do podatków - Izabela Skadłubowicz 37
2.1. Podatki i pojęcia bliskoznaczne 37
2.2. Klasyfikacja podatków 41
2.3. Funkcje podatków 45
2.4. Podstawowa terminologia z zakresu podatków 50
2.5. Ewidencja dla potrzeb podatków 64
2.6. Podatki w przedsiębiorstwie, biurze rachunkowym lub u doradcy podatkowego 71
2.7. Zadania 76
2.8. Rozwiązania zadań 77
Literatura 78

Rozdział 3
Wprowadzenie do logistyki - Szymon Zimniewicz 81
3.1. Pojęcie logistyki 81
3.2. Funkcje logistyki 83
3.3. Podstawowa terminologia z zakresu logistyki 86
3.4. Organizacja logistyki w przedsiębiorstwach 89
3.5. Strategie logistyczne w przedsiębiorstwie 91
3.7. Zadania 98
3.8. Rozwiązania zadań 99
Literatura 99

Rozdział 4
Charakterystyka podstawowych procesów logistycznych - Robert Rogaczewski 101
4.1. Wprowadzenie do procesów logistycznych 101
4.2. Proces zaopatrzenia 103
4.3. Proces dystrybucji 109
4.4. Proces transportowy 121
4.5. Proces magazynowania 127
4.6. Proces zarządzania zapasami 133
4.7. Zadania 136
4.8. Rozwiązania zadań 137
Literatura 137

Rozdział 5
Rachunkowość i podatki a logistyka - Piotr Szczypa 139
5.1. Zapotrzebowania informacyjne ze strony logistyki 139
5.2. Działalność logistyczna jako źródło informacji dla potrzeb rachunkowości i podatków 141
5.3. Rola rachunkowości finansowej w realizacji procesów logistycznych 143
5.4. Rola rachunkowości zarządczej w realizacji procesów logistycznych 146
5.6. Zadania 154
5.7. Rozwiązania zadań 155
Literatura 155

Rozdział 6
Majątek przedsiębiorstwa (aktywa) ze szczególnym uwzględnieniem zasobów zaangażowanych w procesach logistycznych - Małgorzata Cieciura 157
6.1. Majątek (aktywa) przedsiębiorstwa 157
6.2. Charakterystyka majątku trwałego (aktywów trwałych) ze szczególnym uwzględnieniem środków trwałych 164
6.3. Charakterystyka majątku obrotowego (aktywów obrotowych) ze szczególnym uwzględnieniem zapasów i należności z tytułu dostaw i usług 174
6.4. Zadania 182
6.5. Rozwiązania zadań 186
Literatura 188

Rozdział 7
Źródła finansowania majątku (pasywa) ze szczególnym uwzględnieniem źródeł zaangażowanych w procesy logistyczne - Małgorzata Cieciura 189
7.1. Źródła finansowania majątku (pasywa) przedsiębiorstwa 189
7.2. Charakterystyka kapitałów (funduszy) własnych ze szczególnym uwzględnieniem kapitału podstawowego 192
7.3. Charakterystyka kapitałów obcych (zobowiązań i rezerw na zobowiązania) ze szczególnym uwzględnieniem kredytów i zobowiązań z tytułu dostaw i usług 199
7.4. Zadania 204
7.5. Rozwiązania zadań 207
Literatura 209

Rozdział 8
Koszty bilansowe i podatkowe w działalności logistycznej przedsiębiorstw - Robert Piechota 211
8.1. Koszty i pojęcia bliskoznaczne 211
8.2. Klasyfikacja kosztów 215
8.3. Koszty bilansowe i podatkowe 225
8.4. Pojęcie i klasyfikacja kosztów logistyki 229
8.5. Koszty układu rodzajowego w ramach procesów logistycznych 237
8.6. Koszty według typów działalności w ramach procesów logistycznych 241
8.7. Koszty uzyskania przychodów w ramach procesów logistycznych 244
8.8. Zadania 251
8.9. Rozwiązania zadań 253
Literatura 255

Rozdział 9
Przychody bilansowe i podatkowe w działalności logistycznej - Grzegorz Zimon 257
9.1. Przychody i pojęcia bliskoznaczne 257
9.2. Klasyfikacja przychodów 259
9.3. Przychody bilansowe i podatkowe 263
9.4. Przychody w ramach procesów logistycznych 269
9.5. Zadania 277
9.6. Rozwiązania zadań 278
Literatura 279

Rozdział 10
Wartość poznawcza sprawozdania finansowego - Robert Piechota 281
10.1. Istota i elementy sprawozdania finansowego 281
10.2. Bilans i jego wartość informacyjna 286
10.3. Rachunek zysków i strat i jego wartość informacyjna 293
10.4. Informacja dodatkowa i jej wartość informacyjna 300
10.5. Rachunek przypływów pieniężnych i jego wartość informacyjna 303
10.6. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym i jego wartość informacyjna 310
10.7. Analiza wskaźnikowa w ramach oceny działalności logistycznej przedsiębiorstwa 314
10.8. Zadania 319
10.9. Rozwiązania zadań 322
Literatura 327

Rozdział 11
Operacje gospodarcze związane z procesami logistycznymi i ich wpływ na składniki bilansu oraz rachunku zysków i start - Piotr Szczypa 329
11.1. Istota i klasyfikacja operacji gospodarczych 329
11.2. Wpływ operacji gospodarczych bilansowych na składniki bilansu 333
11.3. Wpływ operacji gospodarczych wynikowych na składniki rachunku zysków i strat oraz bilansu 338
11.4. Zadania 341
11.6. Rozwiązania zadań 347

Rozdział 12
Uwzględnienie procesów logistycznych w planie kont - Agnieszka Wlazły 351
12.1. Pojęcie i klasyfikacja kont księgowych 351
12.2. Zakładowy plan kont - istota i zasady budowy 364
12.3. Składniki majątku i źródła finansowania majątku zaangażowane w działalność logistyczną - ujęcie w planie kont 372
12.4. Przychody i koszty związane z działalnością logistyczną - ujęcie w planie kont 377
12.5. Zadania 382
12.6. Rozwiązania zadań 383
Literatura 384

Rozdział 13
Wybrane zagadnienia z zakresu pomiaru i wyceny środków trwałych zaangażowanych w działalność logistyczną - Bronisław Bryl 387
13.1. Istota pomiaru i wyceny w rachunkowości 387
13.2. Wycena środków trwałych przy przyjęciu na stan przedsiębiorstwa 390
13.3. Istota umorzenia środków trwałych i amortyzacji 395
13.4. Amortyzacja bilansowa i podatkowa budynków i budowli 402
13.5. Amortyzacja bilansowa i podatkowa środków transportowych 404
13.6. Zadania 406
13.6. Rozwiązania zadań 408
Literatura 409

Rozdział 14
Wybrane zagadnienia z zakresu pomiaru i wyceny zapasów - Anna Lewandowska-Ciszek 411
14.1. Ruch zapasów w przedsiębiorstwie a koncepcje zarządzania zapasami 411
14.2. Wycena zapasów przy ich przyjęciu na stan przedsiębiorstwa 425
14.3. Wycena rozchodu zapasów według cen średnich 427
14.4. Wycena rozchodu zapasów według metody FIFO 428
14.5. Wycena rozchodu zapasów według metody LIFO 429
14.6. Wycena rozchodu zapasów według szczegółowej identyfikacji cen 430
14.7. Wycena rozchodu zapasów według stałej ceny ewidencyjnej 430
14.8. Zadania 433
14.9. Rozwiązania zadań 438
Literatura 445

Rozdział 15
Czas pracy i wynagrodzenia kierowców - Stanisław Ejdys 447
15.1. Czas pracy kierowców w świetle przepisów 447
15.2. Normy dotyczące czasu pracy kierowców 457
15.3. Formy zatrudnienia kierowców 474
15.4. Krajowa podróż służbowa 481
15.5. Zagraniczna podróż służbowa 486
15.6. Zadania 488
15.7. Rozwiązania zadań 489
Literatura 490

Rozdział 16
Podatek dochodowy w działalności logistycznej przedsiębiorstw - Małgorzata Szafoni 493
16.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy podatku dochodowego 493
16.1.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy w podatku dochodowym od osób fizycznych 496
16.1.2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy w podatku dochodowym od osób prawnych 506
16.2. Stawki podatku dochodowego i zasady ustalania kwoty podatku 514
16.2.1. Stawki i technika obliczania podatku w podatku dochodowym od osób fizycznych 514
16.2.2. Stawki i technika obliczania podatku w podatku dochodowym od osób prawnych 520
16.3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 525
16.4. Karta podatkowa 531
16.5. Podatek tonażowy jako szczególna forma opodatkowania dochodu 535
16.6. Zadania 540
16.7. Rozwiązania zadań 543
Literatura 546

Rozdział 17
Podatek od towarów i usług (VAT) w działalności logistycznej przedsiębiorstw - Marek Maliński 547
17.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy podatku VAT 547
17.2. Stawki podatku VAT i zasady ustalania kwoty podatku 555
17.2.1. Podstawa opodatkowania 556
17.2.2. Stawki podatku VAT 560
17.2.3. Zwolnienia od podatku VAT 561
17.2.4. Obowiązek podatkowy 565
17.2.5. Odliczenie podatku naliczonego 567
17.2.6. Współczynnik struktury sprzedaży (WSS) 574
17.3. Podatek VAT w transporcie 576
17.4. Podatek VAT w obrocie zapasami 581
17.5. Ewidencja podatku VAT 584
17.6. Zadania 585
17.7. Rozwiązania zadań 589
Literatura 590

Rozdział 18
Akcyza w działalności logistycznej przedsiębiorstw - Marek Maliński 593
18.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy akcyzy 593
18.1.1. Produkty (wyroby) podlegające akcyzie 596
18.1.2. Zdarzenia związane z produktami (wyrobami) podlegające opodatkowaniu akcyzą 598
18.1.3. Podatnicy 603
18.2. Zasady ustalania kwoty akcyzy 607
18.2.1. Podstawa opodatkowania akcyzą 608
18.2.2. Stawki akcyzy 610
18.2.3. Wybrane zwolnienia z akcyzy 612
18.2.4. Termin zapłaty akcyzy i podstawowe obowiązki administracyjne w rozliczaniu akcyzy 613
18.3. Wybrane przykłady akcyzy w ramach działalności logistycznej przedsiębiorstw 618
18.3.1. Przewóz wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy 618
18.3.2. Transakcje poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy 621
18.4. Zadania 623
18.8. Rozwiązania zadań 626
Literatura 627

Rozdział 19
Podatki i opłaty lokalne w działalności logistycznej przedsiębiorstw - Małgorzata Szafoni 629
19.1. Podatek od środków transportowych 629
19.2. Podatek od nieruchomości 639
19.3. Opłaty za użytkowanie środowiska 649
19.3.1. Opłata za korzystanie ze środowiska 650
19.3.2. Opłaty za usługi wodne 657
19.3.3. Opłata za usunięcie drzewa lub krzewu 660
19.3.4. Opłata produktowa 662
19.4. Pozostałe podatki, parapodatki i opłaty 664
19.4.1. Podatek od czynności cywilnoprawnych 664
19.4.2. Opłata skarbowa 672
19.4.3. Inne parapodatki 675
19.4.4. Pozostałe opłaty lokalne 678
19.5. Zadania 681
19.6. Rozwiązania zadań 683
Literatura 685

Informacje o autorach 687

Bronisław Bryl - główny księgowy i prokurent samodzielny Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A. Jest biegłym rewidentem, członkiem Zarządu Oddziału Terenowego w Koninie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Wykładowca na certyfikowanych kursach zawodowych dla samodzielnych i głównych księgowych. Pracownik Katedry Nauk Ekonomicznych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Kontakt: ab.bryl@neostrada.pl

Małgorzata Cieciura - dr inż., pracownik Katedry Nauk Ekonomicznych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień dotyczących systemu rachunkowości finansowej i sprawozdawczości finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów behawioralnych i etyki w rachunkowości. Jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz sygnatariuszem Kodeksu Zawodowej Etyki w rachunkowości. W praktyce gospodarczej prowadzi szkolenia z zakresu rachunkowości finansowej i sprawozdawczości. Jest cenionym dydaktykiem z wieloletnim stażem. Kontakt: m.cieciura@wp.pl

Stanisław Ejdys - doktor nauk ekonomicznych Katedry Nauk Ekonomicznych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. Ekspert Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w dziedzinie transportu i taboru. Jego aktywność naukowo-badawcza koncentruje się wokół problematyki transportu. W szczególności dotyczy badań w transporcie z wykorzystaniem metod ilościowych. Autor licznych publikacji z tego zakresu. W swoich opracowaniach stara się łączyć elementy teorii z praktyką gospodarczą. Kontakt: ejdys.stanislaw@gmail.com

Anna Lewandowska-Ciszek - certyfikowany logistyk, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskała w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Praktyk biznesowy specjalizujący się w obszarach racjonalizacji przepływu materiałów z wykorzystaniem najnowszych koncepcji zarządzania, a także planowania produkcji i sterowania zapasami. Doświadczenie zawodowe pozyskała w przedsiębiorstwach produkcyjnych, takich jak VW-Poznań oraz Decora S.A. Nabytą wiedzę praktyczną wykorzystuje jako pracownik Katedry Nauk Ekonomicznych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Technicznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie, organizując warsztaty praktyczne w języku polskim oraz angielskim. W pracy naukowej koncentruje się na operacjonalizacji zjawisk powiązanych z przepływami materiałów. Kontakt: lewandowska.anna@poczta.fm

Marek Maliński - radca prawny, pracownik administracji podatkowej, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W praktyce zawodowej zajmuje się opodatkowaniem działalności gospodarczej zarówno z perspektywy postępowań podatkowych, jak i sądowych. Autor publikacji z zakresu prawa i postępowania podatkowego oraz prawa Unii Europejskiej. Zainteresowania naukowe koncentruje się wokół szeroko rozumianej problematyki relacji prawa polskiego i Unii Europejskiej. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu prawa podatkowego oraz finansowego w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. Kontakt: marekmalinski@gmail.com

Robert Piechota - doktor, pracownik Katedry Nauk Ekonomicznych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Technicznych PWSZ w Koninie. Posiada praktykę jako konsultant wdrożeniowy systemów zarządzania kosztami oraz controller finansowy. W swoim dorobku zawodowym posiada doświadczenie w działalności konsultingowej obejmującej analizę i usprawnianie procesów gospodarczych, tworzenie i wdrażanie systemów informacyjnych rachunkowości zarządczej, przygotowywanie planów finansowych, studiów wykonalności, oceny projektów inwestycyjnych oraz systemów controllingu i budżetowania kosztów. W pracy naukowej zajmuje się innowacyjnymi koncepcjami rachunkowości zarządczej, a także problematyką źródeł finansowania i wyceny przedsiębiorstw oraz inżynierią finansową. Jest autorem ponad 60 publikacji naukowych z zakresu rachunkowości i controllingu. Kontakt: robert.piechota@vip.interia.pl

Robert Rogaczewski - dr nauk ekonomicznych, starszy wykładowca Katedry Nauk Ekonomicznych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Technicznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Logistycznego. W pracy naukowej prowadzi badania z zakresu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw. Jest autorem wielu publikacji naukowych z zakresu logistyki i zarządzania przedsiębiorstwami międzynarodowymi. W praktyce gospodarczej zajmuje się wprowadzaniem i sprzedażą produktów na rynkach DACH. Kontakt: r.rogaczewski@gmail.com

Małgorzata Szafoni - ekonomista, wykładowca, urzędnik w administracji publicznej, przedsiębiorca. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, jak również studiów podyplomowych m.in. w zakresie podatków. W ramach pracy w Ministerstwie Finansów i jednostkach resortu, realizowała projekty modernizacji organizacji i zarządzania oraz systemu poboru podatków, jak również koordynacji współpracy zagranicznej i wymiany informacji podatkowych, w tym projekty z organizacjami międzynarodowymi (UE, OECD, Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, IOTA). W ramach Ministerstwa Spraw Zagranicznych brała udział w przygotowaniu i koordynacji Przewodnictwa Polski w Radzie UE. Członek International Fiscal Association (IFA)/Międzynarodowe Stowarzyszenie Podatkowe w Polsce. W praktyce gospodarczej zajmuje się doradztwem zarządczym, zarządzaniem projektami, wsparciem biznesu oraz szkoleniami - w obszarze organizacji i zarządzania oraz aspektów organizacyjno-formalnych prowadzenia firmy. W pracy naukowej prowadzi badania z zakresu międzynarodowej konkurencji podatkowej. Kontakt: malgorzata.szafoni@wp.pl

Izabela Skadłubowicz - dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Stopień naukowy uzyskała na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Wykładowca akademicki na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie w sferze administracji publicznej oraz w obszarze podatków i prawa podatkowego. Wdrażała i monitorowała działanie w praktyce w organizacji m.in. Common Assessment Framework (CAF), system zarządzania jakością, zarządzanie przez cele. Zainteresowania naukowe kieruje w stronę poprawy sprawności działania administracji publicznej oraz systemu podatkowego i jego wpływu na decyzje indywidualne podmiotów gospodarczych. Jest autorem publikacji naukowych z zakresu zarządzana administracją publiczną i przedsiębiorstwem. Kontakt: izaska4321@gmail.com

Piotr Szczypa - prof. PWSZ, pracownik Katedry Nauk Ekonomicznych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie oraz Katedry Informatyki Ekonomicznej i Controllingu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy. Jest dyplomowanym księgowym, członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i sygnatariuszem Kodeksu zawodowego etyki w rachunkowości. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Polskiego Towarzystwa Leśnego. W praktyce gospodarczej zajmuje się wdrożeniem, dostosowaniem zakładowego planu kont do potrzeb jednostek gospodarczych i szkoleniami z zakresu rachunkowości oraz controllingu. W pracy naukowej prowadzi badania z zakresu rachunkowości i controllingu w logistyce przedsiębiorstw, w gospodarce leśnej oraz w działalności proekologicznej jednostek gospodarczych. Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych z zakresu rachunkowości i controllingu. Kontakt: piotr.szczypa@konin.edu.pl

Szymon Zimniewicz - dr, menedżer kierunku Logistyka, pracownik Katedry Nauk Ekonomicznych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Technicznych PWSZ w Koninie. Doświadczony dydaktyk i przedsiębiorca, właściciel przedsiębiorstwa i prezes spółki z o.o. Zainteresowania naukowe skupia na obszarze zarządzania łańcuchem dostaw, a w szczególności zaopatrzenia i transportu. Jest autorem kilkunastu publikacji z zakresu logistyki. Kontakt: szymon.zimniewicz@konin.edu.pl

Grzegorz Zimon - dr inż. zatrudniony jako adiunkt na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej w Zakładzie Finansów, Bankowości i Rachunkowości. W pracy naukowej prowadzi badania z zakresu zarządzania kapitałem obrotowym w małych i średnich przedsiębiorstwach, rachunkowości zarządczej i logistyki przedsiębiorstw. Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych z zakresu finansów, rachunkowości i logistyki. Kontakt: gzimon@prz.edu.pl

Agnieszka Wlazły - prowadzi Kancelarię Księgowo-Podatkową Abakus Plus w Koninie, w ramach której realizowana jest pełna obsługa księgowa i kadrowo-płacowa firm, osób fizycznych, prawnych, fundacji, stowarzyszeń, PES, sporządza analizy i oceny rentowności, wnioski i rozliczenia dotacji unijnych, biznesplany. Jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Trener na kursach zawodowych i szkoleniach z zakresu księgowości, form prawnych i rozliczeń działalności, kadr i płac, sporządzania biznesplanów. Współpracuje m.in. z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie oraz Poznańskim Centrum Kształcenia Zawodowego. Kontakt: kancelaria@abakusplus.com.pl

Recenzent: dr hab. profesor Uniwersytetu Szczecińskiego Anna Bera

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku