• Kontrola, audyt, rachunkowość i finanse - praktyczne rozwiązania

Odpowiednio stosowane narzędzia finansów, rachunkowości, audytu i kontroli są w obecnych czasach podstawą sukcesu w zarządzaniu podmiotami publicznymi oraz prywatnymi. Realizacja celów i zadań tych podmiotów wymaga właściwego zarządzania ich finansami. Proces ten wymaga z kolei prawidłowo funkcjonującego i skutecznie wykorzystywanego systemu rachunkowości. Niezbędne dla efektywnego zarządzania jednostkami są również należycie prowadzone audyt i kontrola zarządcza. Książka składa się z odpowiednio dobranych studiów przypadków sektora publicznego i prywatnego, prezentujących praktyczne wykorzystanie metod i narzędzi finansów, rachunkowości, audytu i kontroli. Autorami przygotowanych opracowań są absolwenci studiów podyplomowych Finanse i rachunkowość budżetowa oraz Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe twórców sprawia, że prezentowane studia przypadku mają przede wszystkim walor praktyczny. Niniejsza monografia

Podtytuł Kontrola, audyt, rachunkowość i finanse - praktyczne rozwiązania
Autor Tomasz Gabrusewicz, Kamilla Marchewka-Bartkowiak, Marcin Wiśniewski (red.)
Rok wydania 2015
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 224
52.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-670-3

Odpowiednio stosowane narzędzia finansów, rachunkowości, audytu i kontroli są w obecnych czasach podstawą sukcesu w zarządzaniu podmiotami publicznymi oraz prywatnymi. Realizacja celów i zadań tych podmiotów wymaga właściwego zarządzania ich finansami. Proces ten wymaga z kolei prawidłowo funkcjonującego i skutecznie wykorzystywanego systemu rachunkowości. Niezbędne dla efektywnego zarządzania jednostkami są również należycie prowadzone audyt i kontrola zarządcza.

Książka składa się z odpowiednio dobranych studiów przypadków sektora publicznego i prywatnego, prezentujących praktyczne wykorzystanie metod i narzędzi finansów, rachunkowości, audytu i kontroli. Autorami przygotowanych opracowań są absolwenci studiów podyplomowych Finanse i rachunkowość budżetowa oraz Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe twórców sprawia, że prezentowane studia przypadku mają przede wszystkim walor praktyczny.

Niniejsza monografia adresowana jest do osób chcących poznać od strony praktycznej zagadnienia zarządzania finansami i nadzoru, w tym studentów kierunku finanse i rachunkowość oraz słuchaczy studiów podyplomowych.

Rozdział 1
Obligacje przychodowe alternatywnym źródłem finansowania rozwoju lokalnego - Daniel Budzeń 9
Wstęp 9
1.1. Obligacje komunalne jako źródło finansowania deficytu budżetowego 10
1.2. Funkcje, ryzyka i rodzaje obligacji 11
1.3. Istota obligacji przychodowych 15
1.4. Doświadczenia jednostek samorządu terytorialnego w realizowaniu inwestycji finansowanych przy udziale obligacji przychodowych 20
Podsumowanie 21
Bibliografia 21

Rozdział 2
Zarządzanie ryzykiem jako jeden z elementów standardów kontroli zarządczej na przykładzie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla powiatu poznańskiego - Edyta Cugier 23
Wstęp 23
2.1. Identyfikacja ryzyka w procesie zarządzania ryzykiem w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla powiatu poznańskiego 24
2.2. Analiza procesu zarządzania ryzykiem w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla powiatu poznańskiego 26
2.3. Reakcja na ryzyko w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla powiatu poznańskiego 29
2.4. Ocena wdrożenia systemu kontroli zarządczej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla powiatu poznańskiego 31
Podsumowanie 34
Bibliografia 35

Rozdział 3
Wydatki osobowe w gospodarce finansowej jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Szczaniec - Marlena Derda 37
Wstęp 37
3.1. Gmina i pracownicy samorządowi 38
3.2. Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia społeczne pracowników samorządowych w gospodarce finansowej gminy 40
3.3. Istota i cel tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 43
3.4. Gmina Szczaniec i jej pracownicy w latach 2009-2013 44
3.5. Analiza wydatków osobowych Gminy Szczaniec w latach 2009-2013 45
3.6. Analiza funkcjonowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Gminie Szczaniec w latach 2009-2013 48
Podsumowanie 51
Bibliografia 52

Rozdział 4
System kontroli zarządczej a system zarządzania jakością na przykładzie Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży - Ewa Fleischer 53
Wstęp 53
4.1. Teoretycznoprawne podstawy funkcjonowania kontroli zarządczej i systemów zarządzania jakością 54
4.2. Prezentacja Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży 57
4.3. Analiza porównawcza systemu kontroli zarządczej i systemu zarządzania jakością na przykładzie Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży 59
Podsumowanie 61
Bibliografia 62

Rozdział 5
Proces planowania podróży służbowej z uwzględnieniem czasu pracy pracowników na przykładzie zadań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu - Paulina Grzelak 65
Wstęp 65
5.1. Podstawy prawne funkcjonowania jednostki 66
5.1.1. Cel i charakterystyka jednostki 67
5.1.2. Niestandardowe zadania jednostki 67
5.2. Przepisy wewnętrzne dotyczące planowania i prowadzenia wyjazdów służbowych 68
5.2.1. Analiza wyjazdów służbowych w II i III kwartale 2012 i 2013 roku 70
5.2.2. Analiza finansowa kwoty przeznaczonej na realizację podróży służbowych 71
5.3. Wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy 72
5.4. Nieprawidłowości i luki w systemie kontroli zarządczej w zakresie wyjazdów służbowych 73
Podsumowanie 74
Bibliografia 75

Rozdział 6
Analiza dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie powiatu gnieźnieńskiego w latach 2009-2013 - Patrycja Krasińska 77
Wstęp 77
6.1. Dochody i przychody powiatu 78
6.2. Wydatki i rozchody powiatu 84
6.3. Saldo budżetowe powiatu i sposoby jego równoważenia 88
Podsumowanie 90
Bibliografia 91

Rozdział 7
Wydatki na oświatę i wychowanie w budżecie jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Gołuchów - Justyna Kościelniak 93
Wstęp 93
7.1. Edukacja jako specyficzne zadanie publiczne 94
7.2. Zadania z zakresu oświaty realizowane przez gminę 95
7.3. System finansowania oświaty w jednostce samorządu terytorialnego 97
7.4. Organizacja placówek oświatowych na terenie gminy Gołuchów 99
7.5. Stan zatrudnienia i ilość uczniów w szkołach i przedszkolach 100
7.6. Wydatki na oświatę w gminie Gołuchów 103
7.7. Finansowanie zadań oświatowych z dochodów własnych gminy Gołuchów 104
Podsumowanie 106
Bibliografia 107

Rozdział 8
Wykorzystanie sprawozdań finansowych w procesie identyfikacji oraz oceny ryzyka finansowego na przykładzie Grupy Kapitałowej PGNiG - studium przypadku - Marzena Mielcarek 109
Wstęp 109
8.1. Ryzyko finansowe - aspekt teoretyczny 110
8.2. Ocena ryzyka działalności PGNiG w kontekście prowadzonej działalności 111
8.3. Wybrane wskaźniki oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa 113
8.4. Ocena ryzyka finansowego na przykładzie PGNiG 117
Podsumowanie 119
Bibliografia 120

Rozdział 9
Audyt zgodności dokumentacji medycznej w kontekście praw pacjenta i odpowiedzialności podmiotu leczniczego - Anna Oźminkowska 123
Wstęp 123
9.1. Dokumentacja medyczna, prawa pacjenta i odpowiedzialność placówki medycznej 124
9.2. Metodologia przeprowadzenia audytu 128
9.2.1. Zakres zadania audytowego 128
9.2.2. Analiza ryzyka 129
9.2.3. Dokumentacja dotycząca realizacji zadania 132
9.3. Audyt dokumentacji medycznej w szpitalu powiatowym w wybranych oddziałach szpitalnych zabiegowych: chirurgii ogólnej, ginekologii i położnictwa 133
9.3.1. Procedury związane z dokumentacją medyczną oraz z wyrażaniem zgody na udzielane świadczenia medyczne 133
9.3.2. Analiza dokumentacji pod kątem spełnienia wymagań prawnych w zakresie praw pacjenta (oświadczenia, upoważnienia, formularze świadomej zgody itp.) 134
9.3.3. Udostępnianie i archiwizowanie dokumentacji medycznej 136
9.3.4. Analiza skarg i wniosków, roszczeń i zdarzeń medycznych niepożądanych 137
Podsumowanie 138
Bibliografia 140

Rozdział 10
Ocena skuteczności zarządzania ryzykiem w projekcie systemowym 7.1.1 realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile - Lidia Pawelszczak 143
Wstęp 143
10.1. Ryzyko i zarządzanie ryzykiem w projektach unijnych 145
10.1.1. Ryzyko w projektach realizowanych ze środków unijnych 145
10.1.2. Zarządzanie ryzykiem w projektach unijnych 147
10.2. Zarządzanie ryzykiem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pile 149
10.3. Zarządzanie ryzykiem w procesie przygotowania, realizacji i rozliczania projektu systemowego 7.1.1 przez MOPS w Pile w roku 2013 150
10.3.1. Charakterystyka projektu 150
10.3.2. Analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem w projekcie 7.1.1 150
10.3.3. Ocena procesu zarządzania ryzykiem w projekcie - efekty działania 156
Podsumowanie 158
Bibliografia 159

Rozdział 11
Zasady rachunkowości projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej na przykładzie rozwiązań stosowanych w jednostce budżetowej X - Anna Piazdecka 161
Wstęp 161
11.1. Środki unijne w dochodach jednostki samorządu terytorialnego 162
11.2. Wymogi stawiane dokumentom finansowo-księgowym 164
11.3. Ewidencja wydatków i kosztów 165
11.4. Konta pozabilansowe 168
Podsumowanie 171
Bibliografia 172

Rozdział 12
Analiza sprawozdań budżetowych jako element zarządzania jednostką samorządu terytorialnego na przykładzie powiatu kościańskiego - Michał Samoląg 175
Wstęp 175
12.1. Analiza finansowa jako narzędzie wspomagające proces zarządzania 176
12.2. Pozioma i pionowa analiza sprawozdań jako wstępna ocena sytuacji ekonomicznej 179
12.3. Wstępna analiza sprawozdań budżetowych na przykładzie powiatu kościańskiego 183
Podsumowanie 187
Bibliografia 188

Rozdział 13
Zasady funkcjonowania budżetu w układzie zadaniowym w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu w 2013 roku - Anna Strzelewicz 189
Wstęp 189
13.1. Charakterystyka jednostki i istota budżetu zadaniowego 190
13.1.1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu jako organ administracji rządowej niezespolonej 190
13.1.2. Budżet zadaniowy - podstawowe pojęcia i definicje 191
13.1.3. Klasyfikacja zadaniowa 192
13.2. Cele i mierniki jako elementy realizacji zadania 195
13.2.1. Zasady definiowania celów 195
13.2.2. Zasady definiowania mierników 197
13.2.3. Metodyka wyliczania wartości mierników funkcji, zadań, podzadań i działań 199
13.3. Sprawozdawczość w ramach wykonania budżetu w układzie zadaniowym 200
13.3.1. Ewidencja budżetu zadaniowego 200
13.3.2. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym 201
Podsumowanie 203
Bibliografia 204

Rozdział 14
Kontrola zarządcza a kontrola wewnętrzna - podobieństwa i różnice - Anna Wojciechowska 207
Wstęp 207
14.1. Istota kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych 208
14.1.1. Podstawy prawne kontroli zarządczej 208
14.1.2. Cele kontroli zarządczej oraz praktyczne aspekty jej wdrożenia w jednostce 210
14.2. Teoretyczne podstawy kontroli wewnętrznej 211
14.2.1. Pojęcie, funkcje, cechy i istota kontroli wewnętrznej 211
14.2.2. Rola i miejsce kontroli wewnętrznej w procesie zarządzania 214
14.3. Relacje między kontrolą zarządczą a kontrolą wewnętrzną 215
14.3.1. Różnice między kontrolą zarządczą a kontrolą wewnętrzną 216
14.3.2. Charakterystyka cech wspólnych i odmiennych porównywanych systemów kontroli 217
Podsumowanie 218
Bibliografia 220

Spis tabel 221
Spis wykresów 223
Spis schematów 224

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku