• Wzrost gospodarczy i finanse międzynarodowe

Podtytuł Wzrost gospodarczy i finanse międzynarodowe
Autor Sławomir I. Bukowski, Józef Misala (red.)
Rok wydania 2011
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 304
59.00 41.30
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
38.35
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-409-9
Zagadnienia z zakresu wzrostu gospodarczego i finansów międzynarodowych zajmują od wielu lat ważne miejsce w pracach naukowo-badawczych podejmowanych w polskich uczelniach ekonomicznych i wyspecjalizowanych instytutach. Monografia pt. Wzrost gospodarczy i finanse międzynarodo­we jest kolejnym, najnowszym tego przykładem.

W pierwszej części książki pt. Wybrane problemy teorii i polityki wzrostu gospodarczego, znajdują się opracowania, których autorzy przedstawiają pod­stawowe zagadnienia wzrostu gospodarczego w warunkach współczesnej światowej gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn i skut­ków zjawisk kryzysowych. Istotnymi elementami tej części są również artykuły poświęcone działalności inwencyjno-innowacyjnej krajów i różnego ro­dzaju przedsiębiorstw, ale także ważnym problemom wzrostu i rozwoju gospodarczego.

W drugiej części książki pt. Wybrane problemy współczesnych finansów międzynarodowych autorzy przedstawiają m.in.: podstawowe zagadnienia z zakresu rozwoju Unii Ekonomicznej i Monetarnej krajów Unii Europejskiej oraz rozwoju światowych walut rezerwowych, ewolucję reżimów kurso­wych w świecie i w Polsce, a także podstawowe dylematy kształtowania budżetu w ramach Unii Europejskiej. Część tę kończy ciekawy artykuł przed­stawiający teoretyczne i praktyczne aspekty wpływu opodatkowania kapitału na rozwój zagranicznych inwestycji bezpośrednich.

Trzecia część książki to Wybrane problemy przezwyciężania skutków współczesnego kryzysu gospodarczego i finansowego. W tej części Autorzy przede wszystkim uwzględniają najnowsze w tym zakresie doświadczenia krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Wstęp 11

CZĘŚĆ I
PROBLEMY WZROSTU GOSPODARCZEGO

1. Internacjonalizacja i regionalizacja polityki gospodarczej a dylematy wzrostu zrównoważonego - Stanisław Miklaszewski 15
1.1. Zmiany w handlu światowym 16
1.2. Zrożnicowanie regionalne 17
1.3. Dylematy globalizacji 20
1.4. Dylematy regionalnej integracji 23
1.5. Dalsze otwarte problemy i pytania 24
Bibliografia 25

2. Światowy wzrost gospodarczy w II dekadzie XXI wieku. Aspekty teoretyczne i empiryczne - Magdalena Majchrzak 27
2.1. Dylematy pomiaru wzrostu gospodarczego 28
2.2. Teoretyczne aspekty wzrostu gospodarczego 29
2.3. Gospodarka światowa trzech prędkości 38
2.3.1. Państwa Grupy „3G" 39
2.3.2. Strefa euro 40
2.3.3. Stany Zjednoczone 42
2.4. Wnioski 43
Bibliografia 44
Streszczenie/Summary 45

3. Międzynarodowa zdolność gospodarki Polski do sprzedaży w okresie transformacji - Józef Misala 47
3.1. Tendencje rozwojowe handlu zagranicznego Polski w okresie transformacji 48
3.1.1. Miejsce i znaczenie Polski w międzynarodowym handlu towarami i usługami 48
3.1.2. Znaczenie handlu zagranicznego w rozwoju gospodarczym 49
3.1.3. Struktura geograficzna 50
3.1.4. Struktura towarowa i rodzajowa 53
3.1.5. Struktura ujawnionych przewag względnych 56
3.1.6. Bilans handlowy 58
3.2. Rozwoj międzynarodowej zdolności Polski do sprzedaży ze szczegolnym uwzględnieniem uwarunkowań wewnętrznych 60
3.3. Podsumowanie i wnioski 64
Bibliografia 67
Streszczenie/Summary 67

4. Innowacyjność polskiej gospodarki: uwarunkowania - perspektywy rozwoju - strategia - Witold Kasperkiewicz 69
4.1 Ocena innowacyjności polskiej gospodarki w świetle analiz statystycznych 70
4.2 Przyczyny niskiej innowacyjności polskiej gospodarki 73
4.3 Strategia innowacyjna polskiej gospodarki 78
Bibliografia 84
Streszczenie/Summary 85

5. Działalność badawczo-rozwojowa firm innowacyjnych a kryzys gospodarczy - Aleksandra Lech 87
5.1. Strategie badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw w warunkach kryzysu ekonomicznego 87
5.2. Zmiana nakładow badawczo-rozwojowych firm innowacyjnych w odpowiedzi na kryzys gospodarczy 91
5.3. Reakcja firm innowacyjnych na kryzys - aspekty sektorowe 95
Bibliografia 98
Streszczenie/Summary 99

6. Znaczenie Chin w gospodarce światowej - Monika Burżacka 101
6.1. Rozwoj gospodarczy Chin 101
6.2. Pozycja Chin w światowym handlu 106
6.3. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne 108
6.4. Zagrożenia i wyzwania stojące przed gospodarką Chin 111
Bibliografia 114
Streszczenie/Summary 115

7. Polityka w zakresie surowców energetycznych jako współczesny czynnik wzrostu gospodarczego. Analiza taksonomiczna tempa wzrostu gospodar­czego Rosji - Anna Gapys 117
7.1. Czynniki wzrostu gospodarczego w świetle osiągnięć wspołczesnych szkoł ekonomicznych 118
7.1.1. Ortodoksyjny Keynesizm 118
7.1.2. Monetaryzm 119
7.1.3. Nowa ekonomia klasyczna 119
7.1.4. Teoria realnego cyklu koniunkturalnego 120
7.1.5. Nowa ekonomia keynesowska 121
7.2. Egzogeniczne i endogeniczne teorie wzrostu gospodarczego 122
7.3. Poziom uzależnienia rosyjskiej gospodarki od eksportu surowcow energetycznych 123
7.4. Tempo wzrostu gospodarczego Federacji Rosyjskiej na tle pozostałych krajow G8 i BRIC - analiza taksonomiczna 124
7.4.1. Opis badania 124
7.4.2. Interpretacja wynikow 134
7.5. Podsumowanie oraz sugestie dla dalszych badań 135
Bibliografia 136
Streszczenie/Summary 137

CZĘŚĆ II
PROBLEMY FINANSÓW MIĘDZYNARODOWYCH

8. Kryzys fiskalny i przyszłość Unii Ekonomicznej i Monetarnej - Sławomir I. Bukowski 141
8.1. Unia Ekonomiczna i Monetarna - podstawy teoretyczne i projekt polityczny 141
8.1.1. Podstawy teoretyczne unii monetarnej 141
8.1.2. Projekt polityczny 145
8.2. Kryzys fiskalny 147
8.3. Przyszłość 153
Bibliografia 157
Streszczenie/Summary 158

9. Światowe waluty rezerwowe - obecna sytuacja i perspektywy - Piotr Misztal 159
9.1. Istota i funkcje pieniądza międzynarodowego 160
9.2. Głowne waluty rezerwowe i ich determinanty w okresie 1995-2009 162
9.3. Perspektywy chińskiego juana w roli waluty rezerwowej 170
Załączniki 172
Bibliografia 175
Streszczenie/Summary 176

10. Ewolucja reżimu kursowego w perspektywie przystąpienia Polski do strefy euro - Janusz Bilski, Małgorzata Janicka 177
10.1. Zmienność kursu złotego - podstawowe fakty 178
10.2. Klasyfikacja i charakterystyka reżimow kursowych 181
10.3 Charakterystyka polskiego rynku walutowego w okresie 2004-2010 185
Bibliografia 194
Streszczenie/Summary 194

11. Budżet ogólny UE. Trzy nierozwiązane dylematy - Małgorzata Misiak 197
11.1. Finansowa autonomia UE 197
11.2. Elastyczność czy stabilność? Wieloletnie ramy finansowe 203
11.3. Priorytety budżetowe 206
Bibliografia 212
Streszczenie/Summary 213

12. Wybrane aspekty wpływu opodatkowania kapitału na bezpośrednie inwestycje zagraniczne w literaturze ekonomicznej - Janusz Kudła 215
12.1. Wpływ podatkow na napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w teorii 216
12.1.1. Wpływ stop podatkowych na kapitał 216
12.1.2. Zasady unikania podwojnego opodatkowania a napływ BIZ 218
12.1.3. Konkurencja podatkowa 220
12.2. Ewidencja empiryczna 224
12.2.1. Badania empiryczne wpływu stop podatkowych na BIZ 225
12.2.2. Badania empiryczne wpływu form unikania opodatkowania na BIZ 228
12.2.3. Badania empiryczne wpływu konkurencji podatkowej na BIZ 230
Bibliografia 235
Streszczenie/Summary 237

CZĘŚĆ III
PROBLEMY PRZEZWYCIĘŻANIA SKUTKÓW RECESJI I KRYZYSU FINANSOWEGO

13. Koordynacja finansowa G-20 podczas kryzysu 2007/2008++. Dokąd nas to może prowadzić? - Katarzyna Żukrowska 241
13.1. Negatywne skutki kryzysu 241
13.1.1. W gospodarce światowej 242
13.1.2. W gospodarkach narodowych 244
13.1.3. Instrumenty służące protekcji stosowane przez państwa w czasie kryzysu 248
13.1.4. Wpływ stosowanych rozwiązań na głębokość kryzysu 250
13.2. Posunięcia koordynacyjne w ramach G-20 252
13.3. Ostatnie decyzje G-20 255
13.4. Czego możemy się spodziewać w przyszłości w polityce gospodarczej? 258
Bibliografia 259
Streszczenie/Summary 260

14. Nowe Państwa Członkowskie (UE-10) - metody łagodzenia negatywnych skutków kryzysu finansowo-gospodarczego i najważniejsze efekty - Edward Molendowski 263
14.1. Sytuacja gospodarcza w pierwszych latach po akcesji 264
14.2. Kryzys finansowo-gospodarczy a aktywność gospodarcza w nowych krajach członkowskich UE292 265
14.2.1. Wzrost gospodarczy 265
14.2.2. Rynek pracy i bezrobocie 267
14.2.3. Inflacja 267
14.2.4. Polityka fiskalna 268
14.3. Pakiety antykryzysowe i prognozy na lata 2010-2011 270
14.3.1. Bułgaria 270
14.3.2. Republika Czeska 271
14.3.3. Estonia 272
14.3.4. Litwa 272
14.3.5. Łotwa 273
14.3.6. Polska 274
14.3.7. Rumunia 275
14.3.8. Słowacja 276
14.3.9. Słowenia 277
14.3.10. Węgry 278
14.4. Programy i działania antykryzysowe Unii Europejskiej 279
14.5. Podsumowanie i wnioski 281
Bibliografia 282
Streszczenie/Summary 284

15. Europejski mechanizm kryzysowy oraz reforma Paktu Stabilności i Wzrostu jako odpowiedź strefy euro na kryzys - Ewa Stawasz 287
15.1. Europejski mechanizm kryzysowy 288
15.2. Pakt Stabilności i Wzrostu 295
Bibliografia 303
Streszczenie/Summary 304

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku