• Globalizacja i integracja regionalna a wzrost gospodarczy

Podtytuł Globalizacja i integracja regionalna a wzrost gospodarczy
Autor Sławomir I. Bukowski (red.)
Rok wydania 2010
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 256
54.00 38.88
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
35.1
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-360-3

Koniec XX i pierwsza dekada XXI wieku przyniosły nowe zjawiska w gospodarce światowej i w gospodarkach narodowych poszczególnych krajów. Nastąpiło przyspieszenie procesów globalizacji, ale również procesów międzynarodowej integracji regionalnej, zmieniły się warunki wzrostu i rozwoju gospodarczego. Wreszcie, poszczególne gospodarki w różnym stopniu zostały dotknięte skutkami globalnej recesji i kryzysu finansowego w latach 2007-2009.

Książka "Globalizacja i integracja regionalna a wzrost gospodarczy" traktuje o różnych aspektach procesów globalizacji i międzynarodowej integracji regionalnej oraz ich wpływie na wzrost gospodarczy. Powstała ona w wyniku współpracy naukowej przedstawicieli kilku ośrodków akademickic, m.in.: Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Łódzkiego.

Sądzimy, że prezentowana przez nas publikacja będzie pożyteczną i interesującą lekturą zarówno dla naukowców, jak również dla studentów, polityków i praktyków gospodarczych, a także dziennikarzy.

"Recenzowana książka stanowi ważne i interesujące dzieło, w którym zaprezentowano różnorodne poglądy i aktualne wyniki badań dotyczące istotnych problemów globalizacji, międzynarodowej integracji regionalnej i wzrostu gospodarczego"
prof. Giuseppe Calzoni
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Universita degli Studi di Perugia

Wprowadzenie 9

Część I
Globalizacja i międzynarodowa integracja gospodarcza

1. Teoria i praktyka regionalnej integracji gospodarczej a kryzys lat 2007-2009 w państwach członkowskich Unii Europejskiej - Stanisław Miklaszewski 13
1.1. Teoria integracji regionalnej 14
1.2. Natura i przyczyny kryzysu 2007-2008 19
1.3. Przebieg kryzysu i jego konsekwencje w Unii Europejskiej 21
Summary 22
Bibliografia 23

2. Liberalizacja globalna i regionalna - stan zaawansowania i perspektywy - Katarzyna Żukrowska 25
2.1. Stan liberalizacji globalnej i regionalnej 26
2.2. Kryzys i liberalizacja 36
2.3. Perspektywy liberalizacji 38
2.4. Ocena liberalizacji z perspektywy tworzenia OOW/OCA 39
Summary 42
Bibliografia 43

3. Rola G-20 w procesach globalizacji ekonomicznej ? Jacek Rosa 45
3.1.Geneza G-20 46
3.2. Rola G-20 po wybuchu kryzysu finansowego w 2008 r. 49
Summary 53
Bibliografia 54

4. Ograniczanie swobody przepływów kapitałowych - relikt przeszłości czy współczesna praktyka? - Małgorzata Janicka 55
4.1. Bariery w przepływach kapitałowych - polaryzacja opinii 55
4.2. Rodzaje ograniczeń nakładanych na przepływy kapitałowe 57
4.3. Motywy nakładania ograniczeń 60
4.4. Efektywność nakładania ograniczeń 65
Summary 69
Bibliografia 71

5. Porozumienie CEFTA 2006 - jego rola w przygotowaniu krajów Bałkanów Zachodnich do integracji z Unią Europejską - Edward Molendowski 75
5.1. Główne postanowienia umowy CEFTA 2006 76
5.2. Sposoby wdrażania postanowień CEFTA 2006 80
5.3. Tendencje w kształtowaniu się obrotów handlowych krajów CEFTA 2006 82
Summary 87
Bibliografia 89

6. Zmiany strukturalne w krajach Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) i ich wpływ na wzrost gospodarczy - Bogusław Ślusarczyk 91
6.1. Formy współpracy gospodarczej 96
6.2. Racjonalizm azjatycki a formy współpracy 105
Summary 105
Bibliografia 108

7. Polityka regionalna Unii Europejskiej a proces konwergencji regionów Europy - Dariusz Błaszczuk, Barbara Sawicz 109
7.1. Zarys ewolucji polityki regionalnej UE 110
7.2. Wpływ polityki regionalnej na konwergencję krajów UE-15 111
7.3. Wpływ polityki regionalnej na proces konwergencji nowych krajów członkowskich 114
7.4. Polityka regionalna UE a konwergencja regionów UE 117
Summary 119
Bibliografia 121

8. Procesy integracyjne na światowych rynkach akcji i ich skutki - Andrzej S. Krysiak 123
8.1. Czynniki napędzające i przyspieszające proces integracji giełd 123
8.2. Międzynarodowa integracja giełd i jej skutki 128
Summary 133
Bibliografia 134

Część II
Wzrost gospodarczy i stabilizacja makroekonomiczna w krajach Unii Europejskiej

9. Perspektywy przystąpienia Polski do pełnej unii ekonomicznej i monetarnej na tle globalnej recesji gospodarczej 2007-2009 - Sławomir I. Bukowski 137
9.1. Czynniki determinujące relację między korzyściami i kosztami uczestnictwa w pełnej Unii Ekonomicznej i Monetarnej oraz szanse i zagrożenia w przypadku Polski 137
9.2. Nominalna konwergencja 140
9.3. Globalna recesja i kryzys fiskalny w obszarze euro a akcesja Polski do pełnej Unii Ekonomicznej i Monetarnej 141
Summary 145
Bibliografia 146

10. Analiza ekonometryczna wzajemnych zależności pomiędzy wzrostem gospodarczym i rozwojem rynku finansowego w Polsce - Wiesław Dębski, Iwona Maciejczyk 149
10.1. Wybrane aspekty teoretyczne oraz empiryczne dotyczące wzajemnych zależności pomiędzy rozwojem systemu finansowego wzrostem gospodarczym 150
10.2. Model ekonometryczny 152
10.3. Analiza symulacyjna 157
Summary 160
Bibliografia 160

11. Ubezpieczenia a wzrost gospodarczy w Polsce - Kazimierz Ortyński 163
11.1. Struktura sektora ubezpieczeniowego 163
11.2. Tendencje rozwojowe sektora ubezpieczeniowego 165
11.3. Oddziaływanie sektora ubezpieczeniowego na wzrost gospodarczy 167
11.4. Charakter relacji sektora ubezpieczeń ze wzrostem gospodarczym 168
11.5. Analiza wpływu ubezpieczeń na wzrost gospodarczy w Polsce w latach 1994-2008 170
Summary 174
Bibliografia 176

12. Deficyt budżetowy i źródła jego finansowania a poziom stóp procentowych na rynku funduszy pożyczkowych - Grażyna A. Olszewska 179
12.1. Deficyt budżetowy a stopy procentowe 180
12.2. Źródła finansowania deficytu budżetowego 183
12.3. Deficyt budżetowy a poziom stóp procentowych na rynku bankowym w Polsce 185
Summary 188
Bibliografia 189

13. (De)stabilizacja makroekonomiczna w krajach UE - Elżbieta Siek 191
13.1. Zarys metody analizy 191
13.2. Stabilizacja makroekonomiczna w krajach UE w okresie 1990-2007 193
13.3. Wpływ kryzysu finansowego na poziom stabilizacji makroekonomicznej 197
Summary 200
Bibliografia 201

14. Migracje zagraniczne Polaków i ich konsekwencje makroekonomiczne - Eugeniusz Kwiatkowski 203
14.1. Tendencje migracji zagranicznych 203
14.2. Makroekonomiczne konsekwencje emigracji zarobkowych - ujęcie modelowe 205
14.3. Znaczenie ekonomiczne emigracji zarobkowych 209
Summary 210
Bibliografia 211

15. Symetryczny kryzys - asymetryczne skutki dla krajów członkowskich Unii Gospodarczej i Walutowej - Katarzyna Kalinowska 213
15.1. Skutki kryzysu finansowego dla sfery realnej gospodarek UGiW 213
15.2. Kanały transmisji kryzysu finansowego 2007+ na sferę realną gospodarek UGiW 216
15.3. Kryzys finansowy 2007+ a realizacja kryteriów optymalnego obszaru walutowego 219
Summary 222
Bibliografia 222

16. Wprowadzenie euro a otwartość i wzrost gospodarek - Ewa Szymanik 223
Summary 234
Bibliografia 235

17. Integracja regionalna a dysproporcje gospodarcze. Przykład Unii Europejskiej - Tomasz Drożyński 237
17.1. Liberalizacja obrotów handlowych a regionalne nierówności gospodarcze 238
17.2. Wspólny rynek a regionalne dysproporcje gospodarcze 240
17.3. Integracja gospodarcza i walutowa a nierówności regionalne 243
Summary 248
Bibliografia 249

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku