• Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym. Operacje giełdowe rynku publicznego i niepublicznego

Podtytuł Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym. Operacje giełdowe rynku publicznego i niepublicznego
Autor Radosław Pastusiak
Rok wydania 2010
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 510
79.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-001-5

Książka „Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym..." adresowana jest do osób zainteresowanych rynkiem kapitałowym. Stanowi ona wszechstronne kompendium wiedzy na temat mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu kapitału pochodzącego z giełdy papierów wartościo­wych, a także instrumentów finansowych, za pomocą których zarówno przedsiębiorstwo, jak i indywidualny inwestor mogą realizować swoje cele in­westycyjne. Publikacja może służyć jako podręcznik dla studentów zgłębiających tajniki rynku kapitałowego oraz może być pomocna dla przedsiębior­ców przy wyborze źródła pozyskania kapitału - rozwiązaniu dylematu czy szukać inwestora na rynku niepublicznym wśród Aniołów Biznesu, czy sko­rzystać z funduszy venture capital, a może bezpośrednio starać się o wejście na rynek publiczny.

Ponadto publikacja:
- szczegółowo omawia funkcjonowanie GPW w Warszawie, wraz z systemem WARSET,
- na przykładzie platformy rynku FOREX omawia inwestycje na rynkach walutowych,
- charakteryzuje papiery wartościowe i instrumenty finansowe notowane na giełdach papierów wartościowych oraz rynkach OTC,
- charakteryzuje informacje makroekonomiczne publikowane w Polsce i na świecie, mające wpływ na rynki kapitałowe.

Wprowadzenie 11

Rozdział 1
Przedsiębiorstwo i jego rozwój 13
1.1. Pozyskanie finansowania na rynku niepublicznym 15
1.1.1. Geneza zjawiska 14
1.1.2. Rynek podwyższonego ryzyka a problem equity gap 17
1.1.3. Nieformalny rynek podwyższonego ryzyka. Charakterystyka aniołów biznesu 19
1.1.4. Corporate venturing - korporacyjny venture capital 25
1.1.5. Private equity 28
1.1.6. Venture capital 32
1.1.7. Charakterystyka procesu inwestycyjnego na rynku podwyższonego ryzyka 38
1.1.7.1. Procedura inwestowania przez fundusze venture capital/private equity 38
1.1.7.2. Prawne aspekty inwestowania funduszy venture capital 41
1.1.7.3. Kryteria kwalifikacji projektów inwestycyjnych. Model inwestycji. 42
1.1.7.4. Term sheet - ustalenie warunków transakcji 45
1.1.7.5. Badanie typu due diligence 46
1.1.7.6. Dezinwestycje. Going public 49
1.1.7.7. Zalety i wady funduszy PE/VC w porównaniu do alternatywnego źródła pozyskiwania kapitału - poprzez ofertę publiczną 51
1.2. Pozyskanie finansowania na rynku publicznym 53
1.2.1. Zasady prawne rynku publicznego 53
1.2.2. Oferta publiczna i obrót publiczny 54
1.2.3. Korzyści i zagrożenia IPO 56
1.2.4. GPW w Warszawie jako platforma obrotu papierami wartościowymi 62
1.2.5. Pozyskanie kapitału na rynku regulowanym 64
1.2.5.1. Przekształcenie firmy w spółkę akcyjną 64
1.2.5.2. Decyzja WZA o emisji papierów wartościowych 68
1.2.5.3. Wybór oferty publicznej emisji akcji 69
1.2.5.4. Budowa i zatwierdzenie prospektu emisyjnego 71
1.2.5.5. Promocja emisji 73
1.2.5.6. Book building 75
1.2.5.7. Dopuszczenie do obrotu giełdowego 75
1.2.5.8. Publiczna subskrypcja akcji 77
1.2.5.9. Prawa do akcji 78
1.2.5.10. Rejestracja w KDPW 79
1.2.5.11. Wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego 79
1.2.6. Obowiązek informacyjny firm i ład korporacyjny 80
1.2.7. Papiery dłużne na rynku publicznym 84
1.2.7.1. Wprowadzenie do obrotu publicznego 86
1.2.7.2. Obligacje 89
1.2.7.3. Krótkoterminowe papiery dłużne 94
1.2.7.4. Rating 96
1.2.7.5. Próg emisji 98
1.2.7.6. Zabezpieczenie obligacji 99
1.2.7.7. Bank reprezentant 100

Rozdział 2
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym - aspekty prawne 103
2.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce 104
2.1.1. Działalność gospodarcza osoby fizycznej i spółka cywilna 115
2.1.2. Spółka jawna 117
2.1.3. Spółka partnerska 119
2.1.4. Spółka komandytowa 119
2.1.5. Spółka komandytowo-akcyjna 120
2.1.6. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 121
2.1.7. Spółka akcyjna 126
2.1.8. Łączenie, podział i przekształcenia spółek 130
2.2. Źródła prawa w zakresie obrotu papierami wartościowymi 133
2.2.1. Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicz­nych 136
2.2.2. Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi 143
2.2.3. Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym 145
2.2.4. Ustawa o giełdach towarowych 146
2.2.5. Zasady działania funduszy inwestycyjnych 155
2.2.6. Pozostałe ustawy wpływające na kształt rynku kapitałowego 157

Rozdział 3
Papiery wartościowe, instrumenty finansowe i towarowe 159
3.1. Akcje 164
3.1.1. Rodzaje akcji i prawa z nich wynikające 167
3.1.2. Prawa i obowiązki akcjonariuszy 172
3.1.3. Emisja akcji 181
3.1.4. Prawo poboru 182
3.1.5. Prawo do akcji 185
3.1.6. Wycena akcji 187
3.1.6.1. Wartość wewnętrzna akcji 189
3.1.6.2. Modele dyskontowe wyceny akcji 192
3.1.6.3. Inne dochodowe modele wyceny akcji 195
3.1.6.4. Majątkowe metody wyceny przedsiębiorstwa 197
3.1.6.5. Wycena akcji na rynku giełdowym 198
3.2. Papiery dłużne 200
3.2.1. Obligacje 200
3.2.1.1. Obligacje w Polsce 206
3.2.1.2. Obligacje skarbowe 210
3.2.1.3. Obligacje komunalne 216
3.2.1.4. Obligacje przedsiębiorstw 220
3.2.2. Wycena obligacji 221
3.2.2.1. Wartość obligacji kuponowej 222
3.2.2.2. Wartość obligacji zerokuponowej 223
3.2.2.3. Wartość obligacji zamiennej 224
3.2.2.4. Wartość obligacji z opcją 226
3.2.2.5. Wartość obligacji a cena obligacji 227
3.2.3. Listy zastawne 227
3.2.3.1. Podstawy prawne emisji 229
3.2.3.2. Świadczenia pieniężne wynikające z listów zastawnych 231
3.2.3.3. Podział listów zastawnych 231
3.2.3.4. Banki hipoteczne i listy zastawne w Polsce 232
3.2.4. Bony skarbowe i pieniężne 233
3.2.5. Komercyjne papiery dłużne 237
3.2.5.1. Rozwój rynku papierów komercyjnych w Polsce 240
3.2.5.2. Korzyści z nabywania papierów komercyjnych 243
3.3. Instrumenty finansowe 245
3.3.1. Kontrakty terminowe - kontrakty futures i forward 246
3.3.1.1. Historia rozwoju instrumentów pochodnych 247
3.3.1.2. Charakterystyka kontraktu futures 249
3.3.1.3. Kontrakty terminowe w Polsce 251
3.3.2. Kontrakty terminowe notowane na GPW w Warszawie 252
3.3.2.1. Kontrakty terminowe na akcje 254
3.3.2.2. Kontrakty futures na indeksy giełdowe 256
3.3.2.3. Kontrakty terminowe na obligacje 260
3.3.2.4. Wycena kontraktu futures 262
3.3.3. Opcje 264
3.3.3.1. Charakterystyka opcji 264
3.3.3.2. Strategie opcyjne 266
3.3.3.5. Opcje notowane na rynku giełdowym w Polsce 272
3.3.4. Instrumenty SWAP 276
3.3.4.1. Charakterystyka swapu walutowego 279
3.3.4.2. Charakterystyka swapu procentowego 282
3.3.4.3. Specyfika transakcji swap 283
3.4. Krótka sprzedaż 286
3.5. Jednostki funduszy inwestycyjnych 287
3.5.1. Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych i ich jednostek 288
3.5.2. Zalety i wady inwestycji w fundusze inwestycyjne 294
3.5.3. Udział w radzie inwestorów specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego. 299
3.5.4. Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce 301
3.6. Produkty strukturyzowane 311
3.7. Certyfikaty inwestycyjne 313
3.8. Towary 316
3.8.1. Surowce 317
3.8.1.1. Miedź i metale nieżelazne 317
3.8.1.2. Ropa naftowa 321
3.8.1.3. Energia elektryczna 323
3.8.2. Artykuły spożywcze 329
3.8.2.1. Mięso 329
3.8.2.2. Zboże 330
3.8.2.3. Cukier 332

Rozdział 4
Rynek kapitałowy w Polsce i na świecie 335
4.1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 342
4.1.1. Historia powstania i rozwój rynków giełdowych 342
4.1.2. Rynki notowań GPW w Warszawie 351
4.1.3. System WARSET 354
4.1.3.1. Architektura systemu WARSET 355
4.1.3.2. Ustalanie ceny waloru - notowania ciągłe 356
4.1.3.3. Ustalanie ceny waloru - notowania jednolite 358
4.1.3.4. Organizacja sesji giełdowej - harmonogram 364
4.1.3.5. Rodzaje zleceń 366
4.1.3.6. Transakcje pakietowe 373
4.1.4. NewConnect - Alternatywny System Obrotu 375
4.1.4.1. Charakterystyka rynku 375
4.1.4.2. Debiut na NewConnect 376
4.1.5. Catalyst - rynek papierów dłużnych 379
4.1.5.1. Autoryzacja Catalyst 379
4.1.5.2. Zasady obrotu 381
4.1.6. Indeksy giełdowe 382
4.1.6.1. Indeksy polskie 383
4.1.4.2. Indeksy zagraniczne 386
4.1.7. Obowiązki informacyjne przedsiębiorstw 388
4.2. BondSpot (dawniej Ceto) 392
4.2.1. Powstanie i rozwój BondSpot (dawniej CeTo) 392
4.2.2. Pozyskanie kapitału na BondSpot - rynek regulowany 395
4.2.3. MTS Poland 396
4.3. WGT - Warszawska Giełda Towarowa 397
4.3.1. Rynek towarowy 398
4.3.1.1. Towarowa Tabela Ofert 399
4.3.1.2. Internetowa Giełda Towarowa 399
4.3.2. Rynek terminowy 402
4.3.2.1. Kontrakty na towary 404
4.3.2.2. Kontrakty na waluty 404
4.3.2.3. Kontrakty na stopy procentowe 407
4.3.3. Izba Rozliczeniowa WGT 408
4.4. Towarowa Giełda Energii 408
4.5. Forex - międzynarodowy rynek wymiany 411
4.5.1. Rozwój i budowa rynku Forex 411
4.5.2. Towary i aktywa dostępne na rynku Forex 414
4.5.3. Inwestycje na rynku Forex. Oferta biur maklerskich w Polsce. 419
4.6. Biura maklerskie na rynku kapitałowym 422
4.6.1. Charakterystyka biura maklerskiego 422
4.6.2. Oferta biura maklerskiego dla osób fizycznych 423
4.6.2.1. Rachunek inwestycyjny 424
4.6.2.2. Zarządzanie portfelem 426
4.6.2.3. Kredyty 428
4.6.2.4. Składanie zleceń 432
4.6.2.5. Odroczona płatność 433
4.6.2.6. Inne usługi 433
4.6.3. Oferta biura maklerskiego dla osób prawnych 438
4.6.3.1. Publiczna emisja papierów wartościowych 438
4.6.3.2. Niepubliczna emisja papierów wartościowych 439
4.6.3.3. Sponsor emisji 440
4.6.3.4. Obsługa inwestycji na rynku publicznym 441
4.7. Instytucjonalni inwestorzy na rynku kapitałowym 441
4.7.1. Banki komercyjne i inwestycyjne 445
4.7.2. Fundusze inwestycyjne i emerytalne 446
4.7.2.1. Fundusze inwestycyjne 447
4.7.2.2. Fundusze emerytalne 450
4.7.3. Towarzystwa ubezpieczeniowe 454
4.7.4. Skarb Państwa 454
4.8. Międzynarodowe giełdy papierów wartościowych, metali i instrumentów terminowych 455
4.8.1. Inwestycje na giełdach zagranicznych 455
4.8.2. Giełdy amerykańskie 456
4.8.2.1. Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych - NYSE 456
4.8.2.2. Rynek NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotations 457
4.8.3. Giełdy europejskie 458
4.8.3.1. Londyńska Giełda Papierów Wartościowych - London Stock Exchange 458
4.8.3.2. Giełda Euronext 459
4.8.3.3. Giełda Wiedeńska 460
4.8.3.4. Rynek XETRA 461
4.8.3.5. Giełda Virt-x 461
4.8.3.6. Włoska Giełda Papierów Wartościowych - Borsa Italiana 462
4.8.3.7. Giełda w Helsinkach - HEX 463
4.8.4. Giełdy w Azji 463
4.8.4.1. Tokijska Giełda Papierów Wartościowych 463
4.8.4.2. Giełda w Hongkongu 464
4.8.4.3. Szanghajska Giełda Papierów Wartościowych - Chiny 464
4.8.5. Giełdy towarowe i terminowe 465
4.8.5.1. Giełda Towarowa w Chicago - CBOT 465
4.8.5.2. Giełda GLOBEX 465
4.8.5.3. Giełda EUREX 465
4.8.5.4. Giełda LIFFE 466
4.8.5.5. Giełda Towarowa w Nowym Jorku - NYMEX 466
4.8.5.6. Londyńska Giełda Metali - LME 466
4.9. Komisja nadzoru finansowego 467
4.10. Krajowy depozyt papierów wartościowych 469
4.11. Informacja na rynku kapitałowym 471
4.11.1. Dane makroekonomiczne z Polski 471
4.11.2. Dane makroekonomiczne z Europy 476
4.11.3. Dane makroekonomiczne z USA 477
4.11.4. Dane mikroekonomiczne 497

Bibliografia 499

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku