• Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem według koncepcji beyond budgeting

Dynamiczne zmiany i turbulencje ery informacyjnej nieustannie stawiają współczesnym kadrom zarządzającym i menedżerskim nowe wyzwania. Sprostanie im narzuca często konieczność wdrażania zindywidualizowanych, spójnych i efektywnych rozwiązań z obszaru zarządzania, uwzględniających specyfikę uwarunkowań rynkowych oraz wymagania interesariuszy. Odpowiedzią na te wyzwania może być wdrożenie tzw. koncepcji beyond budgeting, której celem jest rozwijanie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstwa i przeprowadzanie radykalnej decentralizacji uprawnień i odpowiedzialności na niższe szczeble zarządzania, w taki sposób, aby przekładało się to na zwiększoną efektywność operacyjną przedsiębiorstwa oraz umożliwiało jego długofalowy wzrost. Wdrożenie tej koncepcji jest powiązane z odchodzeniem od nakazowo-kontrolnego stylu zarządzania, ujmowania różnego typu działań w ścisłe ramy czasowe, utrzymywania konwencjonalnych, hierarchicznych struktur organizacyjnych, blokowania dostępu do informacji menedżer

Podtytuł Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem według koncepcji beyond budgeting
Autor Maciej Norkowski
Rok wydania 2015
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 240
62.00 45.26
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
43.4
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-753-3

Dynamiczne zmiany i turbulencje ery informacyjnej nieustannie stawiają współczesnym kadrom zarządzającym i menedżerskim nowe wyzwania. Sprostanie im narzuca często konieczność wdrażania zindywidualizowanych, spójnych i efektywnych rozwiązań z obszaru zarządzania, uwzględniających specyfikę uwarunkowań rynkowych oraz wymagania interesariuszy. Odpowiedzią na te wyzwania może być wdrożenie tzw. koncepcji beyond budgeting, której celem jest rozwijanie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstwa i przeprowadzanie radykalnej decentralizacji uprawnień i odpowiedzialności na niższe szczeble zarządzania, w taki sposób, aby przekładało się to na zwiększoną efektywność operacyjną przedsiębiorstwa oraz umożliwiało jego długofalowy wzrost. Wdrożenie tej koncepcji jest powiązane z odchodzeniem od nakazowo-kontrolnego stylu zarządzania, ujmowania różnego typu działań w ścisłe ramy czasowe, utrzymywania konwencjonalnych, hierarchicznych struktur organizacyjnych, blokowania dostępu do informacji menedżerom poszczególnych szczebli zarządzania, a także wykorzystywania prostolinijnych, mechanicznych narzędzi motywowania i ewaluacji. Konsekwencją wdrożenia koncepcji beyond budgeting jest z kolei rezygnacja z tradycyjnego budżetowania i budżetów, jako anachronicznych instrumentów zarządzania, które mogą stanowić istotną barierę w rozwoju współczesnego przedsiębiorstwa.

Niniejsza publikacja jest jednym z pierwszych w języku polskim, tak kompleksowym i wnikliwym, opracowaniem dotyczącym koncepcji beyond budgeting. Jest ona skierowana do praktyków zarządzania i rachunkowości zarządczej: dyrektorów operacyjnych i finansowych, menedżerów oraz specjalistów do spraw controllingu, którzy mają ambicje zwiększać efektywność działania swoich przedsiębiorstw poprzez konstruktywną krytykę dotychczasowych rozwiązań i wprowadzanie innowacyjnych usprawnień. Ze względu na walory teoriopoznawcze książka ta jest również polecana wykładowcom uniwestytetów ekonomicznych oraz studentom kierunków ekonomicznych.

Wstęp 7

Rozdział 1
Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem 11
1.1. Rola budżetowania w przedsiębiorstwie na tle ewolucji zewnętrznych uwarunkowań gospodarczych 11
1.2. Budżetowanie jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem 29
1.3. Behawioralne aspekty budżetowania 53
1.4. Warunkowe korzyści płynące z budżetowania 65

Rozdział 2
Wielopłaszczyznowa krytyka budżetowania 71
2.1. Geneza nurtu beyond budgeting i krytyki tradycyjnego budżetowania 71
2.2. Wpływ zmian zewnętrznych uwarunkowań gospodarczych na efektywność budżetowania 78
2.3. Wady budżetów oraz błędy w ich wdrażaniu i stosowaniu 86
2.4. Dysfunkcjonalne zachowania kadry pracowniczej 98
2.5. Empiryczna weryfikacja zasadności krytyki budżetowania 103
2.6. Budżetowanie a rozwój przedsiębiorstwa 118

Rozdział 3
Istota koncepcji beyond budgeting 123
3.1. Zarys koncepcji beyond budgeting 123
3.2. Zasady ukierunkowane na zwiększanie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstwa 132
3.3. Zasady ukierunkowane na wspieranie radykalnej decentralizacji uprawnień decyzyjnych i odpowiedzialności 157
3.4. Rezygnacja z budżetowania i wdrożenie koncepcji beyond budgeting 164
3.5. Założenia koncepcyjne przedstawicieli nurtu beyond budgeting 182
Rozdział 4
Koncepcja beyond budgeting i kierunki usprawniania budżetowania 193
4.1. Wyzwania i problemy związane z wdrażaniem koncepcji beyond budgeting 193
4.2. Osiągnięcia nurtu beyond budgeting w kontekście usprawniania budżetowania 203

Zakończenie......................................................................................................... 225
Bibliografia.......................................................................................................... 227
Spis tabel............................................................................................................. 235
Spis rysunków..................................................................................................... 237
Antle R., Smith A., An empirical investigation of the relative performance
of corporate executives. Journal of Accounting Research 24 (1): 1-39, 1986.
Argyris Ch., The Impact of Budgets on People. NY: The Controllership Foundation, New York 1952.
Argyris Ch., Empowerment: The Emperor's New Clothes, Harvard Business Review, May-June 1998.
Aronson J.R., Public Finance, McGraw-Hill Book Company, 1985.
Atkinson A.A., Banker R.D., Kaplan R.S., Young S.M., Management Accounting, Prentice Hall 1997.
Baiman S., Rajan M.V., The informational advantages of discretionary bonus schemes. The Accounting Review 70 (January): 557-579, 1995.
Baker G.P., Gibbons R., Murphy K.J., Subjective performance measures in optimal incentive contracts. Quarterly Journal of Economics 109 (November): 1125-1156, 1994.
Baker G.P., Jensen M.C., Murphy K.J., Compensation and incentives: Practice
vs. Theory. Journal of Finance 43 (July): 593-615, 1988.
Balm G.J., Benchmarking: A Practitioner's Guide or Becoming and Staying America's Best of the Best, QPMA Press, Schaumburg, IL 1992.
Bart C., Budgeting gamesmanship, Academy of Management Executive, 1988.
Bell D., The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting, Basic Books, New York 1973.
Berle A., Means G., The Modern Corporation and Private Property (New York: Harcourt, Brace & World, [1932] 1968).
Birnberg J. G., Shields J. F., Three Decades of Behavioral Accounting Research:
A Search for Order, „Behavioral Research in Accounting", 1989, Vol. 1, s. 23-74.
Bogsnes B., Implementing Beyond Budgeting. Unlocking the Performance Potential, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey 2009.
Bojewska B., Uwarunkowania kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie międzynarodowym [w:] Wachowiak P. (red.), Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji przedsiębiorstw, SGH, Warszawa 2008.
Bommer W.H., Johnson J.L., Rich G.A., Podsakoff P.M., MacKenzie S.C.,
On the interchangeability of objective and subjective measures of employee performance: A meta-analysis. Personnel Psychology 48 (Autumn): 587-605, 1995.
Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
Brimson J.A., Antos J., with contributions by J. Collins, Activity-Based Budgeting, John Wiley & Sons, New York 1999.
Brownell, P., The Role of Accounting Data in Performance Evaluation, Budgetary Participation and Organizational Effectiveness, Journal of Accounting Research, 20, 12-27, 1982.
Brownell P., Roberts E., Budgeting [w:] Chatfield M., Vangermeersch R. (eds.), The History of Accounting. An International Encyclopedia, Garlan Publishing, New York, London 1996.
Brzeziński B., Zarys prawa finansów publicznych, TNOIK, Toruń 1995.
Bunce P., Fraser R., Beyond Budgeting...,, „Management Accounting", February 1997.
Burawoy M., The Extended Case Method, „Sociological Theory" 1998, No. 16:1.
Bushman R.M., Indjejikian R.J., Smith A.J., CEO compensation: The role of individual performance evaluation. Journal of Accounting and Economics 21 (April): 161-193, 1996.
Bytniewski A. (red.), Architektura zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2005.
Caplan, E.H., Management accounting and behavioural science, Addison Wesley Publishing Company Inc, Massachussets 1971.
Chadwick L., The Essence of Management Accounting, Prentice Hall PTR, 1997.
Chandra G., The Behavioral Aspects of Budgeting [w:] Rachlin R., Sweeny H.W.A. (red.), Handbook of Budgeting, John Wiley & Sons, Inc., New York 1993.
Chmielowiec-Lewczuk M., Budżetowanie finansowe [w:] Nowak E., Nita B. (red.), Budżetowanie w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
Cirin P., Pozabudżetowanie − idea XXI wieku, Gazeta Bankowa, 2008, nr 40,
s. 40−43.
Coase R., The Nature of the Firm, Economica 4 (16): 386-405, 1937.
Cordiner R.H., New Frontiers for Professional Managers (McKinsey Foundation Lectures), McGraw-Hill Inc., US (Dec 1956).
Covaleski M.A., Evans J.H., Luft J.L., Schields M.D., Budgeting Research: Three Theoretical Perspectives and Criteria for Selective Integration, „Journal of Management Accounting Research", Vol. 15, s. 3-49, 2003.
Czubakowska K., Budżetowanie w controllingu, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2004.
De Cenzo D.A., Robbins S.P., Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
Dean J., Capital Budgeting, Columbia University Press, New York 1951.
Dittmann P., Prognozowanie w przedsiębiorstwie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
Dołhasz M., Fudaliński J., Kosala M., Smutek H., Podstawy zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
Drury C., Rachunek kosztów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
Dunk, A.S., Budget Emphasis, Budgetary Participation and Managerial Performance: A Note, Accounting, Organizations and Society, 14, 321-324, 1989.
Dura A., Budżetowanie przyszłości - budżetowanie totalne [w:] Krawczyk W. (red.), Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, Kraków 2002.
Dura A., Dlaczego budżetowanie retrospektywne musi przejść do historii?
[w:] Krawczyk W. (red.), Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych.
Teoria i praktyka., Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków 2005.
Dye R.A., Relative performance evaluation and project selection. Journal
of Accounting Research 30 (1): 27-52, 1992
Dylewski M., System budżetowania w przedsiębiorstwie [w:] Dylewski M.,
Filipiak B., Szczypa P., Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Aspekty rachunkowe, finansowe i zarządcze, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2010.
Dylewski M., Procedura i metody budżetowania w przedsiębiorstwie [w:] Dylewski M., Filipiak B., Szczypa P., Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Aspekty rachunkowe, finansowe i zarządcze, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2010.
Dylewski M., Filipiak B., Szczypa P., Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Aspekty rachunkowe, finansowe i zarządcze, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2010.
Dynowska J., Kes Z., Identyfikacja etapów procesu budżetowania w aspekcie funkcji zarządzania [w:] Nowak E., Nieplowicz M. (red.), Rachunkowość a controlling, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 123, Wrocław 2010.
Ekholm B.G., Wallin J., Is the Annual Budget Really Dead? „European Accounting Review", Vol. 9, No. 4, 2000.
Fess, P. E., Warren C.S., Accounting Principles, South-Western Publishing Co., Cincinnati, Ohio 1987.
Fołtyn H., Klasyczne i nowoczesne struktury organizacji, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2007.
Glynn J. J., Perrin J., Murphy M. P., Rachunkowość dla menedżerów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
Goedhart, M. H., Russell B. i Williams Z. D., Prophet and Profits, McKinsey Quarterly, 2001, 2, 11-15.
Goliszewski J., Controlling operacyjny, „Przegląd Organizacji" 1991, nr 7.
Govindarajan V., Appropriateness of accounting data in performance evaluation:
An empirical examination of environmental uncertainty as an intervening variable. Accounting, Organizations and Society 9 (2): 125-135, 1984.
Govindarajan V., Gupta A., Linking control systems to business unit strategy: Impact on performance. Accounting, Organizations and Society 10 (1): 51-66, 1985.
Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
Gulick L., Urwick L.F. (ed.), Papers on the science of administration, New York 1937.
Hackett, Aligning Forecasting Practice with Market Dynamics, The Hackett Group, 2008, Vol, 12 No.1.
Haeckel S., Adaptive Enterprise, Harvard Business School Press, Boston 1999.
Hamel G., What Matters Now: How to win in a world of relentless change, ferocious competition and unstoppable innovation, San Francisco CA, Jossey-Bass, 2012.
Hammer M., Stanton S., How Process Enterprises Really Work, Harvard Business Review, (November-December): 108-118, 1999.
Hansen S.C., Otley D.T., Van der Stede W.A., Practice Developments in Budgeting: An Overview and Research Perspective, Journal of Management Accounting Research, vol. 15, 2003.
Hartmann F., The appropriateness of RAPM: toward the further development of theory, „Accounting, Organizations and Society" 25, 2000.
Hassel, L. G., Interaction Between Reliance on Accounting Performance Measures and Budgetary Participation: A Further Test of Performance Effects, Journal
of Applied Accounting Research, 1, 89-106, 1993.
Hassel L.G., Budget Communication Moderate Incongruent Budget Emphasis between the Superior and Subordinate, Research Papers LTA 1/98, 1998, s.11-23.
Hawkins S., Hastie R., Hindsight biased judgements of past events after the outcomes are known. Psychological Bulletin 107 (May): 311-327, 1990.
Hayes R.M., Schaefer S., Implicit contracts and the explanatory power of top executive compensation. Rand Journal of Economics 31 (Summer): 273-293, 2000.
Hempenstall E., Being Successful in Budgeting, Blackhall Publishing, Dublin 1999.
Henri J.F., Performance Measurement and Organizational Effectiveness: Bridging the Gap, „Managerial Finance", vol. 30, no. 6, s. 98, 2004.

Hess H., Manufacturing: Capital, Cost, Profits and Dividends, Engineering Magazine, December 1903.
Hicks J. R., Perspektywy ekonomii. Szkice z teorii pieniądza i teorii wzrostu, PWN, Warszawa 1988.
Hirst, M.K., Some Further Evidence on the Effects of Budget Use and Budget Participation on Managerial Performance, Australian Journal of Management, 12, 49-56, 1987.
Hofstede G., The Game of Budget Control, Assen, The Netherlands: Van Gorcum, 1967.
Holmstrom B., Moral hazard and observability. Bell Journal of Economics 10 (Spring): 74-91, 1979.
Holmstrom B., Moral hazard in teams. Bell Journal of Economics 13 (Autumn):
324-340, 1982.
Hope J., Reinventing the CFO: How financial managers can transform their roles and add greater value, Boston: Harvard Business School Press, 2006.
Hope J., Bunce P., Röösli F., The Leader's Dilemma. How to Build and Empowered and Adaptive Organization Without Losing Control, John Wiley & Sons, Under the Jossey-Bass imprint, Jossey-Bass, San Francisco, 2011.
Hope J., Fraser R., Beyond Budgeting, „Management Accounting", January 1999.
Hope J., Fraser R., Beyond Budgeting... Breaking through the Barrier to „The Third Wave", „Management Accounting", December 1997.
Hope J., Fraser R., Beyond Budgeting. How Managers Can Break Free from the Annual Performance Trap, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts 2003.
Hope J., Player S., Beyond Performance Management, Boston, Harvard Business Review Press, 2012.
Hopej M., Kamiński R., Struktury organizacyjne współczesnych organizacji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2010.
Hopwood A.G., An empirical study of the role of accounting data in performance evaluation, Journal of Accounting Research, 10, s. 156-182, 1972.
Hopwood A.G., Accounting and Human Behavior, Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, NJ 1976.
Horngren Ch.T., Management Accounting: Some Comments, „Journal of Management Accounting Research", Vol. 16, s. 207-211, 2004.
Horngren Ch.T., Foster G., Dator S.M., Cost Accounting. A managerial emphasis, Prentice-Hall, London 1997.
Horvath P., Hat die Budgetierung noch Zukunft? Frankfurter Allgemeine Zeitung,
3 maj 2005.
Ittner C.D., Larcker D.F., Meyer M.W., Subjectivity and the weighting
of performance measures: Evidence from a balanced scorecard. The Accounting Review 78 (3): 725-758, 2003.
Iwaskow W. B., Program Budgeting: Planning, Programming, Budgeting
[w:] Rachlin R., Sweeny H.W.A. (red.), Handbook of Budgeting, John Wiley & Sons, Inc., New York 1993.
Janakiraman S.N., Lambert R.A., Larcker D.F., An empirical investigation of the relative performance hypothesis. Journal of Accounting Research 30 (1): 53-69, 1992.
Jaruga A.A., Nowak W.A., Szychta A., Rachunkowość zarządcza. Koncepcje
i zastosowania., Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź 2001.
Jensen M.C., Meckling W.H., Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure, Journal of Financial Economics 3, s. 305-360, 1976.
Johnson H. T., Kaplan R. S., Relevance Lost. The Rise and Fall of Management Accounting, Harvard Business School Press, Boston 1987.
Kaplan R.S., Application of Quantitative Models in Managerial Accounting: A State of the Art Survery, [w:] Mattessich R. (ed.), Modern Accounting Research: History, Survery and Guide, Research Monograph, No. 7, The Canadian Certified General Accountants' Research Foundation, Vancouver 1984, s. 415-434.
Kaplan R.S., Cooper R., Cost and Effect. Using Integrated Cost Systems to Drive Profitability and Performance, Harvard Business School Press, Harvard 1998.
Kaplan R.S., Cooper R., Zarządzanie kosztami i efektywnością, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników. Balanced Scorecard. Praktyka, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 2001.
Kaplan R.S., Norton D.P., Transforming the Balanced Scorecard from Performance Measurement to Strategic Management: Part II, „Accounting Horizons", vol . 15,
no. 2, 2001.
Karmańska A., Budżetowanie kosztów i przychodów jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem, „Serwis Finansowo-Księgowy" nr 20, 1995.
Karmańska A., Budżetowanie jako element Systemu Informacji Planistycznej
[w:] Karmańska A. (red), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2006.
Kes Z., Informatyczne wspomaganie budżetowania [w:] Nowak E., Nita B. (red.), Budżetowanie w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
Kirchgaessner S., Waters R., WorldCom's Whiz-kid, „Financial Times", 29 June 2002, 13.
Kirkpatrick D., Beyond Empowerment: The Age of the Self-Managed Organization, Morning Star Self-Management Institute, California, 2011.
Knight C.F., Dyer D., Performance without compromise, Harvard Business School Press, Boston, MA 2005.
Knight C.F., Emerson Electric: Consistent Profits, Consistently, Harvard Business Review, 1992.
Komar A., Finanse publiczne w gospodarce rynkowej, Oficyna Wydawnicza BRANTA, Bydgoszcz 1996.
Komorowski J., Budżetowanie jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
Kowalak R., Benchmarking jako metoda zarządzania wspomagająca controlling przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
Krawczyk W., Bek-Gaik B., Łada-Cieślak M., Budżetowanie działalności przedsiębiorstw, Agencja Wydawniczo-Poligraficzna Art-Tekst, Kraków 2001.
Kren L., Liao W.M., The role of accounting information in the control of organizations: a review of the evidence, „Journal of Accounting Literature" 7, 1988.
Kuc B.R., Kontroling dla menedżerów, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2011.
Lazere, C., All Together Now - Why You Must Link Budgeting and Forecasting
to Planning and Performance, CFO Magazine (February): 28-36, 1998.
Leadbeater Ch., New Measures for the New Economy, A discussion paper
for the Institute of Chartered Accountants in England and Wales, March 2000.
Lech P., Zintegrowane systemy zarządzania ERP/MRP II, Difin, Warszawa 2003.
Libby T., Lindsay R.M., Beyond budgeting or budgeting reconsidered? A survey
of North-American budgeting practice, „Management Accounting Research" 21, 2010.
Lis A.K., Sterniczuk H., Nadzór korporacyjny, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Kraków 2005.
Littlewood F., Look Beyond the Budget, „The London Times", 11 January 2000.
Loeb M., Jack Welch Lets Fly On Budgets, Bonuses, and Buddy Boards, Fortune,
29 May 1995, 73.
Loomis C.J., The 15% Delusion, „Fortune", 5 February 2001.
Lukka K., Budgetary biasing in organizations: Theoretical framework and empirical evidence, „Accounting, Organizations and Society 13 (3), 1988.
Łada-Cieślak M., Definicje pojęć „budżet" i „budżetowanie", Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP, 1999, nr 51.
Marzec J., Planowanie i budżetowanie działalności przedsiębiorstwa, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
Maslow A., Motywacja i osobowość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
Mattessich R., Management Accounting: Past, Present and Future, [w:] Mattessich R. (ed.), Modern Accounting Research: History, Survey, and Guide, The Canadian Certified General Accountants's Research Foundation Monograph, No. 4, Vancouver 1984.
Merchant K.A., Budgeting and the propensity to create budgetary slack, „Accounting, Organizations and Society 10 (2), 1985.
Michalak J., Pomiar dokonań [w:] Sobańska I. (red.), Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
Milgrom P., Employment contracts, influence activities, and efficient organization design. Journal of Political Economy 96 (February): 42-60, 1988.
Morlidge S., Player S., Future Ready. How to Master Business Forecasting, John Wiley & Sons, 2010.
Morrow M., Connolly T., The Emergence of Activity-Based Budgeting, „Management Accounting", February 1991, s. 38-41.
Murphy K.J., Oyer P., Discretion in executive incentive contracts: Theory
and evidence. Working paper, University of Southern California and Standford University, 2003.
Murtuza A., Budgeting and the Managerial Process [w:] Rachlin R.,
Sweeny H.W.A. (red.), Handbook of Budgeting, John Wiley & Sons, Inc., New York 1993.
Naruć W., Nowak J., Wieloch M., Operacyjne planowanie finansowe, Difin, Warszawa 2008.
Nayar V., Employees First, Customers Second. Turning Conventional Management Upside Down, Harvard Business Press, 2010
Neely A., Bourne M., Adams C., Better budgeting or beyond budgeting? Measuring Business Excellence 7 (3), 22.28, 2003.
Neely A., Sutcliff M.R., Heyns H.R., Driving Value Through Strategic Planning and Budgeting, New York 2001, NY: Accenture.
Niedbała B., Controlling w przedsiębiorstwie zarządzanym przez projekty, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2008.
Nita B., Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Kraków 2008.
Nita B., Rola rachunkowości zarządczej we wspomaganiu zarządzania dokonaniami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
Nita B., Budżetowanie operacyjne [w:] Nowak E., Nita B. (red.), Budżetowanie
w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
Nixon W. A., Laitinen E.K., Wingren T., Implication of the „New Economy"
for Control, 3rd Conference on New Directions in Management Accounting: Innovations in Practice and Research, Brussels, December 12-14, s. 971-893, 2002.
Naruć W., Nowak J., Wieloch M., Operacyjne planowanie finansowe. Ujęcie praktyczne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008.
Norkowski M., Koncepcja beyond budgeting a tradycyjne budżetowanie [w:] Nowak E. (red.), Pomiar i raportowanie dokonań przedsiębiorstwa, CeDeWu, Warszawa 2012.
Norwood S.W., Relationship Between Budgeting and the Annual Profit Plan
[w:] Rachlin R., Sweeny H.W.A., Handbook of Budgeting, John Wiley & Sons, Inc., New York 1993.
Nowak E., Budżetowanie kosztów, ODDK, Gdańsk 1999.
Nowak E., Podstawy budżetowania w przedsiębiorstwie [w:] Nowak E., Nita B. (red.), Budżetowanie w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
Nowak E., Controlling w działalności przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
Nowak E., Nieplowicz M., Rachunkowość a controlling, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
Nowak E., Nita B., Budżetowanie w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
Nowak M., Budżetowanie jako instrument zarządzania [w:] Nowak E., Nita B. (red.), Budżetowanie w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
Nowak M., Psychologiczne aspekty budżetowania [w:] Nowak E., Nita B. (red.), Budżetowanie w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
Nowak M., Controlling w zarządzaniu. Uwarunkowania psychologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
Nowak W.A., Sterowanie dokonaniami organizacji [w:] Jaruga A.A., Nowak W.A., Szychta A. (red.), Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź 2001.
Nowakowski M. K. (red)., Biznes międzynarodowy. Od internacjonalizacji
do globalizacji, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005.
Ohlson J.A., Accounting Earning, Book Value and Dividends in Equity Valuation, „Contemporary Accounting Research", Spring 1995.
Onsi M., Factor analysis of behavioral variables affecting budgetary slack,
„The Accounting Review" 48 (3), 1973.
Østergren K., Stensaker I., Management Control without Budgets: A Field Study
of 'Beyond Budgeting' in Practice, European Accounting Review, Routledge 2010.
Otley D.T., Budget use and managerial performance, Journal of Accounting Research, Spring 1978.
Otley D.T., The contingency theory of management accounting: achievement and prognosis, Accounting, Organizations and Society, 5(4), 1980, s. 413-428.
Otley D.T., Performance management: A framework for management control systems research, „Management Accounting Research", 10, 1999.
Pasewark, W. R., McCabe K.S., Preparing and maintaining a budget manual, Management Accounting, (May): 33-35, 1988.
Penc J., Zarządzanie w warunkach globalizacji, Difin, Warszawa 2003.
Pfläging N., Die Kraft Und Dynamik relativer Ziele nutzen, „Accounting. Rechnungswesen und Controlling. Fakten für den Mittelstand" 2004, nr 3.
Piosik A., Budżetowanie i kontrola budżetowa w warunkach rachunku kosztów działań, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego
w Katowicach, Katowice 2002.
Piosik A., Zasady rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Piotrowski W., Organizacje i zarządzanie - kierunki, koncepcje, punkty widzenia
[w:] Koźminśki A.K., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
Płoszajski P., Organizacja przyszłości. Wirtualny splot kontraktów.
[w:] Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (red.), Przedsiębiorstwo przyszłości, Difin, Warszawa 2000.
Poffley A., Income to Impact: Financial Stewardship of Public Sector and Not-for-profit Organisations, London, Directory of Social Change, 2010.
Pomykalska B., Pomykalski P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1996a.
Porter M.E., What Is Strategy?, „Harvard Business Review", November-December 1996b.
Prendergast C., Topel R., Discretion and bias in performance evaluation. European Economic Review 37 (April): 355-365, 1993.
Price Waterhouse Financial and Cost Management Team, CFO: Architect of the Corporation's Future, Wiley, New York 1997
Proctor R., Managerial Accounting for Business Decisions, Prentice Hall, London 2006.
Rachlin R., Sweeny H.W.A., Handbook of Budgeting, John Wiley & Sons, Inc.,
New York 1993.
Rozkwitalska M., Zarządzanie międzynarodowe, Difin, Warszawa 2007.
Scapens R.W., Roberts J., Accounting and control: A case study of resistance
to accounting change, „Management Accounting Research", 4 (1), 1993.
Schermerhorn J.R., Management, John Wiley & Sons, Inc 2005, s.353-358.
Shields M.D., Young S.M., Antecedents and consequences of participative budgeting: evidence on the effects of asymmetrical information, „Journal of Management Accounting Research" 5, 1993.
Shleifer A., Vishny R., Survey of Corporate Governance, Journal of Finance,
(1997), 52(2), pp. 737-83.
Sierpińska M., Niedbała B., Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
Simons R., Codman & Shurtleff, Inc. Planning and Control System.
Case study # 9-187-081, Harvard Business School, Boston, MA 1987.
Simons R., Levers of Control, Boston: Harvard Business School Press, 1995a.
Simons R., Control in the age of empowerment, Harvard Business Review 73 (2):
80-88, 1995b.
Simons R., Performance Measurement and Control Systems for Implementing Strategy, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2000.
Sławińska M., Witczak H., Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
Sobczak A., Struktury organizacyjne [w:] Koźminśki A.K., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania
im. Leona Koźmińskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
Stoner J.A.F., Wankel C., Kierowanie, PWE, Warszawa, 1992.
Świderska G. K., Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, Difin, Warszawa 2010.
Świderska G.K., Budżety jako instrument zarządzania [w:] Świderska G.K. (red.), Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, Difin, Warszawa 2010.
Szczęsny W., Śliwa J., Budżetowanie operacyjne, finansowe i kapitałowe
w przedsiebiorstwie, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2010.
Szychta A., Współczesne tendencje w zakresie budżetowania operacyjnego, „Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP" 1999, t. 50.
Szychta A., Kiedy budżetowanie operacyjne przynosi korzyści, „Rachunkowość",
nr 8, 2000, s. 340-344.
Szychta A., Zasady i metody budżetowania [w:] Jaruga A.A., Nowak W.A., Szychta A., Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania., Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź 2001.
Szychta A., Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
Tan H.T., Jamal K., Do auditors objectively evaluate their subordinates' work?
The Accounting Review 76 (1): 99-110, 2001.
Toffler A., Trzecia fala, PIW, Warszawa 1997.
Turney P.B.B, Activity Based Costing. The Performance Breakthrough, Kogan Page, London 1996.
Umapathy S., Current Budgeting Practices in US Industry, Quorum Books,
New York 1987.
Vagneur K., Peiperl M., Reconsidering performance evaluative style, Accounting, Organizations and Society 25, 2000, s. 511-525.
Vatter W. J., Managerial Accounting. Prentice Hall, New York 1950.
Wallander J., Budgeting - an unnecessary evil, Scandinavian Journal of Management 15 (1999), s. 405-421.
Warowny P., Budżety jako instrument zarządzania [w:] Świderska G.K. (red.), Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, Difin, Warszawa 2010.
Weber J., Einführung in das Controlling, wyd. 6, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 1995.
Welsch G.A., Hilton R.W., Gordon P., Budgeting. Profit Planning and Control, Prentice Hall International, London 1988.
Wierzbiński M., Budżetowanie kapitałów [w:] Nowak E., Nita B. (red.), Budżetowanie w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
Ziegenbein K., Controlling, Friedrich Kiehl Verlag, Ludwigshafen 1992.
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku