• Banki w warunkach niestabilnej gospodarki. Tom 26

Bankowa kreacja kredytów subprime stała się główną przyczyną sprawczą kryzysu na rynkach finansowych, który w krótkim czasie przerodził się w globalny kryzys ekonomiczny. Banki okazały się także beneficjentami antykryzysowego interwencjonizmu, co zaowocowało wysokim długiem publicz­nym w wielu rozwiniętych krajach. Mówiąc inaczej, to banki poprzez swoje rynkowe zachowania wygenerowały kryzys. Jednocześnie w dużej mierze za ich sprawą sytuacja w gospodarce jest nadal niestabilna, pomimo że apogeum załamania kryzysowego wystąpiło w 2009 roku, a więc już kilka lat te­mu. Fakty te wpłynęły na uruchomienie dyskusji, zwłaszcza w krajach Unii Europejskiej, co do niezbędnych modernizacji systemów bankowych. Takich modernizacji, które wykluczyłyby lub przynajmniej ograniczyły ich kryzysogenne rynkowe zachowania. Prezentowana publikacja włącza się w nurt dyskusji nad możliwymi scenariuszami modyfikacji systemów bankowych. Ponadto w jej strukturze zawarte są opracowania, które można uznać za wiel

Podtytuł Banki w warunkach niestabilnej gospodarki. Tom 26
Autor Marta Wiśniewska (red.)
Rok wydania 2015
Oprawa E-book
Format 165x235
Stron 194
19.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7941-204-4

 

Prezentowana publikacja włącza się w nurt dyskusji nad możliwymi scenariuszami modyfikacji systemów bankowych.

W jej strukturze zawarte są opracowania, które można uznać za wieloaspektowy naukowy monitoring bieżącego funkcjonowania banków w warunkach turbulencji wywołanych przez kryzys. Prowadząc ten monitoring, autorzy zawartych w publikacji opracowań traktują o funkcjonowaniu banków w Polsce i w innych krajach. Omawiają działalność banków komercyjnych i spółdzielczych, zajmują się praktykami bankowymi, zwłaszcza w odniesieniu do produktów kredytowych. Traktują także o benchmarkingu i marketingu doświadczeń we współczesnych bankach. Na podkreślenie przy tym zasługuje fakt, że autorami prezento­wanych w publikacji opracowań, obok młodych adeptów nauki, są również wybitni przedstawiciele polskiej nauki o bankach i systemach bankowych.

Bankowa kreacja kredytów subprime stała się główną przyczyną sprawczą kryzysu na rynkach finansowych, który w krótkim czasie przerodził się w globalny kryzys ekonomiczny. Banki okazały się także beneficjentami antykryzysowego interwencjonizmu, co zaowocowało wysokim długiem publicz­nym w wielu rozwiniętych krajach. Mówiąc inaczej, to banki poprzez swoje rynkowe zachowania wygenerowały kryzys. Jednocześnie w dużej mierze za ich sprawą sytuacja w gospodarce jest nadal niestabilna, pomimo że apogeum załamania kryzysowego wystąpiło w 2009 roku, a więc już kilka lat te­mu. Fakty te wpłynęły na uruchomienie dyskusji, zwłaszcza w krajach Unii Europejskiej, co do niezbędnych modernizacji systemów bankowych. Takich modernizacji, które wykluczyłyby lub przynajmniej ograniczyły ich kryzysogenne rynkowe zachowania. 

Wprowadzenie 7

1. Współczesna bankowość - quo vadis? - Małgorzata Zaleska 11
1.1. Problem ufinansowienia świata 13
1.2. Sieć bezpieczeństwa 15
1.2.1. Nadzór makroostrożnościowy 15
1.2.2. Shadow banking 17
1.3. Regulacje ostrożnościowe 17
1.4. Działania pomocowe i likwidacyjne 20
1.5. Dobre praktyki 21
1.6. Świadomość i edukacja finansowa 23
Streszczenie/Summary 24
Bibliografia 25

2. Wpływ globalnego kryzysu finansowego oraz zadłużeniowego strefy euro na proces integracji sektora bankowego Unii Europejskiej - Agnieszka Tkaczyszyn 27
2.1. Pojęcie zintegrowanego sektora bankowego 27
2.2. Nowy nadzór bankowy nad rynkiem finansowym Unii Europejskiej 30
2.3. Projekt Unii Bankowej 32
Streszczenie/Summary 37
Bibliografia 38

3. Wnioski z doświadczeń kryzysowych jako podstawa właściwego zarządzania kapitałem i płynnością - nordycki sektor bankowy w la­tach 1990-2011 - Dariusz Filar 41
3.1. Przyczyny i przebieg nordyckiego kryzysu bankowego w latach 1990-1993 42
3.2. Rządy i banki centralne krajów nordyckich wobec kryzysu bankowego 44
3.3. Funkcjonowanie banków nordyckich w okresie globalnego kryzysu finansowego po 2007 roku 47
Streszczenie/Summary 49
Bibliografia 50

4. Rozwój sektora bankowego w wybranych krajach Bałkanów Zachodnich w latach 2000-2010 - Katarzyna Kubiszewska 51
4.1. Znaczenie sektora bankowego dla rozwoju gospodarek 51
4.2. Rys historyczny Czarnogóry, Kosowa, Serbii oraz Bośni i Hercegowiny 53
4.3. Sytuacja gospodarcza 54
4.4. Struktura systemu bankowego 56
4.5. Pośrednictwo finansowe sektora bankowego 57
4.6. Wyniki finansowe sektora bankowego 62
Streszczenie/Summary 65
Bibliografia 66

5. Banki zagraniczne w chińskim sektorze bankowym - Andrzej Stępniak, Ewa Cieślik 69
5.1. Wpływ kapitału zagranicznego na krajowy rynek bankowy - przegląd literatury 70
5.2. Banki zagraniczne w chińskim sektorze bankowym 73
5.3. Wymogi, jakie muszą spełnić banki zagraniczne wchodząc na rynek chiński 77
Streszczenie/Summary 80
Bibliografia 81

6. Banki komercyjne na rynkach finansowych w niestabilnej gospodarce - Jerzy P. Gwizdała 83
6.1. Porównanie struktury kapitału i majątku wybranych banków 84
6.2. Zmiany cen akcji banków oraz ich zyskowności w latach 2005-2010 88
6.3. Ocena atrakcyjności akcji wybranych banków przez inwestorów 90
Streszczenie/Summary 95
Bibliografia 96

7. Bankowość spółdzielcza w Polsce - wyzwania w II dekadzie XXI wieku - Janina Laudańska-Trynka 97
7.1. Pozycja banków spółdzielczych w sektorze bankowym w Polsce 97
7.2. Kondycja ekonomiczna sektora banków spółdzielczych w Polsce 98
7.3. Zagrożenia dla bankowości spółdzielczej w Polsce płynące z regulacji unijnych 102
7.4. Koncepcje zmian w sektorze bankowości spółdzielczej w Polsce jako odpowiedź na regulacje unijne 107
Streszczenie/Summary 111
Bibliografia 111

8. Adekwatność kapitałowa spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych - Maria Magdalena Golec 115
8.1. Problem adekwatności kapitałowej zamkniętych spółdzielni kredytowych 116
8.2. Regulacyjne uwarunkowania pomiaru adekwatności kapitałowej unii kredytowych 118
8.3. Regulacyjne wymogi w zakresie bezpieczeństwa kapitałowego spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Polsce 120
Streszczenie/Summary 127
Bibliografia 128

9. Praktyki bankowe na rynku detalicznych produktów kredytowych - wybrane zagadnienia - Katarzyna Pałasz-Boćkowska 131
9.1. Przyczyny nadmiernego zadłużania się gospodarstw domowych w Polsce 131
9.2. Praktyki bankowe w sektorze detalicznych produktów kredytowych - wybrane zagadnienia 133
9.3. Studium przypadku 136
Streszczenie/Summary 143
Bibliografia 144

10. Wybrane aspekty funkcjonowania odwróconego kredytu hipotecznego - Marek Czyż 145
10.1. Istota odwróconego kredytu hipotecznego 145
10.2. Uwarunkowania rozwoju rynku odwróconego kredytu hipotecznego 147
10.3. Symulacja płatności z tytułu odwróconego kredytu hipotecznego 151
Streszczenie/Summary 154
Bibliografia 155

11. Implementacja benchmarkingu w bankowości - Justyna Zabawa 157
11.1. Istota benchmarkingu 157
11.2. Systematyzacja benchmarkingu 160
11.3. Przebieg procesu benchmarkingu w bankowości 163
Streszczenie/Summary 174
Bibliografia 175

12. Marketing doświadczeń w kreowaniu współczesnych usług bankowych - Monika Boguszewicz-Kreft, Jacek Jaworski 177
12.1. Pojęcie marketingu doświadczeń 177
12.1.1. Definicja i istota marketingu doświadczeń 177
12.1.2. Klient docelowy a kreowanie marki 179
12.2. Determinanty i kierunki rozwoju współczesnej bankowości 180
12.2.1. Główne wyzwania dla rozwoju usług świadczonych przez banki 180
12.2.2. Bankowość elektroniczna jako nowoczesny kanał dystrybucji i rozwoju usług bankowych 181
12.3. Idea marketingu doświadczeń a rozwój oferty usług First Direct - analiza przypadku 183
12.3.1. Geneza powstania i przyjęte założenia strategiczne funkcjonowania banku 183
12.3.2. Technologia i personel 184
12.3.3. Kreowanie marki i jej popularyzacja 186
12.3.4. Działania promocyjne i reklamowe 187
12.3.5. Produkty i ich cena 189
12.3.6. Osiągnięcia 190
Streszczenie/Summary 191
Bibliografia 191

Andries A.M., Asandului M. (2010), The Impact of Financial Liberalization on the Performance of Banks in Romania, "Metalurgia International", nr 15.
Baele L., Ferrando A., Hördahl P., Krylova E. Monnet C. (2004), Measuring financial integration in the euro area,"Occasional Paper", No. 14, ECB, Frankfurt.
Bańbuła P., Oszczędności i wybór między okresowy - podejście behawioralne, „Materiały i Studia", nr 208, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2006.
Banking sector in South East Europe, Research Release, Erste Bank, Vienna, 2008.
Banks J., Blundell R., Tanner S., Is There a Retirement-savings Puzzle? „The American Economic Review", Vol. 88, No. 4, 1998.
Barajas A., Steiner R., Salazar N. (1999), Foreign Investment in Columbia's Financial Sector, IMF, WP/99/150.
Barfield C.E. (red.) (1996), International Financial Markets: Harmonization versus Competition, The AEI Press, Washington, D.C.
Basel Committee on Banking Supervision. (2011), Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems, Basel.
Basel Committee on Banking Supervision. (2012), The internal audit function in banks, Basel.
Batra G., Kaufmann D., Stone A.H.W. (2003), The Investment Climate around the World: Voices of Firms from the World Business Environment Survey, The World Bank, Washington, D.C.
Beck T., Soledad M., Peria M. (2010), Foreign Bank Participation and Outreach: Evidence from Mexico, "Journal of Financial Intermediation", nr 19.
Bednarski L. (2000), Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
Begg D., Fischer S., Dornbusch R. (1995), Ekonomia, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Bendell T., Boulter L. (2000), Benchmarking. Jak uzyskać przewagę nad konkurencją, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
Berger A.N., Hasan I., Zhou M. (2009), Bank Ownership and Efficiency in China: What Will Happen in the World's Largest Nation? "Journal of Banking & Finance", nr 1.
Bergo J., Crisis Resolution and Financial Stability in Norway, Speech at the 50th Anniversary of Bank Indonesia, Jakarta, 10 December 2003, BIS Review 58/2003.
Bhattasali D., Li S., Martin W. (red.) (2004), China and the WTO. Accession, Policy Reform, and Poverty Reduction Strategies, World Bank and Oxford University Press, Washington, D.C.
Bień W. (2008), Rynek papierów wartościowych, wydanie VII, Diffin, Warszawa.
Billings C. (2004), First Direct creates boiled-sweet theme for direct campaign, "Campaign" July 23.
Billington J. (1998), Customer - Driven Innovation, „Harvard Management Update", July, Vol. 3, Issue 7.
BIS (2010) Bank for International Settlements, Basel III rule text and results of the quantitative impact study issued by the Basel Committee,16 December 2010, [w:] www.bis.org/press/p101216.htm
Boguszewicz-Kreft M. (2009), Zarządzanie doświadczeniem klienta w usługach, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Bold B. (2004), First direct launches aggregation service, "Marketing" April 4.
Bonin J.P. (2004) Banking in the Balkans: the structure of banking sectors in Southeast Europe, Economic Systems, Vol. 28.
Borgen S.O. (2004), Rethinking incentive problems in cooperative organizations, "The Journal of Socio-Economics" 2004, nr 33.
Borkowski M. (2011), Bankowość elektroniczna jako podstawowy i nowoczesny kanał sprzedaży oraz dystrybucji produktów finansowych, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Handlowej", nr 106.
Branch B, Grance D. (2008), Technical Guide: Credit Union Regulation and Supervision, World Council of Credit Unions, Madison.
Brooks G. (2002), First Direct sticks with impulse formula for second iTV ad push, "New Media Age" September 5.
Browning M., Crossley T., The LifeCycle Model of Consumption and Saving, The Institute for Fiscal Studies, WP01/15, 2001.
Bruno V., Hauswald R. (2009), The Real Effect of Foreign Banks, "EFA 2009 Bergen Meetings Paper".
Brzozowski J. (2009), Czarnogóra - mały kraj z euro i niskim CIT, Biuletyn Euro Info.
BS Liga (2012), Bank nr 6.
Caplin A., The Reverse Mortgage Market: Problems and Prospects, [w:] Innovations in Housing Finanse for the Elderly, O.Mitchell (red.), Pension Research Council, Philadelphia 2001.
Carrie A. S., Higgins P., Falster P. (1995), Modelling for Benchmarking, [w:] Benchmarking - Theory and Practice, Rolstadas A. (red.), Chapman & Hall, London.
Carroll C., Summers L., Consumption Growth Parallels Income Growth: Some New Evidence, [w:] National saving and economic performance, D.Bernheim, John Shoven (red.), Chicago University Press for NBER, 1991.
Case history first direct (2009), "Marketing Week", August 6.
Catte P., Mastropasqua C. (1993), Financial structure and reform in Central and Eastern Europe in the 1980s, Journal of Banking and Finance, Nr 17.
CBRC (2011), Annual Report 2011.
Central Bank of Bosnia and Herzegovin (2007, 2009, 2010), Financial Stability Report.
Central Bank of Montenegro (IIQ2010, 2010), Financial Stability Report.
Central Bank of the Republic of Kosovo (2006, 2010), Structure of Financial Sector.
Charlemagne: Single-market blues, The Economist 7 February 2009.
Chua M. (2010), UBank goes direct with branchless banking, "Enterprise Innovation" Apr/May.
Claessens S., Demirgüç-Kunt A., Huizinga H. (2000), How Does Foreign Entry Affect Domestic Banking Markets? The World Bank, January.
Claessens S., van Horen N. (2012), Foreign Banks: Trends, Impact and Financial Stability IMF, WP/12/10, January.
Clarke G., Cull R., D'Amato L., Molinari A. (1999), The Effect of Foreign Entry On Argentina's Domestic Banking Sector, The World Bank, April.
Colom J., Smeds R., Kleinhans S., Doumeingts G., Bitton M. (1995), The role of Benchmarking in the Management of Change process. Some reflections from the TIME GUIDE project, [w:] Benchmarkig - Theory and Practice, Rolstadas A. (red.), Chapman & Hall, London 1995.
Costa M. (2010), Turbocharge your service performance, "Marketing Week", November 11.
Costanzo L.A., Keasey K., Short H. (2003), A Strategic Approach to the Study of and Innovation in the Financial Services Industry: The Case of Telephone Banking, "Journal of Marketing Management" April 1, no. 19.
Cowen N. (2010), Head of brand First Direct, [w:] Costa M., Turbocharge your service performance, "Marketing Week", November 11.
CRD IV package: The Devil is in the detail, [w:] http://www.pwc.lu/en/risk-management/docs/pwc-crd-iv-package.pdf
Credit Union Shares and Regulatory Capital Under Basel III (2012), WOCCU, Madison.
Credit Unions in Poland: Diagnostic and Proposals on Regulation and Supervision (2010), The World Bank Report No. 59432, Washington.
Crosby L.A., Johnson S.L. (2005), Managing, „Marketing Management", January/February, Vol. 14, Issue 1.
Cross R., Iqbal A. (1995), The Rank Xerox Experience. Benchmarking Ten Years On, [w:] Benchmarking - Theory and Practice, Rolstadas A. (red.), Chapman & Hall, London.
Czekaj J., Dziedzic D., Kafel T., Martyniak Z., (1996), Benchmarking - Nowa metoda doskonalenia organizacji, Organizacja i Kierowanie.
Dahlgaard J.J., Kristensen K., Kanji G.K. (2004), Podstawy zarządzania jakością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Davda S. (2003), First Direct targets people on the move in first text-response trials, "Precision Marketing", July 18.
Denizer C. (1999), Foreign Entry in Turkey's Banking Sector, 1980-1997, The World Bank, November.
Detragiache E., Gupta P., Tressel T. (2006), Foreign Banks in Poor Countries: Theory and Evidence, IMF, 7th Jacques Polak Annual Research Conference.
Dobosiewicz Z., Podstawy bankowości, Warszawa 1998.
Dornbusch R., Reynoso A. (1989), Financial factors in economic development, American Economic Review, Nr 79.
Drees, B., Pazarbasioglu, C., The Nordic Banking Crises: Pitfalls in Financial Liberalization?, IMF Working Paper WP/95/61, June 1995.
Dyrektywa 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 177/1.
Dziuba D.T. (2001), Systemy informatyczne w obsłudze banków detalicznych, Wyd. UW, Warszawa.
Eastern European banks: The ties that band, The Economist 21 February 2009.
ECB (2006), The Contribution of the ECB and the Eurosystem to European Financial Integration, European Central Bank, Monthly Bulletin, Frankfurt.
Edwards H. (2011), How banks keep you in line, "Marketing" May 25.
Ekstraklasa spółdzielcza (2012), Nowoczesny Bank Spółdzielczy nr 5
Emerling I. (2008), Działalność kredytowa banku komercyjnego, Wydawnictwo Marina, Wrocław.
European Association of Co-operative Banks, Annual Report 2011.
European Commission. (2012), Commission proposes new ECB powers for banking supervision as part of a banking union, IP/12/953, Brussels: European Commission.
European Commission. (2012), Green Paper: Shadow Banking, COM(2012) 102 final, Brussels.
European Commission. (2012), Proposal for a Council Regulation conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions, COM(2012) 511 final, Brussels.
European Commission. (2012), Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms and amending Council Directives 77/91/EEC and 82/891/EC, Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC and 2011/35/EC and Regulation (EU) No 1093/2010, COM(2012) 280/3, Brussels.
Financial Stability Report, Riksbank, vol. 2, 2011.
Financial Stability Review 2011, European Central Bank, December 2011.
First Direct launches its first social media campaign (2009), "M2PressWIRE", March 11.
First Direct opens social media portal to guests (2011), "Marketing Week" November 24.
First direct shares customer comments - 'good and bad' (2009), "M2PressWIRE", October 14.
First Direct targets customers with banking advice podcasts (2006), "Marketing Week" June 1.
First Direct uses ambient marketing in London push (2003), "New Media Age", November 13.
Flejterski S. (2009), Bankowość detaliczna - idee, modele, procesy, UE we Wrocławiu, Wrocław.
Fonteine W. (2007), Cooperative Banks in Europe - Policy Issues, IMF Working Paper, Nr 157.
Friedman M., A Theory of the Consumption Function, Princeton University Press, Princton 1957.
Fries S., Taci A. (2005), Cost Efficiency of Banks in Transition: Evidence from 289 Banks in 15 Post-communist Countries, "Journal of Banking & Finance", nr 1.
Frow P., Payne A. (2007), Towards the 'perfect' customer experience, „Journal of Brand Management", 2007, Vol. 15, no. 2.
Gabrusewicz W. (2002), Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa.
Gemma Ch. (2006), First Direct risks losing 'hassle-free' reputation, "Marketing" November 22.
Goddard J., McKillop D., Wilson J.O.S. (2012), Regulatory Change and Capital Adjustment of Financial Institutions, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1531570
Golec M.M. (2004), Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe na rynku usług finansowych w Polsce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań.
Golec M.M. (2011), Mechanizmy bezpieczeństwa w uniach kredytowych, [w:] Globalny kryzys finansowy - rozważania nad bezpieczeństwem rynku finansowego, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 2011, nr 33.
Gormley T.A. (2005), Banking Competition in Developing Countries: Does Foreign Bank Entry Improve Credit Access?, July.
Gorton G., Winton A. (1998), Banking in transition economies: Does efficiency require instability? Journal of Money, Credit, and Banking, Nr 30.
Gostomski E. (2010), Bankowość międzynarodowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Gradoń W. (2011), Kapitał jako element adekwatności kapitałowej, [w:] Adekwatność kapitałowa w ocenie bezpieczeństwa banku, (red.) M. Capiga, W. Gradoń, G. Szustak, CeDeWu Sp. z o.o. , Warszawa.
Green A., Murinde V., Nikolov I. (2004), The Efficiency of Foreign and Domestic Banks in Central and Eastern Europe, "Journal of Emerging Market Finance", nr 2.
Guiding Principles Effective Prudential Supervision of Cooperative Financial Institutions (2011), UCURN, Madison. http://curegulators.org/curegulators_resources
Gulbransen, K., A Norwegian perspective on banking crisis resolution, Norges Bank Conference on Banking Crisis Resolution - Theory and Policy, Oslo, 16 June 2005.
Gwizdała J. (2011), Ryzyko kredytowe w działalności banku komercyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Gwizdała J. (2011), Ryzyko kredytowe w działalności banku komercyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Gylfason T., Holmström B., Korkman S., Söderström H.T., Vihriälä V., Nordics in Global Crisis: Vulnerability and Resilience, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), Publisher: Taloustieto Oy, Helsinki 2010.
Hammermesh D., Life-cycle Effects on Consumption and Retirement, „Journal of Labour Economics", Vol. 2, No. 3, 1984.
Hannafin K.M.G., McKillop D.G. (2007), Deposit insurance and credit unions: an international perspective, Journal of Financial Regulation and Compliance, Vol. 15, No 1.
Hasan I., Xie R. (2012), A Note on Foreign Bank Entry and Bank Corporate Governance in China, Bank of Finland, "BOFIT Discussion Papers", nr 8.
Hecquet N. (2006), Direct choice: First Direct, "Marketing", November 11.
Hermes N., Lensink R. (2000), Financial system development in transition economies, Journal of Banking and Finance, Nr 24 (4).
Hermes N., Lensink R. (2001), The Impact of Foreign Bank Entry on Domestic Banking Markets, University of Groningen.
Hetzel R.L. (1990), Free enterprise and central banking in formerly communist countries, Economic Review, Federal Reserve Bank of Richmond, 76 (Maj-Czerwiec).
Hirschman A.O (1964), The Paternality of an Index. American Economic Review.
Hope N.C., Laurenceson J., Qin F. (2008), The Impact of Direct Investment by Foreign Banks on China's Banking Industry, Stanford University, "Working Paper", nr 362
http://english.people.com.cn/90002/95589/6512404.html (22.09.2012).
http://finance.yahoo.com/ (20.03.2012).
http://www.bankier.pl/wiadomosc/Najlepsze-banki-wedlug-miesiecznika-Bank-1440371.html (21.01.2012).
http://www.cbrc.gov.cn/english/index.html.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-115, art.108, p. 7
http://www.gpwinfostrefa.pl (20.03.2012).
http://www.icbc-ltd.com/ICBCLtd/About%20Us/Corporate%20Structure/, 22.09.2012)
http://www.theasianbanker.com.
Informacja dla Komisji Nadzoru Finansowego Raport o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2012 roku (2013), Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa, http://www.knf.gov.pl/Images/Raport_SKOK_2012_tcm75-34755.pdf
Informacja...(04.04.2012) w sprawie prac Zespołu ds. Zmian Regulacji Prawnych Dotyczących Sektora Bankowości Spółdzielczej [w:] http://www.bs.net.pl/?miesiac=04&rok=2012&archiwum=00002&news=34659
Jakubiak A. (2012), Wpływ Bazylei III i innych nowych regulacji unijnych i polskich na politykę kredytową i sytuację instytucjonalną sektora bankowego w Polsce, BRE-CASE, Warszawa, 12.04.2012.
Jaworski W., Kosiński B., Krzyżkiewicz Z., Banki, rynek, operacje, polityka, Warszawa 1996.
Jedynak P. (2007), Ocena znormalizowanych systemów zarządzania jakością. Instrumenty i uwarunkowania wartością, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Jeny G. (2008), Banking sector in South East Europe, Erste Bank, Wiedeń, 19.02.2008.
Jones M.C. (2003), A Black and white service, "Brand strategy", January.
Jones M.C. (2012), A better deal is no comparison to good service, "Marketing Week" May 5.
Jones O., Sasser Jr W.E. (1995), Why Satisfied Customers Defect, „Harvard Business Review", November-December, Vol. 73, Issue 6.
Jóźwiak J., Podgórski J. (1994), Statystyka od podstaw, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Jurkowska A. M. (2003), Prawo bankowe Unii Europejskiej. Licencjonowanie działalności bankowej, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Gdańsk.
Just Breaking (2008), "Marketing Direct" December.
Kadys E. ( 2012), Buforowanie dyrektywy, Bank 6/2012.
Kamiński W. (2007), Rozwój spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Polsce. Podstawowe parametry finansowe, [w:] Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe: charakterystyka, rozwój, otoczenie, pod red J. Ossowskiego, Biblioteka kwartalnika naukowego Pieniądze i Więź, Fundacja na rzecz Polskich Związków Kredytowych, Sopot.
Kapitał..., (2012) Kapitał ma narodowość, Nowoczesny Bank Spółdzielczy 5/2012.
Karloef B., Oestblom S. (1995), Benchmarking. Równaj do najlepszych, Zarządzanie i Finanse, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa.
Kemp E. (2006), First Direct eyes retail experience, "Marketing" March 29.
Kilby N. (2006), Banking on new ideas, "Marketing Week" June 8.
KNF (2012), Raport o sytuacji banków w 2011 r. UKNF, Warszawa.
KNF, Capital Requirements Directive IV / Bazylea III - prezentacja
KNF, Raport o sytuacji banków w 2008.
KNF, Raport o sytuacji banków w I półroczu 2012 r., UKNF, Warszawa 2012.
Koczor M., Tokarski P. (red.) (2011), Gospodarka Unii Europejskiej. Reakcja na kryzys i perspektywy na nowe dziesięciolecie, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa.
Komisja Europejska (2005), Zielona Księga w sprawie Polityki Usług Finansowych (2005-2010), Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, 03.05.2005.
Komisja Europejska (2012), Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady. Plan działania na rzecz unii bankowej, COM(2012) 510 final; Komisja Europejska; Bruksela 12.09.2012.
Komisja Nadzoru Finansowego (2011), Raport o funkcjonowaniu polskiego rynku finansowego w ujęciu międzysektorowym, Warszawa.
Konopka Ł.(2012), Nowe prawo ożywi rynek obligacji banków spółdzielczych, 2012-10-12, [w:] http://wiadomosci.stockwatch.pl/nowe-prawo-ozywi-rynek-obligacji-bankow-spoldzielczych, obligacje,41738
Korniyenko J., Loukoianova E., Pivovarsk A. (2011), Foreign Banks During the Crisis: Sinners or Saints? Mimeo, European Bank for Reconstruction and Development.
Košak M., Čok M. (2008), Ownership structure and profitability of the banking sector, Zb. rad. Ekon. fak. Rij., vol. 26.
Koskenkylä, H., The Nordic Banking Crisis, Bank of Finland, Bulletin 8/94.
Kowalak T., Odwrócona hipoteka - zasady funkcjonowania i perspektywy wprowadzenia w Polsce, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" Rok LXXII, zeszyt 4, 2010.
KPMG (2012) Liquidity: A bigger challenge than capital, KPMG, May 2012 [w:] http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/liquidity-challenges-final-v2.pdf
KPMG (2012), Mainland China Banking Survey 2012.
Kwaśniak W. (12.03.2012), Ryzyko regulacyjne banków spółdzielczych wynikające z Dyrektywy CRD IV, KNF.
Kwaśniak W. (2012), Pożądane kierunki zmian modelu funkcjonowania bankowości spółdzielczej, KNF 17.09.2012.
LaSalle D., Britton T.A. (2003), Priceless. Turning ordinary products into extraordinary experience, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts.
Laudańska-Trynka J. (2011), Regulacje i instrumenty zasilania kapitałowego w bankach w Polsce w latach 2007-2009, [w:] Rynki finansowe. Nowe wyzwania i możliwości, (red.) Kalinowski M., Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, tom 11/2011.
Liberda B. (2001), Zrozumieć oszczędzanie, [w:] Czy ekonomia nadąża z wyjaśnieniem rzeczywistości, PWE, Warszawa.
Łosiewicz E., Nosowski A., (2000), Komputerowe wspomaganie bankowymi procesami gospodarczymi [w:] Zastosowanie rozwiązań informatycznych w bankowości, red. A. Gospodarowicz, Prace Naukowe AE nr 872, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
Magdziarz M.(2012), W oczekiwaniu na implementację, Bank nr 2/2012.
Martyniak Z. (1997), Organizacja i zarządzanie - 15 efektywnych metod, Oficyna Wydawnicza: Drukarnia „Antykwa" s.c., Kraków-Kluczbork.
McCarroll V., Habberfield S. (2012)., The Outlook For Co-Operative Banking in Europe 2012, Oliver Wyman.
McKinnon R.I. (1991), Financial control in the transition from classical socialism to a market economy, Journal of Economic Perspective, Nr 5.
Model law for credit unions (2005), World Council of Credit Unions, Madison, http://www.woccu.org/bestpractices/legreg
Modigliani F., Brumberg R., Utility analysis and the consumption function: an interpretation of the cross-section data, [w:] Post-Keynsiain Economics, K. Kurihara (red.), Rutgers University Press, New Brunswick 1954.
Montenegro 2009 Progress Report, Commission of the European Communities, Brussels, 2009.
National Bank of Serbia (2005), Report on the Financial System of the Republic of Serbia in 2005.
National Bank of Serbia (2007), Annual Financial Stability Report.
National Bank of Serbia (2010), Annual Report On Activities and Results.
Niczyporuk P., Talecka A. (2010), Bankowość Unii Europejskiej. Podstawowe zagadnienia, Wydawnictwo Temida 2, Białystok.
Nie wrzucajmy... (2012), Nie wrzucajmy banków do bazylejskiego worka, Nowoczesny Bank Spółdzielczy nr 4/2012.
Nieborak T. (2008), Aspekty prawne funkcjonowania jednolitego rynku finansowego Unii Europejskiej, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
Nordic Banking Structures - Report, Denmarks Nationalbank, Suomen Pankki, Seolabanki Islandes, Norges Bank, Sveriges Riksbank, 2006.
Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów na interpelację nr 5340, 21.06.2012 http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=60903B1E]
Oliver R.L., Rust R.T. (1997), Customer Delight: Foundations, Findings, and Managerial Insight, „Journal of Retailing", Fall, Vol. 73, Issue 3.
Opolski K. (2000), Jakość w banku w praktyce i teorii zarządzania, CeDeWu, Warszawa.
Paluszak G. (2001), Systemy bankowe w procesie europejskiej integracji walutowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
Parsons R. (2011), First Direct turns to social media for input, "Marketing Week" August 4.
Pawlęga S., Formy kredytu senioralnego w wybranych krajach i w Polsce, „Wiadomości Ubezpieczeniowe" 4/2009.
Peek J., Rosengren E., Kasirye F. (1999), The Poor Performance of Foreign Bank Subsidiaries: Were the Problems Acquired or Created? "Journal of Banking and Finance", nr 23.
Pensions at a Glance 2011: Retirement-Income Systems in OECD and G20 Countries, OECD, 2011, http://www.oecd.org/els/social/pensions/PAG
People's Daily (2002), The National Financial Work Conference, Beijing, February 8.
Petrovic P. (2010), Economic crisis in Serbia: impacts and responses, w South East Europe after the Economic Crisis: a New Dawn or back to Business as Usual?, red. W.Bartlett, V.Monastiriotis, Research on South Eastern Europe European Institute.
Pieske R. (1995), Benchmarking in der Praxis. Erfolgreiches Lernen von führenden Unternehmen, Moderne Industrie.
Pietrzak J. (2002), Wpływ modelu dystrybucji na konkurencyjność, „Bank i Kredyt" nr 3.
Pine II B.J., Gilmore J.H. (1999), The experience economy: work is theatre and every business a stage, Harvard Business School Press, Boston.
Pismo KZBS do MF(2012) - pismo Krajowego Związku Banków Spółdzielczych do Ministra Finansów [w:] http://www.kzbs.org/aktualizacja/data/pliki/327_pismo_KZBS_do_MF_15_10_2012_r_.pdf
Popov V. (1999), The financial system in Russia compared to other transition economies: The Anglo-American versus the German-Japanese model, Comparative Economic Studies, Nr XXXXI.
Prawo bankowe, Dz.U.2012, poz. 1376.
Prawo spółdzielcze, Dz. U. nr 188/2003,poz.1848.
Prognoza wpływów i wydatków Funduszu Emerytalnego do 2060 roku, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa 2010.
Projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie współczynnika wypłacalności spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z dnia 11 czerwca 2013 r., http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/502/projekt/59503/katalog/59510
Pruski J., Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych BFG, Warszawa, 18 września 2012 r. - prezentacja na Forum Liderów Banków Spółdzielczych.
Pyka I. (2012), Rynkowe instrumenty finansowe w alokacji kapitału bankowego, Diffin Warszawa.
Raport Finansowy Banku SEB - SEB Annual Accounts, Fact Book 2009 http://hugin.info/1208/R/1485415/422658.pdf
Raport Finansowy Banku SEB - SEB Annual Accounts, Fact Book 2011 http://hugin.info/1208/R/1583174/500780.pdf
Raport finansowy Danske Bank 2010 http://www.danskebank.com/en-uk/ir/Documents/2010/Q4/Annualreport-2010.pdf
Raport finansowy grupy DNB 2010 https://www.dnb.no/portalfront/nedlast/en/about-us/Results/2010/dnbnor_annual-report2010.pdf
Raport Rady Ministrów do spraw Gospodarki i Finansów (ECOFIN) dla Rady Europejskiej w Nicei w sprawie kursowych aspektów rozszerzenia, Bruksela 08.11.2000, komunikat prasowy Rady Unii Europejskiej nr 13055/00.
Raport roczny bank SwedBank 2011 http://www.swedbank.com/idc/groups/public/@i/@sbg/@gs/@ir/documents/financial/cid_492351.pdf
Raport roczny banku DnB 2011 https://www.dnb.no/portalfront/nedlast/en/about-us/Results/2011/annual-report-dnb-bank-2011.pdf
Raport roczny Banku Handelsbank 2010 http://www.handelsbanken.se/shb/inet/icentsv.nsf/vlookuppics/investor_relations_en_hb_10_eng_ar/$file/hb10eng_medfoto.pdf
Raport roczny Banku Nordea 2011 http://www.nordea.com/sitemod/upload/root/eu/interim/Q4_2011_UK.pdf
Raport roczny Danske Bank 2009 http://www.danskebank.com/en-uk/ir/Documents/2009/Q4/Annualreport-2009.pdf
Raport roczny Danske Bank 2011 http://www.danskebank.com/en-uk/ir/Documents/2011/Q4/Annualreport-2011.pdf
Raport roczny Hadelsbank 2011 http://www.handelsbanken.se/shb/inet/icentsv.nsf/vlookuppics/investor_relations_en_hb_11_eng_ar/$file/hb_11_eng_ar.pdf
Raport Roczny Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej za 2010 (2011), http://www.skok.pl/-/media/Dokumenty%20do%20pobrania/skokpl/SPRAWOZDANIE-zarzadu2010.ashx
Raport roczny Swedbank 2009 http://www.swedbank.com/idc/groups/public/@i/@sbg/@gs/documents/financial/cid_008528.pdf
Regulacje..., (2012) Regulacje bazylejskie w bankowości spółdzielczej. Sektor idzie do krawca. Nowoczesny Bank Spółdzielczy nr 4/2012.
Reichheld F.F. (2004), Najważniejszy jest wskaźnik wzrostu, „Harvard Business Review Polska", maj.
Reifner U. i in., Study on Equity Release Schemes in the EU. Part I: General Report, Institut fur Finanzdienstleistungen, Hamburg 2009.
Reifner U., Springeneer H. (2004), Private Überschuldung im International en Vergleich, Schuldenkompass, Wiesbaden.
Riis O.J. (1995), How to implement Benchmarking - Report on group work, [w:] Benchmarking - Theory and Practice, Rolstadas A. (red.), Chapman & Hall, London.
Rogowski W. (2001), Konkurencja na rynku usług bankowych - miary koncentracji, Bank i Kredyt nr 5.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (2011) w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, Komisja Europejska, Bruksela, dnia 20.7.2011 KOM(2011) 452 wersja ostateczna, 2011/0202 (COD) [w:] http://www.bs.net.pl/upload/File/KNF%20nowe/2.cz.3.pdf
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego, Dz. Urz. UE L 331 z 15.12.2010.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE, Dz. Urz. UE L 331 z 15.12.2010.
Rynek..., (2012) Rynek, albo układ wzajemnej pomocy, Nowoczesny Bank Spółdzielczy nr 3/2012.
Sachs J. (1997), An overview of stabilization issues facing economies in transition, W. Woo, S. Parker, S.D. Sachs (Eds.), Economies in Transition: Comparing Asia and Eastern Europe, The MIT Press, Cambridge, MA.
Sandal, K., The Nordic banking crises in the early 1990s - resolution method and fiscal cost, [w:] Moe, T.G., Solheim J.A., Vale, B., (eds.), The Norwegian Banking Crisis, Norges Banks Skriftserie, Occasional Papers, No. 33, Oslo 2004.
Saunders A., Sommariva A. (1993), Banking sector and restructuring in Eastern Europe, Journal of Banking and Finance, Nr 17.
Sawicki P. (2011), Możliwe wymogi regulacyjne w zakresie ograniczania ryzyka instytucji kredytowych, KNF, http://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty/SKOKI_spotkanie.html
Schmitt B.H. (1999), Experiential Marketing, The Free Press, New York.
Scholtens B. (2000), Financial regulations and financial system architecture in Central Europe, Journal of Banking and Finance, Nr 24 (4).
Schulz H. (2006), Foreign Banks in Mexico: New Conquistadors or Agents of Change? The Wharton School, Financial Institutions Center, "Working Paper", nr 11, University of Pennsylvania.
Shaw C., Ivens J. (2005), Building Great Customer Experiences, Palgrave MacMillan, Basingstoke. Chitturi R, Raghunathan R., Mahajan V. (2008), Delight by Design: The Role of Hedonic Versus Utilitarian Benefits, „Journal of Marketing", May, Vol. 72, Issue 3.
Shearman S. (2011), First Direct ads parody high-street bank rivals, "Marketing" October 5.
Sikorzeski W. (2011), Założenia, konsekwencje i mankamenty, Bank nr 2.
Skalik J. (red.) (1996), Metody i techniki organizatorskie, Skrypty Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław.
Smith S, Wheeler J. (2002), Managing the customer experience, FT Prentice Hall, Pearson Education, London.
South East Europe after the Economic Crisis: a New Dawn or back to Business as Ussual? (red.) W. Bartlett, V. Monastiriotis, Research on South Eastern Europe European Institute, LSE, 2010.
Standard & Poor's Ratings Services, 2007.
Stryczyński J., Zarzycki T. (2000), Bank ery gospodarki elektronicznej, "Bank", nr 9.
Stubos G., Tsikripis I. (2004), Banking Sector Developments in South-eastern Europe, GDN-SEE.
Sundarajan V. (1992), Central banking reforms in formerly planned economies, Finance and Development Nr 29 (3).
Świecka B. (2011), Bankowość elektroniczna, CeDeWu, Warszawa.
Świecka B.(2009), Niewypłacalność gospodarstw domowych, Difin S.A., Warszawa.
System Ochrony..., (2012) System Ochrony Instytucjonalnej - IPS. Popłyniemy w jednej łodzi. Nowoczesny Bank Spółdzielczy nr 5.
Szambelańczyk J. (2011), Wyzwania regulacyjne wobec doświadczeń globalnego kryzysu finansowego, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
Szczepańska, O., P. Sotomska-Krzysztofik, Kryzysy finansowe w krajach skandynawskich, NBP, Materiały i Studia, Zeszyt nr 216, Warszawa, marzec 2007.
Szego G.P. (1993), Introduction on banks and capital markets in former planned countries: Their role in establishing a market economy, Journal of Banking and Finance, Nr 17.
Szulec P. (2005), W co inwestować - czyli abc inwestycji, Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego, Warszawa.
Szustak G. (2011), Ryzyko jako determinanta oceny bezpieczeństwa banku i przesłanka jego adekwatności kapitałowej, [w:] Capiga M., Gradoń W., Szustak G., Adekwatność kapitałowa w ocenie bezpieczeństwa banku, CeDeWu, Warszawa.
Szyguła A. (2011), Gospodarowanie kapitałem w banku spółdzielczym. Instytucjonalne reguły systemu bankowego a proces zarządzania ryzykiem, PWN, Warszawa.
Tesco, first direct, IBM and eBay named among Econsultancy 2009 Innovation Awards winners (2009), "M2PressWIRE", December 10.
The European Times Montenegro, First Financial Bank.
The high street still rules in the e-banking arena (2006), "Marketing Week" November 30.
The World Bank, http://documents.worldbank.org/curated/en/2003/03/2350336/china-financial-sector-technical-assistance-project.
Toçi V., Mustafa A. (2010), Effects of Global Financial Crisis in Kosovo, Development and Transition, Nr 5.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku