• Kapitał finansowy banków spółdzielczych

Podtytuł Kapitał finansowy banków spółdzielczych
Autor Sławomir Czopur
Rok wydania 2012
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 177
49.00 35.28
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
31.85
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-493-8
Zarządzanie kapitałem finansowym banku, choć w coraz większym stopniu oparte na przesłankach naukowych pozostaje przede wszystkim dziedziną praktyczną. Największą sztuką jest właściwa ocena potrzeb kapitałowych, skuteczność w jego pozyskaniu, a następnie taka alokacja zgromadzonych zasobów pieniężnych w aktywa finansowe, której efektem będzie wzrost potencjału banku. Umiejętności te nabierają szczególnego znaczenia w przy­padku banków spółdzielczych, dla których wypracowane zyski są głównym źródłem wzrostu funduszy własnych. Jednym z najważniejszych obowiąz­ków każdego banku jest zapewnienie bezpieczeństwa depozytów, a sposób w jaki bank wykonuje ten obowiązek jest najbardziej wymierną podstawą oceny jego wiarygodności.
Książka stanowi kompendium wiedzy o bankowości spółdzielczej w kontekście kapitałów finansowych. Prezentuje genezę i specyfikę bankowości spół­dzielczej w Polsce i na świecie. Zawiera szczegółową analizę wpływu przemian gospodarczych na bankowość spółdzielczą w Polsce po 1989 roku oraz skutków administracyjnego podejścia do budowania struktur sektora spółdzielczego. W głównej części książki Czytelnicy znajdą szczegółowe infor­macje na temat funduszy i kapitałów w ujęciu prawa bankowego, standardów rachunkowości i unormowań nadzorczych, w tym i najnowszych, wyni­kających z Bazylei III, zasady wyznaczania wymogów kapitałowych, z tytułu różnych rodzajów ryzyka oraz określania wysokości funduszy własnych, ze specyficznymi uwarunkowaniami dotyczącymi sektora banków spółdzielczych. W szerokim zakresie omówione zostały depozytowe i pozadepozyto­we źródła finansowania działalności banków. Dokonano także analizy różnic w tym zakresie między bankami w formie spółek akcyjnych a bankami spół­dzielczymi.
Autor od 16 lat związany jest z Bankiem Spółdzielczym w Brodnicy. Zdobyte w trakcie wieloletniej pracy zawodowe doświadczenie pozwoliło na uzu­pełnienie zagadnień teoretycznych praktycznym komentarzem autorskim. Udział w licznych konferencjach, naradach i spotkaniach zarówno na poziomie zarządów banków spółdzielczych, jak i służb finansowych pozwolił na poznanie poglądów szerokiego grona ekspertów związanych z sektorem banko­wości spółdzielczej.
Książka jest połączeniem zagadnień teoretycznych i praktyki z zakresu zarządzania finansami oraz rachunkowości bankowej. Adresowana jest do wszystkich osób zainteresowanych problematyką finansowania działalności banków spółdzielczych, zarządzania ryzykiem bankowym i adekwatnością kapitałową.
Wprowadzenie 7
Rozdział 1

Kapitał finansowy w działalności banków spółdzielczych 11

1.1. Pojęcie i formy kapitału finansowego 11

1.2. Kapitał bankowy w działalności operacyjnej banków 13

1.3. Kapitały a fundusze banków spółdzielczych 17

1.3.1. Kapitał banków spółdzielczych w ujęciu rachunkowym 18

1.3.2. Fundusze banków spółdzielczych w świetle ustaw: Prawo bankowe i Prawo spółdzielcze 26

1.3.3. Fundusze banków spółdzielczych w świetle Nowej Umowy Kapitałowej 31

1.3.4. Elementy składowe funduszy własnych banków w III Umowie Kapitałowej 34

1.4. Determinanty poziomu i struktury kapitału finansowego w bankach spółdzielczych 38
Rozdział 2

Fundusze własne banków spółdzielczych 45

2.1. Fundusze zasadnicze 45

2.1.1. Fundusz udziałowy 45

2.1.2. Fundusz zasobowy 50

2.1.3. Fundusz rezerwowy 52

2.2. Pozostałe fundusze rezerwowe i uzupełniające 53

2.2.1. Fundusz ogólnego ryzyka 54

2.2.2. Kapitał z aktualizacji wyceny 55

2.2.3. Dodatkowa kwota odpowiedzialności członków banku spółdzielczego 57

2.2.4. Zobowiązania podporządkowane banków spółdzielczych 59

2.3. Pozostałe zobowiązania zaliczane do funduszy własnych banków spółdzielczych 61

2.4. Fundusze własne a zakres działalności banków spółdzielczych 68
Rozdział 3

Procesy konsolidacyjne a pozycja kapitałowa banków spółdzielczych 73

3.1. Powstanie i rozwój bankowości spółdzielczej w Polsce 73

3.2. Zmiany w organizacji polskiego spółdzielczego sektora bankowego po 1989 roku 75

3.2.1. Przemiany w sektorze banków spółdzielczych w początkowym okresie transformacji systemowej 76

3.2.2. Ustawa o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej 79

3.2.3. Ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających 81

3.3. Przyczyny i przebieg konsolidacji banków spółdzielczych 82

3.4. Skutki procesów konsolidacyjnych w sektorze bankowości spółdzielczej 87

3.4.1. Zmiany w strukturze spółdzielczego sektora bankowego 87

3.4.2. Efektywność spółdzielczego sektora bankowego w procesach konsolidacji 93

3.4.3. Analiza zmian wielkości i struktury funduszy własnych banków spółdzielczych w latach 1994-2011 99
Rozdział 4

Kapitał regulacyjny banków spółdzielczych wobec wymogów Nowej Umowy Kapitałowej 107

4.1. Struktura Nowej Umowy Kapitałowej 107

4.1.1. Filar I - minimalne wymogi kapitałowe 109

4.1.2. Filar II - proces analizy nadzorczej 114

4.1.3. Filar III - dyscyplina rynkowa 115

4.2. Adekwatność kapitałowa w bankach spółdzielczych 117

4.2.1. Zasady wyznaczania kapitału regulacyjnego w bankach spółdzielczych 119

4.2.2. Wewnątrzbankowy proces oceny adekwatności kapitału 126

4.2.3. Współczynnik adekwatności kapitałowej banków spółdzielczych w latach 1993-2011 127

4.3. Postanowienia III Umowy Kapitałowej w zakresie adekwatności kapitałowej i jej wpływ na działalność banków spółdzielczych 129

4.3.1. Nowe wymogi kapitałowe 129

4.3.1. Wymagania dotyczące płynności krótko- i długoterminowej 133

4.3.3. Konsekwencje Bazylei III dla sektora banków spółdzielczych 135
Rozdział 5

Kapitały obce w finansowaniu działalności banków spółdzielczych 139

5.1. Depozyty podmiotów niefinansowych 141

5.1.1. Istota i rodzaje depozytów bankowych 141

5.1.2. Czynniki kształtowania poziomu i struktury depozytów w bankach spółdzielczych 148

5.1.3. Zmiany poziomu i struktury depozytów w bankach spółdzielczych w latach 2000-2011 152

5.2. Pozadepozytowe źródła funduszy obcych banku spółdzielczego 157

5.2.1. Rola banków zrzeszających w pozyskiwaniu kapitału finansowego przez banki spółdzielcze 156

5.2.2. Lokaty międzybankowe w procesie pozyskiwania kapitałów finansowych banków spółdzielczych 160

5.2.3. Emisje papierów wartościowych przez banki spółdzielcze w świetle prawa bankowego 163

5.3. Perspektywy wykorzystania pozadepozytowych źródeł kapitałów obcych w finansowaniu działalności banków spółdzielczych 167
Bibliografia 169

Wykaz aktów prawnych 174

Spis tabel 176

Spis rysunków 177
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku