• Funkcje i narzędzia zarządzania dla małych i średnich przedsiębiorstw (wyd. II)

Książka jest adresowana do osób zarządzających małymi i średnimi przedsiębiorstwami, poszukujących możliwości doskonalenia systemów zarządzania, jak też do osób zajmujących się small businessem naukowo. Zaprezentowano w niej takie ujęcia poszczególnych funkcji zarządzania, które mają charakter reinterpretacji znanych koncepcji (np. analizy SWOT), bądź mają charakter autorski (np. poglądy na temat natury motywacji). Dla każdej z omawianych funkcji zarządzania zaproponowano wspomagające ich realizację narzędzia informatyczne. W warstwie teoretycznej i narzędziowej położono akcent na rozwiązania praktyczne, służące podnoszeniu efektywności działania. „...Książka podejmuje klasyczną problematykę dla dyscypliny nauk o zarządzaniu związaną z opisem i objaśnieniem funkcji składających się łącznie na proces zarządzania. Równocześnie Autorzy, już w tytule, wyraźnie zapowiadają, że ich rozważania nie mają uniwersalnych aspiracji, lecz będą odnosić się wyłącznie do sektora przedsiębiorstw reprez

Podtytuł Funkcje i narzędzia zarządzania dla małych i średnich przedsiębiorstw (wyd. II)
Autor Krzysztof Łobos, Paula Pypłacz
Rok wydania 2018
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 150
39.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-116-6
Książka jest adresowana do osób zarządzających małymi i średnimi przedsiębiorstwami, poszukujących możliwości doskonalenia systemów zarządzania, jak też do osób zajmujących się small businessem naukowo. Zaprezentowano w niej takie ujęcia poszczególnych funkcji zarządzania, które mają charakter reinterpretacji znanych koncepcji (np. analizy SWOT), bądź mają charakter autorski (np. poglądy na temat natury motywacji). Dla każdej z omawianych funkcji zarządzania zaproponowano wspomagające ich realizację narzędzia informatyczne. W warstwie teoretycznej i narzędziowej położono akcent na rozwiązania praktyczne, służące podnoszeniu efektywności działania.

„...Książka podejmuje klasyczną problematykę dla dyscypliny nauk o zarządzaniu związaną z opisem i objaśnieniem funkcji składających się łącznie na proces zarządzania. Równocześnie Autorzy, już w tytule, wyraźnie zapowiadają, że ich rozważania nie mają uniwersalnych aspiracji, lecz będą odnosić się wyłącznie do sektora przedsiębiorstw reprezentujących małą i średnią klasę wielkości. Poprzez takie określenie problematyki Autorzy uzyskują swego rodzaju efekt synergii: po pierwsze - rewitalizują i uaktualniają doniosły w pracy kierowniczej problem procesu zarządzania, po drugie - wypełniają widoczną na rynku wydawniczym lukę dotyczącą braku bieżących opracowań na podjęty temat i wreszcie, po trzecie - adresują swoje przemyślenia do kierownictw tej grupy przedsiębiorstw, w których w świetle licznych badań występuje największy deficyt wiedzy menedżerskiej..."
Z recenzji prof. UJ dr. hab. Piotra Jedynaka

„...Autorzy w opracowaniu wychodzą poza omówienie klasycznego, najczęściej omawianego w literaturze przedmiotu racjonalnego podejścia do podejmowania decyzji i podejmują próbę zarysowania własnej koncepcji procesu zarządzania, która jest (...) w większym stopniu dopasowania do specyfiki SME. (...) Przeprowadzona w niektórych częściach monografii dyskusja posiada niewątpliwie teoriotwórczy charakter i może stanowić podstawę do prowadzenia pogłębionych badań naukowych..."
Z recenzji prof. dr. hab. Szymona Cyferta, prof. zw. UEP

Wstęp 5

Rozdział 1
Planowanie 7
1.1. Analiza SWOT 20
1.2. Wybrane narzędzia planowania operatywnego 24
1.3. Narzędzie informatyczne - Gantt Project 28
1.4. Przykład praktyczny 31

Rozdział 2
Organizowanie 37
2.1. Modelowanie 43
2.2. System obiegu dokumentów 45
2.3. Narzędzie informatyczne - Diagram Designer 46
2.4. Przykład praktyczny 47

Rozdział 3
Pozyskiwanie i doskonalenie zasobów oraz umiejętności 51
3.1. Customer Relationship Management 59
3.2. Narzędzia informatyczne - EQMS Lite 62
3.3. Przykład praktyczny 66

Rozdział 4
Motywowanie 73
4.1. Marketing wewnętrzny 76
4.2. Narzędzie informatyczne - arkusz kalkulacyjny 80
4.3. Przykład praktyczny 82

Rozdział 5
Decydowanie 85
5.1. Systemy ekspertowe 90
5.2. Przykład praktyczny 91

Rozdział 6
Koordynowanie, informowanie i raportowanie 97
6.1. Business Intelligence 101
6.2. Narzędzie informatyczne - Platforma Pentaho Business Intelligence 103
6.3. Przykład praktyczny 106

Rozdział 7
Kontrolowanie 111
7.1. Podstawowe obszary i narzędzia kontroli w organizacjach 111
7.2. Przykład praktyczny 123

Rozdział 8
Inicjowanie i inspirowanie 129
8.1. Mindmapping 133
8.2. Narzędzie informatyczne - FreeMind 135
8.3. Przykład praktyczny 137

Bibliografia 143
Spis rysunków 147
Spis tabel 149

Pozycje zwarte
Biznes, t. 7, Twórcy teorii ekonomicznych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Błaszczyk W. (red.), Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
Bolesta-Kukułka K., Decyzje menedżerskie, PWE, Warszawa 2003.
Brandenburger A.M., Nalebuff B.J., The Right Game: Use Game Theory to Shape Strategy, Harvard Business Review July-August 1995.
Buzan T., Griffiths Ch., Mapy myśli dla biznesu, Wyd. Aha!, Łódź 2010.
Courtney H., Kirkland J., Viguerie P., Strategy and Uncertainty, Harvard Business Review, 75/6, 1997.
Donelly J.H., Gibson J.L., Ivancevich J.M., Fundamentals of Management, Irwin, Boston-Home¬wood 1992.
Drucker P., Management: Tasks, Responsibilities, Practices, New York: Harper & Row, 1974.
Farrar J., Integrated reporting: can it solve the sustainability information gap? 2011, (za:) Ioana, Dragu; Adriana, Tudor-Tiron, Annals of the University of Oradea, Economic Science Se¬ries. Jul2013, Vol. 22 Issue 1.
Filipo J.P., Service firms: Interdependence of external and internal marketing strategies, European Journal of Marketing, 1986.
Filipowicz G., Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, PWE, Warszawa 2004.
Glynn J.J., Perrin J., Murphy M.P., Rachunkowość dla menedżerów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
Gołębiowski T., Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola, Difin, Warszawa 2001.
Goranczewski B., Standaryzacja, jako podstawowa determinanta jakości usługi edukacyjnej, [w:] J. Dworak (red), Zarządzanie szkołą wyższą, Prace naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 24/2013.
Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa 2004.
Haskett J.I., Sasser W.E., Schlesinger L.A., The service profit chain, Free Press, 1997.
Henczel S., The Information Audit as a First Step towards Effective Knowledge Management, (www. Knowmap.com).
Hołub-Iwan J., Informatyczne wsparcie zarządzania relacjami z klientem, [w:] Zarządzanie relacja¬mi z klientem, I. Dembińska-Cyran, J. Hołub-Iwan, J. Perenc, Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2004.
Jemielniak D., Latusek D., Zarządzanie. Teoria i praktyka od podstaw, Wydawnictwo WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2005.
Jia-Jeng H., Ying-Tsung Ch., The Effect of Market Knowledge Management Competence on Business Performance: A Dynamic Capabilities Perspective, International Journal of Electronic Business Management, Vol. 8/2, 2010.
Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Kilmann R.H., An Organic-Adaptive Organization: The MAPS Method, Personnel, Journal of Management Fall Vol. 51, No. 3 (1974), 35-47.
Kleiner A., Twenty First Century Organizations: FourPossibleProspects, November Global Business Network, MIT 1995.
Krupski R., Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Koncepcje strategii organizacji, PWE, Warszawa 2009.
Laugen B.T., Acur N., Boer H., Frick J., Best manufacturing practices. What do the best-performing companies do? International Journal of Operations & Production Management, Vol. 25 No. 2, 2005.
Lee M., Lee K., The total quality assessment model of information system - focused on user's view, (http://informs.scu.edu/papers/4790.pdf).
Listwan T. (red.), Zarządzanie kadrami, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010.
Łobos K., Organizacje - proste idee, zasady, narzędzia, Wyd. WSB w Poznaniu, Poznań 2011.
Łobos K., Puciato D., Dekalog współczesnego zarządzania. Najnowsze nurty, koncepcje, metody, Difin, Warszawa 2013.
Łobos K., Szewczyk M., Wartość jako uniwersalna miara sukcesu w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Nauki o zarządzaniu, 8/2011.
Machaczka M., Machaczka K., Rozwój jako integracja strategii, struktury i kultury organizacyjnej, [w:] Koncepcje i Metody zarządzania strategicznego oraz nadzoru korporacyjnego - Doświadczenia i wyzwania, A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
Mazur A.D., Jaworska K., CRM - zarządzanie kontaktami z klientami, Wydawnictwo MADAR, Za¬brze 2001.
Mikołajczyk Z., Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
Mreła K., Struktury organizacyjne. Analiza wielowymiarowa, PWE, Warszawa 1983.
Mullen B., Copper C., The Ralation between Group Cohesiveness and Performance, An Integration, Psychological Buletin, March 1994.
Myers B., Kappelman L., Prybutok V., A Comprehensive model for assessing the quality and productivity of information systems function, toward a contingency theory for information systems assessment, [in] Information Management Journal, Winter 1997.
Nowosielski St., Centra kosztów i centra zysku w przedsiębiorstwie, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001.
Obłój K., Strategia organizacji, Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa 2007.
Olsztyńska A., Strategia marketingu wewnętrznego, [w:] Strategie marketingowe, (red.) H. Mruk, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.
Pawlak M., Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Penc J., Encyklopedia zarządzania. Podstawowe kategorie i terminy, Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi, Łódź 2008.
Płoszajski P., Organizacja przyszłości: wirtualny splot kontraktów, [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości, W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk (red.), Difin, Warszawa 2001.
Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacjach, Oficyna Ekonomiczna, Kraków2002.
Przybyła M. (red.), Organizacja i zarządzanie. Podstawy wiedzy menedżerskiej, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2001.
Przybyła M., Struktura organizacji: ujęcie wielowymiarowe, Wydawnictwo Forum, Wrocław 1995.
Pypłacz P., CRM we współczesnej koncepcji marketingu, [w:] Wykorzystanie wybranych technologii komunikacji w zarządzaniu wartością organizacji, Kiełtyka L. (red.), seria Monografie nr 235, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2012.
Robbins S.P., Managing Today!, Prentice-Hall 1997.
Romanowska M. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2001.
Roszkowski J., Analiza i projektowanie strukturalne, Helion, Gliwice 2004.
Rymarczyk J. (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2006.
Seddon P., Greaser V., Willcocks L., Measuring IS effectiveness: Senior IT management Perspectives, (http:// dis.unimelb.edu.au).
Simon D., Hitt M., Managing resources: linking unique resources, management, and wealth creation in family firms, Enterpreneurship, Theory and Practice, 27/2003.
Skrzypek E., Hofman M., Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
Sus-Januchowska A., Rola tablic kompetencyjnych w określaniu funkcji organizacyjnych przedsiębiorstwa zarządzanego procesowo, [w:] Zeszyty Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Refleksje społeczno-gospodarcze. Najnowsze instrumenty opisu organizacji, (3) 2002.
Szubański P., Xerox w naprawie, businessman.pl, nr 2/4/2008.
Thompson A.A., Strickland A.J., Strategic Management. Concepts and Cases, Irwin, Boston Ill., 1987.
Thorndike E.L., The measurement of intelligence. Bureau of Publications, Teacher's College, Co¬lumbia University 1927.
Tuckman B., Developmental sequence in small groups, „Psychological Bulletin", nr 6/1965.
Unold J., Systemy Informacyjne Marketingu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001.
Urban W., Instrumenty oceny jakości usług, [w:] W. Kowalczewski, J. Nazarko (red.), Instrumenty zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2006.
Waters D., Zarządzanie operacyjne. Towary i usługi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
Willcocks L., Greaser V., Delivering IT and e-business value, Butterworth Heinemann, Oxford 2001.
Zieliński J.S. (red.), Inteligentne systemy w zarządzaniu. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Żbikowska K., Mapy myśli w biznesie. Jak twórczo i efektywnie osiągnąć cele za pomocą mindmappingu, Wyd. Helion, Gliwice 2012, s. 21.

Pozostałe
Organizacja grup kooperacyjnych przedsiębiorstw, opracowanie PARP na podstawie pracy W. Witowskiego, listopad 2005, s. 10.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku