• Zachowania gospodarstw domowych na rynku usług finansowych w warunkach zmiennej koniunktury

„Książka jest bardzo interesująca zarówno pod względem poznawczym, jak i aplikacyjnym; przynosi wiele ważnych informacji przydatnych do określenia strategii rozwoju instytucji bankowych i ubezpieczeniowych [...]. Ma charakter interdyscyplinarny, aspekty ekonomiczne splatają się z aspektami marketingowymi [...].Ciekawym elementem jest wplecenie do segmentacji kontekstu behawioralnego (poziom optymizmu głowy gospodarstwa domowego). Ekonomia behawioralna jest wyraźnie obecna w myślowym paradygmacie autorów. W pełni zgadzam się [...], iż: [...] mimo znacznego rozwoju nauki o rynkowych zachowaniach konsumentów i to zarówno w warstwie teoretyczno-metodycznej, jak i empirycznej mało jest, jak dotychczas w polskiej literaturze opracowań poruszających specyfikę zachowań gospodarstw domowych na rynkach usług finansowych. Ten relatywny niedobór poznawczy w pełni wypełnia niniejsza książka, przy czym nie tylko wypełnia, ale i w sposób istotny wręcz wzbogaca. Bowiem autorzy przedstawiają i opisują

Podtytuł Zachowania gospodarstw domowych na rynku usług finansowych w warunkach zmiennej koniunktury
Autor Józef Garczarczyk, Marek Mocek, Robert Skikiewicz
Rok wydania 2014
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 297
58.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-632-1

„Książka jest bardzo interesująca zarówno pod względem poznawczym, jak i aplikacyjnym; przynosi wiele ważnych informacji przydatnych do określenia strategii rozwoju instytucji bankowych i ubezpieczeniowych [...]. Ma charakter interdyscyplinarny, aspekty ekonomiczne splatają się z aspektami marketingowymi [...].Ciekawym elementem jest wplecenie do segmentacji kontekstu behawioralnego (poziom optymizmu głowy gospodarstwa domowego). Ekonomia behawioralna jest wyraźnie obecna w myślowym paradygmacie autorów.

W pełni zgadzam się [...], iż: [...] mimo znacznego rozwoju nauki o rynkowych zachowaniach konsumentów i to zarówno w warstwie teoretyczno-metodycznej, jak i empirycznej mało jest, jak dotychczas w polskiej literaturze opracowań poruszających specyfikę zachowań gospodarstw domowych na rynkach usług finansowych. Ten relatywny niedobór poznawczy w pełni wypełnia niniejsza książka, przy czym nie tylko wypełnia, ale i w sposób istotny wręcz wzbogaca. Bowiem autorzy przedstawiają i opisują postawy i zachowania uczestników rynku usług finansowych w różnych stanach koniunktury gospodarczej, a więc w fazie wzrostowej gospodarki i w fazie spadkowej. To dynamiczne ujęcie badanej problematyki czyni recenzowaną pracę wyjątkowo wartościową, a wręcz na polskim rynku piśmienniczym - pionierską.

Książka „Zachowania gospodarstw domowych na rynku usług finansowych w warunkach zmiennej koniunktury" jest atrakcyjną pozycją wydawniczą i adresowana jest zarówno do pracowników naukowych, jak i praktyków życia gospodarczego, a zwłaszcza menedżerów sektora finansowego."
Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski

Wstęp 7

Rozdział 1
Konsument na rynku usług finansowych - determinanty zachowań, segmentacja, modele 13
1.1. Zachowania konsumentów na rynku usług finansowych i ich determinanty 13
1.2. Nastroje ekonomiczne ludności a zmiany zachowań konsumentów na rynku 18
1.3. Kryzys i jego oddziaływanie na zachowania gospodarstw domowych 20
1.4. Typologia i segmentacja konsumentów na rynku usług finansowych 22
1.5. Modele zachowań konsumentów na rynku usług finansowych 25

Rozdział 2
Długookresowe tendencje rozwoju sektora finansowego w Polsce w latach 1995-2012 31
2.1. Polska gospodarka a wydarzenia światowe 31
2.2. Sektor finansowy 41
2.3. Sektor bankowy 51
2.4. Sektor ubezpieczeniowy 64

Rozdział 3
Wahania koniunktury w sektorze finansowym w Polsce w latach 1995-2012 79
3.1. Metodyka badań 79
3.2. Wahania aktywności gospodarczej w Polsce 82
3.3. Wahania koniunktury w sektorze finansowym w Polsce 86
3.3.1. Sektor bankowy 86
3.3.2. Sektor ubezpieczeniowy 90
3.4. Cykliczność wahań koniunktury w gospodarce polskiej i w sektorze finansowym 94
3.4.1. Sektor bankowy 94
3.4.2. Sektor ubezpieczeniowy 99

Rozdział 4
Aktywność gospodarstw domowych na rynku usług finansowych w latach 1995-2012 105
4.1. Zachowania gospodarstw domowych na rynku usług bankowych 105
4.2. Zachowania gospodarstw domowych na rynku usług ubezpieczeniowych 115
4.3. Gospodarstwa domowe na rynku usług finansowych w obliczu zmian sytuacji politycznej 125

Rozdział 5
Zmiany nastrojów ekonomicznych i koniunktury finansowej na tle jednorazowych wydarzeń politycznych, gospodarczych i społecznych w latach 1995-2012 133
5.1. Metodyka badań 134
5.2. Nastroje ekonomiczne ludności a wydarzenia jednorazowe 138
5.3. Koniunktura w sektorze bankowym a wydarzenia jednorazowe 152
5.4. Koniunktura w sektorze ubezpieczeniowym a wydarzenia jednorazowe 170

Rozdział 6
Segmentacja gospodarstw domowych na rynku usług bankowych w różnych stanach koniunktury gospodarczej w latach 1996-2011 187
6.1. Metoda badawcza oraz źródła 187
6.2. Segmenty gospodarstw domowych w okresie ożywienia gospodarczego (A - 1996 rok) 189
6.3. Segmenty gospodarstw domowych w okresie złej koniunktury (B - 2001 rok) 193
6.4. Segmenty gospodarstw domowych w okresie dobrej koniunktury (C - 2006 rok) 196
6.5. Segmenty gospodarstw domowych w okresie wychodzenia ze złej koniunktury (D - 2011 rok) 200
6.6. Zmiany cech segmentu gospodarstw domowych najmniej aktywnych na rynku usług bankowych w latach 1996-2011 204
6.7. Zmiany cech segmentu gospodarstw domowych najbardziej aktywnych na rynku usług bankowych w latach 1996-2011 210
6.8. Porównanie segmentów gospodarstw najbardziej i najmniej aktywnych w zakresie korzystania z usług bankowych w latach 1996-2011 217

Rozdział 7
Segmentacja gospodarstw domowych na rynku usług ubezpieczeniowych w różnych stanach koniunktury gospodarczej w latach 1996-2011 223
7.1. Metoda badawcza oraz źródła 223
7.2. Segmenty gospodarstw domowych w okresie ożywienia gospodarczego (A - 1996 rok) 224
7.3. Segmenty gospodarstw domowych w okresie złej koniunktury (B - 2001 rok) 228
7.4. Segmenty gospodarstw domowych w okresie dobrej koniunktury (C - 2006 rok) 232
7.5. Segmenty gospodarstw domowych w okresie wychodzenia ze złej koniunktury (D - 2011 rok) 235
7.6. Zmiany cech segmentu gospodarstw domowych najmniej aktywnych na rynku usług ubezpieczeniowych w latach 1996-2011 239
7.7. Zmiany cech segmentu gospodarstw domowych najbardziej aktywnych na rynku usług ubezpieczeniowych w latach 1996-2011 245
7.8. Porównanie segmentów gospodarstw najbardziej i najmniej aktywnych w zakresie korzystania z usług ubezpieczeniowych w latach 1996-2011 251

Rozdział 8
Modele zachowań gospodarstw domowych na rynku usług finansowych w warunkach zmian koniunktury - próba syntezy 257
8.1. Modele zmian zachowań gospodarstw domowych na rynku depozytowym, kredytowym oraz ubezpieczeniowym w różnych stanach koniunktury gospodarczej 257
8.1.1. Rynek usług bankowych 258
8.1.2. Rynek usług ubezpieczeniowych 264
8.2. Modele zależności między koniunkturą gospodarczą a aktywnością gospodarstw domowych na rynku usług finansowych w ujęciu dynamicznym 272
8.2.1. Rynek usług bankowych 272

Bibliografia 281
Literatura 281
Materiały źródłowe 285
Spis tablic 287
Spis rysunków i wykresów 291
Literatura
Adamowicz E., Dudek S., Pachucki D., Walczyk K. (2009), Cykl koniunkturalny w Polsce na tle strefy euro, [w:] Garczarczyk J. (red.), Rynek usług finansowych a koniunktura gospodarcza, CeDeWu, Warszawa
Adamowicz E., Dudek S., Pachucki D., Walczyk K. (2012), Wahania cykliczne w Polsce i strefie euro, Prace i Materiały IRG SGH nr 89
Adamowicz E. (2013), Badania koniunktury. Fakty. Użyteczność, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa
Aljukhadar M., Senecal S. (2011), Segmenting the online consumer market, Marketing Intelligence & Planning, Vol. 29 No. 4
Ando A., Modigliani F. (1963), The Life Cycle Hypothesis of Saving: Aggregate Implications and Tests, American Economic Review, nr 1
Anioła P., Gołaś Z. (2012), Zastosowanie wielowymiarowych metod statystycznych w typologii strategii oszczędnościowych gospodarstw domowych w Polsce, Materiały i Studia NBP nr 282, Warszawa
Antonides G., Raaij W.F. (2003), Zachowania konsumenta. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa
Balicki A. (2009), Statystyczna analiza wielowymiarowa i jej zastosowania społeczno-ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
Barczyk R., Kowalczyk Z. (1993), Metody badania koniunktury gospodarczej, PWN, Warszawa-Poznań
Barczyk R., Lubiński M., Konopczak K., Marczewski K. (2010), Synchronizacja wahań koniunkturalnych. Mechanizmy i konsekwencje, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań
Bilińska-Reformat K. (red.) (2009), Relacje podmiotów rynkowych w warunkach zmian, Wydawnictwo Placet, Warszawa
Bombol M. (red.) (2011), Jak żyć w kryzysie? Zachowania polskich konsumentów, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa
Burgiel, A. (2011), Nastroje i oczekiwania konsumentów jako determinanty ich zachowań w warunkach kryzysu, [w:] Rosa G., Smalec A. (red.), Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 661, Szczecin
Burlita A. (2013), Postawy i zachowania gospodarstw domowych regionu zachodniopomorskiego wobec kryzysu - wyniki badań, Problemy Zarządzania nr 1
BUSY Program - User Manual (2003), European Comission
Bywalec Cz. (2010), Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa
Bywalec Cz. (2012), Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, PWN, Warszawa
CESifo World Economic Survey (August 2013), CESifo, Munich
Claveria O., Pons E., Ramos R. (2007), Business and consumer expectations and macroeconomic forecasts, International Journal of Forecasting nr 1
Czapiński J. (2011), Podsumowanie badań. Diagnoza społeczna 2011. Warunki Jakość Życia Polaków - Raport, http://www.diagnoza.com
Dembińska-Cyran I., Hołub-Iwan J., Perenc J. (2004), Zarządzanie relacjami z klientem, Difin, Warszawa
Drozdowicz-Bieć M. (red.) (2007), Forecasting with Composite Coincident and Leading Indexes and the CLIMA Model, SGH, Warszawa
Drozdowicz-Bieć M. (2011), Psychologiczne uwarunkowania nastrojów konsumentów i propozycja alternatywnego ich pomiaru [w:] E. Adamowicz (red.), Zmiany aktywności gospodarczej w świetle wyników badań koniunktury, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH nr 87, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa
Drozdowicz-Bieć M. (2012), Cykle i wskaźniki koniunktury, Poltext, Warszawa
Drozdowicz-Bieć M. (2013), Nastroje polskich konsumentów w kryzysie, Handel Wewnętrzny nr 2
Dudek S., Walczyk K. (2013), Zachowania gospodarstw domowych w warunkach zmiennej koniunktury. Polska na tle euro, Handel Wewnętrzny nr 2
Fatuła D. (2010), Zachowania polskich gospodarstw domowych na rynku finansowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków
Fatuła D. (2011), Zachowania finansowe Polaków po kryzysie finansowym [w:] J. Witek (red.), Wybrane aspekty i uwarunkowania zachowań konsumentów, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania, nr 52, Bydgoszcz
Fatuła D. (2013), Zmiany skłonności do konsumpcji i oszczędzania gospodarstw domowych w warunkach zmian koniunktury, Handel Wewnętrzny nr 2
Garczarczyk J., Olejnik I. (2001), Uwarunkowania zachowań wiejskich gospodarstw domowych w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej [w:] Gutkowska K., Ozimek I., Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej w perspektywie wejścia Polski do Unii Europejskiej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa
Garczarczyk J., Matusewicz R., Mocek M. (2001), Koniunktura na rynku bankowym i ubezpieczeniowym w Polsce, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań
Garczarczyk J. (2002), Demograficzno-ekonomiczne uwarunkowania zachowań gospodarstw domowych na rynku ubezpieczeniowym w Polsce [w:] Chromińska M., Szuman A. (red.), Szkice z metodologii badań zjawisk demograficznych i ekonomicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań
Garczarczyk J. (red.) (2004), Model jakości usług finansowych w Polsce, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań
Garczarczyk J., Mocek M., Olejnik I., Skikiewicz R. (2006), Wskaźniki koniunktury finansowej w diagnozowaniu i prognozowaniu rozwoju gospodarki, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań
Garczarczyk J., Skikiewicz R. (2009a), Złożone wskaźniki wyprzedzające dla gospodarki. Zastosowania na świecie i w Polsce, Marketing i Rynek nr 5
Garczarczyk J., Skikiewicz R., (2009b), Zmienne z rynku finansowego w barometrach dla gospodarki, [w:] Garczarczyk J. (red.) Analiza i prognozowanie wahań koniunkturalnych w gospodarce polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań
Garczarczyk J., Skikiewicz R. (2010), The use of Barometers in Forecasting the Changes in the Banking Market Situation, [w:] Dittmann, P. (red.), Forecarsting, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław
Garczarczyk J., Skikiewicz R. (2011a), Assesssment of Composite Leading Indicators Usefulness in Forecasting Loans and Deposits Cyclical Fluctuations [w:] M. Drozdowicz-Bieć (red.), Business Surveys, Business Cycles Polish Contribution to the 30th CIRET Conference, Warszawa
Garczarczyk J., Skikiewicz R. (2011b), Zastosowanie metody grupowania dwustopniowego w segmentacji klientów indywidualnych na rynku usług bankowych w: K. Mazurek-Łopacińska, M. Sobocińska (red.), Badania marketingowe - metody, nowe podejścia i konteksty badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław
Garczarczyk J., Mocek M., Skikiewicz R. (2012), Changes in economic situation and the behaviour of households in the Polish banking services market, CIRET Conference, Vienna
Garczarczyk J., Mocek M. (2014), Cykliczność wahań koniunktury na rynku usług ubezpieczeniowych wobec zmian w gospodarce polskiej w latach 1995-2012, Marketing i Rynek nr 7
Greenspan A. (2009), Era zawirowań, Krok w nowy wiek, Wydawnictwo Muza, Warszawa
Gritten A. (2011), New insights into consumer confidence in financial services, International Journal of Bank Marketing Vol. 29 Iss: 2
Harasim J. (2005), Bankowość detaliczna w Polsce, CeDeWu, Warszawa
Hollanders D., Vliegenthart R. (2010), The influence of negative newspaper coverage on consumer confidence: The Dutch case, Discussion Paper no 2009-55, Tilburg University
Hübner D., Lubiński M., Małecki W., Makowski Z. (1994), Koniunktura gospodarcza, PWE, Warszawa
Isaksen J., Kramp P., Srrensen L., Srrensen S., (2011), Household Balance Sheets and Debt - An International Country Study, Danmarks Nationalbank, Moneteray Review, 4
Jankiewicz J. (2013), Nastroje konsumenckie a fluktuacje koniunkturalne w polskiej gospodarce, Handel Wewnętrzny nr 2
Kaczmarczyk S. (2007), Zastosowania badań marketingowych. Zarządzanie marketingowe i otoczenie przedsiębiorstwa, PWE Warszawa
Kaczmarek M., Skikiewicz R. (2013), Kształtowanie się kredytów dla osób prywatnych w świetle zmian nastrojów ekonomicznych ludności, Handel Wewnętrzny nr 2
Kalinowski M. (red), (2009), Rynki finansowe w warunkach kryzysu, CeDeWu, Warszawa
Kalinowski M. (red) (2010), Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2007-2010, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa
Karcz K., Kędzior Z., (2001), Zachowania podmiotów rynkowych w Polsce a proces integracji europejskiej, AE, Katowice
Kaynak E., Harcar T.D. (2005), American consumers' attitudes towards commercial banks: A comparison of local and national bank customers by use of geodemographic segmentation, International Journal of Bank Marketing Vol. 23 Iss: 1
Keynes J.M., (2003), Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa
Kieżel, E. (2004), Strategie promocji detalicznych produktów bankowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice
Kieżel E. (red.) (2010), Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, PWE, Warszawa
Kieżel E., Smyczek S. (red.) (2011), Zachowania polskich konsumentów w warunkach kryzysu gospodarczego, Wydawnictwo Placet, Warszawa
Kluza S., Stolorz S. (2006), Makroekonomiczne uwarunkowania koniunktury w sektorze bankowym w Polsce [w:] M. Mocek (red.), Diagnozowanie i prognozowanie koniunktury gospodarczej w Polsce, AE Poznań, Poznań
Kotler Ph., Casline J.A. (2009), Chaos. Zarządzanie i marketing w erze turbulencji, MT Biznes, Warszawa
Koźliński T. (2009), Porównanie wyników badań ubankowienia Polaków przeprowadzonych przez NBP w 2006 i 2009 roku, NBP, Warszawa
Kramer J. (1997), Konsumpcja w gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa
Krawiec W. (2012), Cykl życia produktu bankowego i jego implikacje dla polityki produktu bankowości detalicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
Księżopolski R. (2013), Zmiany w zarządzaniu działalnością detaliczną banków w Polsce w warunkach kryzysu finansowego, CeDeWu, Warszawa
Kulpaka P. (2013), Oszczędności, konsumpcja i dochody rozporządzalne gospodarstw domowych w wybranych krajach rozwiniętych i po transformacji ustrojowej, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa
Kusińska A. (2011), Hierarchia uznawanych wartości jako czynnik kreujący popyt i konsumpcję, Konsumpcja i Rozwój nr 1
Liberda B. (1999), Stopy oszczędzania gospodarstw domowych w Polsce, [w:] Liberda B. (red.) Determinanty oszczędzania w Polsce, Raport CASE nr 28
Liberda B., Pęczkowski M. (2005), Mobilność oszczędzania gospodarstw domowych w Polsce, Ekonomia. Rynek - Gospodarka - Społeczeństwo nr 17
Liberda B. (2007), Income Preferences and Household Savings, Gospodarka Narodowa nr 9
Lipowski M. (2003), Marketing bankowy. Zarządzanie popytem i podażą usług, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin
Machauer A., Morgner S. (2001), Segmentation of bank customers by expected benefits and attitudes, International Journal of Bank Marketing nr 1
Marcinkowska M. (2013), Kształtowanie relacji banku z otoczeniem, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
Matkowski Z. (2005), Syntetyczne wskaźniki koniunktury dla gospodarki polskiej oparte na wynikach badań ankietowych, [w:] (red.) Z badań koniunktury gospodarczej w Polsce, Materiały i Prace IRG SGH, Warszawa
Mazurek-Łopacińska K. (2003), Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa
Mazurek-Łopacińska K., Sobocińska M. (2013), Psychograficzne i kulturowe uwarunkowania procesów adaptacyjnych konsumentów do zmian koniunktury gospodarczej, Handel Wewnętrzny nr 2
Mech C. (2001), Otwarte fundusze emerytalne na rynku kapitałowym, Biuletyn miesięczny UNFE nr 11
Mian A., Rao K., Sufi., (2011), Household Balances Sheets, Consumption, and teh Economic Slump, University of Chciago Booth School of Business Working Paper
Michalski R., (2009), Globalny kryzys finansowy - gospodarczy: przełom czy wymuszone dostosowanie?, [w:] Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2008-2009. Raport roczny, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa
Minhas R.S., Jacobs E.M. (1996), Benefit segmentation by factor analysis: an improved method of targeting customers for financial services, International Journal of Bank Marketing, nr 3
Modigliani F. (1986), Life Cycle, Individual Thrift and the Wealth of Nations, The American Economic Review, nr 3
Nawrot W. (2009), Globalny kryzys finansowy XXI wieku. Przyczyny, przebieg, skutki, prognozy, CeDeWu, Warszawa
Nilsson R., Gyomai G. (2007), OECD System of Leading Indicators
Opolski K. (red.) (2004), Monitorowanie jakości w banku, CeDeWu, Warszawa
Opolski K., Potocki T., Świst T. (2010), Wealth Management, Bankowość dla bogatych, CeDeWu, Warszawa
Rondan-Cataluna F.J., Sanchez-Franco M.J., Villarejo-Ramos A.F. (2010), Searching for latent class segments in technological services w: The Service Industries Journal, Vol. 30, No. 6
Rólczyński T. (2012), Wybrane uwarunkowania społeczno-demograficzne inwestycji osób fizycznych w: Forlicz S. (red.), Zastosowanie metod ilościowych w finansach i ubezpieczeniach, CeDeWu, Warszawa
Rószkiewicz M. (2008), Oszczędzanie. Postawy i zachowania polskich gospodarstw domowych wobec oszczędzania, Wydawnictwo Aureus, Kraków
Rószkiewicz M. (2011), Analiza klienta, SPSS Polska, Kraków
Rószkiewicz M. (2013), Kondycja i postrzeganie sytuacji ekonomicznej a postawy i zachowania wobec oszczędzania w polskich gospodarstwach domowych, Handel Wewnętrzny nr 2
Rytelewska G., Kłopocka A. (2010), Wpływ czynników demograficznych na poziom i strukturę oszczędności gospodarstw domowych w Polsce, Bank i Kredyt nr 1
Sagan A. (2004), Badania marketingowe: podstawowe kierunki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków
Sangowski T. (red.) (2001a), Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w polskim systemie ubezpieczeń (stan i perspektywy), Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań
Sangowski T. (2001b), Ubezpieczenia gospodarcze, Wydawnictwo Poltext, Warszawa
Shih M.Y., Jheng J.W., Lai L.F. (2010), A Two-Step Method for Clustering Mixed Categroical and Numeric Data, Tamkang Journal of Science and Engineering, nr 1
Skikiewicz R. (2013), Skłonność do oszczędzania gospodarstw domowych na tle zmian koniunktury konsumenckiej w Polsce, Marketing i Rynek nr 11
Skowron S., Skowron Ł. (2012), Lojalność klienta a rozwój organizacji, Difin, Warszawa
Smyczek S. (2007), Modele zachowań konsumentów na rynku usług finansowych, AE, Katowice
Smyczek S. (2012), Nowe trendy w zachowaniach konsumentów na rynkach finansowych, Wydawnictwo Placet, Warszawa
Smyczek S. (2013), Modele zachowań gospodarstw domowych w warunkach zmian koniunktury na rynku usług finansowych, Handel Wewnętrzny nr 2
Sobczyk G. (2013), Zachowania konsumenckie w warunkach kryzysu (na przykładzie województwa lubelskiego), Zeszyty Naukowe WSEI seria: Ekonomia nr 1
Soros G., (2009), Kryzys kredytowy 2008 i co to oznacza. Nowy paradygmat rynków finansowych, MT Biznes, Warszawa
Stanley T.O., Ford J.K., Richards S.K. (1985), Segmentation of Bank Customers by Age, International Journal of Bank Marketing, Vol. 3 Iss: 3, pp.56 - 63
Sygnowski G., Toruń Ł. (2005), Prognozowanie koniunktury gospodarczej w oparciu o wskaźniki oczekiwań i nastrojów konsumentów [w:] Piech K., Pangsy-Kania S. (red.), Diagnozowanie koniunktury gospodarczej w Polsce, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa
Szafarczyk A., (2006), Polska i Euroland. Wpływ otoczenia makroekonomicznego na rozwój bankowości detalicznej, Raport Banku PKO BP SA, Warszawa
Szelągowska, (2008), Budownictwo mieszkaniowe a koniunktura gospodarcza [w:] J Bednarczyk, S. Bukowski, W. Przybylska-Kapuścińska (red.), Polityka wzrostu gospodarczego Polski i Unii Europejskiej, CeDeWu, Warszawa
Światowy G. (2006), Zachowania konsumenckie. Determinanty oraz metody poznania i kształtowania. PWE, Warszawa
The SPSS TwoStep Cluster Component. A scalable component enabling more efficient customer segmentation (http://www.spss.ch/upload/1122644952_The SPSS TwoStep Cluster Component.pdf)
Tyszka T. (1997), Psychologia zachowań ekonomicznych, PWN, Warszawa
Wałęga G. (2010), Determinanty zadłużenia gospodarstw domowych w Polsce w świetle wybranych teorii konsumpcji, [w:] red. Z. Dach, Otoczenie ekonomiczne a zachowania podmiotów rynkowych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków
Wenzel M. (2009), Skutki kryzysu - opinie Polaków, Czechów, Węgrów i Słowaków. Komunikat z badań BS/56/2009, CBOS, Warszawa
Zalega T. (2011), Wpływ kryzysu na postawy i zachowania gospodarstw domowych wysokodochodowych, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, Zeszyt nr 18, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
Zarnovitz V. (1992), Business Cycles. Theory, History, Indicators and Forecasting, NBER, University of Chicago, Chicago


Materiały źródłowe
Analiza polskiego rynku ubezpieczeń 2000 (2000), PUNU, Warszawa
Badania koniunktury. Koniunktura konsumencka (tendencje zmian) (2003), Warszawa, GUS
Banking Structures in the New UE Member States (January 2005), EBC
Barometr Nastrojów Ekonomicznych, luty 2012, TNS PENTOR, http://pentor-arch.tnsglobal.pl/publikacje_barometr_nastrojow.xml
Biuletyn 2003, 2004
Biuletyn miesięczny (wrzesień 2009), EBC, Eurosystem
Biuletyn miesięczny (grudzień 2011), EBC, Eurosystem
Biuletyn miesięczny (czerwiec 2012) EBC, Eurosystem
Biuletyn PUNU za rok 1995 (1996), PUNU, Warszawa
Biuletyn PUNU. Wyniki sektora za 2000 rok (2001), PUNU, Warszawa
Biuletyn roczny. Rynek ubezpieczeń 2002 (2003), PUNU, Warszawa
Biuletyn roczny. Rynek ubezpieczeń 2003 (2004), PUNU, Warszawa
CEA Statistics No. 36, 2008
European Economic Forecast (Autumn 2012)
Financial services provision and prevention of financial exclusion (2008), Raport Komisji Europejskiej, Bruksela
Global Wealth Report (2013), Allianz
Global capital markets. Entering a new area (September 2009), McKinsey Global Institute
Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju. Rok 2012 (styczeń 2013), GUS, Warszawa
Koniunktura gospodarcza 2010, GUS, Warszawa
Monitoring banków 2011 (2012), GUS, Warszawa
Perspektywy rozwoju Otwartych Funduszy Emerytalnych na rynku finansowym do roku 2010, (2003) Urząd KNUiFE
Podmioty prowadzące działalność ubezpieczeniową w 2001 roku (2002), GUS, Warszawa
Polski rynek ubezpieczeniowy 2004-2008 (2009), GUS, Warszawa
Polski rynek ubezpieczeniowy 2004-2010 (2010), GUS, Warszawa
Polski rynek ubezpieczeniowy 2010 (2011), GUS, Warszawa
Polski rynek ubezpieczeniowy 2011 (2012), GUS, Warszawa
Polski rynek ubezpieczeniowy 2012 (2013), GUS, Warszawa
Przegląd stabilności systemu finansowego (październik 2008), NBP, Warszawa
Raport o stabilności systemu finansowego. Grudzień 2009 r. (2010), NBP, Warszawa
Polski System Ubezpieczeń 2012 (2013), GUS, Warszawa
Raport o sytuacji banków w 2007 roku, (2008) UKNF, Warszawa
Raport o sytuacji banków w 2008 roku (2009), UKNF, Warszawa
Raport o sytuacji banków w 2012 roku (2013), UKNF, Warszawa
Raport o wypłacalności zakładów ubezpieczeń według stanu na 31 grudnia 2008 (2009), KNF, Warszawa
Raport roczny 2008, EBC, Eurosystem
Report na EU Banking 2004 (2005), EBC
Rocznik Statystyczny RP (2013), GUS, Warszawa
Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002-2003 (2004), NBP, Warszawa
Rozwój systemu finansowego w 2004 roku (2005), NBP, Warszawa
Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2007 roku (2008), NBP, Warszawa
Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2008 roku (2009), NBP, Warszawa
Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2009 roku (2010), NBP, Warszawa
Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2012 roku (2013), NBP, Warszawa
Rynek ubezpieczeniowy w Polsce w latach 1995-1996 (1997), GUS, Warszawa
Sigma (2005), nr 2
Sigma (2006), nr 3
Sigma (2013), nr 3
Statistics (2014), No. 48
Structural Indicator for the UE Banking Sector (2013), EBC
Sytuacja finansowa banków w 2005 roku. Synteza (2006), NBP, Warszawa
Sytuacja finansowa banków w 2006 r. (2007), NBP, Warszawa
Sytuacja finansowa banków w 2012 (2013), NBP, Warszawa
Szafarczyk A. (2010), Polska i Euroland XII 2009 (maszynopis powielany)
Szafarczyk A. (2013), Polska i Euroland, XII 2012 Warszawa (maszynopis powielany)
Szafarczyk A. (2013), Polska i Euroland, VI 2013, Warszawa (maszynopis powielany)
UE Banking Structures (2008), EBC
World Economic Outlook (January 2013), JMF
World Economic Outlook (October 2013), JMF
Wskaźniki Optymizmu Konsumentów (2009), IPSOS, Warszawa
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku