• Polityka kursu walutowego a inflacja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Podtytuł Polityka kursu walutowego a inflacja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Autor Dorota Żuchowska
Rok wydania 2012
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 332
55.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-448-8
Kraje Europy Środkowo-Wschodniej (Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry) tworzą grupę państw, w których polityka kursu walutowego, zwłaszcza na początku transformacji, prowadzona była w warunkach wysokiej inflacji. Monografia stanowi pró­bę całościowego spojrzenia na relację polityki kursu walutowego i inflacji przez pryzmat oceny odmiennych systemów kursowych przyjętych w bada­nych gospodarkach EŚW. Przyjęty horyzont czasowy (lata 1990-2011) pozwala na przeprowadzenie analizy w długim okresie, obejmującym także ostatni kryzys finansowy.
W książce zaprezentowano m.in.:

- ogromne zróżnicowanie w polityce gospodarczej i kursowej w krajach EŚW, prezentowanych często jako obszar w pewnym sensie monolityczny,

- różnorodność stosowanych w tych gospodarkach rozwiązań kursowych - od systemu izby walutowej, poprzez różne odmiany systemu kursu stałe­go, po systemy kursu płynnego,

- systematykę faktycznie stosowanych (a nie tylko oficjalnie deklarowanych przez władze monetarne) reżimów kursowych,

- wykorzystanie instrumentów polityki kursowej i pieniężnej w poszczególnych etapach walki z inflacją,

- porównanie pomiędzy procesami dezinflacji oraz wynikami osiągniętymi w tym zakresie przez poszczególne gospodarki regionu stosujące podobne rozwiązania systemowe,

- zestawienie ścieżek integracji walutowej Słowenii, Słowacji i Estonii ze strefą euro.
Wyniki analizy mogą być wykorzystane zarówno przez badaczy polityki gospodarczej tego obszaru, jak też stanowić przyczynek pogłębiający i porząd­kujący wiedzę o prawidłowościach charakteryzujących związki pomiędzy polityką kursową a procesami inflacyjnymi.

Wstęp 7
CZĘŚĆ I

Kurs walutowy i polityka kursu walutowego - podstawy teoretyczne 13
Rozdział 1

Kurs walutowy 15

1.1. Pojęcie i funkcje kursu walutowego 15

1.2. Czynniki determinujące poziom kursu walutowego 16

1.3. Przegląd teorii kursu walutowego 19
Rozdział 2

Polityka kursu walutowego 41

2.1. Pojęcie, główne cele i instrumenty polityki kursowej 41

2.2. Ograniczenia walutowe i wymienialność 43

2.3. Klasyfikacja systemów kursu walutowego 48

2.4. Przesłanki wyboru reżimów kursowych 53

2.5. Współzależność polityki kursowej i pieniężnej w rożnych systemach kursowych 57

2.6. Interwencje banków centralnych na rynkach walutowych 65
Rozdział 3

Kurs walutowy a inflacja 71

3.1. Przenoszenie zmian kursowych na ceny 71

3.2. Inflacja w systemie izby walutowej 76

3.3. Kurs walutowy jako kotwica nominalna w systemach kursu stałego 81

3.4. Walka z inflacją w systemach kursu płynnego. Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego 86

3.5. Wnioski dla analizy empirycznej 91
CZĘŚĆ II

Charakterystyka polityki kursowej i jej związków z procesami inflacyjnymi w krajach Europy Środkowo-Wschodniej 95
Rozdział 4

Warunki realizacji polityki kursowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej 97

4.1. Programy transformacyjno-stabilizacyjne i ich skutki 97

4.2. Wprowadzenie wymienialności walut i procesy liberalizacji przepływów kapitałów 128

4.3. Wybór początkowego systemu i poziomu kursu walutowego. Zmiany reżimów kursowych 145
Rozdział 5

Polityka kursowa w warunkach systemu izby walutowej i jej związek z ograniczaniem inflacji 153

5.1. Estonia (1992-2010) 159

5.2. Litwa (1994-2011) 172

5.3. Bułgaria (1997-2011) 179

5.4. Wnioski 186
Rozdział 6

Związki polityki kursowej z procesami inflacyjnymi w systemach stałego kursu walutowego 189

6.1. Polska (1990-2000) 193

6.2. Czechosłowacja (1991-1992) oraz Czechy (1993-1997) 204

6.3. Słowacja (1993-1998) 210

6.4. Węgry (1990-2008) 214

6.5. Łotwa (1994-2011) 224

6.6. Słowenia (2004-2006) i Słowacja (2005-2008) przed akcesją do strefy euro 231

6.7. Wnioski 237
Rozdział 7

Tłumienie inflacji w systemach kursu płynnego 241

7.1. Bułgaria (1991-1997) 243

7.2. Rumunia (1991-2011) 250

7.3. Słowenia (1991-2004) 257

7.4. Litwa i Łotwa (1992-1994) 263

7.5. Czechy (1997-2011) 268

7.6. Słowacja (1998-2005) 274

7.7. Polska (2000-2011) 278

7.9. Węgry (2008-2011) 284

7.9. Wnioski 288
Podsumowanie 293

Bibliografia 297

Raporty 309

Spis tabel 325

Spis wykresów 327

Spis rysunków 332

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku