• Badania jakościowe - metody i zastosowania (wyd. III)

Zastosowanie metodologii badań jakościowych, której celem jest dotarcie do wnętrza konsumenta, rozpoznanie jego emocji, ukrytych motywów i potrzeb, jest niezbędne do identyfikacji rzeczywistych zachowań rynkowych konsumentów. Metody jakościowe umożliwiają wyjście poza deklaracje konsumenta, rozpoznanie jego nieświadomych schematów postępowania oraz zrozumienie przyczyn irracjonalnych decyzji. Książka ma charakter podręcznika, skomplikowane zagadnienia zaprezentowano w nim w sposób przejrzysty i prosty. Zawarto także liczne przykłady pochodzące z praktyki gospodarczej, zwłaszcza z własnych doświadczeń Autorek Cenne źródło wiedzy dla młodych badaczy, przedsiębiorców zainteresowanych tematem jakościowych badań marketingowych i studentów kierunków ekonomicznych.

Podtytuł Badania jakościowe - metody i zastosowania (wyd. III)
Autor Mirosława Kaczmarek, Iwona Olejnik, Agnieszka Springer
Rok wydania 2022
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 246
65.00 52.00
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
42.25
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-617-8

Od kilkunastu lat zaobserwować można rosnące znaczenie badań marketingowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Świadczą o tym postawy me­nedżerów, którzy coraz częściej podejmowane decyzje uzależniają od informacji uzyskanej z badań. Niezbędna staje się w szczególności aktualna, wia­rygodna i szybko dostępna wiedza o zachowaniach konsumentów, a także o działaniach konkurentów. Systematycznie rośnie zatem rola „dobrej" infor­macji pochodzącej z badań marketingowych - zarówno ilościowych, jak i jakościowych. Co więcej, wartość takiej informacji doceniana jest nie tylko przez duże korporacje międzynarodowe i agendy rządowe, ale również przez małe i średnie przedsiębiorstwa, o lokalnym zasięgu działania.

Równocześnie dostrzegany jest coraz większy dysonans pomiędzy tym, co klienci oficjalnie deklarują a tym, jakie podejmują działania. Zastosowanie me­todologii badań jakościowych, której celem jest dotarcie do „wnętrza" konsumenta, rozpoznanie jego emocji, ukrytych motywów i potrzeb, staje się więc niezbędne w identyfikacji rzeczywistych zachowań rynkowych. Metody jakościowe umożliwiają „wyjście" poza deklaracje konsumenta, rozpoznanie je­go nieświadomych schematów postępowania oraz zrozumienie przyczyn irracjonalnych decyzji.


„Autorki, decydując się na przyjęcie pragmatycznego podejścia do problematyki jakościowych badań marketingowych, stworzyły spójną pracę o charak­terze podręcznika, ukazującą zagadnienia skomplikowane w sposób przejrzysty i prosty. Są to z pewnością walory recenzowanego opracowania. (...) Do atutów pracy należą prezentowane w niej liczne przykłady pochodzące z praktyki gospodarczej, zwłaszcza z własnych doświadczeń Autorek, za­angażowanych w wiele przedsięwzięć projektowych dedykowanych przedsiębiorcom. (...)
Praca stanowi interesującą propozycję wydawniczą, która może wejść do kanonu lektur obowiązkowych dla młodych badaczy, przedsiębiorców zainte­resowanych tematem jakościowych badań marketingowych i studentów kierunków ekonomicznych".
Z recenzji prof. UG dr hab. Anny Marii Nikodemskiej-Wołowik

Wprowadzenie 7

Rozdział 1
Wprowadzenie do badań jakościowych 11
1.1. Ilościowe a jakościowe badania marketingowe 11
1.2. Podejmowanie decyzji o badaniach 18
1.3. Komputerowe wspomaganie analizy danych jakościowych 22
1.4. Znaczenie komunikacji niewerbalnej w badaniach jakościowych 30
1.5. Etyczne aspekty badań 36

Rozdział 2
Proces badania jakościowego 39
2.1. Projektowanie badania jakościowego 39
2.1.1. Wybór metody badań 42
2.1.2. Dobór próby 47
2.1.3. Budżet i harmonogram 53
2.2. Warunki techniczne realizacji badań 57
2.3. Analiza danych jakościowych 59
2.4. Prezentacja wyników badań 61
2.5. Błędy a jakość badań 66

Rozdział 3
Zogniskowany wywiad grupowy 71
3.1. Istota metody zogniskowanego wywiadu grupowego 71
3.2. Dobór próby 72
3.3. Lokalowe i techniczne warunki realizacji badania 76
3.4. Narzędzie badawcze - scenariusz 78
3.5. Prowadzenie zogniskowanego wywiadu grupowego - cechy, zadania i typy moderatorów 83
3.6. Psychologiczne mechanizmy pracy w grupie 91
3.7. Analiza wyników i przygotowanie raportu 97
3.8. Obszary zastosowań zogniskowanego wywiadu grupowego 102
3.8.1. FGI a badania ilościowe 102
3.8.2. Badania zachowań konsumentów 103
3.8.3. Badania produktu 105
3.8.4. Badania komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa z klientem 108
3.9. Podsumowanie 109

Rozdział 4
Pogłębiony wywiad indywidualny 113
4.1. Zasady przeprowadzania wywiadu indywidualnego 113
4.2. Organizacja i aspekty praktyczne wywiadu 116
4.2.1. Dobór próby 116
4.2.2. Czas trwania i miejsce przeprowadzenia wywiadu 118
4.2.3. Kompetencje badacza w wywiadzie indywidualnym 119
4.2.4. Wynagrodzenie za udział w badaniu 120
4.2.5. Budżet i harmonogram badania 120
4.3. Przygotowanie i realizacja scenariusza wywiadu indywidualnego 122
4.4. Interpretacja materiału empirycznego 131
4.5. Błędy popełniane w pogłębionych wywiadach indywidualnych 135
4.6. Podsumowanie 137

Rozdział 5
Metoda obserwacji uczestniczącej 139
5.1. Istota i obszary zastosowań 139
5.2. Rodzaje metody obserwacji 143
5.3. Etapy procesu badawczego opartego na metodzie obserwacji 148
5.4. „Tajemniczy klient" - na pograniczu badań jakościowych i ilościowych 152
5.4.1. Istota i rodzaje metody 152
5.4.2. Proces badania 156
5.5. Podsumowanie 161

Rozdział 6
Techniki projekcyjne 163
6.1. Podstawy wykorzystania technik projekcyjnych w badaniach marketingowych 163
6.2. Rodzaje technik projekcyjnych wykorzystywanych w badaniach jakościowych 167
6.3. Przykłady wykorzystania technik projekcyjnych 170
6.3.1. Skojarzenia 171
6.3.2. Technika zdań niedokończonych 173
6.3.3. Test balonowy 176
6.3.4. Personifikacja 178
6.3.5. Animalizacja 180
6.3.6. Przyjęcie marek (brand party) 181
6.3.7. Profil użytkownika 184
6.3.8. Odgrywanie ról (psychodrama) 185
6.3.9. Collage 187
6.3.10. Rysunek jako test projekcyjny 188
6.4. Podsumowanie 192

Rozdział 7
Zastosowanie eye trackingu w badaniach jakościowych 195
7.1. Mechanizm działania oka i czynniki determinujące proces postrzegania 195
7.2. Aparatura badawcza stosowana w eye trackingu 199
7.3. Procedura badawcza w badaniu eye trackingowym 200
7.4. Obszary zastosowań eye trackingu 208
7.5. Podsumowanie 215

Zakończenie 219
Bibliografia 221
Spis tabel 229
Słownik pojęć 231
Aneks 235
Załącznik 1. Przykłady komunikatów niewerbalnych 235
Załącznik 2. Przykład analizy treści 240
Załącznik 3. Przykład kwestionariusza rekrutacyjnego do badania FGI 241
Załącznik 4. Fragment kwestionariusza obserwacji badania „tajemniczy klient" dla audytora - przykłady pytań 243
O Autorkach 245

Mirosława Kaczmarek - dr nauk ekonomicznych, jest wykładowcą na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, adiunktem w Katedrze Badań Rynku i Usług. Aktualnie jej zainteresowania naukowe i badawcze ogniskują się wokół metodologii badań jakości użytkowej serwisów internetowych, m.in. możliwości zastosowania w tym zakresie eye trackingu. Drugim obszarem zainteresowań naukowych są metody statystycznej analizy wielowymiarowej i możliwości ich wykorzystania w zarządzaniu przedsiębiorstwem i analizie procesów rynkowych. Współpracuje z praktyką gospodarczą w zakresie realizacji ilościowych i jakościowych badań marketingowych i analizy rynku.

Iwona Olejnik - dr nauk ekonomicznych, jest wykładowcą na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, adiunktem w Katedrze Badań Rynku i Usług. Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu artykułów dotyczących badań marketingowych oraz analiz rynku. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się także wokół rynków finansowych oraz systemów zabezpieczenia emerytalnego. Współpracuje z praktyką gospodarczą jako konsultant. Przeprowadzała szkolenia oraz realizowała badania ilościowe oraz jakościowe dla wielu przedsiębiorstw i instytucji.

Agnieszka Springer - mgr psychologii, dr nauk ekonomicznych, aktualnie wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, adiunkt w Katedrze Organizacji i Zarządzania. W swojej pracy naukowej prezentuje interdyscyplinarne podejście łączące dorobek nauk psychologicznych i nauk o zarządzaniu. Jakościowe, jak i ilościowe metody badania rynku wykorzystuje zarówno w pracy naukowej, jak i w projektach realizowanych na potrzeby praktyki gospodarczej. Oprócz zainteresowania metodycznymi problemami pomiaru w swojej pracy podejmuje również tematykę psychologicznych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi.

Recenzja: Prof. UG dr hab. Anna Maria Nikodemska-Wołowik

Adair J., Anatomia biznesu. Komunikacja, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2000.
Adler R.B., Rosenfeld L.B., Proctor R.F., Relacje interpersonalne, Rebis, Poznań 2006.
Aggarwal P., Vaidyanathan R., Castleberry S., Managerial and Public Attitudes Toward Ethics in Marketing Research, Journal Business Ethics, (2012) 10.
Akaah I. P., Attitudes of Marketing Professionals Toward Ethics in Marketing Research: A Cross-National Comparison, Journal of Business Ethics; Jan 1990; 9, 1.
Aldlaigan, A., Buttle, F., 2005, Beyond satisfaction: customer attachment to retail banks, The International Journal of Bank Marketing, vol. 23, nr 4.
Altkorn J., Strategia marki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999.
Anderson J., Single servings, Marketing News, 5/15/2007, Vol. 41 Issue 9.
Angrosino M., Badania etnograficzne i obserwacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
Atkinson R., The life story interview, Qualitative Research Methods Series 44, A SAGE University Paper, 1998.
Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Bandler R., Mc Donald W., NLP Twoich zmysłów. Wiedza dla wtajemniczonych, One Press, Warszawa 2009.
Baney J., Komunikacja interpersonalna, ABC Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
Barbour R., Badania fokusowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
Bartkowiak G., Skuteczny kierownik - model i jego empiryczna weryfikacja, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2003.
Belk R.W. (red.), Handbook of qualitative research methods in marketing, Edward Elgar Cheltenham, UK Northampton, MA, USA, 2006.
Benedikt A., Mowa ciała, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2002.
Berelson B., Content Analysis in Communicative Research, Free Press, New York 1952.
Białowąs S., Oszczędzanie w polskich gospodarstwach domowych. Postawy, determinanty, model, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013 (w druku).
Bielak M., Badania jakościowe nad środowiskiem zamieszkania w domach opieki społecznej dla ludzi starszych. Wybrane przykłady, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
Birbaumer N., Schmidt R.F., Biologische Psychologie, Springer Verlag, Wiesbaden 2002.
Boddy C., A look at the evidence for the usefulness, reliability and validity of projective techniques in market research, International Journal of Market Research, 2005 Quarter 3, Vol. 47 Iss. 3.
Boote J., Mathews A., Saying is one thing; doing is another: the role of observation in marketing research, Qualitative Market Research: An International Journal, Volume 2, Number 1 1999.
Borkowski J., Podstawy psychologii społecznej, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2003.
Borowska A., Grześkiewicz A. Leśnik K. Łobodecka A. Marcinkiewicz S. Porębiak J., Dlaczego właśnie my? - czyli komunikacja i postrzeganie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Raport z badań FGI, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2012.
Borucki W., Springer A., Władcy klawiatury, E-kompetencje polskich pracowników - zasoby poszukiwane czy standard na rynku pracy, Personel i Zarządzanie, 4/2009.
Bottorff J.L., Observation [w:] Sage Encyclopedia of Social Science Research Methods, (red.) M.S. Lewis-Beck, A. Bryman, T. Futing Liao, SAGE Publications, Inc., Thousand Oaks - London - New Delhi 2004.
Brosz M., Komputerowe wspomaganie badań jakościowych. Zastosowanie pakietu NVivo w analizie materiałów nieustrukturyzowanych, Przegląd Socjologii Jakościowej, t. 8, nr 1/ 2012.
Brown R., Procesy grupowe, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.
Brüsemeister T., Qualitative Forschung. Ein Überblick, Westdeutscher Verlag, Wiesbaden 2000.
Brzezińska A. I., Toeplitz Z., Problemy etyczne w badaniach i interwencji psychologicznej wobec dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej „Academica", Warszawa 2007.
Burzyńska M., Skuteczność product placement jako narzędzia budowania wizerunku marki, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, niepublikowana praca dyplomowa, Poznań 2010.
Bywalec C., Rudnicki L., Podstawy ekonomiki konsumpcji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999.
Charmaz K., Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
Chojnacki W., Badanie eye tracking - jak zwiększać czytelność tekstu w internecie, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/24/id/ [dostęp: 10.01.2012].
Christensen G.L., Olson J.C., Mapping Consumers' Mental Models with ZMET, Psychology & Marketing, June 2002 Vol. 19(6).
Churchill G., Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Clive B., Sean E., How do marketing academics view research as opposed to teaching? A projective technique puts some qualitative flesh on the quantitative bones, Marketing Review, Spring 2007, Vol. 7 Issue 1.
Collins A. Język ciała. Typologia gestów i zachowań, KDC, Warszawa 2003.
Crisp R.J., Turner R. N., Psychologia społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
Czubała A., Jonas A., Smoleń T., Wiktor J. W., Marketing usług, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
Daniłowicz P., Lisek-Michalska J., Fokus - zogniskowany wywiad grupowy. Zarys metody [w:] P. Daniłowicz, J. Lisek-Michalska (red.) Zogniskowany wywiad grupowy. Studia nad metodą, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
Dąbrowska A., Wódkowski A., Znaczenie badania jakości usług za pomocą metody „tajemniczy klient" [w:] K. Mazurek-Łopacińska (red.), Badania marketingowe - skuteczność w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
DePaulo P., Sample size for qualitative research, Quirk's Marketing Research Review, December, 2000,: http://www.quirks.com/ [dostęp: październik 2010].
DiCicco-Bloom B., Crabtree B.F., The qualitative research interview, Medical Education, Apr 2006, Vol. 40 Issue 4.
Domachowski W., Psychologia społeczna komunikacji niewerbalnej, Wydawnictwo EDYTOR, Toruń 1993.
Domachowski W., Przewodnik po psychologii społecznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Donoghue S., Projective techniques in consumer research, Journal of Family Ecology and Consumer Sciences, Vol. 28, 2000.
Drzewiecka P., Ocena skuteczności działań reklamowych skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym, Wyższa Szkoła Bankowa, niepublikowana praca dyplomowa, Poznań 2011.
Duchowski A., Eye Tracking Methodology. Theory and Practice, Springer Verlag, London 2003.
Dyczkowska-Uss O., Doskonalenie procesu obsługi klienta przy wykorzystaniu badań typu „Tajemniczy Klient" na przykładzie Ford Polska Sp. z o.o., Handel Wewnętrzny 4/2012, Warszawa.
Erstad M., Mystery shopping programmes and human resource management, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 10/1998, Iss: 1.
Eye-Tracking-Analysen bei Dialog-Medien. Informationen zur Augenkamera-Technik, zum Ablauf und zu den Bewertungs-Grundlagen, Siegfried Vögele Institut, Kőnigstein 2009.
Falkowski A., Tyszka T., Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańskie Wydawnictwo Psycholo-giczne, Gdańsk 2001.
Fhaner S., Słownik psychoanalizy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1996.
Filipowicz G., Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, PWE, Warszawa 2004.
Flick U., Projektowanie badania jakościowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
Flick U., Jakość w badaniach jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
Frydrychowicz A., Koźniewska E., Sobolewska M., Zwierzyńska E., Testy psychologiczne i pedagogiczne w poradnictwie, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa 2004.
Gajewski S., Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1994.
Garczarczyk J. (red.), Jakość usług bankowych i ubezpieczeniowych. Diagnoza, determinanty, segmentacja, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2000.
Gawlik K., Badania fokusowe [w:] D. Jemielniak (red.), Badania jakościowe. Metody i narzędzia, tom 2. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
Gerstman S., Rozmowa i wywiad w psychologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1985.
Gibbs G., Analizowanie danych jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
Gold R.L., Roles in sociological field observations, Social Forces, Vol. 36, 1958.
Goldberg J.H., Stimson M.J., Lewenstein M., Scott N., Wichansky A.M., Eye Tracking in Web Search Tasks: Design Implications, (Proceedings of the 2002 Symposium on Eye Tracking Research & Applications, New Orleans, Louisiana), ACM Press, New York 2002, Heinsen S., Schneider Ch., Aufmerksamkeitanalyse [w:] S. Heinsen, P. Vogt (red.), Usability praktisch umsetzen: Handbuch für Software, Web, Mobile Devices und andere interaktive Produkte, Hanser Verlag, München 2003.
Gordon W., Langmaid R., Qualitative market research, Gower, London 1988.
Graczyk A., Jakość życia chorych objętych opieką paliatywną domową i stacjonarną, a satysfakcja
z opieki w ocenie chorego i bliskich, niepublikowana rozprawa doktorska, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Poznań 2011.
Granka L. A., Joachims T., Gay G., Eye Tracking Analysis of User Behavior in WWW Search, (Proceedings of the 27th annual international ACM SIGIR conference on Research and development in information retrieval, Sheffield, South Yorkshire, UK), ACM Press, New York 2004.
Grossman J.H., Individual in-depth interviews are an economical alternative to focus groups, Marketing News, 10/3/1980, Vol. 14 Issue 7.
Hague P., Hague N., Morgan C-A., Badania rynkowe w praktyce, Helion, Gliwice 2005.
Hamer H., Psychologia społeczna. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2005.
Hammersley M., Atkinson P., Metody badań terenowych, Zysk i S-ka, Poznań 2000.
Harles C.F., Opakowanie jako instrument marketingu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999.
Hilgard E.R., Wprowadzenie do psychologii, PWN, Warszawa 1972.
Hoffman E., Ocena psychologiczna pracowników, GWP, Gdańsk 2008.
Hyönä J. (red.), The Mind's Eye: Cognitive and Applied Aspects of Eye Movement Research, Elsevier Science, Amsterdam 2003.
ILMES - Internet-Lexikon der Methoden der empirischen Sozialforschung.
http://wlm.userweb.mwn.de/ein_voll.htm [dostęp: 05.02.2013].
Izmałkowa J., Po pierwsze dostrzec, po drugie zrozumieć, czyli potęga kontekstu w badaniach etnograficznych, Brief 2006.
Joos M., Röttin M., Velichkovsky B., Blickbewegung des menschlichen Auges: Fakten, Methoden und innovative Anwendungen [w:] Rickheit G., Herrmann T., Deutsch W., Psycholinguistik. Ein internationales Handbuch, Verlag de Gruyter, Berlin 2003.
Jardanowski P., Chojnacki W., Obszary zainteresowań (ang. area of interest - AOI) jako metoda analizy wyników badania eye tracking [w:] Interfejs użytkownika - Kansei w praktyce 2009, Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa 2009.
Josephson S., Holmes M.E., Ages Differences in Visual Search for Information on Web Pages, (Proceedings of the 2004 Symposium on Eye Tracking Research & Applications, San Antonio, Texas), ACM Press, New York 2004.
Kaczmarczyk S., Badania marketingowe. Metody i techniki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
Kaczmarczyk S., Zastosowania badań marketingowych. Zarządzanie marketingowe i otoczenie przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
Kaczmarek M., Mocne i słabe strony eye trackingu jako metody badania zachowań nabywców [w:] Borodako K., Nowosielski M., Foresight w praktyce zarządzania przedsiębiorstwem. Analizy i studia przypadków, Instytut Zachodni, Poznań 2012
Kaden R.J., Badania marketingowe, PWE, Warszawa 2008.
Kall J., Silna marka. Istota i kreowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999.
Kaniewska-Sęba A., Leszczyński G., Pilarczyk B., Badania marketingowe na rynku business to business, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
Kaplowitz M.D., Statistical Analysis of Sensitive Topics in Group and Individual Interviews, Quality & Quantity, 34/2000.
Karcz K., Międzynarodowe badania marketingowe. Uwarunkowania kulturowe, PWE, Warszawa 2004.
Keegan S., Qualitative research. Good decision making through understanding people, cultures and markets, Kogan Page, London & Philadelphia 2009.
Kelle U., Die Integration qualitativer und quantitativer Methoden in der empirischen Sozialfor-schung. Theoretische Grundlagen und methodologische Konzepte, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2008.
Kędzior Z. (red.) Badania rynku. Metody, zastosowania, PWE, Warszawa 2005.
Khoo-Lattimore C., Thyne M., Robertson K., The ZMET method: using projective technique to understand consumer home choice, Marketing Review, Summer 2009, Vol. 9 Issue 2.
Kimmel A.J., Smith N.C., Deception in marketing research: Ethical, methodological, and disciplinary implications, Psychology & Marketing; Jul 2001; 18, 7.
Konecki K., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Kossowska M., Jarmuż S., Witkowski T., Psychologia dla trenerów, Wolters Kluwer, Kraków 2008.
Kozielski R. (red.), Wskaźniki marketingowe, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
Kozinets R.V., Netnografia. Badania etnograficzne online, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
Kramer J. (red.), Badania rynkowe i marketingowe, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1994.
Kuckartz U., Einführung in die computergestützte Analyse qualitativer Daten, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2010.
Kuckartz U., QDA-Software im Methodendiskurs: Geschichte, Potenziale, Effekte [w:] Kuckartz U., Grunenberg H., Dresing T., Qualitative Datenanalyse: computergestützt, Methodische Hintergründe und Beispiele aus der Forschungspraxis, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2007.
Kwiatkowski P.T., Etnograficzne badania marketingowe [w:] D. Maison, A. Noga-Bogomilski (red.), Badania marketingowe. Od teorii do praktyki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.
Lamnek S., Gruppendiskussion. Teorie und Praxis, Beltz Psychologie Verlags Union, Weinheim 1998.
Lamnek S., Qualitative Sozialforschung. Band 1: Metodologie, Psychologie Verlags Union, München-Weinheim 1993.
Landes D.S., Bogactwo i nędza narodów. Dlaczego jedni są tak bogaci, a inni tak ubodzy? Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa 2007.
Lee N., Broderick A.J., The past, present and future of observational research in marketing, Qualitative Market Research: An International Journal, Vol. 10 No. 2, 2007.
Lindzey G., Klasyfikacja technik projekcyjnych [w:] Stasiakiewicz M. (red.), Wybrane problemy testów projekcyjnych, Biblioteka psychologa praktyka, PTP; Warszawa 1989.
Lis R., Lis R., Atrybuty użyteczności systemów informatycznych w projektowaniu edukacyjnych serwisów internetowych, Postępy Nauki i Techniki, Nr 2, 2008.
Maciejewski G., Wykorzystanie metod jakościowych w badaniach ryzyka w decyzjach nabywczych konsumentów [w:] Mazurek-Łopacińska K. (red.), Badania marketingowe - skuteczność w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
Maison D., Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowa metoda badań marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
Maison D., Jakościowe metody badań marketingowych. Jak zrozumieć konsumenta? Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
Makarenko V., Tajne służby kapitalizmu, Wydawnictwo Znak, Kraków 2008.
Malhotra N.K., Miller G.L., An integrated model for ethical decisions in marketing research, Journal of Business Ethics; Feb 1998; 17, 3.
Mazurek-Łopacińska K., Badania marketingowe. Metody, nowe technologie, obszary aplikacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
Metody badań jakościowych, N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
Micek D., Beźnic S., Jakościowe badania marketingowe - fokusy i wywiady pogłębione - funkcje, zastosowania, http://www.cem.pl/?a=pages&id=51
Międzynarodowy Kodeks Badań Rynku i Badań Społecznych http://www.ofbor.pl/public/File/Miedzynarodowy_Kodeks_Badan_Rynku_i_Badan_Spolecznych.pdf (dostęp 10.10.2012).
Mika S., Wstęp do psychologii społecznej, PWN, Warszawa 1972.
Milliken J., Qualitative research and marketing management, Management Decision, Vol. 39 http://dx.doi.org/10.1108/EUM0000000005409 [dostęp: 28.11.2012].
Moczydłowska J., Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008.
Morreale S.P., Spitzberg B.H., Barge J.K., Komunikacja między ludźmi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Mruk H., Rutkowski I.P., Strategia produktu, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1994.
Nęcki Z. Komunikacja międzyludzka, Antykwa, Kraków 2000.
Niedbalski J., OpenCode - narzędzie wspomagające proces przeszukiwania i kodowania danych tekstowych w badaniach jakościowych, Przegląd Socjologii Jakościowej, t. 8, nr 1/2012.
Niedbalski J., Ślęzak I., Analiza danych jakościowych przy użyciu programu NVivo a zastosowanie procedur metodologii teorii ugruntowanej, Przegląd Socjologii Jakościowej, Tom 8, nr 1/ 2012.
Nielsen J., Pernice K., Eyetracking Methodology, How to Conduct and Evaluate Usability Studies Using Eyetracking, http://www.useit.com/eyetracking/methodology [dostęp: 20.10.2011].
Nielsen J., Pernice Coyne K., Eyetracking Web Usability, Usability Week 2006, Sydney, 18 July 2006 (prezentacja).
Nikodemska-Wołowik A.M., Jakościowe badania marketingowe, PWE, Warszawa 1999.
Nikodemska-Wołowik A.M., Klucz do zrozumienia nabywcy - jakościowe badania marketingowe, Wydawnictwo Grupa Verde, Warszawa 2008.
Nosal Cz., Psychologia decyzji kadrowych, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999.
Nowak S., Pojęcie postawy w teoriach i stosowanych badaniach społecznych [w:] Teorie postaw, PWN, Warszawa 1973.
Nowakowska A., Badania fokusowe online szansą na tańsze i szybsze badania marketingowe, www.symetria.pl/files/badania_fokusowe_online.pdf [20.10.2011].
Olejnik I., Zastosowanie metody tajemniczy klient w ocenie jakości usług finansowych [w:] J. Gar-czarczyk (red.), Metody pomiaru i analizy rynku usług. Pomiar jakościowy - zastosowania i efektywność, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.
Olejnik I., Metoda obserwacji - zastosowania w badaniach marketingowych [w:] K. Mazurek-Łopacińska, M. Sobocińska (red.), Badania marketingowe - metody, nowe podejścia i konteksty badawcze, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 236, Wrocław 2011.
Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
Osińska S., Szajkowski K., Determinanty skuteczności reklamy społecznej w ocenie jej odbiorców [w:] W. Przybylska-Kapuścińska (red.), Instrumentalne, instytucjonalne i organizacyjne problemy funkcjonowania gospodarki rynkowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2006.
Pease A., Pease B., Mowa ciała, Rebis, Poznań 2007.
Perek-Białas J., Worek B., Możliwości systematycznej analizy danych jakościowych uzyskanych z wywiadów grupowych, [w:] E. Gatnar (red.), Analiza i prognozowanie zjawisk rynkowych o charakterze niemetrycznym, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2003.
Ramsey E., Ibbotson P., McCole P., Application of projective techniques in an e-business research context: A response to 'Projective techniques in market research - valueless subjectivity or insightful reality? International Journal of Market Research, 2006, Vol. 48 Issue 5.
Reber A.S., Reber E., Słownik psychologii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.
Rayner K., Eye Movements in Reading and Information Processing: 20 Years of Research, Psychological Bulletin, 124 (1998), Nr 3.
Rudnicki L., Zachowanie konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2000.
Sagan A., Badania marketingowe. Podstawowe kierunki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
Samland B.M., Unverwechselbar. Name, Claim und Marke, Rudolf Haufe Verlag, Planegg-München 2006.
Scheier Ch., Heinsen S., Aufeksamkeitsanalyse [w:] S. Heinsen, P. Vogt, Usability praktisch umsetzen: Handbuch für Software, Web, Mobile Devices und andere interaktive Produkte, Hanser Verlag, München 2003.
Schiessl M., Duda S., Thölke A., Fischer R., Eye Tracking and its Applications in Usability and Media Research, Journal „Sonderheft Blickbewegung" in MMI-interaktiv Journal, 6 (2003).
Silverman D., Interpretacja danych jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Silverman D., Prowadzenie badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Skrzypczak J., Obserwacja zachowań odbiorców przekazu promocyjnego zamieszczonego na ulotkach, Raport z przeprowadzonego badania, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2006.
Stewart J. (red.), Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Stasiakiewicz M., Podmiotowe sytuacyjne wyznaczniki badania testem Rorschacha, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1994.
Stasiakiewicz M., Test Rorschacha, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
Steczkowski J., Metoda reprezentacyjna w badaniach zjawisk społeczno-ekonomicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Kraków-Warszawa 1995.
Steinman R. B., Projective Techniques in Consumer Research, International Bulletin of Business Administration, Issue 5 (2009).
Stenfors I., Morén J., Balkenius Ch., Behavioural Strategies in Web Interaction. A View from Eye-Movement Research [w:] Hyönä J. (red.), The Mind´s Eye: Cognitive and Applied Aspects of Eye Movement Research, Elsevier Science, Amsterdam 2003.
Stokes D., Bergin R., Methodology or "methodolary"? An evaluation of focus groups and depth interviews, Qualitative Market Research, 2006;9,1.
Suchańska A., Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
Schroeder J., Bartosik-Purgat M., Mruk H., Międzynarodowe badania marketingowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013.
Szymczak J., Hoffer M., Sudoł S. (red.), Marketingowe testowanie produktów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
Thiel E., Komunikacja niewerbalna. Mowa ciała, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 1997.
Thomson P., Sposoby komunikacji interpersonalnej, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1998.
Tkaczyk J., Za ile? I dlaczego tak drogo? - koszty badań marketingowych, http://rynkologia.pl/flush.php/l_id/73/l_plik/kosztyb.pdf/ [dostęp: 03.01.2011].
Wagner E. E., Beyond "Objective" and "Projective": A Logical System for Classifying Psychological Tests: Comment on Meyer and Kurtz (2006), Journal of Personality Assessment, Jul/Aug2008, Vol. 90 Issue 4.
Whiddett S., Hollyford S., Modele kompetencji w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Ekono-miczna, Kraków 2003.
Wiktor J., Promocja. System komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa z rynkiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
Wilson A. M., The role of mystery shopping in the measurement of service performance, Managing Service Quality, Vol. 8/1998, Iss: 6.
Wojciszke B., Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009.
Wojciszke B., Psychologia społeczna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011.
Wosińska W., Psychologia życia społecznego, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
Wódkowski A., Mystery Shopping - badanie jakości usług [w:] D. Maison, A. Noga-Bogomilski, Badania marketingowe. Od teorii do praktyki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.
Wüihrer G. A., Werani T., Integration of qualitative and quantitative research approaches in business-to-business marketing, A.G. Woodside (ed.) [in:] Getting Better at Sensemaking (Advances in Business Marketing and Purchasing, Volume 9), Emerald Group Publishing Limited, http://dx.doi.org/10.1016/S1069-0964(00)09017-7 [dostęp: 28.11.2012].
Wyrzykowska I., Siedem pytań i odpowiedzi na temat technik projekcyjnych, czyli o ich stosowaniu w strategii marketingowej, [w:] D. Maison, A. Noga-Bogomilski, Badania marketingowe. Od teorii do praktyki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.
Vincent-Wayne M., Industrial In-depth Interviews: Some Considerations for First Time Users, Marketing Intelligence & Planning, 1993, 11/4.
Zober M., Some projective techniques applied to marketing research, Journal of Marketing, Jan 56, Vol. 20 Issue 3.

Strony internetowe
http://bankpomyslow.bzwbk.pl/ [dostęp: 3.03.2012].
http://www.cbos.pl/PL/ceny/bad_jak.php [dostęp: 15.03.2012].
http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/24/id/ [dostęp: 10.01.2012].
http://www.e-teaching.org/didaktik/qualitaet/eye/ [dostęp: 08.01.2010].
http://eyetracking.pl/pl/114/Eyetracking [dostęp: 20.10.2011].
http://www.fisher-price.com/ [dostęp: 13.10.2012].
http://ibi-digitalmedia.pl/pl/produkty/netnografia.html [dostęp: 8.03.2013].
http://www.k2.pl/_files/K2_UserExperience_Facebook_Eyetracking.pdf [dostęp: 05.02.2013].
http://www.ofbor.pl/public/File/Miedzynarodowy_Kodeks_Badan_Rynku_i_Badan_Spolecznych.pdf [dostęp 10.02.2013].
http://www.przegladsocjologiijakosciowej.org [dostęp: 05.02.2013].
http://www.surrey.ac.uk/sociology/research/researchcentres/caqdas/support/choosing/ [dostęp: 20.10.2012].
http://www.tesco.pl/centrum-oceny-produktow/ [dostęp: 05.09. 2012].
http://www.tobii.com/en/eye-tracking-research/global/products/ [dostęp: 20.10.2012].
http://www.transkrypcje-krakow.pl/cennik/ [dostęp: 18.08.2012]

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku