• Konkurencyjność banków w Polsce w zakresie produktów i usług bankowości elektronicznej. Teorie, modele i wyniki empiryczne

Niniejsza monografia jest pierwszą pozycją na rynku wydawniczym dotyczącą konkurencyjności banków w Polsce ocenianej pod względem produktów i usług bankowości elektronicznej, a najważniejszymi jej atrybutami są m.in.: • autorskie teoretyczne modele konkurencyjności banku, akceptacji i użycia e-bankowości przez klientów oraz satysfakcji, zaufania i lojalności klientów korzystających z produktów i usług e-bankowości; • autorska koncepcja empirycznych badań konkurencyjności banków w zakresie produktów i usług e-bankowości oraz propozycja wskaźników syntetycznych konkurencyjności popytowej i podażowej banków; • zidentyfikowane determinanty stymulujące i hamujące rozwój bankowości elektronicznej; • pokazana rola sektora FinTech w kreowaniu i transferze innowacyjnych technologii w bankowości; • powiązanie cech społeczno-demograficznych klientów banków z zakresem korzystania przez nich z produktów i usług e-bankowości; • zidentyfikowane szanse i zagrożenia dla badanych banków oraz propozycja działań na przyszłość w celu podwyższenia ich pozycji konkurencyjnej na rynku finansowym; • projekt nowej architektury bankowości elektronicznej w związku z pandemią COVID-19. Publikacja może stanowić inspirujący materiał dla szerokiego grona Czytelników, a jej odbiorcami mogą być pracownicy m.in.: NBP, banków komercyjnych i spółdzielczych oraz podmiotów sektora FinTech; ośrodków naukowych; instytucji związanych z sektorem bankowym, np. ZBP, KZBS, KNF, BFG, a także klienci banków i studenci. „Monografia naukowa (...) będzie poważną pozycją w naszej literaturze bankowej ze względu na zaprezentowane w niej pozytywne osiągnięcia autora - poznawcze i edukacyjne. Składają się na nie efekty ambitnych przedsięwzięć naukowych realizowanych w ramach przeprowadzonych rozważań teoretycznych i badań empirycznych. Sądzę, iż znajdzie ona poważne grono odbiorców, zarówno wśród teoretyków, jak i praktyków zainteresowanych problematyką funkcjonowania bankowości elektronicznej. Myślę również, iż jej interesująca i bogata oraz skłaniająca do refleksji treść spowoduje duże zainteresowanie w środowisku akademickim". Prof. zw. dr hab. Bogusław Pietrzak, SGH, fragment recenzji Autor „podjął się trudnego zadania badawczego, jakim jest diagnoza i ocena konkurencyjności banków dokonywana przez pryzmat ich produktów i usług bankowości elektronicznej. Autor wykonał trudną pracę badawczą z wykorzystaniem dogłębnych studiów literaturowych, jak i analiz statystycznych. Przeprowadzone studia, jak i badania empiryczne pozwalają wyrazić pozytywną opinię na temat recenzowanej monografii. Praca wnosi nową wartość naukową w tematykę związaną z rozwojem nowoczesnej bankowości, dlatego rekomenduję ją do publikacji". Dr hab. inż. Wojciech Pizło, prof. SGGW, fragment recenzji

Podtytuł Konkurencyjność banków w Polsce w zakresie produktów i usług bankowości elektronicznej. Teorie, modele i wyniki empiryczne
Autor Tomasz Siudek
Rok wydania 2022
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 394
120.00 87.60
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
84
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-173-9
Niniejsza monografia jest pierwszą pozycją na rynku wydawniczym dotyczącą konkurencyjności banków w Polsce ocenianej pod względem produktów i usług bankowości elektronicznej, a najważniejszymi jej atrybutami są m.in.:
• autorskie teoretyczne modele konkurencyjności banku, akceptacji i użycia e-bankowości przez klientów oraz satysfakcji, zaufania i lojalności klientów korzystających z produktów i usług e-bankowości;
• autorska koncepcja empirycznych badań konkurencyjności banków w zakresie produktów i usług e-bankowości oraz propozycja wskaźników syntetycznych konkurencyjności popytowej i podażowej banków;
• zidentyfikowane determinanty stymulujące i hamujące rozwój bankowości elektronicznej;
• pokazana rola sektora FinTech w kreowaniu i transferze innowacyjnych technologii w bankowości;
• powiązanie cech społeczno-demograficznych klientów banków z zakresem korzystania przez nich z produktów i usług e-bankowości;
• zidentyfikowane szanse i zagrożenia dla badanych banków oraz propozycja działań na przyszłość w celu podwyższenia ich pozycji konkurencyjnej na rynku finansowym;
• projekt nowej architektury bankowości elektronicznej w związku z pandemią COVID-19.

Publikacja może stanowić inspirujący materiał dla szerokiego grona Czytelników, a jej odbiorcami mogą
być pracownicy m.in.: NBP, banków komercyjnych i spółdzielczych oraz podmiotów sektora FinTech;
ośrodków naukowych; instytucji związanych z sektorem bankowym, np. ZBP, KZBS, KNF, BFG, a także
klienci banków i studenci.


„Monografia naukowa (...) będzie poważną pozycją w naszej literaturze bankowej ze względu na zaprezentowane w niej pozytywne osiągnięcia autora - poznawcze i edukacyjne. Składają się na nie efekty ambitnych przedsięwzięć naukowych realizowanych w ramach przeprowadzonych rozważań teoretycznych i badań empirycznych. Sądzę, iż znajdzie ona poważne grono odbiorców, zarówno wśród teoretyków, jak i praktyków zainteresowanych problematyką funkcjonowania bankowości elektronicznej. Myślę również, iż jej interesująca i bogata oraz skłaniająca do refleksji treść spowoduje duże zainteresowanie w środowisku akademickim".
Prof. zw. dr hab. Bogusław Pietrzak, SGH, fragment recenzji


Autor „podjął się trudnego zadania badawczego, jakim jest diagnoza i ocena konkurencyjności banków dokonywana przez pryzmat ich produktów i usług bankowości elektronicznej. Autor wykonał trudną pracę badawczą z wykorzystaniem dogłębnych studiów literaturowych, jak i analiz statystycznych. Przeprowadzone studia, jak i badania empiryczne pozwalają wyrazić pozytywną opinię na temat recenzowanej monografii. Praca wnosi nową wartość naukową w tematykę związaną z rozwojem nowoczesnej bankowości, dlatego rekomenduję ją do publikacji".
Dr hab. inż. Wojciech Pizło, prof. SGGW, fragment recenzji

Wstęp 9

Rozdział 1
Zagadnienia metodyczne 13
1.1. Problemy badawcze 13
1.2. Cele, hipotezy i zadania badawcze 14
1.3. Zakres badań 16
1.4. Metody badań 23

Rozdział 2
Teoretyczne podstawy konkurencyjności 29
2.1. Pojęcia konkurencyjności 30
2.2. Konkurencyjność w koncepcjach i teoriach ekonomii 34
2.2.1. Konkurencyjność w koncepcjach i teoriach ekonomii klasycznej 34
2.2.2. Konkurencyjność w koncepcjach i teoriach ekonomii neoklasycznej 36
2.2.3. Konkurencyjność w koncepcjach i teoriach ekonomii szkoły austriackiej i niemieckiej 38
2.2.4. Konkurencyjność w świetle współczesnych koncepcji i teorii ekonomii 39
2.3. Konkurencyjność przedsiębiorstw w koncepcjach i teoriach nauk o zarządzaniu 41
2.4. Kryteria i wymiary badania konkurencyjności 43

Rozdział 3
Konkurencyjność banków jako przedsiębiorstw finansowych 49
3.1. Teoretyczne podejścia do badania konkurencyjności przedsiębiorstw 49
3.2. Banki jako przedsiębiorstwa finansowe - ujęcie teoretyczne 51
3.3. Teoretyczny model konkurencyjności banków na rynku finansowym 59

Rozdział 4
Bankowość elektroniczna jako konkurencyjny kanał dystrybucji produktów i usług bankowych 79
4.1. Pojęcia bankowości elektronicznej 80
4.2. Znaczenie bankowości elektronicznej dla banków, ich klientów i gospodarki 82
4.3. Rynek bankowości elektronicznej - ujęcie ilościowe i wartościowe 86
4.4. Determinanty korzystania przez klientów z bankowości elektronicznej jako kanału dystrybucji produktów i usług bankowych 91
4.5. Teoretyczny model akceptacji i użycia bankowości elektronicznej przez klientów jako kanału dystrybucji produktów i usług bankowych 97
4.6. Nowoczesne technologie informacyjne IT w bankowości elektronicznej jako podstawowy czynnik konkurencyjności banków 103
4.7. Rola sektora FinTech w kreowaniu i transferze innowacyjnych technologii do bankowości elektronicznej 111

Rozdział 5
Produkty i usługi jako instrumenty konkurowania banków 123
5.1. Pojęcia produktów i usług oraz różnice między nimi 123
5.2. Istota i klasyfikacja produktów i usług bankowych 126
5.3. Jakość produktów i usług bankowych jako determinanta konkurencyjności banków 129
5.4. Model satysfakcji, zaufania i lojalności klientów z tytułu korzystania z produktów i usług bankowości elektronicznej 139

Rozdział 6
Konkurencyjność ex post banków w Polsce w zakresie produktów i usług bankowości elektronicznej - podejście popytowe 147
6.1. Ważność produktów i usług bankowości elektronicznej w ocenie klientów badanych banków 148
6.2. Ważność kanałów dystrybucji produktów i usług bankowych oraz ich dostęp w ocenie klientów badanych banków 150
6.3. Zakres, skala, jakość oraz ceny produktów i usług bankowości elektronicznej w ocenie klientów badanych banków 155
6.4. Wpływ cech społeczno-demograficznych respondentów/klientów na poziom korzystania z produktów i usług bankowości elektronicznej 163
6.5. Determinanty korzystania przez klientów z produktów i usług bankowości elektronicznej 167
6.6. Zaufanie klientów badanych banków do produktów i usług e-bankowości 170
6.7. Sprawność systemów informatycznych bankowości elektronicznej w ocenie klientów badanych banków 171
6.8. Oczekiwania klientów badanych banków wobec innowacyjnych produktów i usług bankowości elektronicznej 173
6.9. Wskaźniki syntetyczne konkurencyjności banków w podejściu popytowym 174

Rozdział 7
Efektywność technologii IT bankowości elektronicznej jako jeden z wyznaczników konkurencyjności banków w Polsce 183
7.1. Rola technologii IT w działalności banków - przegląd badań empirycznych na świecie 185
7.2. Metody badań efektywności technicznej banków 188
7.3. Poziom i zmiany efektywności technicznej technologii IT badanych banków komercyjnych przy wykorzystaniu metody DEA 192
7.4. Związek między poziomem satysfakcji klientów z produktów i usług bankowości elektronicznej/konkurencyjnością w podejściu popytowym a efektywnością techniczną technologii IT banków/konkurencyjnością w podejściu podażowym 199

Rozdział 8
Konkurencyjność ex post banków w Polsce - podejście podażowe 201
8.1. Poziom efektywności finansowej badanych banków w Polsce 202
8.2. Determinanty efektywności finansowej badanych banków w Polsce 206
8.3. Pozostała sytuacja ekonomiczno-finansowa badanych banków w Polsce 212
8.4. Wskaźnik syntetyczny konkurencyjności banków w podejściu podażowym 228

Rozdział 9
Konkurencyjność ex ante badanych banków w Polsce w zakresie produktów i usług bankowości elektronicznej 235
9.1. Szanse i zagrożenia badanych banków w Polsce 235
9.1.1. Makrootoczenie jako źródło szans i zagrożeń dla badanych banków w Polsce 236
9.1.2. Sektorowe otoczenie konkurencyjne jako źródło szans i zagrożeń dla badanych banków w Polsce 240
9.2. Strategia konkurencji dla badanych banków w Polsce w zakresie produktów i usług bankowości elektronicznej 246
9.3. Nowa architektura bankowości elektronicznej w okresie pandemii COVID-19 260

Ograniczenia badań własnych i kierunki przyszłych badań 267
Podsumowanie i wnioski 271
Streszczenie 279
Summary 281
Bibliografia 283
Spis tabel 307
Spis schematów 310
Spis rysunków 311
Aneks 313

Recenzja:
Prof. zw. dr hab. Bogusław Pietrzak
Dr hab. inż. Wojciech Pizło, prof. SGGW

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku