• Mediacje. Podstawy prawne i praktyka stosowania

Mediacja w systemie prawnym to najbardziej powszechne postępowanie występujące w prawie prywatnym i publicznym, które − bez przewlekłości sądowych postępowań − prowadzi do budowania „relacji prawnych" i rozwiązywania sporów przez same skonfliktowane podmioty. Często do rozwiązania sporu dochodzi tylko dzięki szczególnemu rodzajowi negocjacji prowadzonych przez strony sporu, przy pomocy neutralnej osoby trzeciej, czyli mediatora. Autonomia stron i bezstronność mediatora bezpośrednio prowadzi do szybkiego i ostatecznego rozwiązania sporu, a jego wynik jest zaakceptowany przez strony w toku zaledwie kilku sesji mediacyjnych.

Podtytuł Mediacje. Podstawy prawne i praktyka stosowania
Autor Joanna Filaber (red. nauk.)
Rok wydania 2021
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 238
80.00 60.00
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
56
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-092-3

Mediacja w systemie prawnym to najbardziej powszechne postępowanie występujące w prawie prywatnym i publicznym, które − bez przewlekłości sądowych postępowań − prowadzi do budowania „relacji prawnych" i rozwiązywania sporów przez same skonfliktowane podmioty. Często do rozwiązania sporu dochodzi tylko dzięki szczególnemu rodzajowi negocjacji prowadzonych przez strony sporu, przy pomocy neutralnej osoby trzeciej, czyli mediatora. Autonomia stron i bezstronność mediatora bezpośrednio prowadzi do szybkiego i ostatecznego rozwiązania sporu, a jego wynik jest zaakceptowany przez strony w toku zaledwie kilku sesji mediacyjnych.

OMÓWIONE W KSIĄŻCE ZAGADNIENIA:
• mediacje w obszarze prawa administracyjnego
• mediacje w obszarze prawa pracy
• mediacje a cywilne postępowanie sądowe
• mediacje w obszarze prawa karnego
• mediacje w obszarze opieki zdrowotnej i błędów medycznych.

CZYTELNICY, DO KTÓRYCH SKIEROWANA JEST KSIĄŻKA:
• mediatorzy, adwokaci, radcy prawni i inni przedstawiciele środowiska prawniczego
• pracownicy naukowi z obszaru nauk społecznych oraz nauk medycznych
• studenci I i II stopnia kierunków: prawo w biznesie, administracja, zarządzanie oraz nauki o zdrowiu; studiów jednolitych magisterskich na kierunku prawo i kierunku lekarskim oraz słuchacze studiów podyplomowych.


„Jest to pierwsze w naszej literaturze tak szerokie opracowanie dotyczące problematyki mediacji (...). Ze względu na swój zakres opracowanie stanowi jedną z najszerszych w polskiej literaturze przedmiotu prac poświęconych instytucji mediacji".
prof. dr hab. A. Śmieja, fragment recenzji

WPROWADZENIE 11


CZĘŚĆ I
MEDIACJE W OBSZARZE PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

ROZDZIAŁ 1
Alternatywne formy rozwiązywania sporów - czy jest już miejsce na mediacje w prawie administracyjnym? Wstęp do rozważań - Joanna Filaber 17
1.1. Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania konfliktów 18
1.2. Mediacja w postępowaniu administracyjnym 19
1.3. Postępowanie mediacyjne przed sądem administracyjnym 23
1.4. Wnioski do mediacji w prawie administracyjnym 25
Bibliografia 26

ROZDZIAŁ 2
O mediacjach i zasadzie pomocniczości na przykładzie gminy we Włoszech w świetle badań prowadzonych przez wrocławską szkołę administratywistyczną - Joanna Nowak 29
2.1. Uwagi wstępne 29
2.2. Mediacje jako zjawisko administracyjne i prawne w koncepcji Profesora Franciszka Longchamps de Bérier 31
2.3. Zasada pomocniczości, jej aspekt horyzontalny a znaczenie mediacji 34
2.4. Bezpieczeństwo i współżycie mieszkańców we wspólnocie a mediacje 36
2.5. Wnioski - mediacje w dobie nowych wyzwań globalizacji i wielokulturowości 39
Bibliografia 41


CZĘŚĆ II
MEDIACJE W OBSZARZE PRAWA PRACY

ROZDZIAŁ 3
Czy mediacja w sprawach z zakresu prawa pracy jest szansą na polubowne zakończenie sporu? - Barbara Pawełko-Czajka 47
3.1. Uwagi wstępne 47
3.2. Konflikt w miejscu pracy 49
3.3. Sposoby rozwiązywania sporów w prawie pracy 52
3.4. Mediacja w prawie pracy 52
3.5. Uwagi końcowe 58
Bibliografia 60

ROZDZIAŁ 4
Mediacje w sprawach o mobbing a prawna ochrony pracownika w miejscu pracy - Joanna Filaber 63
4.1. Uwagi wstępne 64
4.2. Pojęcie mobbingu pracowniczego i jego cechy charakterystyczne 64
4.3. Strony mobbingu: sprawca (mobber), ofiara i osoby trzecie 69
4.4. Prawna ochrona pracownika przed mobbingiem obowiązkiem pracodawcy 72
4.4.1. Regulacje prawne art. 30 Konstytucji RP podstawą ochrony przed mobbingiem 72
4.4.2. Ochrona pracownika przed mobbingiem w miejscu pracy w regulacji kodeksu pracy i kodeksu cywilnego 75
4.5. Mediacja mobbingowa - obligatoryjność czy fakultatywności w miejscu pracy? Rozważania na kanwie art. 943 k.p. w związku z art. 187 § 1 pkt. 3 k.p.c. 76
4.6. Uwagi końcowe 81
Bibliografia 84

ROZDZIAŁ 5
Wewnętrzna polityka antymobbingowa na przedpolu mediacji w sprawach o mobbing w miejscu pracy - Joanna Filaber 87
5.1. Od definicji legalnej mobbingu w prawie pracy do sądowego ciężaru dowodowego 88
5.2. Czynniki prawne i pozaprawne kształtujące warunki pracy 90
5.3. Kodeksowe obowiązki pracodawcy dla ochrony przed mobbingiem 93
5.4. Polityka antymobbingowa i procedura skargowa - narzędzia ochrony w miejscu pracy 95
5.5. Wnioski 99
Bibliografia 102

ROZDZIAŁ 6
Brak porozumienia mediacyjnego a roszczenia dla ofiary i odpowiedzialność prawna mobbera - uwagi do art. 943 k.p. - Joanna Filaber 105
6.1. Prawo pracy - równość czy nierówność stron stosunku pracy? 106
6.2. Spory z zakresu prawa pracy (indywidualne i zbiorowe) 107
6.3. Formy likwidowania indywidualnych sporów z zakresu prawa pracy 110
6.4. Rodzaje roszczeń i zadośćuczynienia przysługujące ofierze mobbingu 111
6.5. Roszczenia przysługujące ofiarom mobbingu wynikające z prawa pracy (k.p.) 112
6.5.1. Roszczenie o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę 113
6.5.2. Roszczenie o odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o pracę i za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika 116
6.6. Odpowiedzialność karna pracodawcy za mobbing w zakładzie pracy 119
6.7. Wnioski 122


CZĘŚĆ III
MEDIACJE A CYWILNE POSTĘPOWANIE SĄDOWE

ROZDZIAŁ 7
Mediacja i inne pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów w rozumieniu art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. - Justyna Jasińska 131
7.1. Uwagi wstępne 131
7.2. Podstawa prawna - regulacja art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. 132
7.3. Inne pozasądowe sposoby rozwiązywania sporu 134
7.4. Sprawy cywilne, w których zawarcie ugody jest niedopuszczalne 135
7.5. Charakter warunku z art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. oraz konsekwencje prawne braku informacji w zakresie podjęcia lub niepodjęcia próby mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązywania sporu 137
7.6. Uwagi końcowe 142
Bibliografia 143

ROZDZIAŁ 8
Mediacje gospodarcze jako sposób rozwiązania biznesowych konfliktów - Marek Mikołajczyk 147
8.1. Uwagi wstępne 148
8.2. Pojęcie i rola mediacji w konflikcie między przedsiębiorcami 149
8.3. Rola mediatora w sporach gospodarczych 153
8.4. Korzyści niematerialne wynikające z postępowania mediacyjnego 155
8.5. Dlaczego mediacja w sprawach gospodarczych wciąż cieszy się małą popularnością? 156
8.6. Mediacja, czyli od sporu do ugody 159
8.7. Perspektywy i warunki rozwoju mediacji w postępowaniu cywilnym i gospodarczym 161
Bibliografia 162


CZĘŚĆ IV
MEDIACJE W OBSZARZE PRAWA KARNEGO

ROZDZIAŁ 9
Realne czy nierealne możliwości mediacji w sprawie karnej w kontekście art. 296 § 1 Kodeksu karnego - Paweł Falenta 165
9.1. Uwagi wstępne 165
9.2. Istota mediacji w postępowaniu karnym 167
9.3. Istota przestępstwa nadużycia zaufania 168
9.4. Możliwości mediacyjne w świetle art. 296 § 1 k.k. 170
9.5. Uwagi końcowe 173
Bibliografia 174

ROZDZIAŁ 10
Przestępstwo znęcania się nad rodziną a mediacja - Barbara Rogozińska 177
10.1. Uwagi wstępne 177
10.2. Idea mediacji w sprawach karnych 179
10.3. Rodzaje mediacji 180
10.4. Czas trwania mediacji oraz jej przebieg 181
10.5. Rola mediatora oraz jego obowiązki 182
10.6. Przestępstwo znęcania się nad rodziną - art. 207 k.k. 184
10.7. Stosunek zależności 185
10.8. Przestępstwo znęcania się jako przestępstwo wieloczynowe 186
10.9. Przemoc fizyczna a przemoc psychiczna 187
10.10. Kwalifikacja prawna i jej skutki 188
10.11. Przestępstwo znęcania się nad rodziną a mediacja 189
10.12. Przyczyny braku mediacji w sprawach o przemoc w rodzinie 192
10.13. Uwagi końcowe 193
Bibliografia 194


CZĘŚĆ V
MEDIACJE W OBSZARZE OPIEKI ZDROWOTNEJ I BŁĘDÓW MEDYCZNYCH

ROZDZIAŁ 11
Mediacja jako instytucja prawna służąca konstruktywnemu rozwiązywaniu konfliktów z udziałem podmiotów medycznych - Robert Susło 197
11.1. Uwagi wstępne - konflikty z udziałem podmiotów medycznych 198
11.2. W kierunku konstruktywnego rozwiązywania konfliktów 201
11.3. Mediacja jako instytucja prawna 203
11.4. Uwagi końcowe 209
Bibliografia 210

ROZDZIAŁ 12
Instytucja mediacji w sprawach z zakresu błędów medycznych jako pozorna gwarancja praw pacjenta - Paweł Jagielski 213
12.1. Uwagi wstępne 213
12.2. Charakterystyka mediacji medycznej 215
12.3. Rodzaje mediacji medycznej 216
12.4. Represyjność prawa wobec lekarzy 218
12.5. Kwota zadośćuczenienia/autorytet sądu 220
12.6. Uwagi końcowe 220
Bibliografia 221

ROZDZIAŁ 13
Zakres dostępności świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce - kształtowanie relacji lekarz - pacjent. Czy już czas na mediację? - Mateusz Paplicki 223
13.1. Wprowadzenie 223
13.2. Organy administracji rządowej i samorządowej w ochronie zdrowia 226
13.3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Polsce 230
13.4. Kształtowanie relacji lekarz - pacjent 233
13.5. Uwagi końcowe 234
Bibliografia 236

Recenzenci:
prof. dr hab. Andrzej Śmieja, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
dr hab. Piotr Szymaniec, prof. PWSZ w Wałbrzychu

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku