• Private equity - więcej niż kapitał

Każdy przedsiębiorca chciałby, żeby jego firma osiągnęła rynkowy sukces. Wielu chciałoby poznać „tajemnicę" szybkiego wzrostu takich graczy, jak: In­tel, Microsoft, Apple, Sun Microsystems, Google czy Skype. Każdy jednak wie, że jedną z największych barier rozwoju jego podmiotu gospodarczego, a tym samym barierą bycia innowacyjnym i konkurencyjnym są niewystarczające zasoby finansowe. Tradycyjne źródła finansowania, jak leasing czy kredyt bankowy są mocno ograniczone. Inne, jak emisja obligacji lub rynek kapitałowy, są niedostępne - szczególnie dla młodych podmiotów. Co zatem zrobić, żeby przyspieszyć, przegonić konkurencję? Jak stworzyć markę rozpoznawalną w całym kraju? Jak wejść na rynki zagraniczne? Mamy pomysł, mamy strategię, mamy produkt, ale nie mamy wystarczającego kapitału. Jednym z alternatywnych sposobów sfinansowania naszych planów jest wyko­rzystanie kapitału private equity czy venture capital. To właśnie dzięki niemu rozwinęły swoje skrzydła wymienione wcześniej firmy.

Podtytuł Private equity - więcej niż kapitał
Autor Ilona Fałat-Kilijańska
Rok wydania 2014
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 255
59.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-469-3
Każdy przedsiębiorca chciałby, żeby jego firma osiągnęła rynkowy sukces. Wielu chciałoby poznać „tajemnicę" szybkiego wzrostu takich graczy, jak: In­tel, Microsoft, Apple, Sun Microsystems, Google czy Skype. Każdy jednak wie, że jedną z największych barier rozwoju jego podmiotu gospodarczego, a tym samym barierą bycia innowacyjnym i konkurencyjnym są niewystarczające zasoby finansowe. Tradycyjne źródła finansowania, jak leasing czy kredyt bankowy są mocno ograniczone. Inne, jak emisja obligacji lub rynek kapitałowy, są niedostępne - szczególnie dla młodych podmiotów. Co zatem zrobić, żeby przyspieszyć, przegonić konkurencję? Jak stworzyć markę rozpoznawalną w całym kraju? Jak wejść na rynki zagraniczne? Mamy pomysł, mamy strategię, mamy produkt, ale nie mamy wystarczającego kapitału. Jednym z alternatywnych sposobów sfinansowania naszych planów jest wyko­rzystanie kapitału private equity czy venture capital. To właśnie dzięki niemu rozwinęły swoje skrzydła wymienione wcześniej firmy.

Książka pokazuje, jak uzyskany przez podmiot kapitał typu private equity wpływa na jego działalność, szczególnie na wzrost jego innowacyjności i kon­kurencyjności. Największą wartością publikacji są wyniki badań przeprowadzonych przez autorkę, których rezultatem jest ustalenie roli jaką odgrywa fundusz private equity, będąc udziałowcem/akcjonariuszem danej firmy w tworzeniu jej pozycji rynkowej.

Zamierzeniem autorki nie jest bezkrytyczne propagowanie private equity czy venture capital. Zaprezentowane zostały zarówno zalety takiego typu finan­sowania, jak i jego wady, na które szczególnie powinien zwrócić swoją uwagę potencjalny zainteresowany. Cechy te wskazane zostały przez przed­siębiorców i zarządzających polskimi firmami korzystającymi z kapitału private equity i to ich wypowiedzi były podstawą napisania tej książki.

Publikacja adresowana jest do przedsiębiorców poszukujących nowych źródeł finansowania swoich firm, zarządzających funduszami private equity i venture capital, chcących dowiedzieć się, jak są oceniani przez właścicieli spółek, do środowiska akademickiego oraz każdego, mogącego mieć wpływ na rozwój rynku private equity i chcącego dowiedzieć się, czy warto wspierać rozwój takich inwestycji, a jeżeli tak - to w jaki sposób.

Wstęp 5

Rozdział 1
Pojęcie i obszary działania funduszy private equity 9
1.1. Private equity a venture capital - definicje 9
1.2. Historia inwestycji private equity 14
1.3. Rodzaje funduszy private equity 30
1.4. Źródła finansowania funduszy private equity 34
1.5. Rodzaje inwestycji dokonywanych przez fundusze private equity 44

Rozdział 2
Czynniki wpływające na funkcjonowanie rynku private equity 55
2.1. Formy prawne wykorzystywane do prowadzenia działalności private equity 55
2.2. Prawne aspekty tworzenia i funkcjonowania funduszy private equity 65
2.3. Rola państwa we wspieraniu działalności funduszy private equity 75

Rozdział 3
Rozwój rynku private equity na przykładzie wybranych krajów 85
3.1. Proces inwestycyjny funduszu private equity 85
3.2. Akwizycja kapitału private equity 94
3.3. Poziom i struktura inwestycji private equity 107
3.4. Wielkość i sposoby dezinwestycji funduszy private equity 144

Rozdział 4
Wpływ funduszy private equity na spółki udziałowe 155
4.1. Wpływ funduszu private equity na poziom konkurencyjności przedsiębiorstwa 155
4.2. Model współpracy funduszu private equity ze spółką udziałową i jej znaczenie dla funkcjonowania firmy 179
4.3. Wpływ funduszu private equity na wyniki finansowe spółki udziałowej 194
4.4. Zmiany w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwem po wejściu funduszu private equity do spółki 213

Zakończenie 227
Bibliografia 231

Załącznik 1
Polskie inwestycje private equity na przykładzie grupy funduszy Enterprise Investors 237
In westycje w przedsiębiorstwa będące w fazach wzrostu i ekspansji 237
Prywatyzacja i restrukturyzacja 240
Inwestycje w początkowe etapy życia przedsiębiorstw 241

Załącznik 2
Profile spółek wykorzystanych do analizy porównawczej w rozdziale 4 pracy 243

Spis tabel 247
Spis rysunków 249

Książki:
Abbot S., Hay M. Investing for the Future. New Firm Funding in Germany, Japan, the UK and the USA, Pitman publishing Ltd, London 1995,
Allen M.S. Zarządzanie firma portfelową. Wybór strategii, pomiar wartości, ocena ryzyka, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001,
Black A., Wright P., Bachman J.E., W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy", Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000,
Bernstein P.L., Damodaran A, Zarządzanie inwestycjami, Liber, Warszawa 1999,
Bygrave W.D., Timmons J.A., Venture Capital At the Crossroads, Mc Graw-Hill Professional, Boston 1992,
Gladstone D., Gladstone L., Venture Capital Handbook: An Entrepreneur's Guide to Raising Venture Capital, Financial Times Prentice Hall, London-New York 2001,
Jaki A., Wycena przedsiębiorstwa. Pomiar i ocena wartości, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2000,
Kay J., Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1996,
Kornasiewicz A., Venture capital w krajach rozwiniętych i w Polsce, Cedewu, Warszawa 2004,
Kostrz - Kostecka A., Narodowe Fundusze Inwestycyjne na giełdzie, Presspublica, Warszawa 1997,
Lishner K., Harnish T., Finding Money - The Small Business Guide to Financing, Wiley & Sons, New York 1995,
Obłój K., Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 1998,
Obłój K., Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1993,
Panfil M., Fundusze private equity. Wpływ na wartość spółki, Difin, Warszawa 2005,
Pellin J., The Guide to Venture Capital, British Venture Capital Association, London 1994,
Porter M.E., Competitive Advantage, Creating and Sustaining Superior Performance, The Free Press, New York 1985,
Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001,
Rappaport A., Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora, WIG-Press, Warszawa 1999,
Sobańska K., Sieradzan P., Inwestycje private equity/venture capital, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2004,,
Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Dom Organizatora, Toruń 2005,
SunTzu, Sztuka wojny, Helion, Gliwice 2004,
Wallace M.J., Flynn P.J., Collins Business English Dictionary, Sorger Kolon Ltd, Budapeszt 1990
Węcławski J., Venture capital. Nowy instrument finansowania przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997,
Wędzki D., Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002,
Wrzesiński M., Kapitał podwyższonego ryzyka . Proces inwestycyjny i efektywność, SGH, Warszawa 2008,
Zarządzanie wartością firmy, praca zbiorowa pod red. A. Hermana, A. Szablewskiego, Poltext, Warszawa 1999.

Inne publikacje:
2002 EVCA survey of PanEuropean Private Equity and Venture Capital Activity, materiały z sympozjum, Wiedeń 4-6 czerwca 2003,
3i Research, www.3i.com,
Action Plan for the Single Market, Communication of the Commission to the European Counsil, CSE (97) 1 final, 4 June 1997, The Community Internal Market, EC Report 1998,
Action Plan for the Single Market, Communication of the Commission to the European Counsil, CSE (97) 1 final, 4 June 1997, The Community Internal Market, EC Report 1998,
Analiza rynku venture capital w Polsce, raport końcowy opracowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pod kierownictwem P. Tamowicza, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2001,
Annual Report 2004, EBRD, www.ebrd.com,
Appelbauum E. i Batt R. A Primer on Private Equity at Work. Management, Employment and Suistainability, Center for Economic and Policy Research 2012, Washington, www.cepr.net,
Bariery rozwoju rynku private equity/venture capital w Polsce, Nasz Rynek Kapitałowy, 07.08.2003,
Baygan G., Freudenberg M. The International of Venture Capital Activity in OECD Countries: Implication for Measurement and Policy, OECD Working Papers, DSTI/DOC(2000)7, Paris 2000,
Benchmarking European Tax & Legal Environments. Indicators of Tax & Legal Environments Favouring the Development of Private Equity and Venture Capital in European Union Member States, 2003, EVCA Papers, Zaventem, s. 7, www.evca.com,
Benchmarking European Tax & Legal Environments, EVCA Papers, Zaventem 2006, s. 9, www.evca.com,
Berger A., Inwestycje będą rosły powoli, „Puls Biznesu", 17/6/2005,
Bliss R.T., A Venture Capital Model for Transitioning Economies: the Case of Poland, Babson College,
BVCA Performance Measurement Survey 2002, British Private Equity and Venture Capital Association oraz PricewaterhouseCoopers, London 2003,
Chajec A., Niezbędne dostosowania prawne oraz umowy pomiędzy akcjonariuszami, Kancelaria Prawna GESSEL, materiały z I Krajowego Forum Venture Capital, Warszawa 11 czerwca 2003,
Entrepreneurs, British Private Equity Venture Capital Association, London 2001,
EVCA Yearbook 2011, EVCA 2011, www.evca.eu,
EVCA Yearbook 2012, EVCA 2012, www.evca.eu,
Final Activity Figures for 2004, European Private Equity and Venture Capital Association, Zaventem 2005,
Finance for Small Firms - An Eighth Report, Bank of England, March 2001,
Global Private Equity Report 2005, PriceWaterHouseCoopers, www.pwc.com,
Global private equity watch. Striving for growth - a return to entrepreneurship 2012, http://www.ey.com/
Glossary, European Private Equity and Venture Capital Association, www.evca.eu,
Gorman M, Salman W.A., What Do Venture Capitalists Do?, Journal of Business Venturing, Vol. 4/1989,
Harison R.T., Mason C.M., The Role of Business Expansion Scheme in the United Kingdom, Omega, Vol. 17. No. 2,
How to invest in private equity, British Private Equity and Venture Capital Association, London 2001,
Institutional Investor Attitudes to Venture Capital Investment. Research Study, British Private Equity and Venture Capital Association, London 1999,
Klaus N., Adding Value to Investment, Entrepreneurship Education Course, Module 7, EVCA, Zavantem, Belgia 2002,
Kolka H., W nieustannym tworzeniu innowacji i oferowaniu innowacyjnych produktów szukaj swoich szans, GlobalEconomy.pl, Wydawnictwo Instytutu Analiz i Prognoz Gospodarczych 2005,
Koziorowski L., Nowa ustawa uporządkuje rynek i wyjaśni wątpliwości, Puls Biznesu z 14.06.2004,
Krajowy Fundusz Kapitałowy stymulatorem inwestycji w innowacyjne MŚP Raport specjalny: Komercyjne finansowanie innowacyjności. Stan obecny, możliwości i wyzwania, Związek Banków Polskich, 2008,
Krukowska M., Wsparcie na starcie, Forbes z 2008-02-01,
Limited Partnership Agreement. Explanatory notes, British Private Equity and Venture Capital Association, London 2002,
Łatwiejszy start w biznesie, Rzeczpospolita 2008-03-12,
MacMillan I.C., Kulow D.M., Corporate Ventures into Industrial Markets: Dynamics of Aggressive Entry, Journal of Business Venturing, Vol.4/1988,
Małe i średnie firmy zaadaptowały się do warunków po akcesji, www.money.pl, 2005.02.09,
Memorandum of Understanding between the BVCA and Inland Revenue on the income tax treatment of Venture Capital and Private Equity Limited Partnerships and Carried Interest, British Private Equity and Venture Capital Association, London 2003,
Memorandum of Understanding between the BVCA and Inland Revenue on the income tax treatment of managers equity investments in venture capital and private equity backed companies, British Private Equity and Venture Capital Association, London 2003,
Monitoring industrial research: the 2007 UE industrial R&D investment scoreboard, www.iri.jrc.ec.europa.eu,
Nowak M., Śląska Kablówka już skorzystała, Puls Biznesu z 4 czerwca 2004,
NVCA Yearbook 2012, www.nvca.org,
Pietrzak M., Anioły lubią inwestować, Businessman Magazine, styczeń 2005,
Private Equity Fund Structures in Europe pod red. J. Blake, S J Berwin & Co., European Private Equity and Venture Capital Association, Zaventem 1999,
Private Equity Fund Structures in Europe, edited by J. Blake, S J Berwin & Co., European Private Equity and Venture Capital Association, Zaventem 1999,
Quantification of the Macro-Economic Impact of Integration of EU Financial Markets. Executive Summary of the Final Report to the European Commission - Directorate-General for the Internal Market, London Economics z PriceWaterhouseCoopers i Oxford Economic Forecasting, London 2002,
Raport miesięczny za wrzesień 2005, KNUiFE, www.knuife.gov.pl,
Raporty roczne OFE I PTE za 2010 r., Komisja Nadzoru Finansowego, www.knf.gov.pl,
Raport śródokresowy podsumowujący wdrażanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w latach 2008-2012, s.16, www.mrr.gov.pl,
Report by the Economic and Financial Committee (EFC) on EU Financial Integration, "European Economy", Economic Papers, nr 171, May 2002,
Report on Investment Activity 1998, British Private Equity and Venture Capital Association, London 1999,
Report on Investment Activity 2011, BVCA 2012, www.bvca.uk,
Reporting and Valuation Guidelines, British Private Equity and Venture Capital Association, London 2003,
Rocznik 2002, Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych, Warszawa 2003,
Rocznik 2003, Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych, Warszawa 2004,
Rocznik 2004, Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych, Warszawa 2005,
Rocznik 2005, Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych, Warszawa 2006,
Rola państwa w stymulowaniu rozwoju technologicznego kraju, Raport MCI-Management SA, Warszawa 2002,
Rosentstein J., Bruno A.V., Bygrave V.D., Taylor N.T, The CEO, Venture Capitalists and the Board, Journal of Business Venturing, Vol.8/1993,
Rosentstein J., Bruno A.V., Bygrave V.D., Taylor N.T., Do Venture Capitalist on Boards of Portfolio Companies Add Value Besides Money?, Frontiers of Entrepreneurship Research, Babson College, Wellesley, MA, 1989,
Sapienza H.J, Manigart S, Vermeir W., Venture Capitalist Governance and Value-added in Four Countries, Journal of Business Venturing, Vol. 11/1996,
Sapienza H.J., Amason A.C, Manigart S., The Level and Nature of Venture Capitalists Involvement in Their Portfolio Companies: A Study of Three European Countries, Managerial Finance, Vol. 20 (1)/1994,
Science and Engineering Indicators 2010, www.nsf.gov,
Sobańska K., Konieczne są głębokie zmiany, Puls Biznesu z 14 czerwca 2004,
Statut i Kodeks Postępowania Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych, PSIK, www.ppea.org.pl,
Strategy for Poland 2010 - 2013, EBRD, www.ebrd.com,
Survey of the Economic and Social Impact of Venture Capital in Europe, Research Paper 2002, European Private Equity and Venture Capital Association, Zaventem 2003,
Tamowicz P., Fundusze inwestycyjne typu venture capital, IBnGR, Gdańsk 1995,
Tamowicz P., Tam siedzą ogromne zyski, Puls Biznesu z 14 czerwca 2004,
Tamowicz P., Ufają wizjonerom, Puls Biznesu z 14 czerwca 2004,
Taxation trends in the European Union, Eurostat European Commission, 2011 edition, http://epp.eurostat.ec.europa.eu,
The 2013 Prequin Private Equity PerformanceMonitor, https://www.preqin.com,
The Word Competitiveness Report 1994, Word Economic Forum, Lausanne 1994,
Thomson Venture Economics, special tabulations, June 2003, www.nsf.gov,
Tuszyński H. S., O budowie konkurencyjności firmy, GlobalEconomy.pl Wydawnictwo Instytutu Analiz i Prognoz Gospodarczych,
U.S. National Science Foundation, Division of Science Resources Statistics, Research and Development in Industry: Arlington 2011, VA,
Venture Capital Commitments Weighted to Early Stage in 2Q 2004, National Venture Capital Association, Thomson Venture Economics, www.nvca.org,
Venture Impact 2004, Venture Capital Benefits to the US Economy, Global Insight 2005, www.nvca.org,
Venture Impact 2004, Venture Capital Benefits to the US Economy, Global Insight, www.nvca.org,
Venture Impact. The Economic Importance of Venture Capital - Backed Companies to the U. S. Economy, Global Insight 2011, www.nvca.com,
W Polsce przybywa spółek, w które warto zainwestować, Gazeta Prawna z 22.06. 2006,
What is Venture Capital?, National Venture Capital Association, www.nvca.org,
White Paper. Policy Priorities for Private Equity. Fostering Long -Term Economic Growth, European Venture Capital Association, Zaventem 1995,
White Paper. Policy Priorities for Private Equity. Fostering Long -Term Economic Growth", European Private Equity and Venture Capital Association, Zaventem 2001,
Więckowski Z., Stosunki prawne między przedsiębiorcą a inwestorem. Oczekiwania zagranicznego inwestora finansowego, Kancelaria Prawna White & Case, materiały z II Krajowego Forum Venture Capital, Warszawa 16 czerwca 2004,
Word Competitiveness Yearbook, 2012, http://www.imd.org,
Word Investment Report 2004, http://unctad.org,
Word Investment Report 212, http://unctad.org
Wróbel J., Fundusze mogą zainwestować 1,5 mld USD, Biznes Warszawski z 20.05-02.06.2002,
Yearbook 2001, European Private Equity and Venture Capital Association, Zaventem 2002,
Yearbook 2002, European Private Equity and Venture Capital Association, Zaventem 2003,
Yearbook 2003; European Private Equity and Venture Capital Association, Zaventem 2004,
Yearbook 2004, European Private Equity and Venture Capital Association, Zaventem 2005.


Akty prawne:
Ustawa o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji z dnia 30 kwietnia 1993 r., Dz. U. nr 44, poz. 202,
Ustawa o rachunkowości, Dz. U. z 2002, Nr 76, poz. 694,
Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zmianami,
Ustawa z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zmianami,
Ustawa z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, Dz. U. nr 11, poz. 50 z późn. zmianami,
Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. 2004, nr 54, poz. 535,
Ustawa z dnia 27 maja 2004 o funduszach inwestycyjnych, Dz. U. 2004 nr 146, poz. 1546,
Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, Dz. U. z 2010 r. , nr 34, poz. 189


Strony internetowe:
Association Francaise des Investisseurs en Capital, www.afic.asso.fr,
Agropharm SA, www.agropharm.pl,
Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital, www.aifi.it,
Australian Venture Capital Association Ltd, www.avcal.com.au,
Bioton S.A., www.bioton.pl,
British Venture Capital and Private Equity Association, www.bvca.co.uk,
Bundesverbandes Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften e.V., www.bvk-ev.de,
China Venture Capital Association, www.cvca.com.hk,
Call Center Poland SA, www.ccp.com.pl,
Czech Venture Capital and Private Equity Association, www.cvca.cz,
Deutsche Beteiligungs AG, www.deutsche-beteiligung.de,
European Private Equity and Venture Capital Association, www.evca.com,
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, www.ebrd.org,
Enterprise Investors, www.ei.com.pl,
Eurofaktor S.A., www.eurofaktor.pl,
Finnish Venture Capital Association, www.fvca.fi,
GlobalEconomy.pl, Wydawnictwo Instytutu Analiz i Prognoz Gospodarczych, www.globaleconomy.pl,
Hoovers, www.hoovers.com,
Hungarian Venture Capital Association, www.hvca.hu,
Israel Venture Association, www.israelventure.com,
Komisja Nadzoru Finansowego, www.knf.gov.pl,
Krajowy Fundusz Kapitałowy, www.kfk.org.pl,
Logotec Engineering Group, www.logotec.pl,
LPP SA, www.lpp.com.pl,
National Association of Small Business Investment Companies, www.nasbic.org
National Venture Capital Association, www.nvca.org,
Pizzaexpress Polska Sp. z o.o., www.pizzaexpress.com.pl,
Polska Sieć Aniołów Biznesu, www.polban.pl,
Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych, www.ppea.org.pl,
Private Equity Online, www.PrivateEquityOnline.com,
PricewaterhouseCoopers, www.pwc.com,
Silesia Capital Fund, www.silesiacapital.eu
Scottish Equity Partners, www.scottishdevelopmentfinance.co.uk,
Scottish Enterprise, www.scottish-enterprise.com,
Sfinks S.A., www.sphinx.pl,
Singapore Venture Capital Association, www.svca.org.sg,
TETA SA, www.teta.com.pl,
United States Small Business Administration, www.sba.gov,
U.S. Census Bureau, www.census.gov,
U.S. National Science Foundation, www.nsf.gov,
United Nations Conference on Trade and Development, www.unctad.org,
Venture Economics, www.ventureeconomics.com,
Wydawnictwo Naukowe PWN, www.aneksy.pwn.pl,
www.epp.eurostat.ec.europa.eu,
www.europa.eu.int,
www.expatax.nl,
www.ey.com,
www.fairinvestment.co.uk,
www.hmrc.gov.uk,
www.idaireland.com,
www.idg.pl,
www.imd.org,
www.inwestycje.pl,
www.iri.jrc.ec.europa.eu
www.isip.sejm.gov.pl,
www.mbo.pl,
www.money.pl,
www.revenue.ie,
www.sejm.gov.pl,
www.sovereignwealthfunds.pl,
www.ue.sarr.com.pl,
www.unctad.org,
www.worldwide-tax.com

Według danych statystycznych Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych na koniec 2003 roku było około 420 polskich przedsiębiorstw z udziałem funduszy private equity.
M. J. Wallace, P.J. Flynn "Collins Business English Dictionary", Sorger Kolon Ltd, Budapeszt 1990,
s. 185.
G. Baygan, M. Freudenberg „The International of Venture Capital Activity in OECD Countries: Implication for Measurement and Policy", OECD Working Papers, DSTI/DOC(2000)7, Paris 2000, s. 9.
Na podstawie Glossary, EVCA, www.evca.com.
Pellin J. "The Guide to Venture Capital", BVCA - British Venture Capital Association, London 1994, s. 1.
Dla wyróżnienia private equity od venture capital, British Venture Capital Association (BVCA) rozszerzyło swoją misję do reprezentownia brytyjskiego sektora venture capital i private equity.
"BVCA Performance Measurement Survey 2002", BVCA oraz PricewaterhouseCoopers.
Na podstawie „Finance for Small Firms - An Eighth Report" Bank of England, March 2001, s. 43.
Na podstawie „What is Venture Capital?', NVCA, www.nvca.org.
„Analiza rynku venture capital w Polsce", raport końcowy opracowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pod kierownictwem Piotra Tamowicza, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2001, s. 7.
P. Tamowicz „Fundusze inwestycyjne typu venture capital", IBnGR, Gdańsk 1995.
Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych „Rocznik 2002", s. 4.
J. Węcławski „Venture capital. Nowy instrument finansowania przedsiębiorstw", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 17.
Na podstawie Bygrave W.D., Timmons J.A. „Venture Capital At the Crossroads", Mc Graw-Hill Professional, Boston 1992.
Small Business Administration jest rządową agendą mającą na celu wspieranie prywatnego, małego biznesu.
Szerzej na ten temat w części „Rola państwa we wspieraniu działalności funduszy private equity",
s. 91.
W. Freyer „Die Kapitalbeteilligungsgesellschaft als Instrument der Wirtschaftspolitik", Frankfurt, 1981, s. 31, w J. Węcławski „Venture capital. Nowy instrument finansowania przedsiębiorstw", Warszawa, 1997, s. 12.
Więcej na ten temat w części 2.2. Prawne aspekty tworzenia i funkcjonowania funduszy private equity, s. 84 - 85.
3i Research, www.3i.com.
www.bvca.co.uk, (11.07.2012).
Margaret Thatcher, ur. w 1925 r. była premierem Wielkiej Brytanii w latach 1975 - 1990. Była pierwszą kobietą - premierem w historii Wielkiej Brytanii. Rządziła przez trzy kadencje. Jej program, oparty na zasadach liberalizmu, konserwatyzmu i monetaryzmu, uzyskał odrębną nazwę - "thatcheryzm". Dzięki swej stanowczości na przykład wobec strajkujących górników uzyskała przydomek Żelaznej Damy. Po wprowadzeniu reformy podatkowej w 1990 roku, zaczęła tracić popularność, co w listopadzie tego samego roku, spowodowało jej dymisję (www.ue.sarr.com.pl/postacie/thatcher.html).
Więcej na temat rządowych inicjatyw wspierania rozwoju rynku private equity w części 2.3. Rola państwa we wspieraniu działalności funduszy private equity, s. 91.

.
www.afic.asso.fr (11.07.2012).
www.deutsche-beteiligung.de.
DBG jest największą firmą zarządzającą funduszami private equity w Niemczech. Obszarem inwestycji wyszła poza Niemcy, przy czym większość, bo 400 mln euro zainwestowano w krajach niemieckojęzycznych. Obecna jest w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
http://www.bvk-ev.de (11.07.2012).
Na podstawie Abbot S, Hay M. „Investing for the Future. New Firm Funding in Germany, Japan, the UK and the USA", Pittman Publishing Ltd., London 1995, s. 68.
www.aifi.it (11.07.2012).
Obecnie tworząc i zarządzając 8 funduszami venturze capital i private equity tworzy największą w Polsce firmę inwestycyjną Enterprise Investors zarządzającą 2 mld euro (www.ei.com.pl, stan na 11.07.2012).
W 2007 r. EBOR zakończył inwestycje wspierające transformację czeskiej gospodarki uznając, że osiągnęła już dojrzały poziom rozwoju.
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, materiały internetowe, www.ebrd.org.
Mezzanine oznacza finansowanie o charakterze mieszanym łączące elementy długu i kapitału własnego, np. zakup obligacji zamiennych na akcje emitującego je przedsiębiorstwa.
Prawdziwym jednak założycielem UNP był kanadyjski przedsiębiorca G. Bonar., który stworzył go w 1989 r., a w Polsce obecny jest od 1992 r.
Brak danych o wielkości kapitału początkowego dla White Eagle Industries.
Proces ten odbywał się na podstawie ustawy z 1993 r. o restrukturyzacji przedsiębiorstw i banków.
Fundusz ten został współudziałowcem Poland Investment Fund. Równolegle inwestował również samodzielnie.
Od 1999 do 2007 r. Silesia Capital Fund działał pod nazwą Górnośląski Fundusz Restrukturyzacyjny. Głównym jego udziałowcem był Eurofaktor S.A. (aktualnie Gremi Solution S.A.), prywatna spółka factoringowa, z udziałami 51, 3%. Pozostałymi udziałowcami funduszu były: Fundusz Górnośląski S.A. - 39,2% oraz Górnośląski Bank Gospodarczy S.A. w Katowicach - 9,5%. Aktualnie toczy się postępowanie upadłościowe Funduszu z możliwością układu.
Na podstawie Statutu i Kodeksu Postępowania Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych, www.ppea.org.pl.
Na podstawie danych opublikowanych na stronie Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych, http://www.ppea.org.pl.
„Finance for Small Firms - An Eight Report", Bank of England, March 2001, s. 43.
W tym przypadku nie są dostępne nowsze dane.
Najpopularniejszą metodą wyceny przedsięwzięcia są zdyskontowane przepływy pieniężne (DCF), wsparte analizą wewnętrznej stopy zwrotu (IRR).
Więcej na temat pozyskiwania środków finansowych przez fundusze private equity znajduje się na s. 52 - 64.
Więcej na temat form prawnych funduszy private equity znajduje się na s. 65 - 78.
W tym jeden fundusz za obszar swoich inwestycji wymienia Polskę i Niemcy.
Inwestycje private equity dokonywane przez fundusze emerytalne stanowią niewielki odsetek wartości ich aktywów, ale ze względu na ogromne rozmiary kapitałów będących pod ich zarządem są czołowym dostarczycielem kapitału dla funduszy private equity.
J.M. Fijoł „Inkubator dla urzędnika. Jak państwo tworzy miejsca pracy, zwiększając bezrobocie", „Wprost" z 3 listopada 2002 za K. Sobańska, P. Sieradzan „Inwestycje private equity/venture capital", Warszawa 2004, s. 34.
PolBAN powstał w grudniu 2003r. w ramach European Business Angels Network - jest pełnoprawnym członkiem i reprezentuje Polskę w tej organizacji (jako National Business Angels Network - członek narodowy). Sieć ma status Stowarzyszenia typu "non-profit" - organizacja nie jest nastawiona na zysk. PolBAN nie prowadzi działalności gospodarczej (w tym inwestycyjnej) - jest finansowany z datków sponsorów (firm, osób prywatnych), ze składek członkowskich oraz z prowizji od wartości zrealizowanych projektów, których jest animatorem. Głównym celem Stowarzyszenia jest poszukiwanie i wspieranie polskich Aniołów Biznesu, propagowanie idei prywatnych inwestycji venture capital, pomoc w łączeniu projektów poszukujących kapitału z potencjalnymi inwestorami indywidualnymi oraz promocja inwestowania zarodkowego kapitału prywatnego (seed capital) w rozwojowe przedsięwzięcia biznesowe, znajdujące się w początkowym stadium rozwoju (start-up). (www.polban.pl).
Na liście PolBAN znajduje się kilkadziesiąt osób, potencjalnych inwestorów (www.PolBAN.pl, stan na dzień 23.07.2012)..
M. Pietrzak „Anioły lubią inwestować", Businessman Magazine, styczeń 2005, s. 88.
Na podstawie K. Lishner, T. Harnish „Finding Money - The Small Business Guide to Financing", Wiley & Sons, New York 1995.
Duński Fundusz Dla Europy Centralnej i Wschodniej miał na celu dodatkowo wspieranie inicjatyw gospodarczych polsko - duńskich (finansowanie głównie spółek joint venture), a Caresbac specjalizować się miał w inwestycje w sektorze rolno - spożywczym (również spółki joint venture).
Na podstawie EVCA Yearbook 2001.
Na podstawie „Raport śródokresowy podsumowujący wdrażanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w latach 2008-2012", s.16, http://www.mrr.gov.pl.
EVCA - Europejskie Stowarzyszenie Venture Capital.
Państwowe fundusze majątkowe (PFM, ang. Sovereign wealth funds), znane w Polsce też jako państwowe fundusze inwestycyjne lub fundusze narodowe. Są państwowymi funduszami inwestycyjnymi, zakładanymi przez państwo w celu prowadzenia inwestycji głównie w zagraniczne aktywa finansowe. Fundusze takie są finansowane głównie z przychodów z eksportu surowców naturalnych (ropa naftowa, gaz ziemny oraz minerały), rezerw walutowych, nadwyżek bilansu handlowego lub nadwyżek bilansu płatniczego. (na podstawie informacji ze strony: http://www.sovereignwealthfunds.pl/about/).
EVCA "Final Activity Figures for 2004", www.evca.com.
Na podstawie G. Baygan i M. Freudenberg „The Internationalisation of Venture Capital Activity in OECD Countries: Implication for Measurement and Policy", OECD, DSTI/DOC(2000)7, s. 45 oraz E. Appelbauum i R. Batt "A Primer on Private Equity at Work. Management, Employment and Suistainability", Center for Economic and Policy Research 2012, Washington, www.cepr.net.
Na podstawie raportów NVCA.
Przykładem firmy zarządzającej funduszami private equity będącej spółką giełdową jest polski MCI Management wyspecjalizowany w inwestycje IT, o niewielkim znaczeniu na rynku private equity.
Co pół roku wyliczana jest minimalna stopa zwrotu osiągnięta przez wszystkie OFE. Fundusz uzyskujący niższą stopę, jest zobowiązany dopłacić różnicę z kapitału własnego (Rozdz. 18 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu otwartych funduszy emerytalnych z dnia 28 sierpnia 1997 r, Dz. U. z 2010 r. , nr 34, poz.189).
Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz Ustawa z dnia 27 maja 2004 o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. 2004 nr 146, poz. 1546), www.isip.sejm.gov.pl.
Działające w Polsce fundusze private equity w większości przypadków podają swoje ograniczenia finansowe w euro lub dolarach amerykańskich.
Kilka miesięcy wcześniej Skarb Państwa przekazał Agencji Restrukturyzacji Przemysłu w drodze aportu pakiet 26,11% akcji Jelfy S.A.
Tak jest w przypadku, gdy fundusz sam nie prowadzi działalności, a cała aktywność inwestycyjna realizowana jest przez firmę zarządzającą. Fundusz stanowi wówczas jedynie masę majątkową.
"Private Equity Fund Structures in Europe", edited by J. Blake, S J Berwin & Co. EVCA 1999, www.evca.com.
Gladstone D., Gladstone L. „Venture Capital Handbook: An Entrepreneur's Guide to Raising Venture Capital", Financial Times Prentice Hall, London-New York 2001, s. 9.
Częstym rozwiązaniem przyjętym wśród amerykańskich funduszy private equity jest wstrzymanie udziału firmy zarządzającej w zysku funduszu dopóki inwestorzy nie otrzymają zwrotu zainwestowanego kapitału.
Przepisy ULPA nie została przyjęta jedynie przez Luizjanę.
Revised Uniform Limited Partnership Act przyjęło jedynie 25 stanów.
Szerszej na temat uwarunkowań prawnych funkcjonowania funduszy private equity znajduje się na s. 79 - 90.
Szczególne formy funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (do których zalicza się fundusze aktywów niepublicznych) wprowadzone zostały wraz z wejściem nowej ustawy o funduszach inwestycyjnych z 27 maja 2004 (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546).
Ustawa o funduszach inwestycyjnych......
Ustawa z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.
Ustawa o rachunkowości, Dz. U. z 2002, Nr 76, poz. 694, art. 64, ust. 1, pkt 3.
Ibidem, art.64, ust. 1, pkt 4.
Aktualnie działa 14 NFI.
Ustawa o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji z dnia 30 kwietnia 1993 r., Dz. U. nr 44, poz. 202.
Sulimirski W. ST. „Skąd się biorą konflikty w NFI", Rzeczpospolita z 26.08. 1996 r.; za Kostrz - Kostecka A. „Narodowe Fundusze Inwestycyjne na giełdzie", Presspublica, Warszawa 1997, s. 60.
Uważa się, że fundusz private equity nie powinien posiadać więcej niż dziesięć wiodących pakietów akcji jednocześnie.
NFI Magna Polonia zarządzany jest przez AIB WBK Fund Management, która zarządza również funduszem private equity Nova Polonia Private Equity Fund zarejestrowanym w Wielkiej Brytanii.
NFI Jupiter powstał w wyniku połączenia III NFI i XI NFI. Zarządzany jest przez Trinity Management, która zarządza także bankowym funduszem Pekao Fundusz Kapitałowy.
Według informacji uzyskanych z GFR S.A., spółka nie zatrudniała wówczas etatowych pracowników, czyli nie jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy.
http://www.revenue.ie/en/tax/it/leaflets/it15.html (stan na dzień 24.03, 2011).
http://www.idaireland.com/why-ireland/tax/ (stan na dzień 23.03.2011).
Francja w poprzednim badaniu (z 2003 roku) z 2,09 pkt znajdowała się na 7 miejscu rankingu (Benchmarking European Tax & Legal Environments. Indicators of Tax & Legal Environments Favouring the Development of Private Equity and Venture Capital in European Union Member States", 2003, EVCA Papers, Zaventem, s. 7)
(http://www.inwestycje.pl/swiat/aktualnosci/francja__system_podatkowy_sprzyja_zagranicznym_inwestorom;96454;0.html (stan na dzień 19.07.2010).
AIM - Alternative Market, brytyjski odpowiednik polskiego New Connect, czyli rynek dla małych, ale mocno wzrostowych spółek.
Aby uzyskać wymienione preferencje podatkowe, VCT musi zainwestować 70% swoich środków w spółki niepubliczne należące do grona małych i średnich przedsiębiorstw (których aktywa nie przekraczają 15 mln funtów). Pojedyncza roczna inwestycja funduszu nie może przekroczyć 1 mln funtów.
http://www.hmrc.gov.uk/manuals/vcmmanual/vcm10030.htm (stan na dzień 03.03.2011).
http://www.fairinvestment.co.uk/taper_relief.aspx (stan na dzień 24.03.2011).
Średnia stawka w krajach Unii Europejskiej wynosi 25,7%.
Stan za rok 2011, http://www.expatax.nl/incometaxexpatax.htm (stan na dzień 20.03.2011).
Stan na rok 2011.
http://www.worldwide-tax.com/italy/italy_tax.asp (stan na dzień 20.02.2011).
„White Paper. Policy Priorities for Private Equity. Fostering Long -Term Economic Growth", EVCA, 1995 oraz 2001.
Realizacja programu jednolitego rynku europejskiego rozpoczęła się 1 stycznia 1993 r.
"Action Plan for the Single Market", Communication of the Commission to the European Counsil, CSE (97) 1 final, 4 June 1997, The Community Internal Market, EC Report 1998.
"Report by the Economic and Financial Committee (EFC) on EU Financial Integration", "European Economy", Economic Papers, nr 171, May 2002.
Więcej na temat ARD znaleźć można na s. 15 - 18.
Porównaj rozdz. 3, s. 113 - 167.
Ustawa z 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, Dz. U. nr 146, poz. 1546, art. 15, ust. 4.
Ibidem, art. 126.
Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zmianami, art. 6, ust. 1, pkt. 10.
Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. 2004, nr 54, poz. 535 , art.43, pkt.2.
Na podstawie "Taxation trends in the European Union", Eurostat European Commission, 2011 edition, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-DU-11-001/EN/KS-DU-11-001-EN.PDF.
Wyjątek stanowi Krajowy Fundusz Kapitałowy (KFK), który pełni rolę tzw. funduszu funduszy. Zasila w kapitał fundusze prywatne przejmując na siebie część ryzyka i kosztów stałych związanych z inwestowaniem w obszarze niewielkich przedsięwzięć (do 1,5mln euro). Przy obowiązującej zasadzie „1:1" (w funduszu venture może się znaleźć co najwyżej tyle samo środków publicznych co prywatnych).
Przykładem firmy zarządzającej funduszami private equity będącej spółką giełdową jest polski MCI Management wyspecjalizowany w inwestycje IT, o niewielkim znaczeniu na rynku private equity.
Stopa bezrobocia w regionach objętych działalnością SDA była dwa razy większa niż wskaźnik bezrobocia dla całej Wielkiej Brytanii.
Więcej na ten temat patrz w materiałach informacyjnych Scottish Development Finance oraz w Scottish Enterprise.
Na podstawie EVCA Yearbook 2001.
Duński Fundusz Dla Europy Centralnej i Wschodniej miał na celu dodatkowo wspieranie inicjatyw gospodarczych polsko - duńskich (finansowanie głównie spółek joint venture), a Caresbac specjalizować się miał w inwestycje w sektorze rolno-spożywczym (również spółki joint venture).
Na podstawie: Łatwiejszy start w biznesie, Rzeczpospolita 2008-03-12.
Spółka Akcyjna Krajowy Fundusz Kapitałowy została utworzona w lipcu 2005 r, a 100-procentowym akcjonariuszem Spółki został Bank Gospodarstwa Krajowego. Program KFK jest zgodny z wytycznymi Komisji Europejskiej dotyczącymi kapitału podwyższonego ryzyka, opracowanymi na podstawie doświadczeń i najlepszych praktyk innych krajów europejskich wdrażających analogiczne programy do KFK (www.kfk.org.pl).
Na podstawie: Krajowy Fundusz Kapitałowy stymulatorem inwestycji w innowacyjne MŚP Raport specjalny: Komercyjne finansowanie innowacyjności. Stan obecny, możliwości i wyzwania, Związek Banków Polskich, 2008-03-16.
Na podstawie: Krukowska M., ,Wsparcie na starcie, Forbes z 2008-02-01.
Więcej na ten temat znaleźć można w materiałach informacyjnych SBA.
Możliwość taką uzyskiwały inwestycje o wartości minimalnej 500 GBP i maksymalnej 40 000 GBP rocznie.
Na podstawie R.T. Harison, C.M. Mason „The Role of Business Expansion Scheme in the United Kingdom", Omega, Vol. 17. No. 2, s. 147 - 157.
Business Angels to osoby prywatne inwestujące kwoty od 10 000 do 100 000 funtów. Mogą łączyć się i finansować większe projekty. Dla porównania w Polsce są to kwoty od 50 000 do 500 000 złotych.
Abbot S., Hay M. "Investing for the Future. New Firm Funding in Germany, Japan, the UK and the USA", Pitman publishing Ltd, London 1995, s. 187
Opodatkowani są wówczas tylko inwestorzy, a nie same fundusze.
Bank of England „Finance for Small Firms - An Eighth Report", s. 61
Ustawa o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004, Dz. U. 2004, nr 146, poz. 1546.
„Analiza rynku venture capital w Polsce", raport opracowany przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową", Gdańsk 2001.
„Bariery rozwoju rynku private equity/venture capital w Polsce", Nasz Rynek Kapitałowy, 07.08.2003.
Zazwyczaj wymagana minimalna IRR to 25%.
Zdarzają się nawet sytuacje, że same negocjacje mogą trwać ponad rok. Tak było w przypadku inwestycji Innova Capital w spółkę PolCard.
Za Węcławski J. „Venture capital. Nowy instrument finansowania przedsiębiorstw", s. 131.
Fundusze działające na terenie Wielkiej Brytanii, będące członkami Brytyjskiego Stowarzyszenia Venture Capital (BVCA), zobligowane są do respektowania „Kodeksu postępowania" („Code of Conduct"), zobowiązującego m.in. do zachowania w tajemnicy informacji przekazanych im przez firmy poszukujące kapitału i będące już w fazie inwestycji. Ta sama zasada obowiązuje w Polsce, o ile fundusz jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych lub europejskiego stowarzyszenia EVCA.
A. Chajec „Niezbędne dostosowania prawne oraz umowy pomiędzy akcjonariuszami", Kancelaria Prawna GESSEL, materiały z I Krajowego Forum Venture Capital, Warszawa 11 czerwca 2003.
Więcej na temat roli funduszu private equity jaką odgrywa w spółkach udziałowych znajduje się w kolejnym rozdziale „Wpływ fundusz private equity na poziom konkurencyjności przedsiębiorstwa", s. 180.
Na podstawie Z. Więckowski „Stosunki prawne między przedsiębiorcą a inwestorem. Oczekiwania zagranicznego inwestora finansowego", Kancelaria Prawna White & Case, materiały z II Krajowego Forum Venture Capital, Warszawa 16 czerwca 2004.
Od tej pory SBIC działa na zasadach prywatnie zarządzanych funduszy, które nie mają ograniczeń inwestycyjnych dotyczących branży, czy etapu życia przedsiębiorstwa.
Dla umożliwienia porównań rynków w Stanach Zjednoczonych i Europie, dla rynku amerykańskiego private equity oznacza sumę danych dla venture capital i wykupów według standardów amerykańskich.
W 2000 r. podmioty krajowe zainwestowały 457 mln funtów, zagraniczne zaś dostarczyły 931 mln funtów. Tendencja ta utrzymała się jeszcze w następnym roku, w 2002 r. inwestycje krajowych ubezpieczycieli znacznie wzrosły (do 739 mln funtów), zagraniczne podmioty zaś ograniczyły się do przekazania 454 mln funtów. W 2003 r. nastąpiło odwrócenie relacji. Strumień kapitału zagranicznych firm ubezpieczeniowych wzrósł do 513 mln funtów, brytyjskich zaś został mocno okrojony (spadek do 208 mln funtów).
Spektakularny napływ kapitału ze źródeł publicznych do funduszy private equity miał miejsce w latach 2001-2003. Sektor publiczny zainwestował wówczas ponad 1,2 mld funtów, z czego zaledwie 48 mln funtów pochodziło od rodzimych podmiotów. W 2011 r. udział sektora publicznego wyniósł 9%.
Szerzej na temat tworzenia polskiego rynku private equity znajduje się w części „Historia inwestycji private equity", s. 24.
Rola państwa w stymulowaniu rozwoju technologicznego kraju, Raport MCI-Management SA, Warszawa 2002, s. 16.
Art. New Media jest portalem specjalizującym się w sztuce.
Zgodnie z raportem Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) wartość napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na świecie wyniosła w latach 1998-2011 16,725 bilionów dolarów, (na podstawie Word Investment Report 2004 i 2012, UNCTAD, Nowy Jork i Genewa, 2004 i 2012, http://unctad.org/en/Docs/wir2004overview_en.pdf oraz http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2012_embargoed_en.pdf )..
W 2001 r. inwestycje obu sektorów spadły o 56% w stosunku do roku 2000 do poziomu 66 mld dolarów, a w 2002 r. wartość sfinansowanych przedsięwzięć spadła ponownie do poziomu 43 mld dolarów, czyli niższego niż w 1998 r. (46 mld dolarów). W 2009 r. zaś wartość rynku spadła do poziomu z 1997 r. (ok. 30 mld).
Tylko sześć razy na rynku europejskim miały miejsca gwałtowniejsze zmiany wartościowe. Pierwsze dwa - w 1997 r. oraz w 1999 r. - to wzrosty wartości inwestycji funduszy w krajach europejskich kolejno o 63% i 77% w stosunku do okresu poprzedniego. Trzeci punkt to rok 2001 ze spadkiem aktywności inwestycyjnej na rynku private equity o 43%. Czwarty raz w 2006 r. - wzrost o 67%, a kolejne to rok 2009 i spadek o 55% oraz 2010 - wzrost o 67%.
Kwota pozostała do inwestycji to różnica między wartościami skumulowanymi kapitału pozyskanego przez firmy zarządzające a kapitału zainwestowanego w danym okresie.
Wprawdzie w kolejnym roku liczba europejskich inwestycji spadła o 35% (7 400), w następnych latach powróciła tendencja wzrostowa i w 2003 r. fundusze dokonały przekazania ponad 9 700 transz kapitałowych, by od roku 2007 osiągnąć w miarę stabilny poziom ok. 4 000.
Maksymalną wysokość średniej wartości zaangażowanego kapitału w Stanach Zjednoczonych osiągnięto w 2000 r. - 13,8 mln euro, w Europie natomiast kilka lat później, bo w 2007 r. - 3,4 mln euro.
Szybko poziom inwestycji przekroczył 20 mld dolarów, a w 1999 r. wartość kapitału zainwestowanego przez fundusze venture capital przeszła wszelkie oczekiwania, osiągając 54 mld dolarów.
W 2001 r. miał miejsce spadek o 62% do 40 mld dolarów, w 2002 r. do poziomu 21 mld, a w 2003 r.
z wynikiem 18 mld dolarów powrócono do poziomu z 1982 r.
Liczba transakcji obejmuje tylko inwestycje pierwotne, czyli przedsiębiorstwa, które po raz pierwszy otrzymały venture capital..
Na podstawie raportów przygotowanych przez Thomson Venture Economics, special tabulations, June 2003, http://www.nsf.gov/sbe/srs/seind04/c6/fig06-26.xls.

Na podstawie danych z raportu NVCA, Yearbook 2012, NVCA, www.nvca.org.
W 2001 r. inwestycje te spadły o 37%, a w 2002 r. o kolejne 15%, a w 2003 r. jeszcze o 23%.
Dla porównania w 2001 r. 3 708 razy dofinansowano spółki będące w na etapie ekspansji, w 2002 r. 4 660 podmiotów otrzymało kapitał private equity, a w 2003 r. przeprowadzono aż 6 100 transakcji, w 2007 już tylko 444, a w 2011 r. 975.
Branże medyczna, farmaceutyczna i biotechnologia w statystykach rynku private equity ujęte są jako Life sciences.
Pod względem pochodzenia funduszy private equity.
W 2011 r. udział funduszy działających na terenie Polski w europejskich ogółem wyniósł 1,5%.
Report on Investment Activity 1998, BVCA 1999, s. 42.
W 1999 r. fundusze zainwestowały 7,85 mld funtów (co daje przyrost o 60% w stosunku do roku poprzedniego), a w kolejnym roku zwiększyły je jeszcze o 5%. Kwota 8, 256 mld funtów okazała się najwyższą w całej XX w. historii brytyjskiego private equity.
Temat małych i średnich przedsiębiorstw, ich przyszłości i możliwościach ich wspierania, pojawił się również w pracach parlamentu Europejskiego, np. w Strategii Lizbońskiej przyjętej na posiedzeniu Rady Europy w 2000 r.

Tak samo jak w Stanach Zjednoczonych, czy innych krajach europejskich.
Przeliczono wg średnich kursów NBP na koniec danego roku.
W Holandii wg raportów EVCA w latach 2007 - 2011 zainwestowano 4,680 mld euro, w Teksasie zaś tylko w samym 2000 r.ponad 5 mld dolarów (wg danych NVCA).
Wartości inwestycji funduszy w Polsce prezentowane na rysunkach obejmują dane pochodzące tylko od funduszy zarządzanych przez firmy działające na stałe na terenie Polski. Nie zawierają natomiast statystyk wartości inwestycji firm zagranicznych.
Liczba transakcji jest większa niż liczba przedsiębiorstw, które otrzymały dofinansowanie private equity, ponieważ przedsiębiorstwo może otrzymać kapitał w kilku transzach.
W 1999 r. 96 polskich przedsiębiorstw otrzymało kapitał typu private equity (dane na podstawie M. Wrzesiński, Kapitał podwyższonego ryzyka . Proces inwestycyjny i efektywność, SGH, Warszawa 2008, s. 144).
Liczba transakcji rozumiana jest w tym przypadku, jako liczba spółek otrzymujących kapitał private equity.
W 2003 r. w Polsce miały miejsce trzy transakcje MBO: Stomil Sanok z udziałem funduszu z grupy Enterprise Investors, Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego SA(połączenie MBO z wykupem pracowniczym - w transakcji wzięło udział 850 pracowników) oraz Ergis S.A. W tym samym roku przeprowadzono trzy LBO: firma Bolix z funduszem Advent International Global PE, firma Nomi
z Enterprise Investors oraz Agros Fortuna również z Enterprise Investors.
Według danych EVCA za 2011 r.
W 2002 r. nie było ani jednej inwestycji w fazę zasiewu, a liczba start-up'ów spadła z 21 do 13. W 2004 r. nie było żadnej inwestycji we wczesne fazy. W inwestycjach we wczesnych fazach w latach 2000-2004 dominują projekty młode, tzw. start-up. W latach 2009 - 2010 tylko 1 firma otrzymała kapitał na sfinansowanie pomysłu (zasiew).
Dla porównania kwota inwestycji w 2001 roku w te branże to 256 mln euro, udział na poziomie 46,4%.
Potwierdzeniem takiego wniosku jest również analiza przeprowadzona w ostatnim rozdziale pracy
w części „Wpływ funduszu private equity na wyniki finansowe spółki udziałowej" dotycząca poziomu eksportu, s. 237-238.
Na podstawie wywiadu udzielonego przez Jacka Siwickiego „Gazecie Prawnej" - „W Polsce przybywa spółek, w które warto zainwestować" z dnia 22.06. 2006.
Na podstawie The 2013 Prequin Private Equity Performance Monitor, https://www.preqin.com/docs/samples/The_2013_Preqin_Private_Equity_Performance_Monitor_Sample_Pages.pdf?rnd=1

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku