• Krajowe i transgraniczne fuzje i przejęcia w prawie podatkowym i rachunkowości. Regulacje ustawowe - Prawo wspólnotowe - Umowy m

Podtytuł Krajowe i transgraniczne fuzje i przejęcia w prawie podatkowym i rachunkowości. Regulacje ustawowe - Prawo wspólnotowe - Umowy międzynarodowe - MSR/MSSF
Autor Michał Koralewski
Rok wydania 2009
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 300
59.00 40.12
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
40.12
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-099-2

Niniejsza publikacja jest drugą książką z serii "Model transgranicznego łączenia się spółek", której celem jest całościowa prezentacja zagadnień związanych z międzynarodowym postępowaniem łączeniowym oraz przybliżenie procedur krajowego łączenia się spółek kapitałowych.
Książka omawia podatkowe konsekwencje połączenia oraz rozliczenie i ujęcie połączenia w księgach rachunkowych. Zaprezentowano w niej skutki przejęć i fuzji na gruncie m.in. ustaw o podatku dochodowym, podatku do towarów i usług, ustawy o rachunkowości, kodeksu karnego-skarbowego. Znajdują się w niej takie tematy jak: sukcesja podatkowa, neutralność podatkowa połączenia, opodatkowanie dopłat, amortyzacja, zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych, czy chociażby odrębnie omówione metody ujęcia połączenia w tychże księgach.
Przybliża ona również odpowiednie Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, a także podatkowe i bilansowe przepisy prawa wspólnotowego oraz sposób ich implementacji do prawa krajowego. Jeden z rozdziałów został zaś poświęcony umowom międzynarodowym, w szczególności umowom o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ich oddziaływaniu na sytuację podatkową spółek i wspólników.
W pracy przedstawiono poglądy doktryny, orzecznictwo organów skarbowych, sądów powszechnych i administracyjnych oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, a także praktyczne wyjaśnienia i wskazówki odnoszące się poszczególnych zagadnień. W książce nie zabrakło przykładów zastosowania poszczególnych procedur, czy też wyjaśnienia trudnych pojęć.
"Krajowe i transgraniczne fuzje i przejęcia w prawie podatkowym i rachunkowości" to kompendium wiedzy zarówno dla wspólników i akcjonariuszy spółek, członków ich organów, jak również dla prawników praktyków oraz osób pragnących poznać teoretyczne aspekty krajowych oraz transgranicznych fuzji i przejęć.

WPROWADZENIE

Część pierwsza

PROCEDURY POŁĄCZENIA -PODSTAWOWE INFORMACJE

Rozdział 1.POŁĄCZENIE KRAJOWE
1.1.Sposoby połączenia
1.2.Połączenie przez przejęcie
1.3.Połączenie przez zawiązanie nowej spółki
1.4.Procedura połączenia

Rozdział 2.POŁĄCZENIE TRANSGRANICZNE

Część druga

PODATKOWE KONSEKWENCJE POŁĄCZENIA

Rozdział 1.ŹRÓDŁA PRAWA
1.1.Katalog źródeł prawa
1.2.Prawo wspólnotowe
1.3.Umowy międzynarodowe
1.4.Źródła prawa krajowego Państw Członkowskich

Rozdział 2.ROK PODATKOWY
2.1.Podstawowe pojęcia
2.2.Skrócenie roku podatkowego
2.3.Określenie pierwszego roku podatkowego
2.4.Zmiana roku podatkowego
2.5.Konsekwencje wyboru roku podatkowego niepokrywającego się z rokiem kalendarzowym
2.6.Wpływ połączenia na ustalenie dochodu,bądź straty spółki połączonej

Rozdział 3.ZASADA NEUTRALNOŚCI PODATKOWEJ POŁĄCZENIA
3.1.Pojęcie i zakres zastosowania zasady
3.2.Odzwierciedlenie zasady w polskim prawie podatkowym
3.3.Zakres zastosowania zasady

Rozdział 4.OPODATKOWANIE NADWYŻKI PRZEJĘTEGO MAJĄTKU, JAKO WYJĄTEK OD ZASADY NEUTRALNOŚCI
4.1.Dopuszczalność opodatkowania nadwyżki przejętego majątku
4.2.Opodatkowanie połączenia spółek powiązanych kapitałowo
4.3.Opodatkowanie połączenia w celu uniknięcia lub uchylenia się od opodatkowania
4.4.Szczególny przypadek przekazania stałego zakładu

Rozdział 5.PODATKOWE KONSEKWENCJE POŁĄCZENIA DLA WSPÓLNIKÓW
5.1.Odroczenie opodatkowania dochodów wspólników i akcjonariuszy
5.2.Opodatkowanie dopłat
5.2.1.Zasady ogólne
5.2.2.Moment powstania obowiązku podatkowego
5.2.3.Obliczenie podatku
5.2.4.Płatnicy podatku
5.2.5.Zwolnienie od podatku
5.3.Opodatkowanie wspólników w przypadku wykupu i odkupu jednostek uczestnictwa
5.4.Przeliczanie przychodów i kosztów wyrażonych w walutach obcych

Rozdział 6.KOSZTY KONSOLIDACJI
6.1.Koszty konsolidacji jako koszty uzyskania przychodu
6.2.Koszty konsolidacji w prawie bilansowym

Rozdział 7.AMORTYZACJA
7.1.Podstawowe informacje
7.2.Zasada kontynuacji
7.3.Wartość początkowa
7.4.Sposób dokonywania odpisów amortyzacyjnych
7.5.Amortyzacja inwestycji w obcych środkach trwałych

Rozdział 8.SUKCESJA PODATKOWA
8.1.Zakres podmiotowy regulacji
8.2.Zakres przedmiotowy regulacji
8.3.Wyłączenie sukcesji podatkowej

Rozdział 9.DODATKOWE KONSEKWENCJE POŁĄCZENIA W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG
9.1.Wprowadzenie
9.2.Status podatnika VAT
9.3.Wpływ połączenia na obowiązek składania oraz korekty deklaracji
podatkowych
9.4.Prawo do obniżenia podatku należnego oraz obowiązek zapłaty
9.5.Wystawienie faktur i not korygujących
9.6.Podatek VAT przy podwyższeniu kapitału zakładowego
9.7.Nowelizacja ustawy o VAT

Rozdział 10.EWIDENCJA PODATNIKÓW I PŁATNIKÓW
10.1.Obowiązki następcy prawnego
10.2.Przejście Numeru Identyfikacji Podatkowej

Rozdział 11.PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH
11.1.Zasady obowiązujące do 31 grudnia 2008 roku
11.2.Zasady obowiązujące od 1 stycznia 2009 roku
11.2.1.Prawo wspólnotowe
11.2.2.Prawo krajowe

Rozdział 12.NEUTRALNOŚĆ PODATKOWA KONFUZJI
12.1.Konfuzja w prawie cywilnym
12.2.Neutralność podatkowa konfuzji

Część trzecia

ŁĄCZENIE SIĘ SPÓŁEK W PRAWIE BILANSOWYM

Rozdział 1.WPROWADZENIE
1.1.Podstawowe informacje
1.2.Dzień połączenia

Rozdział 2.ŹRÓDŁA PRAWA
2.1.Wprowadzenie
2.2.Obowiązek i możliwość stosowania MSR/MSSF
2.3.MSSF 3
2.4.Inne istotne MSR/MSSF
2.5.Implementacja standardów rachunkowości do prawa polskiego
2.6.Implementacja standardów rachunkowości w Państwach Członkowskich UE

Rozdział 3.KSIĘGI RACHUNKOWE
3.1.Wprowadzenie
3.2.Zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych
3.3.Kontynuowanie prowadzenia dotychczasowych ksiąg rachunkowych
3.4.Przechowywanie dokumentacji księgowej
3.5.Inwentaryzacja

Rozdział 4.METODY UJĘCIA ŁĄCZENIA SIĘ SPÓŁEK W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH
4.1.Wprowadzenie
4.2.Metoda nabycia
4.3.Metoda łączenia udziałów

Rozdział 5.METODA NABYCIA
5.1.Wartość godziwa aktywów i pasywów jednostki przejmowanej
5.2.Cena przejęcia
5.3.Rachunek zysków i strat
5.4.Wartość firmy oraz ujemna wartość firmy

Rozdział 6.METODA ŁĄCZENIA UDZIAłÓW
6.1.Wyłączenia
6.2.Przyjęcie jednolitych metod wyceny aktywów i pasywów
6.3.Sumowanie aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów połączonych spółek
6.4.Rachunek zysków i strat

Rozdział 7.ODPOWIEDNIE STOSOWANIE PRZEPISÓW O ŁĄCZENIU SIĘ SPÓŁEK

Rozdział 8.OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU
8.1.Podstawowe informacje
8.2.Sprawozdanie z działalności jednostki po połączeniu
8.3.Sprawozdanie finansowe po połączeniu
8.4.Odpowiedzialność karna i karno-skarbowa

ZAŁĄCZNIK NR 1.IMPLEMENTACJA DYREKTYW PODATKOWYCH

ZAŁĄCZNIK NR 2.UMOWY O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA

ZAŁĄCZNIK NR 3.WYKAZ FORM PRAWNYCH SPÓŁEK ORAZ PODATKÓW OBJĘTYCH DYREKTYWĄ 90/435/EWG

ZAŁĄCZNIK NR 4.SPOSÓB TRANSPOZYCJI DYREKTYWY 2001/65/WE

WYKAZ CYTOWANYCH PRAC

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH

WYKAZ ORZECZEŃ

WYKAZ PISM ORGANÓW PODATKOWYCH

WYKAZ INNYCH ŹRÓDEŁ

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku