• Rachunkowość, finanse, audyt i kontrola. Studium przypadków sektora publicznego i prywatnego

Podtytuł Rachunkowość, finanse, audyt i kontrola. Studium przypadków sektora publicznego i prywatnego
Autor Tomasz Gabrusewicz, Kamilla Marchewka-Bartkowiak, Marcin Wiśniewski (red.)
Rok wydania 2013
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 236
45.00 31.50
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
31.5
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-596-6
Skuteczne zarządzanie finansami, przy odpowiednim wykorzystaniu narzędzi takich jak rachunkowość, stanowi podstawę efektywnego funkcjonowa­nia jednostek sektora finansów publicznych. Fundamentami sukcesu w zarządzaniu jednostkami są także należycie prowadzone audyt i kontrola zarząd­cza.

Niniejsza publikacja jest zbiorem opracowań podejmujących te aktualne i ważne w działalności jednostek sektora finansów publicznych tematy. Autorami przygotowanych opracowań są absolwenci studiów podyplomowych Finanse i rachunkowość budżetowa oraz Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Osoby te zajmują się w życiu zawodowym finansami i rachunkowością oraz audytem i kontrolą zarządczą, zawarte zatem w monografii studia przypadków posiadają przede wszystkim walor praktyczny.

Książka adresowana jest do osób pragnących poznać zagadnienia zarządzania finansami i nadzoru w sektorze finansów publicznych, w tym studen­tów kierunku finanse i rachunkowość oraz słuchaczy studiów podyplomowych.
Rozdział 1
Współczesny pogląd na system kontroli wewnętrznej - Joanna Anioła 9
Wstęp 9
1.1. Definicja kontroli wewnętrznej i pojęć jej pokrewnych 10
1.2. Cele, zadania i funkcje kontroli wewnętrznej 11
1.3. Budowa systemu kontroli wewnętrznej 13
1.4. Umiejscowienie systemu kontroli wewnętrznej w prawodawstwie 17
1.5. Trendy rozwojowe systemu kontroli wewnętrznej 19
Podsumowanie 20
Bibliografia 20

Rozdział 2
Audyt finansowy oświaty w samorządzie powiatowym - Daniel Budzeń 23
Wstęp 23
2.1. Pojęcie audytu wewnętrznego i jego organizacja w jednostce 24
2.2. Kierunki i rodzaje audytu wewnętrznego w samorządzie 25
2.3. Zakres audytu finansowego w jednostce samorządu terytorialnego 27
2.4. Sprawozdawczość finansowa i budżetowa 28
2.5. Efektywność zarządzania finansami oświaty 30
Podsumowanie 33
Bibliografia 34

Rozdział 3
Gospodarka finansowa jednostek pomocniczych w Poznaniu - Joanna Gawarecka 35
Wstęp 35
3.1. Istota jednostek pomocniczych gminy 35
3.2. Prowadzenie gospodarki finansowej przez jednostki pomocnicze Miasta Poznania 38
3.2.1. Charakterystyka środków będących w dyspozycji jednostek pomocniczych 38
3.2.2. Realizacja planu wydatków przez jednostki pomocnicze Miasta Poznania 43
3.3. Analiza planu wydatków osiedla Morasko-Radojewo w 2012 roku 44
Podsumowanie 48
Bibliografia 49

Rozdział 4
Bariery wdrażania kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2010-2012 - Karol Hartwich 51
Wstęp 51
4.1. Instytucja kontroli zarządczej w systemie finansów publicznych 52
4.2. Jednostki samorządu terytorialnego organizacjami zorientowanymi na strategię 54
4.3. Ocena wdrożenia kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego 60
Podsumowanie 63
Bibliografia 64

Rozdział 5
Nowoczesne metody rachunku kosztów - Magdalena Janaszczyk 67
Wstęp 67
5.1. Pojęcie rachunku kosztów 68
5.2. Rodzaje kosztów 69
5.3. Nowoczesne metody rachunku kosztów 70
5.4. Wpływ nowoczesnych metod rachunku kosztów na strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem 79
Podsumowanie 80
Bibligrafia 81

Rozdział 6
Polityka zarządzania ryzykiem w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim - Joanna Konieczka 83
Wstęp 83
6.1. Podstawy prawne dotyczące obowiązku zarządzania ryzykiem 84
6.2. Podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania ryzykiem 85
6.3. Funkcjonowanie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej 88
6.4. Polityka zarządzania ryzykiem w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej 91
Podsumowanie 96
Bibliografia 97

Rozdział 7
Odroczony podatek dochodowy efektem rozbieżności polskich przepisów prawnych - Beata Kubiak 99
Wstęp 99
7.1. Idea odroczonego podatku dochodowego 100
7.2. Obszary różnic pomiędzy przepisami prawa bilansowego i podatkowego 102
7.3. Wycena i prezentacja odroczonego podatku dochodowego 105
7.3.1. Wartość bilansowa aktywów i pasywów a wartość podatkowa 105
7.3.2. Dodatnie i ujemne różnice pomiędzy wartością bilansową a podatkową 108
7.3.3. Wycena i prezentacja podatku odroczonego 110
Podsumowanie 115
Bibliografia 116

Rozdział 8
System rachunkowości w jednostkach nieprowadzących działalności gospodarczej - Marta Malinowska 117
Wstęp 117
8.1. Pojęcie systemu rachunkowości 118
8.2. Przedmiot i podmiot rachunkowości 119
8.3. Zakres rachunkowości i jej elementy składowe 121
8.4. Szczególne uregulowania rachunkowości jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej 125
8.5. System rachunkowości w jednostkach nieprowadzących działalności gospodarczej 126
Podsumowanie 128
Bibliografia 128

Rozdział 9
Audyt zewnętrzny projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Katarzyna Motała 131
Wstęp 131
9.1. Istota funkcjonowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 132
9.2. Projekty systemowe i innowacyjne 132
9.3. Wniosek o dofinansowanie projektu - konstrukcja oraz kryteria oceny 133
9.4. Rozpoczęcie oraz realizacja projektu 135
9.5. Zasada konkurencyjności i efektywnego zarządzania finansami 136
9.6. Audyt zewnętrzny projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - zasady przeprowadzania oraz zakres 138
9.7. Procedura wyboru audytora zewnętrznego 140
9.8. Obowiązek przeprowadzenia audytu 142
9.9. Korzyści wynikające z przeprowadzonych audytów zewnętrznych dla Beneficjentów realizujących projekty oraz biorących w nich udział - Benefi­cjentów Ostatecznych 142
Podsumowanie 144
Bibliografia 144

Rozdział 10
Wartość dodana audytu majątku (środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) jednostek sektora finansów publicznych - Mateusz Nowak 147
Wstęp 147
10.1. Klasyfikacja i charakterystyka środków trwałych 148
10.2. Planowanie audytu oraz dokumentacja audytowa 150
10.3. Praktyczne aspekty funkcjonowania audytu majątku (środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych) jednostki.... 154
Podsumowanie 160
Bibliografia 161

Rozdział 11
Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie Gminy Śrem - Marcin Sawic­ki 163
Wstęp 163
11.1. Podstawy prawne funkcjonowania gminy 164
11.2. Rola i zadania gminy w zakresie gospodarki gruntami 166
11.3. Podstawy prawne gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości 169
11.4. Zasady planowania sprzedaży nieruchomości na przykładzie Gminy Śrem 172
11.5. Dochody Gminy Śrem jako wynik gospodarowania zasobem nieruchomości 176
Podsumowanie 180
Bibliografia 181

Rozdział 12
Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych na przykładzie Gminy Osie i Gminy Lniano w latach 2008-2012 - Lidia Stosik-Adrych 183
Wstęp 183
12.1. Źródła finansowania zadań gminy i ich klasyfikacja 184
12.2. Źródła i formy finansowania inwestycji infrastrukturalnych w Gminie Osie i Gminie Lniano w latach 2008-2012 190
Podsumowanie 195
Bibliografia 196

Rozdział 13
Funkcje i koszty utrzymania Zakładu Karnego w Koziegłowach w latach 2010-2012 - Anna Wiktorowska 197
Wstęp 197
13.1. Organizacja więziennictwa w Polsce 199
13.2. Istota i funkcje zakładów karnych w wykonywaniu kary pozbawienia wolności 200
13.3. Źródła finansowania zakładów karnych 202
13.4. Kształtowanie się kosztów utrzymania zakładów karnych 204
Podsumowanie 207
Bibliografia 208

Rozdział 14
Zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego na przykładzie Powiatu Chodzieskiego w latach 2010-2013 - Anna Zdzie­bło 209
Wstęp 209
14.1. Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego 210
14.2. Źródła finansowania działalności powiatu 212
14.3. Zarządzanie długiem jako element zarządzania finansami powiatu 213
14.3.1. Pojęcie budżetu samorządowego 213
14.3.2. Istota, cele i uwarunkowania prawne zaciągania zobowiązań oraz zarządzania długiem samorządowym 214
14.3.3. Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania długiem lokalnym 216
14.3.4. Kontrola w zarządzaniu ryzykiem zadłużenia 217
14.4. Analiza zarządzania długiem samorządowym na przykładzie Powiatu Chodzieskiego w latach 2010-2013 219
14.4.1. Analiza wielkości wyniku finansowego, przychodów, rozchodów oraz wielkości długu i wydatków ponoszonych na jego obsługę 219
14.4.2. Analiza wskaźników zadłużenia i jego obsługi 222
Podsumowanie 223
Bibliografia 224

Spis tabel 225
Spis rysunków 226
Spis wykresów 227
Spis schematów 228
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku