• Bezpieczeństwo publiczne. Zarządzanie informacją w działaniach Policji na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce

Bezpieczeństwo publiczne w dużej mierze kształtowane jest i zapewniane przez rzetelną informację. W książce omówiono problematykę znaczenia zarządzaniem informacją, a także jej wpływu na kształtowanie bezpieczeństwa publicznego, rozpoznanie zagrożeń i popełnianych błędów. Do jej opracowania wykorzystano wywiady skategoryzowane, umożliwiające skonfrontowanie teorii z praktyką, ustalenie stanu faktycznego oraz racjonalną interpretację określonych zagadnień. Eksperci wybrani do udziału w wywiadach to długoletni funkcjonariusze Policji, piastujący w większości stanowiska kierownicze.

Podtytuł Bezpieczeństwo publiczne. Zarządzanie informacją w działaniach Policji na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce
Autor Klaudia Skelnik
Rok wydania 2022
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 168
65.00 47.45
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
45.5
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-544-7

Żyć i działać we współczesnym świecie to korzystać z informacji. W stwierdzeniu tym zawiera się sens przeobrażeń społecznych, ekonomicznych, politycznych i edukacyjnych. Człowiek i organizacje uwikłane są w różnorodne procesy społeczne, poddane mnogości przetwarzania rozmaitych informacji. Jednym z kluczo-wych zagrożeń dla kształtowania i zapewniania bezpieczeństwa publicznego jest nierzetelna informacja. W książce Autorka skupia się na funkcjonowaniu informa-cji jako determinanty kształtowania bezpieczeństwa publicznego przez Policję.

Klaudia Skelnik omawia problematykę znaczenia informacji, jej wpływu na kształtowanie bezpieczeństwa publicznego, rozpoznanie zagrożeń, popełnianych błę-dów oraz wyzwań, a także wskazuje kierunki zmian w zakresie zarządzania informacją. Do jej opracowania wykorzystano wywiady skategoryzowane, które umoż-liwiły skonfrontowanie teorii z praktyką, ustalenie stanu faktycznego oraz racjonalną interpretację określonych zagadnień. Eksperci wybrani do udziału w wywia-dach to długoletni funkcjonariusze Policji, piastujący w większości stanowiska kierownicze.

Sposób komunikowania organów policyjnych spotyka się często z krytyką. Zarzuca się im niezrozumiałość i hermetyczność, popadanie w rutynę i brak ładu. Zapo-mina się czasami, że społeczeństwo musi mieć poczucie jasności komunikatów oraz świadomość dbałości o informację ze strony Policji, ponieważ poprawia to zaufanie do instytucji publicznych. Należyte obchodzenie się z informacjami buduje również pozytywny wizerunek oraz autorytet Policji. Autorka wskazuje na możliwość wykorzystywania informacji i obiegu informacji dla kształtowania poczucia bezpieczeństwa przez obywateli we wszystkich domenach funkcjonowania podmiotów polityczno-społeczno-gospodarczych. Policja nieustannie powinna dążyć do poprawy wizerunku i uzyskania wzrostu zaufania, dostosowywać swoje działania (w tym politykę informacyjną) do kolejnych stojących przed nią wyzwań i potrzeb informacyjnych obywateli.

WSTĘP 7

Rozdział 1
ZNACZENIE INFORMACJI W ZAPEWNIENIU BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO 13
1.1. Pojęciowa interpretacja terminu informacja 14
1.2. Rola i funkcje informacji 23
1.3. Źródła i rodzaje zagrożeń bezpieczeństwa publicznego 29
1.4. Determinanty wpływające na bezpieczeństwo publiczne 34
1.5. Rola i znaczenie informacji w kształtowaniu poczucia bezpieczeństwa publicznego 38

Rozdział 2
ROLA POLICJI W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ 43
2.1. Organizacja i formy działania Policji 44
2.2. Zadania Policji w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego 52
2.3. Identyfikacja zaufania społecznego do Policji 59

Rozdział 3
WYKORZYSTANIE INFORMACJI W ZAPEWNIENIU BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO PRZEZ POLICJĘ 69
3.1. Działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa obywateli przez Policję 70
3.2. Zarządzanie informacją wewnętrzną w Policji 76
3.3. Działania informacyjne jednostek organizacyjnych Policji 83
3.4. Działania komend wojewódzkich w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego 96
3.5. Zachowania informacyjne w bezpieczeństwie publicznym 108

Rozdział 4
KONCEPCJA ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ W POLICJI 119
4.1. Zachowania informacyjne użytkowników informacji udostępnianej przez Policję 119
4.2. Funkcjonalność budowania informacji przez Policję 131
4.3. Koncepcja szkolenia funkcjonariuszy w zakresie komunikacji 141
4.4. Koncepcja zmian w zakresie zarządzania informacją na szczeblu komend wojewódzkich 145

ZAKOŃCZENIE 149
BIBLIOGRAFIA 153
SPIS TABEL 161
SPIS RYSUNKÓW 162
ZAŁĄCZNIK 163

Recenzja: Prof. dr hab. Jacek Dworzecki, Akademia Wojsk Lądowych im. Gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Materiały źródłowe
Doktryna bezpieczeństwa informacyjnego RP, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa 2015.
Komunikat z badań: Ocena instytucji publicznych, Centrum Badania Opinii Społecznej, 2017, nr 32.
Komunikat z badań: Opinie o pracy policji, prokuratury, sądów i Rzecznika Praw Obywatelskich, Centrum Badania Opinii Społecznej, 2017, nr 76.
Komunikat z badań: Zaufanie społeczne, Centrum Badania Opinii Społecznej, 2016, nr 18.
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dn. 2 kwietnia 1997 r.
Rocznik Demograficzny 2019, Główny Urząd Statystyczny 2019.
Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Europejskim Biurem Policji sporządzona w Warszawie dnia 3 października 2001 r. o współpracy w zwalczaniu przestęp-czości.
Ustawa o działaniach antyterrorystycznych z dnia 10 czerwca 2016 r. Dz.U. 2016, p. 904.
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji, Dz.U. z 2019 r. Nr 287, poz. 161, 125.
Ustawa z dnia 6 lipca 2001 roku o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych, Dz.Urz.KGP.2018.90.
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Dz. U.2019 r. Nr 742.
Zarządzenie nr 13 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 września 2000 r. w sprawie metod i form działalności prasowo-informacyjnej w Policji, Dz.Urz.KGP.2000.7.72.
Zarządzenie nr 102 Komendanta Głównego Policji z 23 września 2004 r. w sprawie stosowania przez Policję analizy kryminalnej, Dz. Urz. KGP nr 20, poz. 124; zmienione zarządzeniem nr 37 Komendanta Głównego Policji z 6 października 2014 r., zmieniającym zarządzenie w sprawie stosowania przez Policję analizy kryminalnej, Dz. Urz. KGP, nr 10, poz. 9.
Zarządzenie nr 1204 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie form i metod działalności prasowo-informacyjnej w Policji, Dz.U. 2001 nr 110 poz. 1189.
Zarządzenie nr 70 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie Krajowego Systemu Informacyjnego Policji, Dz. Urz. KGP, poz. 114.
Zaufanie do instytucji publicznych. Porównanie lat 2006, 2011 i 2016, KANTAR Polska, 2016.
Zaufanie społeczne do policji w ostatnich latach, Ośrodek Badań Opinii Publicznej, 1997.

Publikacje zwarte
Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M., Psychologia społeczna. Serce i umysł, Poznań 1997.
Arystoteles, Polityka, Warszawa 2004.
Babik W., Informacja naukowa jako przedmiot zarządzania, [w:] Zarządzanie informacją w nauce, (red.) D. Pietruch-Reizes, Wyd. Uniwersytet Śląski, Katowice 2008.
Batorowska H., Kultura informacyjna w perspektywie zmian w edukacji, Warszawa 2009.
Batorowska H., Od alfabetyzacji informacyjnej do kultury informacyjnej. Rozważania o dojrzałości informacyjnej, Warszawa 2013.
Bertalanffy L., Ogólna teoria systemów (podstawy, rozwój, zastosowania), PWN, Warszawa 1984.
Ciborowski L., Walka informacyjna, Toruń 1999.
Fischer B., Świerczyńska-Głownia W., Dostęp do informacji ustawowo chronionych, zarządzanie informacją. Zagadnienia podstawowe dla dziennikarzy, Wyd. UJ, Kraków 2006.
Flick U., Projektowanie badania jakościowego, Warszawa 2010.
Gawroński S., Media relations służb mundurowych w Polsce. Analiza wybranych formacji, Kraków-Rzeszów-Zamość 2011.
Gierszewski J., Bezpieczeństwo wewnętrzne. Zarys systemu, Warszawa 2013.
Gierszewski J., W poszukiwaniu tożsamości nauk o bezpieczeństwie, Diffin, Warszawa 2013.
Goban-Klas T., Sienkiewicz P., Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania, Wydawnictwo Fundacji Postępu Komunikacji, Kraków 1999.
Hryszkiewicz D., Bezpieczeństwo procesu zarządzania informacją w Policji, Olsztyn 2018.
Ignaczak W., Wybrane zagadnienia analizy kryminalnej, Szczytno 2005.
Inspiracje i innowacje: zarządzanie informacją w perspektywie bibliologii i informatologii, (red.) S. Cisek, Kraków 2016.
Korzeniowski L.F., Podstawy nauk o bezpieczeństwie, Diffin, Warszawa 2017.
Kamińska-Kubała B., Zachowania informacyjne w życiu codziennym. Informacyjny świat pokolenia Y, Warszawa 2013.
Kosecki J., Totalna wojna informacyjna XX wieku a II RP, Kielce 1997.
Lisiecki M., Jakość w zarządzaniu bezpieczeństwem obywateli, Wydaw. KUL, Lublin 2009.
Machlarz A,, Filozofia informacji. Wykład II - Teoria Informacji C.E. Shannona, Uniwersytet Opolski, 13 marca 2012 r.
Materska K., Informacja w organizacjach społeczeństwa wiedzy, Warszawa 2007.
Mazur M., Jakościowa teoria informacji, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1970.
Nauka o informacji, (red.) W. Babik, Warszawa 2016.
Oleński J., Ekonomika informacji. Podstawy, Warszawa 2001.
Oleński J., Infrastruktura informacyjna państwa w globalnej gospodarce, Warszawa 2006.
Pieczywok A., Działania społeczne w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego, Lublin 2016.
Rutkowski C., Bezpieczeństwo wewnętrzne. Tożsamość - kierowanie - zarządzanie, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, Warszawa 2010.
Sobczak W., Elementy teorii informacji, Warszawa 1973.
Stefanowicz B., Informacja. Wiedza. Mądrość., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013.
Suleja W., Mundur na nim szary... Rzecz o Józefie Piłsudskim (1867-1935), Warszawa 2018.
Swoboda I., Jakość informacji, [w:] (red.) S. Cisek, A. Januszko-Szakiel, Zawód infobroker. Polski rynek informacji, Wydawnictwo Nieoczywiste, Piaseczno 2017.
Świgoń M., Bariery informacyjne. Postawy teoretyczne i próba badań w środowisku naukowym, Warszawa 2006.
Świgoń M., Dzielenie się wiedzą i informacją. Specyfika nieformalnej komunikacji w polskim środowisku akademickim, Olsztyn 2015.
Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2006.
Urban A., Bezpieczeństwo społeczności lokalnych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
Wiener N., Cybernetyka i społeczeństwo, KiW, Warszawa 1960.
Wiśniewski B., Zalewski S. (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne RP w ujęciu systemowym i zadań administracji publicznej, Bielsko-Biała 2006.
Wróblewski R., Wyrębek H., Determinanty bezpieczeństwa militarnego, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce 2016.
Wydro K.B., Badania nad istotą informacji, jej właściwościami i stosowanymi technikami informacyjnymi - próba systematyzacji w obszarze wiedzy o informacji, Instytut Łączności Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2007.

Artykuły
Augustyniak A., Komunikacja interpersonalna w administracji, [w:] Podgórecki J. (red.): Studia i rozprawy, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony w Warsza-wie, Warszawa 2006.
Babieracki G., Kontrola osobista. Jest problem, czy go nie ma, „Przegląd Prewencyjny" 2012, nr 1.
Babik W., Informacja i jej zagrożenia w społeczeństwie informacyjnym, Tekst wykładu wygłoszonego na Technicznym Uniwersytecie Otwartym Akademii Górni-czo-Hutniczej w Krakowie, 9 listopada 2002.
Batko B., Zarządzanie informacją w aspekcie bezpieczeństwa publicznego, „Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa" 2010, nr 1.
Bąk M., Determinanty bezpieczeństwa narodowego. Nowe zagrożenia - nowe wyzwania, „Przegląd Polityczny" 2010, nr 2.
Bezpieczeństwo informacyjne w XXI wieku, (red.) M. Kubiak, S. Topolewski, Siedlce-Warszawa 2016.
Bonisławski M., Zadania Policji w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, „Zeszyty Naukowe WSEI" seria: Administracja 2015, nr 5.
Borowska K., Charakterystyka Policji jako grupy dyspozycyjnej w systemie bezpieczeństwa państwa, „Eunomia" 2018, nr 1(94).
Braman S., Defining information: an approach for policymakers, „Telecommunications Policy" No. 13 (1989).
Chmielowska-Marmucka A., Górska B., O komunikacji interpersonalnej - werbalnej, niewerbalnej i wokalnej wymianie sygnałów w kontekście edukacyjnym, „Problemy Współczesnej Pedagogiki", 2015, nr 1.
Ciborowski L., Pojęciowa interpretacja terminu „Informacja" i jej pochodnych, „Zeszyty Naukowe AON" 2005, nr 2(59).
Ciborowski, Wartościowanie informacji, „Pomorskie Forum Bezpieczeństwa", 2017, nr 3.
Cisek S., Zachowanie informacyjne, [w:] Encyklopedia książki, (red.) A. Żbikowska-Migoń, M. Skalska-Zlat, t. 2, Wrocław 2017.
Cisek S., Zachowania informacyjne, Instytut Studiów Informacyjnych, Uniwersytet Jagielloński, 01.10.2019.
Cybulska D., Wykorzystanie metody obserwacji w naukach społecznych, „Obronność - Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej", 2013, nr 2(6).
Cylkowski J., Rola Policji w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego, „Kultura bezpieczeństwa. Nauka - Praktyka - Refleksje", 2015, nr 20.
Czapska J., Wójcikiewicz J., Policja w społeczeństwie obywatelskim, Kraków 1999.
Dobkowski J., Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego wobec integracji europejskiej (wybrane uwagi), [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne we współcze-snym państwie, (red.) E. Ura, K. Rajchel, M. Pomykało, S. Pieprzny, Rzeszów 2008.
Ernest M., Idea community policing w pracy polskiej Policji, „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy" 2016, nr 21(4).
Flakiewicz W., Systemy informacyjne w zarządzaniu. Uwarunkowania, technologie, rodzaje, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2002.
Gawroński A.S., Organizacja służb prasowych w polskich formacjach mundurowych - wybrane aspekty, „Komunikacja społeczna", Kwartalnik Internetowy, 2012, nr 2.
Golka M., Czym jest społeczeństwo informacyjne?, „Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny" 2005, zeszyt 4.
Górny M.H., Rola procesów informacyjnych w pracy Policji, „Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile", nr 1-2 (2013).
Grabowski M., Zając A., Dane, informacja, wiedza - próba definicji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", 2009, nr 798.
Groniewska H., Koordynacja systemu zasilania w informacji, „Przegląd Organizacji" 1990, nr. 11.
Grzelak M., K. Liedel, Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Zagrożenia i wyzwania dla Polski - zarys problemu, „Bezpieczeństwo Narodowe" 2012, nr 22.
Harmon G., The measurement of information, "Information Processing and Management" 1984 No. 1-2.
Ignaczak W., Pierzgała E., Zarządzanie informacją w Policji, cz. 1, „Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile", nr 1-2 (2013).
Ignaczak W., Pierzgała E., Zarządzanie informacją w Policji, cz. 2, „Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile", nr 3 (2014)
Justyński K., Policja w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego województwa śląskiego, „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy" 2018, nr 26(1).
Kamińska-Czubała B., Zachowania informacyjne w życiu codziennym - kierunki badań, [w:] Kierunki i priorytety rozwoju informacji naukowej w kontekście budo-wania społeczeństwa wiedzy, Katowice 2006.
Korzecki K., W. Pączek, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w krajowym systemie zarządzania kryzysowego. Geneza i ogólna charakterystyka, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie" t. 16, z. 6, cz. 1.
Kossecki J., Relacja „prawda-fałsz" w ilościowej i jakościowej teorii informacji, „The Peculiarity of Man" vol. 6, Akademia Świętokrzyska w Kielcach, Warszawa-Kielce 2011,
Krakowska M., Zachowania informacyjne człowieka, [w:] Nauka o informacji, (red.) W. Babik, Warszawa 2016.
Krawczyk D., Bezpieczeństwo wewnętrzne Państwa Polskiego. Rodzaje i źródła zagrożeń, „Horyzonty Bezpieczeństwa" 2015, nr 1.
Kulczycki E., Źródła transmisyjnego ujęcia procesu komunikacji, „Studia Humanistyczne AGH", 2012, t. 11/1.
Kulisz M.Z., Determinanty bezpieczeństwa państwa jako organizacji społecznej, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego" 2013.
Lorek M., Współczesne zadania Policji jako przejaw zarządzania organizacją wspierającą zwalczanie terroryzmu, „Roczniki Ekonomii i Zarządzania" 2017, t. 9(45), nr 4.
Łukawska M., Edukacja jako jeden z gwarantów bezpieczeństwa w Polsce, „De Sucaritate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności" 2016, nr 2(2).
Machlarz A,, Filozofia informacji. Wykład II - Teoria Informacji C.E. Shannona, Uniwersytet Opolski, 13 marca 2012 r.
Maigret E., Socjologia komunikacji i mediów, Warszawa 2015.
Majer P., Geneza i ewolucja policji jako pojęcia, instytucji i funkcji państwa, „Miscellanea Historico-Iurdica" 2012, t. XI.
Majer P., W poszukiwaniu uniwersalnej definicji bezpieczeństwa wewnętrznego, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego", 2012, nr 4, s. 11-18.
Małecki Z., Instytucje policyjne na ziemiach polskich od 1919 do 1990 r., „Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile" 2013, nr 1-2.
Miciński R., Wywiad pogłębiony jako technika badawcza. Możliwości wykorzystania IDI w badaniach ewaluacyjnych, „Przegląd Socjologii Jakościowej", 2017, t. 13, nr 3.
Mielnik M., Policja czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego na przykładzie władz miasta Krakowa. Teoria, organizacja, działalność, „International Journal of Legal Studies" 2017, nr 1.
Miłaszewicz D., Zaufanie jako wartość społeczna, „Studia ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2016, nr 259.
Misiuk A., Instytucje policyjne w II Rzeczypospolitej, „Przegląd Policyjny" 1999, nr 1/2.
Morawski Z., Prawne determinanty pozycji, roli i statusu warstw dyspozycyjnych społeczeństwa Polski na przykładzie trzech organizacji formalnych, Wrocław 2005.
Murat B., Specyfika funkcjonowania polskiej Policji w relacji z oceną zachowań organizacyjnych w niej istniejących, „Zeszyty Naukowe ZPSB Firma i Rynek" 2018, nr 2(54).
Nicpoń M., Marzęcki R., Pogłębiony wywiad indywidualny w badaniach politologicznych, Przeszłość - Teraźniejszość - Przyszłość, Kraków 2010.
Niedzielska E., Informatyka ekonomiczna, (red.) E. Niedzielska, AE we Wrocławiu, Wrocław 1998.
Nowacki G., Znaczenie informacji w sferze bezpieczeństwa narodowego, [w:] „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", 2013, z. 36.
Nowakowski K., Wymiary zaufania i problem zaufania negatywnego w Polsce, „Ruch prawniczy, ekonomiczny, społeczny" 2008, z. 1.
Olak K., A. Olak, Zarządzanie informacją w aspekcie zwalczania terroryzmu, „Acta Scientifica Academiae Ostroviensis", 2017, nr 10(2).
Oleksiewicz I., Bezpieczeństwo informacyjne jako wyzwanie w XXI wieku, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji" 2017, t. 15, z. 4(41).
Osierda A., Prawne aspekty pojęcia bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego, „Studia Iuridica Lublinensia" 2014, nr 23.
Pac B., Propaganda i kontrpropaganda w wojnie informacyjnej, [w:] (red.) J. Zawadzki, G. Piecuch T., Informacja w funkcjonowaniu współczesnych przedsię-biorstw, „Model Management Review", 2013, nr 4.
Pietrek G., Megatrendy współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2016
Pleskot P., W cieniu Centrali. Struktury pionu SB Komendy Stołecznej MO i Stołecznego Urzędu Spraw Wewnętrznych w latach 1975-1990, Warszawa 2018.
Pyrek R., Specyfika informacji i jej rola w zarządzaniu przedsiębiorstwem, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", 2005, nr 7.
Rudnicka M, Ogólna charakterystyka Policji jako formacji uzbrojonej i umundurowanej oraz jej wielowymiarowość, „De Securitate et Defensione. O Bezpieczeń-stwie i Obronności", 2016, nr 2.
Rutkowski C., Bezpieczeństwo wewnętrzne. Tożsamość - kierowanie - zarządzanie, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa w Warszawie, Warszawa 2010.
Schroeder M.J., Spór o pojęcie informacji, „Studia Metodologiczne", 2015, nr 34.
Siejczuk P., Adamczuk M., Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej - wybrane zagadnienia - obecny stan uwarunkowań prawnych i organizacyj-nych, [w:] Wybrane zagadnienia polityki bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej. Szanse i zagrożenia dla Polski, (red.) P. Bryksa, Warszawa 2008.
Sikorska D., Problematyka edukacji dla bezpieczeństwa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, „Pedagogika rodziny" 2015, nr 5/3.
Stefanowicz B., Rola informacji, „E-mentor" 2007 nr 5 (22).
Stefanowicz B., Społeczne funkcje informacji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2009, nr 576.
Tarno J., Policja jako organ administracji o kompetencjach szczególnych, [w:] A. Babiński, P. Bogdalski (red.), Policja w strukturach administracji publicznej, Szczytno 2005.
Widacki J., Mirska N., Wrońska M., Werbalne i niewerbalne symptomy kłamstwa w oczach policjantów oraz psychologów, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrz-nego", 2012, nr 4.
Wierzbołowski J., Aksjologiczne i społeczne skutki przekształcenia informacji w zasób produkcyjny. Zagadnienia Naukoznawstwa 1997, z. 4
Wierzbołowski J., Informacja i technologie informacyjne jako element przekształceń strukturalnych i systemowych w gospodarce światowej (ogólne podejście do tematu), 1997.
Wilk R., Znaczenie działań policji dla bezpieczeństwa publicznego, „Security, Economy & Law" 2014, nr 4.
Wisz A., Bezpieczeństwo informacji w wojskowych sieciach teleinformatycznych.
Wódka M., Wyzwania dla bezpieczeństwa informacyjnego w Polsce i Unii Europejskie, [w:] Bezpieczeństwo informacyjne w XXI wieku, (red.) M. Kubiak, S. Topo-lewski, Siedlce-Warszawa 2016.
Zalewski S., Grupy dyspozycyjne w społeczeństwie obywatelskim, [w:] P. Bogdalski, D. Bukowiecka, R. Częścik, B. Zdrodowski (red.), Grupy dyspozycyjne społe-czeństwa w świetle potrzeb bezpieczeństwa państwa, t. 1: Teoretyczne aspekty przygotowania i funkcjonowania grup dyspozycyjnych państwa, Szczytno 2014.
Zieliński A., Bezpieczeństwo publiczne jako podstawowy obowiązek państwa ze szczególnym uwzględnieniem roli policji w tym obszarze działań, „Security, Econo-my & Law" 2017, nr 3.

Publikacje internetowe
Antykorupcja. Edukacyjny Portal o Antykorupcji: https://www.antykorupcja.gov.pl/
Polski Portal Finansowy: https://www.bankier.pl/
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego: https://www.bbn.gov.pl/
Centralne Biuro Śledcze Policji: http://www.cbsp.policja.pl/
Encyklopedia PWN: https://encyklopedia.pwn.pl/
„Gazeta Wyborcza Wrocław": https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/
Komenda Główna Policji: http://www.policja.pl/
Dziennik „Rzeczpospolita": https://www.rp.pl/
Słownik Języka Polskiego PWN: https://sjp.pwn.pl/
Twitter (oficjalne konto Policji): https://twitter.com/PolskaPolicja/
YouTube (oficjalne konto Policji): https://www.youtube.com/user/PolicjaPL/

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku