• Fundusze hedge w Polsce i na świecie

Co to są fundusze hedge? Czym tak naprawdę różnią się od zwykłego funduszu inwestycyjnego? Dlaczego określa się je jako niebezpieczne dla systemu finansowego? Czy naprawdę wykorzystują tak wysoką dźwignię finansową? Jakie stosują strategie inwestycyjne? Jeśli chcesz poznać odpowiedź na te i wiele innych pytań to ta książka jest dla Ciebie. O funduszach hedge za granicą pisze się już dosyć często, podczas gdy w Polsce temat ten nadal poruszany jest rzadko. W związku z tym przekazuję Czytelnikom niniejszą książkę. Jest to jedna z niewielu polskojęzycznych publikacji poruszająca zagadnienia związane z funduszami hedge w tak szeroki sposób. Co więcej, zawiera ona nie tylko podstawy wiedzy teoretycznej, ale również efekty przeprowadzonych badań nad działalnością polskich funduszy hedge, w szczególności ich wyników inwestycyjnych. Mam nadzieję, że pozycja ta będzie pomocna dla wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką. „Książka jest pierwszą w literaturze polskiej tak obszerną oraz wyróż

Podtytuł Fundusze hedge w Polsce i na świecie
Autor Emil Łobodziński
Rok wydania 2014
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 252
51.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-567-6
Co to są fundusze hedge? Czym tak naprawdę różnią się od zwykłego funduszu inwestycyjnego? Dlaczego określa się je jako niebezpieczne dla systemu finansowego? Czy naprawdę wykorzystują tak wysoką dźwignię finansową? Jakie stosują strategie inwestycyjne? Jeśli chcesz poznać odpowiedź na te i wiele innych pytań to ta książka jest dla Ciebie. O funduszach hedge za granicą pisze się już dosyć często, podczas gdy w Polsce temat ten nadal poruszany jest rzadko. W związku z tym przekazuję Czytelnikom niniejszą książkę. Jest to jedna z niewielu polskojęzycznych publikacji poruszająca zagadnienia związane z funduszami hedge w tak szeroki sposób. Co więcej, zawiera ona nie tylko podstawy wiedzy teoretycznej, ale również efekty przeprowadzonych badań nad działalnością polskich funduszy hedge, w szczególności ich wyników inwestycyjnych. Mam nadzieję, że pozycja ta będzie pomocna dla wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką.

„Książka jest pierwszą w literaturze polskiej tak obszerną oraz wyróżniającą się wysokim poziomem monografią poświęconą funduszom hedge w Polsce i na świecie."
Dr hab. Mieczysław Puławski, prof. SGH

„Książka stanowi wartościowe kompendium w obszarze funduszy hedge oraz oryginalną próbę wyczerpującego ujęcia tematyki, która na chwilę obecną stanowi wciąż obszar słabo opisany i zdefiniowany".
Mirosław Jeżowski - w latach 2012-2013
Zastępca Dyrektora Departamentu
Funduszy Inwestycyjnych w KNF
Wykaz skrótów 5
Wprowadzenie 7

Rozdział 1. Fundusz inwestycyjny jako instytucja wspólnego inwestowania 9
1.1. Rynek finansowy i jego funkcje 9
1.2. Pośrednicy jako uczestnicy rynku finansowego 11
1.3. Funkcje pośredników finansowych na rynku finansowym 13
1.4. Teoretyczne podstawy działań zbiorowych. 14
1.5. Fundusz inwestycyjny jako podmiot na rynku fInansowym 20
1.6. Przyczyny tworzenia funduszy inwestycyjnych 25
1.7. Rola funduszy inwestycyjnych 29

Rozdział 2. Rynek funduszy inwestycyjnych i jego zróżnicowanie 33
2.1. Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych 33
2.2. Fundusze inwestycyjne w wybranych krajach 38
2.2.1. Polska 38
2.2.2. Wybrane kraje Unii Europejskiej 53
2.2.3. Stany Zjednoczone 63
2.2.4. Rynek światowy 70
2.3. Czynniki rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych 73
2.3.1. Czynniki rozwoju rynku na świecie 74
2.3.2. Czynniki rozwoju rynku w Polsce 76

Rozdział 3. Fundusze hedgingowe 79
3.1. Definicje funduszu hedgingowego 79
3.2. Wpływ działalności funduszy hedge na rynek finansowy 92
3.3. Korzyści i ryzyko inwestora związane z uczestnictwem w funduszu hedgingowym 101
3.4. Rynek funduszy hedgingowych 105
3.4.1. Stany Zjednoczone 106
3.4.2. Wybrane kraje Unii Europejskiej 112
3.4.3. Rynek światowy 133
3.5. Strategie funduszy hedgingowych 152

Rozdział 4. Rynek polskich funduszy inwestycyjnych typu hedge 159
4.1. Aspekty prawne działalności funduszy hedgingowych w Polsce. 159
4.2. Polskie fundusze hedgingowe 163
4.3. Statuty polskich funduszy hedgingowych 168
4.4. Wyniki uzyskane przez polskie fundusze hedgingowe 184
4.4.1. Badanie dotyczące całego analizowanego okresu 187
4.4.2. Badanie dotyczące okresu bessy 194
4.5. Analiza portfeli polskich funduszy hedgingowych 197
4.6. Próba określenia strategii stosowanych przez polskie fundusze hedgingowe 204
4.7. Porównanie wyceny certyfikatów polskich funduszy hedgingowych według wartości aktywów netto na certyfi kat a ich kursem giełdowym 206
4.8. Bariery rozwoju rynku funduszy hedgingowych w Polsce 208

Zakończenie 213
Bibliografia 215
Spis tabel 225
Spis rysunków 226
Spis wykresów 227
Załącznik. Strategie hedgingowe według CSFB/Tremont 229
Emil Łobodziński - Doktor nauk ekonomicznych. Pracę doktorską o funduszach hedgingowych obronił na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na uczelni oraz specjalistyczne szkolenia, m.in. przygotowujące do egzaminu na maklera papierów wartościowych. Dotychczasową karierę zawodową związał z grupą Investors. Od 2006 r. pracuje w Investors TFI, początkowo na stanowisku analityka, a od 2011 r. - zarządzającego funduszami. Jest też doradcą inwestycyjnym DI Investors. Ekspert w zakresie funkcjonowania funduszy inwestycyjnych, analizy spółek oraz zarządzania portfelem inwestycyjnym. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego (247) oraz tytuł CFA. Jego komentarze pojawiają się w Polsat Biznes, TVN CNBC, „Parkiecie" i „Pulsie Biznesu".
Pozycje zwarte
Al.-Kaber M., Rynek kapitałowy w Polsce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2003.
Anson J.P. Mark, The handbook of alternative assets, John Wiley & Sons, Hoboken 2002 i 2006.
Banaszak-Soroka U., Instytucje i uczestnicy rynku kapitałowego, PWN, Warszawa 2008.
Bednarczyk J.L., Bukowski S.I., Misala J., Globalne rynki finansowe w dobie kryzysu, CeDeWu, Warszawa 2009.
Bitz M., Produkty bankowe - rynek usług finansowych, Poltext, Warszawa 1996.
Bojańczyk M., Fundusze inwestycyjne jako uczestnicy rynku kapitałowego, SGH, Warszawa 2005.
Bojańczyk M., Rola funduszy inwestycyjnych w warunkach globalizacji, SGH, Warszawa 2007.
Borkowska B., Regulacja monopolu naturalnego w teorii i praktyce, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2009.
Bożyk P., Misala J., Puławski M., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 2002.
Brown S.J., Goetzmann W.N., Ibbotson R.G., Offshore hedge funds: survival and performance 1989-1995, National Bureau of Economic Research 1997.
Brown S.J., Goetzmann W.N., Park J., Hedge funds and the Asian currency crisis of 1997, National Bureau of Economic Research 1998.
Buczek S., Grygiel A., Zagraniczne a polskie fundusze inwestycyjne: pierwsze starcie, SGH, Warszawa 2006.
Cambell T., Money and capital markets, Scott, Foresman and Company, Glenview 1988.
Ciejpa-Znamirowski K., Rynek kapitałowy w Polsce, KUL, Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej, Stalowa Wola 2000.
Czekaj J., Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, PWN, Warszawa 2008.
Dawidowicz D., Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, typy, metody pomiaru i ocena efektywności, CeDeWu, Warszawa 2008.
Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy, PWN, Warszawa 2007.
Dobosiewicz Z., Fundusze inwestycyjne, Twigger, Warszawa 2008.
Drobny S., Inside the house of money: top hedge fund traders on profiting in the global markets, John Wiley & Sons, Hoboken 2009.
Duc F., Schorderet Y., Market risk management for hedge funds: foundations of the style and implicit value-at-risk, John Wiley & Sons, Chichester 2008.
Dziawgo D., Rynek finansowy: istota, instrumenty, funkcjonowanie, Stowarzyszenie Księgowych
w Polsce - Zarząd Główny, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, Warszawa 2007.
Eichengreen B.J., Mathieson D., Hedge funds: what do we really know? International Monetary Fund, Washington 1999.
Fabozzi F., Bond markets: analysis, and strategies, Pearson Prentice Hall, New Jersey 2004.
Freixas X., Hartman P., Mayer C., Handbook of European financial markets and institutions, Oxford University Press, Oxford New York 2008.
Fusaro P. C., Vasey G.M., Energy and environmental hedge funds: the new investment paradigm, John Wiley & Sons, Singapore 2006.
Gabryelczyk K., Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
Gabryelczyk K., Rozwój rynku funduszy wspólnego inwestowania w Polsce, praca doktorska, promotor Przybylska-Kapuścińska W., Poznań 2005.
Góra M., System emerytalny, PWE, Warszawa 2003.
Górski M., Architektura systemu finansowego gospodarki, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
Górski M., Rynkowy system finansowy, PWE, Warszawa 2009.
Gregoriou G., Hedge funds: insights in performance measurement, risk analysis, and portfolio allocation, John Wiley & Sons, Hoboken 2005.
Gregoriou G., Pascalau R., Financial econometrics modeling: derivatives pricing, hedge funds and term structure models, Palgrave Macmillan 2011.
Gruszczyńska-Brożbar E., Gabryelczyk K., Ziarko-Siwek U., Instrumenty rynku kapitałów pieniężnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
Hampton M., Abbott J., Offshore finance centres and tax heavens, The Rise of Global Capital, Macmillan Press, London 1999.
Hardt Ł., Rozwój ekonomii kosztów transakcyjnych. Od koncepcji do operacjonalizacji, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2008.
Haslem J.A., Mutual funds: risk and performance analysis for decision making, Blackwell Publishing, Malden 2003.
Hedges J.R., Hedges on Hedge Funds, John Wiley & Sons, Hoboken 2005.
Howells P., Bain K., Financial markets and institutions, Prentice Hall, 2004.
Ineichen A.M., Absolute returns: the risk and opportunities of hedge fund investing, John Wiley
& Sons, New York 2003.
Jaeger L., Pease J., Alternative beta strategies and hedge fund replication, John Wiley & Sons, Chichester 2008.
Januszkiewicz W. (red.), Giełdy w gospodarce światowej, PWE, Warszawa 1991.
Karwowski J., Centra offshore na globalnych rynkach finansowych, PWE, Warszawa 2010.
Klimczak B., Wybrane problemy i zastosowania ekonomii instytucjonalnej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006.
Korenik D., Korenik S., Podstawy finansów, PWN, Warszawa 2004.
Krzyżkiewicz Z., Jaworski W., L., Puławski M., Walkiewicz R., Leksykon bankowo-giełdowy, Poltext, Warszawa 2006.
Lhabitant F-S., Handbook of hedge funds, John Wiley & Sons, Chichester 2006.
Marcinkowska M., Ocena działalności instytucji finansowych, Difin, Warszawa 2007.
McCrary S.A., Hedge fund course, John Wiley & Sons, New York 2005.
Mikita M., Rynki inwestycji alternatywnych, Poltext, Warszawa 2009.
Mishkin F., Eakins S., Financial markets and institutions, Pearson Prentice Hall, Boston 2009.
Mobius M., Mutual funds: an introduction to the core concepts, John Wiley & Sons, Singapore 2007.
Nawrot W., Exchange Traded Funds, CeDeWu, Warszawa 2007.
Nicholas J.G., Market - neutral investing: long/short hedge fund strategies, Bloomberg Press, Princeton 2000.
Niedziółka P., Fundusze hedgingowe a stabilność finansowa, Difin, Warszawa 2009.
Pawłowicz L., Iwanicz-Drozdowska M., Lepczyński B., Wierzba R., Penczar M., Dzierżanowski M., Liberalizacja i integracja rynku usług finansowych w Unii Europejskiej, IBnGR, Gdańsk 2003.
Perez K., Fundusze hedge: istota, strategie, potencjał rynku, C.H. Beck, Warszawa 2011.
Pietrzak B., Polański Z., Woźniak B., System finansowy w Polsce, PWN, Warszawa 2008.
Pietrzak E., Markiewicz M., Finanse, bankowość i rynki finansowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.
Reilly F., Brown K., Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
Ritter L., Silber W., Udell G., Principles of money, banking, and financial markets, Addison-Wesley, Reading 2000.
Rose P.S., Frasier D.R., Financial Institutions, Business Publications, Dallas, Irwin-Dorsey, Georgetown 1980.
Sas-Kulczycka K., Choryło D., Król J., Lasota Z., Instytucje wspólnego inwestowania w Polsce, WIGPress, Warszawa 1998.
Simon H.A., Działanie administracji, PWN, Warszawa 1976.
Sławiński A., Rynki finansowe, PWE, Warszawa 2006.
Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWN, Warszawa 1954.
Stefanini F., Investment strategies of hedge funds, John Wiley & Sons, Chichester 2006.
Szumański A., Prawo papierów wartościowych, C.H. Beck, Warszawa 2006.
Valdez S., An introduction to global financial markets, Palgrave Macmillan, Basingstoke, New York, 2007.
Wajszczuk J., Międzynarodowe środowisko finansowe: kierunki instytucjonalizacji, Key Text, Warszawa 2005.
Willliamson E.O., Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, PWN, Warszawa 1998.
Ziarko-Siwek U., Efektywność informacyjna rynku finansowego w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2005.

Artykuły
Bednarz J., Pozycjonowanie otwartego funduszu inwestycyjnego a percepcja ryzyka przez jego uczestników, [w:] Rynek Finansowy: instytucje, strategie, instrumenty, red. Karpuś P., Węcławski J., UMCS, Lublin 2003.
Bieć A., Fundusze hedgingowe - rozwój i obawy z nim związane, [w:] Harmonizacja rynków finansowych i finansów przedsiębiorstw w skali narodowej i europejskiej, red. Bogus A., Wypych M., Difin, Warszawa 2007.
Brown S.J., Goetzmann W.N., Hedge funds with style, Working Paper No. 00-29, Yale International Center for finance, 19.02.2001.
Brunnermeier M.K., Nagel S., Hedge Funds and the Technology Bubble, [w:] The Journal of finance, tom LIX, nr. 5, październik 2004.
Buszko M., Fundusze hedgingowe - efektywny sposób inwestowania w okresie bessy, [w:] Harmonizacja rynków finansowych i finansów przedsiębiorstw w skali narodowej i europejskiej, red. Bogus A., Wypych M., Difin, Warszawa 2007.
Czapiewski P., Komputerowe systemy transakcyjne w działalności funduszy hedge, [w:] Inwestycje alternatywne, red. Pruchnicka-Grabias I., CeDeWu, Warszawa 2008.
Dębski W., Grodecka A., Znaczenie funduszy inwestycyjnych dla polskiej gospodarki, [w:] Harmonizacja rynków finansowych i finansów przedsiębiorstw w skali narodowej i europejskiej, red. Bogus A., Wypych M., Difin, Warszawa 2007.
Dykto M.:, Fundusze hedgingowe na publicznym rynku kapitałowym w Polsce, [w:] Współczesne finanse: stan i perspektywy rozwoju rynku finansowego, red. Dziawgo D., Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008.
Ferguson R., Laster D., Hedge funds and systemic risk, Bank de France, Finacial Stability Review, Special issue hedge funds, no. 10 April 2007.
Forlicz S., Problemy informacyjne działań zbiorowych, [w:] Działania zbiorowe w teorii i praktyce, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2005.
Gabryelczyk K., Truszkowski J., Fundusze managed futures jako przykład strategii hedgingowych, [w:] Rynek finansowy w erze zawirowań, red. Karpuś P., Węcławski J., UMCS, Lublin 2009.
Gabryelczyk K., Rozwój rynku polskich funduszy inwestycyjnych po wstąpieniu do UE, [w:] Rynki kapitałowe, red. Bień W., SGH, Warszawa 2005.
Gabryelczyk K., Wielkość polskich funduszy inwestycyjnych a napływ kapitału - analiza empiryczna [w:] Zarządzanie Finansami. Zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości, tom I, red. Zarzecki D., Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007.
Georginia A., First hedge fund for art world, The Art Newspaper, 13.06.2007.
Gruszczyńska-Brożbar E., Uczestnicy rynku finansowego, [w:] Rynek papierów wartościowych strefy euro, red. Przybylska-Kapuścińska W., Oficyna Wolters Kluwer, Kraków 2007.
Kalinowski M., Fundusze hedgingowe jako alternatywna forma inwestycji, [w:] Innowacje finansowe, red. Antkiewicz S., Kalinowski M., CeDeWu, Gdańsk 2008.
Karwowski J., Zastosowanie analizy technicznej do prognozowania kursów walutowych (możliwości i ograniczenia), [w:] Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, red. Myszkowska M., Światowy G., Wilk K., Pisz Z., Wrocław 1993, nr 661.
Karwowski J., Łyszczak M., Kryzysy na emerging markets - wnioski dla polskiego system bankowego, [w:] Inwestycje finansowe i ubezpieczenia w okresie transformacji polskiej gospodarki - tendencje światowe a rynek polski, red. Jajuga K., Ronka-Chmielowiec W., AE Wrocław, Wrocław 1995.
Klimczak B., Funkcjonalne wyjaśnianie działań zbiorowych, [w:] Wybrane problemy i zastosowania ekonomii instytucjonalnej, red. Klimczak B., Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2006.
Klimczak B., Powody uniwersalnej i trwałej współpracy, [w:] Działania zbiorowe w teorii i praktyce, red. Klimczak B., Matysiak A., Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2005.
Kondrakiewicz T., Kierunki zmian na rynku funduszy inwestycyjnych, [w:] Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego, red. Karpuś P. i Węcławski J., Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007.
Kondrakiewicz T., Nowe podmioty na rynku funduszy inwestycyjnych w warunkach kryzysu, [w:] Rynek finansowy w erze zawirowań, red. Karpuś P., Węcławski J., UMCS, Lublin 2009.
Kondrakiewicz T., Zmiany strukturalne na rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce, [w:] Harmonizacja rynków finansowych i finansów przedsiębiorstw w skali narodowej i europejskiej, red. Bogus A., Wypych M., Difin, Warszawa 2007.
Kotyński J., Globalizacja finansowa a wzrost gospodarczy krajów członkowskich UE, [w:] Globalizacja rynków finansowych - implikacje dla Polski, red. Małecki W., VIZJA PRESS&IT, Warszawa 2007.
Kowalczyk J., Rola i miejsce funduszy inwestycyjnych na polskim rynku kapitałowym, [w:] Rynek usług finansowych w Unii Europejskiej - szanse i wyzwania dla Polski, red. Kubska-Maciejewicz B., Stępniak A., Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 2004.
Krawiec W., Fundusze hedgingowe - nowy typ funduszy inwestycyjnych w Polsce, [w:] Współczesne problemy finansów, bankowości i ubezpieczeń w teorii i praktyce, tom 1, red. Znaniecka K., wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2006.
Kritzman M., Who charges more: Hedge funds or mutual funds? [w:] Journal of applied corporate finance, tom 20, nr. 1, zima 2008.
Królik K., Fundusze funduszy - nowy produkt w ofercie TFI, [w:] Przekształcenia rynku finansowego w Polsce, red. Karpuś P., Węcławski J., UMCS, Lublin 2005.
Krupa D., Fundusze luksemburskie, [w:] Private Asset&Wealth Management. Nowe instrumentyi usługi finansowe, red. Gabryelczyk K., C.H. Beck, Warszawa 2009.
Krupa D.M., Luksemburskie specjalistyczne fundusze inwestycyjne, [w:] Finanse 2009 teoria i praktyka, rynki finansowe i ubezpieczenia, red. Zarzecki D., Zeszyty Naukowe nr 550, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009
Lubochinsky C., Fitzgerald D., McGinty L., The Role of Hedge Funds in International Financial Markets, [w:] Economic notes by Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, tom 31, nr 1-2002.
Łabowski K., Fundusze hedgingowe jako alternatywna forma inwestowania na podstawie doświadczeń z rozwiniętych rynków finansowych, [w:] Indywidualni inwestorzy na rynku finansowym, red. Dziawgo D., UMK, Toruń 2004.
Łobodziński E., Ocena możliwości zastosowania strategii hedgingowych na polskim rynku giełdowym, [w:] Inwestycje finansowe i ubezpieczenia. Tendencje światowe a polski rynek, red. Jajuga K., Ronka-Chmielowiec W., Prace naukowe nr 60, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
Łyszczak M., Otwarte fundusze powiernicze, [w:] Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość, red. Myszkowska M., Misińska D., AE Wrocław, Wrocław 1998, nr 776.
Matys R., Potencjalne formy inwestycji towarzystw ubezpieczeniowych i otwartych funduszy emerytalnych w fundusze hedgingowe, [w:] Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów, red. Ostaszewski J., Zeszyt naukowy 78, SGH, Warszawa 2007.
McVea H., Hedge funds and the New regulatory agenda, Legal studies, Vol. 27, No. 4, grudzień 2007.
Mierzwicki M., Fundusze hedgingowe, [w:] Inwestycje finansowe, red. Gabryelczyk K., Ziarko-Siwek U., CeDeWu, Warszawa 2007.
Miziołek T., Główne tendencje na rynku funduszy inwestycyjnych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, [w:] Harmonizacja rynków finansowych i finansów przedsiębiorstw w skali narodowej i europejskiej, red. Bogus A., Wypych M., Difin, Warszawa 2007.
Miziołek T., Rola funduszy inwestycyjnych w gospodarce, [w:] Fakty. Rynek Funduszy Inwestycyjnych, 2003 nr 3.
Miziołek T., Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce rok po akcesji do UE, [w:] Przekształcenia rynku finansowego w Polsce, red. Karpuś P., Węcławski J., UMCS, Lublin 2005.
Miziołek T., Wpływ kryzysu finansowego na rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce, [w:] Rynek finansowy w erze zawirowań, red. Karpuś P., Węcławski J., UMCS, Lublin 2009
Pawłowicz L., Nowa architektura nadzoru bankowego na jednolitym rynku finansowym, [w:] Polska wobec integracji rynku finansowego w Unii Europejskiej, Pawłowicz L., IBnGR, Gdańsk 2006.
Pruchnicka-Grabias I., Fundusze hedgingowe inwestujące w sektor energetyczny - analiza porównawcza wyników w okresie hossy i bessy, [w:] Finanse 2009 teoria i praktyka rynki finansowe i ubezpieczenia, red. Zarzecki D., Zeszyty Naukowe nr 550, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009.
Pruchnicka-Grabias I., Fundusze hedgingowe w Polsce, [w:] Instytucje rynku finansowego w Polsce, red. Szelągowska A., CeDeWu, Warszawa 2007.
Pruchnicka-Grabias I., Stopy zwrotu oraz zasady konstrukcji indeksów funduszy hedgingowych, [w:] Harmonizacja rynków finansowych i finansów przedsiębiorstw w skali narodowej i europejskiej, red. Bogus A., Wypych M., Difin, Warszawa 2007.
Pruchnicka-Grabias I., Otwarte fundusze inwestycyjne oraz fundusze hedgingowe - wymogi dotyczące tworzenia i działalności w Polsce a ich wyniki finansowe, [w:] Światowy rynek kapitału, red. Kozuń-Cieślak G., Difin, Warszawa 2012.
Pruchnicka-Grabias I., Wyniki inwestycyjne funduszy hedgingowych działających na rynkach wschodzących. Teoria a praktyka, [w:] Nauki ekonomiczne w świetle nowych wyzwań gospodarczych, red. Bartkowiak R., Ostaszewski J., SGH Warszawa 2010.
Shiera T.M., Recommended annual rewiev for hedge funds and other private fund managers, [w:] Journal of Investment Compliance, tom 12 nr 2, 2011.
Trippner P., Rynek funduszy inwestycyjnych - analiza zmian, [w:] Rynek finansowy w erze zawirowań, red. Karpuś P., Węcławski J., UMCS, Lublin 2009.
Truszkowski J., Fundusze hedgingowe i perspektywy rozwoju ich rynku w Polsce, [w:] Nowe usługi finansowe, red. Gabryelczyk K., CeDeWu, Warszawa 2006.
Wiśniewska E., Wpływ rozwoju sektora funduszy hedgingowych na stabilność system finansowego, [w:] Harmonizacja rynków finansowych i finansów przedsiębiorstw w skali narodowej i europejskiej, red. Bogus A., Wypych M., Difin, Warszawa 2007.
Zyśk J.A., Bankowe produkty akumulacji kapitału, [w:] Ekspansja rynku usług finansowych w układzie instytucjonalnym, red. Ostrowska D., Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Białystok 2009.
Żabińska J., Sarnik-Sawicka A., Rola międzynarodowej współpracy finansowej w przeciwdziałaniu zagrożeniom stabilności światowych rynków finansowych na przykładzie funduszy hedgingowych, [w:] Harmonizacja rynków finansowych i finansów przedsiębiorstw w skali narodowej i europejskiej, red. Bogus A., Wypych M., Difin, Warszawa 2007.

Czasopisma i raporty
2004 Mutual Fund Book, ICI, 2004.
2007 Investment Company Fact Book, ICI, 2007.
2010 Investment Company Fact Book, ICI, 2010.
2012 Investment Company Fact Book, ICI, 2012.
Aktywa funduszy inwestycyjnych (grudzień 2006), Analizy Online i IZFiA, 2007.
Aktywa funduszy inwestycyjnych (grudzień 2009), Analizy Online i IZFiA, 2010.
Annual Report 2008-2009, EFAMA, 2009.
Consultation report: The regulatory environment for hedge funds, a survey and comparison, OICU-IOSCO Technical Committee of the International Organization of Securities Commissions, 2006.
EFAMA Quarterly Statistical Release:Trends in the European Investment Fund Industry in the Fourth Quarter of 2006 and Results for the Full-Year 2006, EFAMA, 2007.
EFAMA Quarterly Statistical Release: Trends in the European Investment Fund Industry in the Fourth Quarter of 2009 and Results for the Full Year 2009, EFAMA, 2010.
EFAMA Quarterly Statistical Release: Trends in the European Investment Fund Industry in the Fourth Quarter of 2012 and Results for the Full Year 2012, EFAMA, 2013.
Eichengreen B., Mathieson D., Hedge Funds and Financial Market Dynamics, IMF, Occasional Paper no 166, Washington 15 May 1998.
European Commission's consultation on hedge funds, European Central Bank, 25.02.2009.
Financial Reform: A Framework for Financial Stability, Group of Thirty, 2009.
Financial services in 2010, Deloitte & Touche, 2010.
Fuhr D., ETF Landscape. Industry Highlights, 2010, Blackrock.
Garbavariciius D., Hedge funds and their implications for financial stability, ECB, Occasional Paper Series no 34, 2005.
Global Financial Stability Report. Financial Market Turbulence: Causes, Consequences, and Policies, MFW, 2007.
Grifin K., Testimony to the House Committee on Oversight and Government Reform, Hearing on hedge funds and financial market, House of Representatives, Washington, November 2008.
Hedge fund demand and capacity 2005-2015, Van Hedge Fund Advisors International, Nashville, 2005.
Hedge fund envy, artykuł w The Economist, 15.03.2007.
Hedge fund oversight consultation report, OICU-IOSCO, Technical Committee of the International Organization of Securities Commissions, 2009.
Hedge fund standards: final report, Hedge Fund Working Group, 2008.
Hedge Funds 2010, IFSL Research, 2010.
Hedge Funds 2013, TheCityUK 2013.
Hedge Funds and Other Highly Leveraged Institutions, OICU-IOSCO, Technical Committee of the International Organization of Securities Commissions, 1999.
Hedge funds regulation in Europe, a comparative survey, EFAMA i Assogestioni, 2005.
Hedge funds: A discussion of risk and regulatory engagement, FSA, 2005.
Hedge Fund Transparency Act of 2009: Congress Considers Expansion of Investment Fund Regulation.
Hosking P., Hedge fund returns 'are vastly overstated', The Times, 28.02.2006.
ICI comment letter, ICI, 2010.
Implications of the Growth of Hedge Funds. Staff Report to the United States Securities and Exchange Commission, SEC, 2003.
Implications of the Growth of Hedge Funds. Staff Report to the United States Securities and Exchange Commission, SEC, 2003.
Karwowski J., Najnowsze trendy na kajmańskim rynku funduszy hedgingowych, 2008.
Materiał informacyjny na temat zbywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, 2013.
Materiał informacyjny na temat zbywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2009 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, 2010.
Materiał informacyjny na temat zbywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, 2009.
Materiał informacyjny na temat zbywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2007 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, 2008.
Materiał informacyjny na temat zbywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne w okresie od 1stycznia do 30czerwca 2009 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, 2009.
Materiał informacyjny na temat zbywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne w okresie od 1stycznia do 30czerwca 2008 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, 2008.
Materiał informacyjny na temat zbywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne w okresie od 1stycznia do 30czerwca 2007 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, 2007.
Materiał informacyjny na temat zbywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2006 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, 2007.
Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 16 października 2009 r. w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmieniającej dyrektywy 2004/39/WE i 2009/.../WE , EBC, 2009.
Polski rynek finansowy w obliczu kryzysu finansowego, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, 2010.
Polski rynek kapitałowy 1991-2006, KPWiG, 2006.
Raport 2006, IZFiA, 2007.
Raport 2007, IZFiA, 2008.
Raport 2008, IZFiA, 2009.
Raport 2009, IZFiA, 2010.
Raport 2010, IZFiA, 2011.
Raport 2011, IZFiA, 2012.
Raport 2012, IZFiA, 2013.
Raport dotyczący działalności towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2009 roku, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, 2010.
Raport dotyczący działalności towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2008 roku oraz w I półroczu 2009 roku, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, 2009.
Report of alternative investment expert group: Managing, servicing and marketing hedge funds in Europe, Komisja Europejska, 2006.
Report on Highly Leveraged Institutions, Financial Stability Forum, 2000.
Roczne sprawozdanie finansowe 2008 Qadriga Superfund Sicav.
Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2012.
Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce pięć lat po wejściu w życie ustawy o funduszach inwestycyjnych, Miziołek T. dla IZFiA, 2009.
Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce w 2009 roku, Miziołek T. dla IZFiA, 2010.
Statut Gandalf SFIO.
Statut Investor FIZ.
Statut Opera Alfa Plus.
Statut Opera za 3 grosze.
Statut Superfund.
Statut Total FIZ.
The Advisory Group on Best Practices for Fund Directors, [w:] Understanding the role of mutual fund directors, ICI Investors Awareness Series, ICI, Washington 1999.
The Coming Evolution of the Hedge Fund Industry: a Case for Growth and Restructuring, Rao. R., Szilagyi J., KPMG Peat Marwick and RR Capital Management Corp, 1998.
The European Fund Classification: An EFAMA Project to Facilitate the Comparison of Investment Funds: A Pan-European Approach, EFAMA, 2008.
THE HFSB Standards, Hedge Funds Standards Board.
The High-level Group on Financial Supervision in the EU, J. de Larosiere, 25.02.2009.
The impact of hedge funds on financial markets - paper submitted to the Financial Stability Forum Working Group on Highly Leveraged Institutions, Reserve Bank of Australia, 1999.
The regulation, taxation and distribution of hedge funds in Europe: Changes and Challenges, PricewaterhouseCoopers, 2006.
UCITS IV, Transforming the European investment fund industry, Ernst &Young, 2009.
UK Hedge Funds Uncommitted to Adopting Industry Best Practice Standards, Kinetic Partners, 2008.
Update of the FSF Report on Highly Leveraged Institutions, Financial Stability Forum, 2007.
Worldwide Investment Fund Assets and Flows. Trends in the fourth Quarter 2009, EFAMA, 2010.

Akty prawne
CIRCULAR CSSF 02/80.
Council Directive 85/611/EEC of 20 December 1985 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS).
Directive 2001/107/EC of The European Parliament and of The Council of 21 January 2002 amending Council Directive 85/611/EEC on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) with a view to regulating management companies and simplified prospectuses.
Directive 2001/108/EC of The European Parliament and of The Council of 21 January 2002 amending Council Directive 85/611/EEC on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS), with regard to investments of UCITS.
Dyrektywa 2000/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 listopada 2000 r. zmieniająca dyrektywy Rady 85/611/EWG, 92/49/EWG, 92/96/EWG oraz 93/22/EWG w odniesieniu do wymiany informacji z państwami trzecimi.
Dyrektywa Parlementu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE
i 2009/65/WE.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS).
General Rules and Regulations promulgated under the Securities Act of 1933, rule 506.
General Rules and Regulations promulgated under the Securities Act of 1933, regulation S.
General Rules and Regulations promulgated under the Securities Exchange Act of 1934 , section 13, rule 10a-3T.
Proposal for a Directive of The European Parliament and of The Council on Alternative Investment Fund Managers and Amending Directives 2004/39/EC and 2009/.../EC, Commission of The European Communities.
REGULATION (EC) No 958/2007 OF THE EUROPEAN CENTRAL BANK of 27 July 2007 concerning statistics on the assets and liabilities of investment funds, EBC, 2007.
Ustawa o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 roku.
Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku.
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku.
Uzasadnienie wniosku Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, nr 0064, Bruksela 30 kwiecień 2009.
The Investment Advisers Act.

Internet
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/211&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr
http://tfi.investors.pl/akademia-investora/-arbitrazakcji/
http://tfi.investors.pl/akademia-investora/kontrakty-terminowe---cynk-i-miedz2005-2006/
http://www.alfi.lu/legal-technical/ucits-untertakings-collective-investment-transferable-securities
http://www.efama.org/60Statistics
http://www.greenwichai.com/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=30
http://www.hedgefundresearch.com/
http://www.hedgeindex.com/hedgeindex/en/default.aspx?cy=USD
http://www.hfsb.org
http://www.ici.org/stats/latest/index.html
http://www.irishfunds.ie/pif.htm
http://www.izfa.pl/files_user/Klasyfikacja-zasady.pdf
http://www.izfa.pl/files_user/pdf/tabele/aktywa.pdf
http://www.msci.com/hedge/index_methodology.html
http://www.tvn24.pl/12692,1648558,0,1,knf-sprawdzi--czy--trzy-wiedzmy-nie-przesadzily,wiadomosc.html
www.bloomberg.com
www.hedgeindex.com
www.stooq.pl
www.superfund.pl
www.thecityuk.com
http://www.jonesday.com
http://www.gpw.pl/analizy_i_statystyki_pelna_wersja
http://www.knf.gov.pl/Images/UCITS_IV_po_1_lipca_30_06_2011_tcm75-26838.pdf
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku