• Lokalizacyjne uwarunkowania bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw (wyd. II)

Bezpieczeństwo ekonomiczne przedsiębiorstw jest wartością samą w sobie zarówno dla nich samych, jak i dla miejsc ich lokalizacji. Zależy ono od tego, jak jest zarządzany dany podmiot gospodarczy i jaki jest jego potencjał ekonomiczny, ale jeszcze bardziej od tego, jakim jest - specyficzne dla miejsca lokalizacji - otoczenie rynkowe i instytucjonalne. Z kolei bezpieczeństwo ekonomiczne jednostek przestrzennych i osadniczych zależy w znacznej mierze od bezpieczeństwa ekonomicznego zlokalizowanych w nich przedsiębiorstw. Dokonana na przykładzie Polski analiza tego sprzężenia zwrotnego, jego uwarunkowań i konsekwencji, jest przedmiotem tej książki. Pokazuje ona: - czym jest i od czego zależy bezpieczeństwo ekonomiczne przedsiębiorstw, - w jaki sposób bywa rozumiane i badane, - w jakiej mierze jest zdeterminowane kulturowo, - na czym polegają jego uwarunkowania makroekonomiczne, regionalne i lokalne, - w czym przejawia się jego kontekst sektorowy i regionalny. Tym samym każe nieco szerzej

Podtytuł Lokalizacyjne uwarunkowania bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw (wyd. II)
Autor Kazimierz Kuciński (red.)
Rok wydania 2018
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 192
58.00 43.50
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
40.6
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-121-0
Bezpieczeństwo ekonomiczne przedsiębiorstw jest wartością samą w sobie zarówno dla nich samych, jak i dla miejsc ich lokalizacji. Zależy ono od tego, jak jest zarządzany dany podmiot gospodarczy i jaki jest jego potencjał ekonomiczny, ale jeszcze bardziej od tego, jakim jest - specyficzne dla miejsca lokalizacji - otoczenie rynkowe i instytucjonalne. Z kolei bezpieczeństwo ekonomiczne jednostek przestrzennych i osadniczych zależy w znacznej mierze od bezpieczeństwa ekonomicznego zlokalizowanych w nich przedsiębiorstw. Dokonana na przykładzie Polski analiza tego sprzężenia zwrotnego, jego uwarunkowań i konsekwencji, jest przedmiotem tej książki. Pokazuje ona:
- czym jest i od czego zależy bezpieczeństwo ekonomiczne przedsiębiorstw,
- w jaki sposób bywa rozumiane i badane,
- w jakiej mierze jest zdeterminowane kulturowo,
- na czym polegają jego uwarunkowania makroekonomiczne, regionalne i lokalne,
- w czym przejawia się jego kontekst sektorowy i regionalny.

Tym samym każe nieco szerzej spojrzeć na kwestię kryteriów oraz czynników lokalizacji przedsiębiorstw i widzieć nie tylko ich lokalną egzemplifikację, ale także regionalny, makroekonomiczny, jak również międzynarodowy i globalny kontekst. Zwraca uwagę na kluczowe znaczenie, wynikających ze specyfiki miejsca lokalizacji, ekonomicznych i strukturalnych uwarunkowań bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw, dowodząc zarazem, że ich działanie zależy w znacznej mierze od właściwych dla danego miejsca oraz czasu instytucji formalnych i nieformalnych, a przede wszystkim od sytuacji politycznej, jak też militarnej, w jakiej się ono znajduje.

Wstęp - Kazimierz Kuciński 7

Rozdział 1
Bezpieczeństwo ekonomiczne jako kategoria utylitarna i poznawcza 11
1.1. Geneza i istota bezpieczeństwa ekonomicznego - Kazimierz Kuciński 11
1.2. Mikroekonomiczny aspekt bezpieczeństwa ekonomicznego - Kazimierz Kuciński, Dorota Niedziółka, Barbara Trzcińska 15
1.3. Bezpieczeństwo ekonomiczne przedsiębiorstw a ich lokalizacja - Kazimierz Kuciński, Dorota Niedziółka 24
1.4. Bezpieczeństwo ekonomiczne jako przedmiot poznania - Kazimierz Kuciński, Barbara Trzcińska 28

Rozdział 2
Determinanty bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw 43
2.1. Kulturowe determinanty bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw - Anna Maria Migdał 43
2.1.1. Definicja kultury 43
2.1.2. Kwantyfikacja kultury 49
2.1.3. Cechy wybranych kultur narodowych implikujące bezpieczeństwo ekonomiczne przedsiębiorstw 58
2.2. Makroekonomiczne determinanty bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw - Kazimierz Kuciński, Monika Niedziółka 67
2.3. Regionalne determinanty bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw - Monika Niedziółka 75
2.4. Lokalne determinanty bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw - Anna Rutkowska-Gurak 90
2.4.1. Bezpieczeństwo ekonomiczne miast 90
2.4.2. Bezpieczeństwo ekonomiczne miejskiego środowiska Lokalizacyjnego 95
2.4.3. Przedsiębiorstwo jako element bezpiecznej ekonomicznie przestrzeni miejskiej 100
2.4.4. Park technologiczny jako bezpieczna ekonomicznie podprzestrzeń lokalizacyjna miasta 102
2.4.5. Funkcjonowanie parków technologicznych a bezpieczeństwo ekonomiczne zlokalizowanych w nich podmiotów gospodarczych 108

Rozdział 3
Sektorowy kontekst bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw 113
3.1. Bezpieczeństwo ekonomiczne elektrowni systemowych - Dorota Niedziółka 113
3.1.1. Uwarunkowania zasobowe 115
3.1.2. Perspektywy rozwoju rynku 121
3.1.3. Ryzyko finansowe w sektorze energetycznym 124
3.1.4. Uwarunkowania techniczne 133
3.1.5. Kwestie środowiskowe 135
3.1.6. Otoczenie międzynarodowe 136
3.2. Bezpieczeństwo ekonomiczne przedsiębiorstw zaawansowanych technologicznie - Laura Sommer-Szpalerska 139
3.2.1. Charakterystyka sektora zaawansowanych technologii 139
3.2.2. Specyfika lokalizacyjna przedsiębiorstw zaawansowanych Technologicznie 141
3.2.3. Czynniki i instrumenty wspierające lokalizację przedsiębiorstw zaawansowanych technologicznie w Polsce 144
3.3. Bezpieczeństwo ekonomiczne przedsiębiorstw deweloperskich - Laura Sommer-Szpalerska 151
3.3.1. Nieruchomość jako przedmiot inwestycji 151
3.3.2. Ryzyko przedsięwzięć inwestycyjnych na rynku nieruchomości 154
3.3.3. Bezpieczeństwo ekonomiczne a lokalizacja przedsiębiorstw Deweloperskich 158

Rozdział 4
Regionalny kontekst bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw (przypadek podregionu siedlecko-bialskiego) - Monika Niedziółka 161
4.1. Regionalne otocznie przedsiębiorstw a ich bezpieczeństwo 161
4.2. Przedsiębiorstwa jako kreatorzy bezpieczeństwa regionu 170

Bibliografia 179
Spis tabel 187
Spis rysunków 189

A New Regional Competitiveness Index: Theory, Methods and Findings, "DG Regio Working Paper", 2/2011
Adamska A., Ryzyko jako przedmiot nauk ekonomicznych [w:] Kuciński K., (red.) Ryzyko lokalizacji przedsiębiorstw w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2014.
Annoni P., Kozowska K., EU regional competitiveness index (RCI) 2010, Joint Research Centre EC
Bako Z., Wojna ekonomiczna, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1983.
Balcerowicz B., (red.), Gospodarcze podstawy bezpieczeństwa państwa wobec wyzwań rozwojowych świata na początku XXI wieku. Cz. 1. Identyfikacja gospodarczych podstaw bezpieczeństwa państwa oraz wyzwań rozwojowych świata na początku XXI wieku, AON, Warszawa 2002.
Benedict R., Wzory kultury, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA S.A., Warszawa 2002.
Benko G., Geografia technopoli, PWN, Warszawa 1993
Bezpieczeństwo energetyczne Polski wydaje się zagwarantowane, „Rzeczpospolita" 24.10.2014
Białas T., Grzybowski M., Tomaszewski J., (red.), Zarządzanie bezpieczeństwem w sektorze publicznym biznesie, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Gdynia 2009
Boski P., Kulturowe ramy zachowań społecznych, Wyd. Naukowe PWN, AKADEMICA Wyd. SWPS, Warszawa 2009.
Boutellier R., Gassmann O., Zedtwitz M., Managing Global Innovation, Springer-Verlag, Berlin 2008
Brożek B., Tańczący z myślami, wywiad M.Rotkiewicza, „Polityka" nr 13 z 26.03-1.04.2014.
Bryx M., Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie, Poltext, Warszawa 2007.
Bugno-Janik A., Istota i cechy ponowoczesności [w:] Czornik M., (red.) Gospodarowanie przestrzennymi zasobami miasta w świecie ponowoczesnym, Wydawnictwo UE, Katowice 2012
Buzan B., Waever O., Wilde J., Environmental, Economic and Social Security, Working Papers, Centre for Peace and Conflict Research, Copenhagen 1995
Chandler A. D., Strategy and Structure, MIT Press, Cambridge 1972.
Chomsky N., Syntactic Structure, De Gruyter Mouton, Berlin 2002.
Clark T. N. , Old and new paradigms for urban research, Urban Affairs Review, 2000, t. 36, nr 1
Connolly L. & Lang M. Information Systems Security: The Role of Cultural Aspects in Organisational Settings, AIS SIGSEC pre-ICIS Workshop on Information Security and Privacy (WISP) Italy, Milan 2013.
Connolly L. & Lang M., Managing Employee Security Behaviour in Organisations: The Role of Cultural Factors and Individual Values, 29th IFIP TC-11 SEC 2014 International Information Security and Privacy Conference Morocco, Marrakech 2014.
Czaputowicz J., Bezpieczeństwo w teoriach stosunków międzynarodowych, [w:] Czaputowicz J., (red), Bezpieczeństwo europejskie: koncepcje, instytucje, implikacje dla Polski, Warszawa 1997.
Czaputowiucz J., Bezpieczeństwo w teoriach stosunków międzynarodowych, [w:] Żukrowska K., Gręcik M., (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i praktyka, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006
Czarnowski S., Kultura, PWN, Warszawa 1958.
Czarnowski S., Wybór pism socjologicznych, Książka i Wiedza, Warszawa 1982.
Czornik M. Miasto Ekonomiczne aspekty funkcjonowania, Wydawnictwo AE, Katowice 2008
De Soto H., International Property Rights Index, 2014
Dudek D., Bezpieczeństwo Rzeczypospolitej jako wartość konstytucyjna, [w:] Antonowicz L., Guz T., (red.), Bezpieczeństwo Polski. Historia i współczesność, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010.
Enterpreneurship at a glance, OECD, Paris 2013
Fierla A. (red.), Ryzyko w działalności przedsiębiorstw. Wybrane aspekty, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2009.
Frejtag-Mika E., Kołodziejak Z., Putkiewicz W., (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne we współczesnym świecie, Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego, Radom 1996.
Fundusze pożyczkowe w Polsce wspierające mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, Raport nr 12/2009 Polskie Stowarzyszenie Funduszy Pożyczkowych, Szczecin 2009.
Gajewski P., Poziom i dynamika rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w Polsce Wschodniej, Ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na potrzeby aktualizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020.
Gniazdowski S. A., Ark M. V., Analiza rynkowa komercyjnych nieruchomości inwestycyjnych, CCIM Institute, Warszawa 2008
Godlewska-Majkowska H., Lokalizacja działalności gospodarczej. Wybrane zagadnienia, WSHiFM, Warszawa 2001
Godlewska-Majkowska H., Lokalizacja przedsiębiorstwa w gospodarce globalnej, Difin, Warszawa 2013
Gorzelak G., Polska Wschodnia - perspektywy rozwoju, Wydawnictwo KPZK PAN, Warszawa 2000
Gorzelak G., Recenzja książki E. Blakely'a Planowanie rozwoju lokalnego, „Studia Regionalne i Lokalne Uniwersytetu Warszawskiego", Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Warszawa 1993, nr 7.
Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1996
Grimpe Ch., Sofka W., IPR Regime, Knowledge search and innovation performance, Copenhagen Business School - Tilburg University, Frederiksberg-Tilburg 2009
Growth actually, European Attractiveness Survey, Ernst&Young 2012.
Guz T., Kłosiński K.A. Marzec P. (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne państw, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, Lublin-Tomaszów Lubelski 2006
Guzzini S., Jung D., (red.), Contemporary Security Analysis and Copenhagen Peace Research, London, 2004.
Haliżak E., Regionalizm w stosunkach międzynarodowych, [w:] Haliżak E., Kuźniar R., Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, Warszawa 2004,
Hall E.T., Bezgłośny język, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1987.
Hall E.T., Hall M.R, Germans, Frenchs, Americans. Understanding Cultural Differences, Intercultural Press Inc., Yarmouth, ME1990.
Hall E.T., Hall M.R,, Hidden Differences. Doing Business with the Japanese, Anchor Books, Doubleday 1990.
Hall E.T., Poza kulturą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
Hall E.T., Taniec życia. Inny wymiar czasu, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa 1999.
Hall E.T., Ukryty Wymiar, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa 2001.
Hall M.R., Hall E.T., Czwarty wymiar w architekturze, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa 2001.
Hampden-Turner Ch., Trompenaars A., Siedem kultur kapitalizmu: USA, Japonia, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Szwecja, Holandia, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
Harrison L.E., Huntington S.P., Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw, wyd. I, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2003.
Heller M., Początek jest wszędzie, Prószyński i S-ka, Warszawa 2002
Herder J.G., Myśli o filozofii dziejów, t. 1 i 2, PWN, Warszawa 1962.
Hofstede G., Culture's Consequences: International Differences in Work-Related Value, Sage Publications, Beverly Hills, California 1980.
Hofstede G., Bond MH., Hofstede's Culture Dimensions: an Independent Validation using Rokeach's Value Survey, Journal of Cross-Cultural Psychology 1984, Vol. 15, Issue 4
.Hofstede G., Bond M.H., The Confucius Connection: from Cultural Roots to Economic Growth, Organizational Dynamic 1988, Vol. 16, Issue 4.
Hofstede G., Dimensions of National Cultures in Fifty Countries and Three Regions (w:) J.B. Deregowski, S. Dziurawiec, R.C. Annis (eds.), Expiscations in Cross-Cultural Psychology, Swets and Zeitlinger, Lisse 1983.
Hofstede G., Hofstede G.J., Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, wyd. 2, PWE, Warszawa 2007.
Hofstede G., Hofstede G.J., Minkov M., Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, wyd. 3 zm., PWE, Warszawa 2011.
Hofstede G., Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa 2000.
Ifinedo P., Information technology security management concerns in global financial services institutions: Is national culture a differentiator? Information Management & Computer Security 2009, Vol. 17, Issue 5 , pp. 372-387.
Ifinedo P., The Effects of National Culture on Assessment of Information Security Threats and Controls in Financial, International Journal of Electronic Business Management 2014, Vol. 12, No. 2, pp. 75-89 .
Iivari P., Bezpieczeństwo biznesu a Rosja, Uniwersytet Nauk Stosowanych w Rovaniemi, 2008, s.119 http://www.investinwarmiaandmazury.pl
Informacja o cenach mieszkań i sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w II kw. 2014 r., NBP, Warszawa 2014.
Inglehart R. et al. (eds.), Human Beliefs and Values: A Cross-Cultural Sourcebook based on the 1999-2002 values Surveys, Siglo XXI, Mexico City 2004.
Inglehart R., Baker W.E., Modernization, globalization and the persistence of tradition: Empirical evidence from 65 societies, American Sociological Review 2000, Vol. 65.
Inglehart R., Modernization and Postmodernization, Princeton University Press, New Jersey 1997.
Ingleheart R., Welzel Ch., Modernization, Cultural Change and Democracy, Cambridge University Press, New York 2005.
Innovation clusters in Europe: A statistical analysis and overwiew of current policy suport, DG Enterprise and Industry Report 2013, European Commision Enterprise and Industry Directorate-General, Bruksela 2013
Jak zapewnić sprawnie funkcjonujący rynek energii oraz pozyskać brakujące moce w systemie elektroenergetycznym. Innowacyjne mechanizmy europejskiego konkurencyjnego rynku energii", „Polityka" 24 .X.2012
Jankowicz A.D., Pettitt S., World in Colussion: an Analysis of an Eastern European Management Development Initiative, Management Education and Development 1993, Vol. 24.
Jankowicz A.D., The New Journey to Jerusalem: Mission and Meaning in the Managerial Crusade to Eastern Europe, Organization Studies, 1994, Vol. 15.
Jaźwiński I., Determinanty kształtowania polskiego bezpieczeństwa ekonomicznego. Wybrane aspekty, „Przegląd Strategiczny", nr 1, 2011
Jurkowska-Zeidler A., Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2008
Kaczmarek T.T., Zarządzanie ryzykiem Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa 2010,
Kamiński T., (red.), Bezpieczeństwo gospodarcze, AON, Warszawa 1995.
Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe. Podstawowe kategorie, dylematy pojęciowe i próba systematyzacji, TWO, „Zeszyt Problemowy" 1(61) 2010
Klastry zaawansowanych technologii jako instrument wsparcia i rozwoju konkurencyjności regionów - analiza i wnioski dla polityki regionalnej oraz polityki spójności, IBS, Warszawa 2009
Kłosiński K. A., Bezpieczeństwo ekonomiczne państw [w:] Guz T., Kłosiński K.A., Marzec P., Bezpieczeństwo ekonomiczne państw, KUL, Lublin, Tomaszów Mazowiecki, Warszawa 2006
Kłosiński K., Światowe determinanty bezpieczeństwa ekonomicznego [w:] Guz T., Kłosiński K., P. Marzec P., Bezpieczeństwo ekonomiczne państw, Wyd.Polihymnia, Lublin 2006
Kłoskowska A., Kultura masowa. Krytyka i obrona, PWN, Warszawa 1983.
Kłoskowska A., Kultura narodowa (w:) A. Kłoskowska (red.), Encyklopedia Kultury Polskiej XX wieku, Wiedza o Kulturze, Wrocław 1991.
Kłoskowska A., Kultury narodowe u korzeni, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
Kłoskowska A., Socjologia kultury, PWN, Warszawa 1983.
Knight F.H., Risk, Uncertainty and Profit, University of Boston Press, Boston 1921
Kobza P., Układy regionalne w systemie bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych, Warszawa 2005.
Kolman L., Noorderhaven N.G., Hofstede G., Dienes E., Cross-cultural Differences in Central Europe, Journal of Managerial Psychology 2003, Vol. 18, No. 1.
Konkurencyjność i znaczenie rolnictwa oraz sektora rolno-spożywczego w województwach Polski Wschodniej, Ekspertyza wykonana na zlecenie MRR, listopad 2011, Warszawa
Kornai J., Niedobór w gospodarce, PWE, Warszawa 1985.
Korzeniowski L., Podstawy nauk o bezpieczeństwie, Difin, Warszawa 2012.
Korzeniowski L.F., Securitologia. Nauka o bezpieczeństwie, Kraków 2009
Kośny M., Determinanty bezpieczeństwa ekonomicznego rodzin, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2013.
Koziej S., Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja, „Bezpieczeństwo narodowe", nr II/2011/18
Kroeber A. L., Istota kultury, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Kroeber A.L, Kluckhohn C., Culture. A Critical Review of Concepts and Definitions, Papers of the Peabody Museum of American Archeology and Ethnology, Harvard University, Cambridge Mass., Cambridge 1952, Vol. 47, No. 1.
Księżopolski K. M., Bezpieczeństwo ekonomiczne, Elipsa, Warszawa 2011.
Księżopolski K. M., Ekonomiczne zagrożenia bezpieczeństwa państwa [w:] Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego i bezpieczeństwa międzynarodowego, WSAS, Warszawa 2009,
Księżopolski K. M., Pronińska K., Bezpieczeństwo ekonomiczne w perspektywie politologicznej - wybrane problemy, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012.
Księżopolski K. M., Bezpieczeństwo ekonomiczne, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2011
Księżopolski K.M., Pronińska K., (red.) Bezpieczeństwo ekonomiczne w perspektywie politologicznej -wybrane problemy, Dom Wydawniczy Elipsa Warszawa 2012
Księżopoplski K.M., (red.), Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego i bezpieczeństwa międzynarodowego, WSAS, Warszawa 2009.
Kuciński K. (red.), Miasto jako analog przedsiębiorstwa Inspiracje dydaktyczne i badawcze, SGH, Warszawa 2011.
Kuciński K., (red.), Naukowe badanie zjawisk gospodarczych, Wolters Kluwer, Warszawa 2014
Kuciński K., Gospodarka globalna, Kurpisz, Poznań 2002
Kuciński K., Przedsiębiorczość i rozwój regionalny a bezpieczeństwo ekonomiczne państwa [w:] Kuciński K., (red.) Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce, Difin, Warszawa 2010
Kurek K., Pietrzyk K., Płaczek J., Potrzeba opracowania zintegrowanej strategii kształtowania bezpieczeństwa ekonomicznego Polski [w:] Raczkowski K., (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne obrotu gospodarczego, Wolters Kluwer, Warszawa 2014
Kustin R.,A Study of Hofstede's Culture Value Survey in a Post-Soviet Country. Perspectives from Belarus, Journal of Transnational Management 2006, Vol. 11, Issue 4
Lawrence H., Who prospers? How Values Shape Economics and Political Success, Basic Books, New York 1993.
Ledeneva A.V., Russia's Economy of Favours: Blat, Networking and Informal Exchange, Cambridge University Press, Cambridge 1998.
Leszczyński M., Gumieniak A., Owczarek L., Mochocki R., Rozwój lokalizmu w Europie i w Polsce [w:] Leszczyński M., Gumieniak A., Owczarek L., Mochocki R., (red.) Bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym, Difin, Warszawa 2013
Leśniewski M. A., Kultura organizacyjna gminy a rozwój regionalny [w:] Kuciński K., (red.), Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce, Difin, Warszawa 2010.
Linton R., Kulturowe podstawy osobowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Malinowski B., Szkice z teorii kultury, Książka i Wiedza, Warszawa 1958.
Marcinek K., Finansowa ocena inwestowania w nieruchomości komercyjne, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009.
Martinet B., Marti Y-M, Wywiad gospodarczy, PWE, Warszawa 1999.
Matsumoto D., Luang J., Psychologia międzykulturowa, GWP, Gdańsk 2007.
Matusiak K., Rozwój systemów wsparcia przedsiębiorstw, Przesłanki, polityka i instytucje, Instytut Eksploatacji, Radom, Łódź 2006
Matusiak K.B., Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Łódź-Poznań 2007
Mączyńska E., Deficyt pracy w warunkach globalizacji, [w:] Kuciński K., (red.), Ekonomiczne i społeczne aspekty globalizacji, Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, SGH, Warszawa 2004.
Mądrzycki T., Osobowość jako system tworzący i realizujący plany, wyd. 2 poszerz., Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
Migdał A.M., Kulturowe uwarunkowania działalności MSP w Polsce, Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, Ekonomia - MSP 2014, Nr 35.
Mikułowski Pomorski, Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym, UNIVERSITAS, Kraków 2006.
Nauka i technika w 2001, GUS, Warszawa 2003
Ng S.H. et al., Human Values in Nine Countries (in:) Rath R. et al. (eds.), Diversity and Unity in Cross-Cultural Psychology, Sweets & Zeitinger, Lisie 1982.
Niedbalska G., Pojęcie i klasyfikacja wyrobów wysokiej techniki, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw", nr 10, 1999
Niedziółka M., Jednostki obiektywne w systemie regionów, „Zeszyty Naukowe UPH w Siedlcach", Nr 89-2011
Observatory of European SMEs 2002 -High-tech SMEs In Europe, European Commission, Bruksela 2003
Onshore, Nearshore, Offshore: Unsure? A Polish Perspective, PAIiZ, Warszawa 2013.
Pakulska T., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w rozwoju przedsiębiorczości w regionie [w:] Kuciński K., (red.), Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce, Difin, Warszawa 2010
Pakulska T., Podatność innowacyjna na napływ kapitału zagranicznego technologicznie intensywnego, Monografie i Opracowania, nr 536, SGH, Warszawa 2005
Parysek J., Podstawy gospodarki lokalnej, 2001, Poznań, UAM
Piechur A., Kosmala M., „Zeszyty Naukowe" nr 769, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2008
Polityka energetyczna Polski do 2030 r., Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009
Popiuk-Rysińska I., Globalny system bezpieczeństwa a porozumienia regionalne, [w:] Haliżak W., Kuźniar R., Simonides J.,(red.), Globalizacja a stosunki międzynarodowe, Warszawa 2004
Popławski T., Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną i moc szczytową dla Polski do 2030 r., „Rynek energii", luty 2014
Projekt polityki energetycznej Polski do 2050 roku, Warszawa 2014
Prykarpatska I., Why are you late? Cross-cultural Pragmatic Study of Complaints in American English and Ukrainian, Revista Alicantina de Estudios Ingleses 2008, Vol. 28.
Pylypenko A., Voloshenuk V., Lytvynenko N., Regional Map of Mentality After G. Hofstede: Lessons From Ukraine, Journal of US - China Public Administration 2012, Vol. 9, Issue 2.
Raczkowski K., (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wyzwania dla zarządzania państwem, Wolters Kluwer, Warszawa 2012
Raczkowski K., Współczesny model tetrarchii zarządzania a bezpieczeństwo ekonomiczne obrotu gospodarczego. [w:] Raczkowski K. (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne obrotu gospodarczego. Ekonomia. Prawo. Zarządzanie, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
Raczkowski K., Żukrowska K., Żuber M., (red.), Interdyscyplinarność nauk o bezpieczeństwie. Paradygmat, wiedza, demarkacja, Difin, Warszawa 2013.
Ranking miast, „Polityka", Nr 46 (2984) z 12.11-18.11.2014
Raport roczny PGE SA za 2013
Regional Innovation Scoreboard, University of Maastricht, Bruksela 2014
Reviews of Regional Innovation. Competitive Regional Clusters. National Policy Approaches, OECD, Paris 2007
Rotter J.B., Generalized Expectancies for Internal Versus External Control of Reinforcement, Psychological Monographs 1966, Vol. 80, No. 609.
Rutkowska-Gurak A., Miasto jako środowisko lokalizacyjne przedsiębiorstwa [w:] Kuciński K., (red.) Miasto jako analog przedsiębiorstwa, SGH, Warszawa 2011
Rutkowska-Gurak A., Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w Polsce jako czynnik lokalizacji parków technologicznych. Innowacyjność parków przemysłowych i technologicznych: [w:] Bryx M., (red.) Rewitalizacja miast a przedsiębiorczość, SGH, Warszawa 2012.
Rynek biurowy w Polsce III kw. 2014., JLL 2014 s. 81.
Saar M. A. Jak samorządy lokalne mogą wspierać rozwój przedsiębiorczości? CeDeWu, Warszawa 2011.
Science, Technology and Industry Outlook, OECD, Paris 2008
Sektor badawczo-rozwojowy w Polsce. Invest In Poland, PAIiIZ, Warszawa 2010
Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, ABSL, Warszawa 2014.
Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej ENEA za 2013 rok
Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej ENERGA za 2013 rok
Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia SA za 2013 rok
Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 2000.
Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2013r., GUS, Warszawa 2013
Stachowiak B., Wyznaczniki ekonomii przestrzennej w procesie lokalizacji infrastruktury gospodarczej, [w:] Raczkowski K. (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne obrotu gospodarczego. Ekonomia. Prawo. Zarządzanie, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
Stachowiak Z., (red.), Metodologia i model badań bezpieczeństwa ekonomicznego kraju, AON, Warszawa 2001.
Stachowiak Z., Bezpieczeństwo ekonomiczne [w:] Stankiewicz W., (red.), Ekonomika obrony, AON, Warszawa 1994
Steers R.M., Sanchez-Runde C., Nardon L., Management Across Cultures. Strategies and Challenges, Cambridge Univeristy Press, New York 2010.
Szubrycht T., Współczesne aspekty bezpieczeństwa państwa, „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej", Rok XLVII nr 4(167) 2006
Szymańska K., Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w warunkach niepewności i ryzyka, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2013
Środki trwałe w gospodarce narodowej w 2012 roku, GUS, Warszawa 2013.
Thakur R., The United Nations, Peace and Security: from Collective Security to the Resposiblity to Protect, Cambridge University Press, Cambridge 2006
30 Leading Locations for Offshore Services and detailed Analysis Reports for Each Location, Gartner Group 2012.
Triandis H.C., The Analysis of Subjective Culture, Willey, New York 1972.
Trompenaars A., Hampden-Turner Ch., Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
W 2014r elektrownie otrzymały 66 mln darmowych uprawnień do emisji CO2, „Rzeczpospolita" 23.10.2014
Weresa M.A., Bezpieczeństwo ekonomiczne Polski w 2020 r. w świetle wyników badań Foresight 2020 [w:] Kleer J., Wierzbicki A., (red.), Narodowy Program Foresight 2020, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus" przy prezydium PAN, Warszawa 2009
Wieczerzak-Krusińska A., Energetyka wyda ponad 100 mld zł, „Rzeczpospolita" 13.10.2014
Wieczerzak-Krusińska A., Miliardy na polską energetykę, „Rzeczpospolita" 03.11.2014
Wieczerzak-Krusińska A., Polska energetyka po szczycie, „Rzeczpospolita" 12.11.2014
Willet A. H., The economic theory of risk and insurance, The University of Pensylwania Press, Filadelfia 1951
Wittgenstein L., Traktat logiczno-filozoficzny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006
Wnioski z analiz prognostycznych na potrzeby polityki energetycznej Polski do 2050 roku.
Wojtaszczyk K.A., Bezpieczeństwo państwa - konceptualizacja pojęć [w:] Wojtaszczyk K.A.,, Materska-Sosnowska A., (red.), Bezpieczeństwo państwa. Wybrane problemy, ASPRA-JR, Warszawa 2009
Wysokińska Z., Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami, PWN, Warszawa-Łódź 2001
Yanouzas J.N., Boukis S.D., Transporting Management Training into Poland: Some Surprises and Disappointments, Journal of Management Development 1993, Vol.
Zając J., System bezpieczeństwa międzynarodowego [w:]Wojtaszczyk K.A., Materska-Sosnowska A., (red.), Bezpieczeństwo państwa. Wybrane problemy, ASPRA-JR, Warszawa 2009
Zaleska K.J., Cross-cultural Interaction in Management between Polish and American Managers, Les Travaux du Centre Marc Bloch, Berlin 1996.
Zawadzka Z., Ryzyko bankowe - uwagi ogólne, [w:] Jaworski W.L., (red.), Współczesny bank, Poltext, Warszawa 2001.
Zieliński J., Bezpieczeństwo wewnętrzne wobec globalizacji [w:] Księżopolski K.M., (red.), Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego i bezpieczeństwa międzynarodowego, Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna w Warszawie, Warszawa 2009
Zięba R., O tożsamości nauk o bezpieczeństwie, Zeszyty Naukowe AON, Nr 1 (86), 2012. http://www.pl.ism.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2013/02/R.-Zi%C4%99ba_O-to%C5%BCsamo%C5%9Bci-nauk-o-bezpiecze%C5%84stwie.pdf.
Żołnierski A., (red.), Innowacyjność 2008, PARP, Warszawa 2008
Żukrowska K., (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu, Wydawnictwo IUS at TAX, Warszawa 2013

Netografia

Bezpieczeństwo biznesu. http://bezpieczenstwo-biznesu.pl/bezpieczenstwo-przedsiebiorstwa.html
Conflict and Security in Africa, red. R. Abrahamsen, 2013.
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Komputronik/Moje%20dokumenty/Downloads/17.pdf
Firmy w Europie redefiniują strategie bezpieczeństwa IT. http://www.fortinet.pl/
Genworth Index 2014: Measuring Consumer Financial Security and Vulnerability http://www.genworth.pl/dam/Europe/Shared/pdfs/Genworth_Full%20Genworth%20Index%20Report%202014%20-%20Web%20Version.pdf
Georgetown University http://css.georgetown.edu/
Global Economy, http://globaleconomy.pl/newsy-tygodnia/newsy-europa/10319-wazne-informacje-gospodarcze-z-europy-na-16-tydzien-2014-roku-14-04-2014-19-04-2014
Global Economy. Ważne informacje gospodarcze ze świata na 19 tydzień 2014 roku http://globaleconomy.pl/newsy-tygodnia/newsy-swiat/10486-wazne-informacje-gospodarcze-ze-swiata-na-19-tydzien-2014-roku-05-04-2014-10-05-2014
https://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_rozwoju/SRK_2020/Documents/Strategia_Rozwoju_Kraju_2020.pdf
Karbownik L., Pojęcie i obszary kreowania oraz zapewniania bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa. http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/1766/63-77%20.pdf?sequence=1
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970780483
Kształtowanie się nowej europejskiej polityki wschodniej - ocena Partnerstwa Wschodniego - red. Kerry Longhurst, Warszawa 2009, http://www.civitas.edu.pl/pub/CfSS/Studia_i__Analizy_tom_8__pol.pdf
Malak K., Typologia bezpieczeństwa. Nowe wyzwania. http://stosunki-miedzynarodowe.pl/bezpieczenstwo/954-typologia-bezpieczenstwa-nowe-wyzwania
Międzynarodowa Organizacja Pracy. http://www.ilo.org/dyn/sesame/SESHELP.NoteESI
Przejrzysty, zgodny z prawem styl działania podnosi wartość przedsiębiorstwa i przyciąga inwestorów z dużymi pieniędzmi http://globaleconomy.pl/doradztwo-biznesowe/porady-biznesowe/10461-przejrzysty-zgodny-z-prawem-styl-dzialania-podnosi-wartosc-przedsiebiorstwa-i-przyciaga-inwestorow-z-duzymi-pieniedzmi
Quality of Life Index for Country 2014. http://www.numbeo.com/quality-of-life/rankings_by_country.jsp
Raje podatkowe, czyli jak legalnie zmniejszyć sobie podatki. http://www.bankier.pl/wiadomosc/Raje-podatkowe-czyli-jak-legalnie-zmniejszyc-sobie-podatki-1590881.html
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych http://www.mf.gov.pl/documents/766655/3891892/RozpMF-09-04-2013-dzu-494
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych. http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111791065
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. 2011 nr 179, poz. 1065). file:///C:/Users/LO/Downloads/D20111065.pdf
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2007 file:///C:/Users/LO/Downloads/SBN_RP.pdf
Strategia Rozwoju Kraju 2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012.
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/struktura/ISM/struktura/zbm/zaklad/Strony/default.aspx
The Economic Security Index: A New Measure for Research and Policy Analysis. http://www.frbsf.org/economic-research/files/wp12-21bk.pdf
Tuszyński H. S., Szara strefa problemem polskiej gospodarki, Global Economy. http://globaleconomy.pl/newsy-tygodnia/mikrokomentarz-polska/10379-mikrokomentarz-polska-21-04-26-04-2014-szara-strefa-problemem-polskiej-gospodarki
Uchwała Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 28 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (M.P. 2011 nr 14 poz. 149). file:///C:/Users/LO/Downloads/M20110149.pdf.
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Nauk Ekonomicznych. http://www.ue.wroc.pl/p/wydzialy/ne/przedmioty_specjalizacyjne_2009-2010/bezpiecznstwo_ekonomiczne_sem_5.pdf
Uniwersytet Warszawski, Studium Bezpieczeństwa Narodowego. http://sbn.ism.uw.edu.pl/index.html
Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm. file:///C:/Users/LO/Downloads/D20061658L.pdf
Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 2009. http://www.mir.gov.pl/aktualnosci/ministerstwo/Documents/Zalozenia_SZR_wersja_przyjeta_przez_RM_270409.pdf
http://stat.gov.pl/bdl, dostęp: wrzesień 2014
http://foresight.polska2020.pl/cms/ , data pobrania: 3.05.2014
http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/827a368f925a543b5c73e92d5779cd5
e.pdf, data pobrania: 3.05.2014
http://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_regionalna/Strategia_rozwoju_polski_wschodniej_do_2020/Dokumenty/Documents/Strategia_PW_11_07_2013_zm
n.pdf, dostęp: wrzesień 2014.
https://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_regionalna/Strategia_rozwoju_polski_wschodniej_do_2020/Dokumenty/Documents/MSP_2810.pdf, dostęp: wrzesień 2014
https://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_regionalna/Strategia_rozwoju_polski_wschodniej_do_2020/Dokumenty/Documents/rolnictwo1.pdf , dostęp; wrzesień 2014 r.
http://www.een.org.pl/index.php/rynek-wewnetrzny---spis/page/8/articles/Czynniki-wplywajace-na-przezywalnosc-firm-sektora-MSP2.html
http://stat.gov.pl/bdl , dostęp: październik 2014.
http://www2.thtconsulting.com
http://geert-hofstede.com

Akty prawne

Konstytucja z 2 kwietnia 1997 r., Dz.U.97.78.483.
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. powszechnym obowiązku obrony, Dz.U.04.241.2416
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej, Dz.U.04.62.558
Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie Dz.U. 09. 31. 206
Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., Dz.U.90.16.95 z późn.zm.
Ustawa o samorządzie województwa z 5 czerwca 1998 r. , Dz.U.01.142.1592 z późn.zm.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów, gmin, Dz.U.02.96.850
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia l3 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, Dz.U.04.16.152
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa, Dz.U.04.219.2218
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia l3 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych, Dz.U.04.16.151
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego, Dz.U.04.16.150
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, Dz.U.04.98.97

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku